Catégories
Sëñ Moor Kayre

Saytaane, bànneex…

Saytaane, bànneex, àddina ak bàkkan.

Ku ngéen gis mu naa fiiraate boobee ma doon ragal
Lu dul àddina ak Ibliis a tax ay waxam matul.

Damaa gis ku dee dem naai ñooñoo ko fiir mu rot
Te ñooñook bànneex ak “nafsu” bàmbaa nu ciy musal.

Ba moo tax ma naa wuy seex bi dooleel ma ndax ma të
Boroom doole yiy fiiraate wuy man damaa matul.

Boroom doole yeey saytaane bànneex da koy dimbal
Te àddina bakkan ñoo ma fiir man ki leen tëhul.

Te man dégg naa way réer ñu naa jublu naa ñeneen
Ñu dul ñii ci way way wii tee ñu tuub ci may sosal.

Ba buur YÀLLA nee mbooleem malaakaam ya usjudóo
Li aadama” ibliis bañ la xëy suufe ab judoo.

Malaakaam ya sujjóoton mu jox léen kerog ngëram
Ibliis mat keroog saytaane suy jiite way dëddoo.

Na nuy sant kon nun ñi gëm YÀLLA bay sujóot
Te yaakaar ne bii bay way taggam yii fi seex bindoo.

Na nuy julli tey soppey YONNEN bii Ibliis ba ñoon
Ba xëy suufe kon “firdaywsi” wallaay la nuy dëddoo.

Nde leerug Yonnen googee ca biir Bàmba moo taxoon
Ibliis bañ ba tay day noonu Bàmba ak ña cay juddóoo.

Bakkan da d’ib kàngam bu naa dagul ma.
Way naari ab dagam la naa tëjal ma.

Bànneex ku koy jaamu la naa saxal ma
Bu dee ëllag siraat ne kaay dëkkal ma.

Ku toppatul YÀLLA jëlees na xel ma,
Moojaa keroog ku koy fegal mbugal ma.

Tuubal te réccooti sag ndaw ndax da ngaa defe woon
Neg ndaw lu sax la te boobee sax dangaa dofe woon.

Boobee dangaa boole man am rafet ku la gis.
Ngay daagu fàtte yii buur daf la koo yabe woon.

Buur YÀLLA moo boole man am ak rafet te du dañ
Yaw nag bul fàtte sa fan yii la la buur sose woon.

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!