Catégories
Sëñ Musaa Ka

Taxmiisu Wolof

Wolofalu Sëriñ Musaa Ka Taxmiis

Sungéen déglu woon tay jii nu laabiire gaa yu baax
Yi naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax
Ku rëy bay damoo néegub ndayam mbaa baayam bu baax
Nu sew tey damoo seex bàmba ngir moo fi baaax
Te moo fiy wolof boo xam ne yaaram ya amti ko

Danuy feddaleetig cant ngir Bàmba moo nu may
Nu jébbalu ànd ak moom nde kon leegi noo ngi moy
Nde yéefër yi ak naaféq yaa ngii di moy di wéy
Te noo ngii ci lislaam nun di waareek a saddi way
Ba far noo ngi wax loo xam ne yaaram ya waxti ko

Te ag cant war nab jaam nde yàllaa ne “faskuroo”
Te cant ay waral ndollan na ngeen mel ni ñuy gëroo
Te muñ war na bépp ub jaam nde yàllaa ne “fasbiroo
Te daw jëm ci yàllaa gën nde Yàllaa ne “infiroo”
Ku daw sant muñ am lol sunuy nawle amti ko

Te wallaahi fas naa yéene man ŋoy ci Ahmadaa
Donoy “xayru xalxil laahi ahnii Muhammadaa
Te doyloo ko wëllis ñépp tey xeeñtu lam ma daa
Digal yalfandoo taalif yi tey tagg Ahmadaa
Ku koy yoxomal nee leen ko man maa ngi jàpp ko

Te def werekaanam wow da may way di wer-weri
Di booley tagg ak jooy mbër ma saa xol di war-wari
Su may bëgg a miis ronqooñ ya far yol di car-cari
Samag naw di dog saa fit wi jaaxaan di fér-féri
Ma def waa ju wéet joo xam ne wéttal wa raw na ko

Waxal gaa yi may gotteek a suufeel ci ay taggam
Ne leen “innakum humyun wa summum mahal bakam”
Melow gumba saftil gaa yi njàccaar buleen gëlëm
Te xélleer yi jébballeen Sëriñ Bàmba seen i tum
Du moo gën palamtuy làmbtuy wéy ba teggi ko

Te waykat ba daa way Mustafaa matl a jomb a way
Ku koy jomb a way buntam la ñuy tëj ba dóotu wéy
Te man géej ga muy duusoo ca mahnaa ya laa ko fay
Li ngeen diy wolof moo tee ma def koy araab yu rëy
Te Bàmbay wolof sut bépp yaaram ba gétti ko

Bu yawmal xiyaamee bab araab puukarey waxam
Da naa wax sëriñ tuubaa lu tax bab araab wedam
Tërub wolof ak bob yaaram ak wax yi yépp a yam
Lu jóg ngir rasuulal laahi baatin ba saf xorom
Danaa xelli meew moo xam ne yaaram ya sowti ko

Xanaa yërmandee tax tay “luxay” wax yi tàggaloo
Dugoon ak Rasuulal Laahi làmmiñ yi taqaloo
Nde mbaaxam gi moo tax Alxuraan wàcc toggaloo
Di yaaram, ya maamam yay xuraysin di càllaloo
Lilee tax ba furxaan ngën gi yaaram ya wattu ko

Te làmmiñu Muusaa tax ba tawreetu saf xorom
Te làmmiñu Iisaa tax ba injiilu dib cëram
Sabuuraa taxoon Daawuuda làmmiñ wa mel ni lem
Su daa jàng nit ñeek jinne yeek rab yi bokk gëm
Ku xam lii ma wax doo suxlu waykat ba gotti ko

Dexug Kayre man laa naa ne ak Baabakar Sadeex
Nde ñoo xuus ci géejug Bàmba bay xelli ndox mu neex
Sëriñ bee di géej ug Yàlla nëxtil ba mel ni ñeex
Sëriñ boo lëmbaajey bóoti biiram mu andi téex

Sëriñ Bàmba moom saahir sa baatin ba yàqu ko
Du dóor ndaw du merloo mag manul gan tëley dëkkam
Amul xaarma-yàlla ak nit du xas nit ci waa këram
Defut xejj buy jël saahiram sànge baatinam
Xañul nit mbirum biiram xañul nit mbirum kawam
Mbirum saahiram ak baatinam darra yàqu ko

Rittax naa la paxtab Yàlla yaw waa ji may sewal
Ndegam gis nga kem seex Bàmba miy tax ma dib géwal
Ku sempal ba sellal nàttangook moom ba lëf desul
Ci bokkam yi mbaa jàmbur yi mbaa gaa yi koy dikkal
Ma jébbal ko saa mbir def muriitam te topp ko

Na kay jóg di mbër moo xam ne mbër yépp weg na ko
Dëddug bàmba ga ak diineem ja bijjaaw ba yàqu ko
Te diineem ja ak maandoom ga am-am ba dàqu ko
Te xam-xam ba ak sellal ga sañ-sañ ba yàqu ko
Boroom saahir ak baatin la moo tax nu topp ko

Lilee tax ma wuuteek gaa yu rëy yiiy sewal wolof
Wolof yaa ngi semmal naar yi daa jàng bay waliif
Sëriñ Bàmba moo gën naar ya jàngoon ba wann lef
Ñu weex ñaa ngi koy raamal ñu ñuul ñaa ngi daw di jëf
Sëriñ bee fi feeñal ceex gu gànnaar ga amti ko

Dugoon ak melow Seex Bàmba baaxug wolof du feeñ
Nde moo mel melow yonnen ba waa Màkka daa ko jiiñ
Muhammadu habdul laahi ngir aw banam la xeeñ
Da daa làq ay daahif di fat lawbe yaak i seeñ
Ku ñëw yóbb may goo xam ne seen maam ya amti ko

Adunyaa ngi mel new fel fi moom mbaate dëññu teeñ
woroom ay tëndëñ xàmmeewu leen ak woroom i téeñ
Lilee tax mu daa tuubloo dammeel ak maxaak i teeñ
Ku mel nii ku am leek moom na leen wóor ne yaa ko tooñ
Du tooñ nit te boo tooñee mu jéggal la tin la ko

Amul jàmbur ak mbokk ak mag ak ndaw ci aw meloom
Wurus mbaate xaalis mbaa bëy ak xar nag ak galéem
La daa buub di jox ñay laaj du kuy néggandeek a leem
Fu waamew ngëneelam sébbi buñ sepplee nga luum
Te loo laaj lu rëy rëy rëy mu fab loola jox la ko

Melow Bàmba wa ak xarbaax ya jaaxal na gaa yi biir
Ba ñoñ kaw ña ak ñoñ suuf ña naa Yàlla yaa di buur
Lilee tax wolof ya ak naar ya way-baax yi yépp buur
Di xaadam yu ànd ak moom mu far soppi leen i buur
Na leen wóor ne Bàmbaay waane kum sopp sopp ko

Gisal saahiras gaayam yi daa war ci naaru góor
Mu teg cay wata ak luy naaw Suleymaan la am ci nguur
Ñu naa déet mu jël waa Mbàkke def leen ñu diy lingeer
Mu far xotti Mbàkkeek Daaru ay mbedd ñuy bëngéer
Saxaar gaa ngi dem Tuubaa ku dawtil ba teggi ko

Kajoor ak Bawal Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof
Ña ngay wal-wali jëm Mbàkke jàppoo xëlëf-xëlëf
Te ñoo yay ne Mbàkkee aaye buur Yàlla moo ko def
Ku dof bay gannaawal Bàmba nee leen ko mooka dof
Su tuubul ba dee dem naari jaanam ya màtt ko

Faral noppi yaw Muusaa ngir ag gumba ràññeewul
Guddeek bëccëg ak leer ak lëndëm gët ya gimmiwul
Borom xol bu gumbaa raw borom gët yu fettagul
Yëral “hajji, laa tahmaaŋ” fa wuy xol bu mar-maral
Maneeful a wommat kooka ngir tum ba yotti ko


Jullil nag ci yonnen ngën ci kuy doomi haasimi
Te mooy baayi ibraahiima tey baayi xaasimi
Te moo tax boroomam bind kuy doomi aadami
Halayhi salaatul laahi ba kun bi xaatami
Mahal aali wal ashaabi yaaram ya wax na ko

Aji-bind ji: seex lóo


error: Content is protected !!