Catégories
Sëñ Musaa Ka

Njuuj-njaaj


Na ngeen déglu ma dellooti fent ab daaj
ba saahir sa di baatin jullee gën ug maaj
Damay wëlbati mboolem wayiini soodaan
Ba feem yépp di baatin bu jar di seetaan
Damaa romb Ku seetal mu naa ma kaay laaj
Ku jiital li ma jiital lu la neex laaj
Ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ
ma faf jug ne ko tuubal malaaka day gaañ
Te Ànd ak ki ma àndal nu dem ba Tuubaa
Faral jébbalu moo gën torox su boobaa,

Ku Ànd ak ki ma Àndal lu la neex laaj
Sëriñ bee jar a àndal bu leen njuuj njaaj
Ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj
Sëriñ bee jar a àndal ba léen njuuj-njaaj
Defal ànd bi yàlla ak Sëriñ tuubaa
Te yonnen di sa wommat nga jublu tuubaa
Ilaa baari ikum yaa unaasu tuubuu
Wakuunuu maha sayxii lahuu aniibuu
Muhayyaa uka badrin ne leen ko taafeer
Hawaa jëwhara husnin ma may ko téeméer
Ku séetal ngërëmam dëy lu la neex laaj
Dangay saafu di ceebu naloo puuj-paaj,
Ki lee jar joxe say yëf ba def yoxoy neen
Adunya ak li ci biiram du tee ma ngay béen
Kilee jar fase dunyaa te jëm ci uxraa,
Te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa
Kilee jar di ko way mooy xadiimu hadnaan
Te maa dib géwalam moo selaŋlu mbaa Jaan
Abul faadilu haqan xadiimu taahaa
Wasaa sibtu habiibii wa naala jaahaa
Sëtub Bàlla ba laa wax ndegam xëmoo daam
yaaram ub sangi mbàkkeeu sang ub sëriñ daam
Caq ab kër maharam mooy diggal ba ñuy raas,
Ñi teew ak ñi fi teewul asal du Seen maas

Ma way ndaama la gàttoon ta gétti waa faas
Ta raw yaarami faas ak rijaali muknaas,
Alaa lan tara haynaa ya misla sayxii
kamaalan wa jamaalan asaala wasxii
Sëriñ Bàmba du seen màppandoo du seen Maas
Na ngeen déglu bindam bii boroom aras maas
Pirim jësbu ma lam wax danaa ko njàmbaas
Ba ngeen xam ne Sëriñ Bàmba laa di rambaas
Sëriñ bee jar a way mbàkke moo yayoo taas
Damaa yab ci saxaaram te laaju may paas
Sëriñ beek a nurook mustafaa ba cib móol
Te déexul waŋuloon séttaqul ba dim njool
Sëggaay ib tiñ ngàttay namiy jateeg maar
Te baatam da nr jollet ba tiimi laxyaar
Rëyul tuutiwuloon gàttuloon ba dib duuñ
Bu daa ree du ko kekkul da daa saxoo muuñ
Dahkuhuu bisanaa yaahu sahru laylaa
Aw siraaju salaamin anaara laylaa
Da daa muuru di yor yatti kaala yoy njoor
Rawaan yaa nga ko daa féete wàllu ndayjoor
Su muuraay ba ne melxet sikkin ba ne laas
Di saf laari wurus moo ka jekk ay faas
Te xeesul ba ni pecc it faful di aw ñuul
Yaram wa aka ratax Mel ne jaan i ngóolool

Ta leer ug yaramam tax na cër ya xeereer
Da daa jolli ci baatin ba sàkki ceeñeer
Te ab xar kanamam day nurook mag um weer
Te nuurug bakkanam day nurook ngoras naar
Gëtam yaa gën a lamsal du dox du geesoo
Boroom kersa la woon daawu dox di riisoo
Sëriñ Bàmba du geesoo bëtam la daa xool
Di jàllarbi di lamsal du xoole niw mool
Doxiinam dafa sempal mu jekk ay peer
bu daa wax di ko ndankal te baat ba day riir
Melow tànk ya renkul nosul faful nooj
Saxoom njàpp a taxoon lex ya lax ba sew ruuj
Te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam
Ca témpam ma la xàllaate yoonu lislaam
Wa lam yansahu masyan bi ardi tuubaa
Walan yabluxa tuulan jibaala leebaa
Ta leebul baruloon moom dërul xanaa teey
Te làmmiñ wa taqul kum waxal da lay déey
Lahuu nuuru jalaalin yurii jalaalaa
Lahuu nuuru jamaalin yurii jamaalaa
Fitam waa gën a rëy Mel ni abdu jàmbaar
Amul Soxla ci kapteen wa réewi soldaar
Ci kun lay telefoŋ xel ma raw na deppees
Xolam baa gën a leer làmp buñ jafal mees

Su cër yay nelaw it xol ba moom ma ngay xool
Su nekkul di bind it boo ma ngay yari móol
Su gët yay nelaw it ruuga dem haras moom
Xanaa war na buraax mbaa mu war ci haysóom
Te laylaa du ko tee dem ci péeyi diiwaan
Ca paasyoŋ ya ñu sàkkal rijaal ya lay naan
Laxad habba miyaahur rijaali xaybaa
Kamaa massa saraaban asaala haybaa
Boroom taarbile semmal na saaru mbargaan
Tabaaràkka ma jàngal ko saaru furxaan
Te semmal na ña daa way harab ca daymaan
Te jaaxal na ña daa way hajab ci soodaan
Te yaaram yafi daa way ngëneel i hadnaan
Ca buusayri wa kahbun géwal ba hassaan
Bu tawreetu ñëwaatoon nga Mel ni muusaa
Bu injiilu ñëwaatoon nga far di hiisaa
Sabuuraa ngi nga làmboo ba Mel ni daawuud
Te furxaani nga yeesal ba far di mahmuud
Sa géej i hikkam it raw na géej i luqmaan
Sa waxtaani hadiis it sewal na nuhmaan
Xasaa-id yi nga taalif maneesu koo móol
Hajaa-ib yi nga feeñal maneesu koo jeel
Sa téerey xasidaay mbóoti lawhi mahfuus
Boroom kun di la gàgganti mbàkke yaa fees
Ca mulkook malakuut ngay fanaane màjjaal
Malaakay jabaruut wër la far di sàbbaal
Xawaarix yafi yonnen ya daa xarey baax
Xaraatal nga ko waa mbàkke Bàmba yaa baax
Muhjisaati rasuulooy sa xeeti xarbaax
Xanaa yaw daam mbàkke gëneefu laa baax
La yonnen notewoon noon i buur i xahtaan
La saawaay note mbaaxaan fa daaru mannaan
Sa mbóotum xalimaa raw dabbuusu muusaa
Te way dee ya nga dekkal tëwoon na hiisaa
Nde koo tifli sa lor Wii tofal ko busraa
Mu tàggook lori dunyaa kasaaka uxraa
La nóohin yabe gaalam ga fulku mashuun
La saa waay defi taalif ca fulku mashuun
La yuunus note géejam ba jën wa sàbbaal
La saa waay note galwaa ñu yab ko ciy gaal
La ibraahima def taali gaayi namruus
La def làbbe ya daa wax komaa ki mem soos
Maxaa maatuka xaabat liman tajallaa
Hanil jiili fawaylun liman tawallaa
Karaa maati rijaalay sa mbuubitum néeg
Palaas yañ war a màggal la say goney toog
Maxaa mam jiilaaney sa tàmblig feeñ,
Karaa may tiijaaney sa ban wi ngay xeeñ
Karaa maati junaydeeki mbóoti tayfóor
Ci sag ndaw nga ko làmboo te taxti laa foor
Gilaadoy ngëramal xëwsu yaa ko ràngoo
Mbalaan am njariñal xutbu yaa ko sàngoo
Karaa may bii daa neeg ngëneel i soodaan
Tuxal nañ ko ci waa mbàkke Bàmba yaa daan
Faral xatmu sa way Wii ta yam fi muusaa
Nde loo lim lim itam doo ko xam ba dem Saa
Nde kayreek njaxateek sàmba jaara sun maam
Wayoon nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam
Jullil nag ci rasuulil ilaahi taahaa
Salaatan wasalaaman te ñaan ko jaahaa
Ku neex baat na ma ñëw wayle sangi tuubaa
Ku leen way bunu fàddoo nu tàbbi tuubaa
Ma way doom i Sëriñ Bàmba yii nu yaakaar
Ba ngeen xam ni Sëriñ Bàmba moo di muxtaar
Njëkkeel Ahmadunaa mustafaa madib taaw
Ba ngeen xam ne jihu ren mi ngeen ba yoon daaw
Ca tànnoom ga la def mustafaa mu dib taaw
Mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw
Sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànniit
Jihuw tànn du jur buuse mbaa te mbelliit
Turam wa aka dëppook taar ba ay ne leen kaar
Nde njool Aaminataa gën Ku deefi yaakaar
Xalifaam ya mu tànnon Ca yawma najwaa
Ku leen peese mu wat leen ci xeeti taqwaa

Lahus sabxu mahal xurbi nihma jahaa
Xadiimubnu xadiimir rasuuli taahaa
Muxiisun wa malaasun waraa su boo baa
Wasiirun wahimaadul waraa xutuubaa
Na leen wóor ne tafaay Bàmba doom a xam baay
Nde moo nàmp ci meenam ba fer ba mat waay
Ku koy weddi na seet bis ba Bàmba wuy jee
Ñu tëj kër ga fa njaareem ne dun bi day jee
Boroom kun telefoŋ mustafaa fa ñaaxéen
Mu ñëw yóbb ko tuubaa ci kun fayakuun
Tubaab yaak teretaŋ yaaki sayqi njaareem
Mu waar leen te dëfël leen ba ñépp farluum
Kerog daam a ko fal xutbu muy xëliifaam,
Mu jiital ko ci baatin mu donn lislaam
Huwal waarisu haqan abaahu taajaa
Huwal xawsu xadaa lilmuriidi haajaa
Fajal Aaajo yi faj Aaajo yaa ko làmboo
Te fóotal nu mafaasid yi xol yi làmboo
Karaamay ndesu xarbaax ya yaa ko ràngoo
Mu jébbal la malaanam njureel nga sàngoo
Yërey Bàmba nga ràngoo ma neefu laa ñaaj
Te baatim bi nga làmboo ma neefu koo laaj
Ne leen ndaama yuqooloom du yokk ay peer
Na nuy daw di ko raamal roy du nurook piir

Jumaa jii dogoon ak moom ndigal la naxsaay
Saxaar gii dogan ak moom du ngeen am ub raay
Kariimub nu kariimin falaayu jaaraa
Samiimub nu samiimin falaayu baaraa
Ku gëm Bàmba na yeesaat te sàkku jig leer
Wolof nee Ku la ñaag kat moo la ëpp ub reer
Bu sun xol yi yaboo dal nde doy nga yaakaar
Sa mbóot yàlla na baawaan ba ñépp naa kaar
Muriid yii di la xaaraan si yàlla buñ Sooy
Sa tool Baay bi ne ŋàllit fa yàlla bum booy
Faraa-id yamu daa bay fi tooli lislaam
Fabal góbbi te doomal sasaale saw jaam
Damaa sob di ko wax waaye raw nga say maam
Ku muusaa di sa waykat dangaa nurook daam
Ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas
Te jébbal fi Sëriñ fàllu mbàkke aw taas
Banuu Bàlla nujuumum bidiw saful weer
Sëriñ faadilu mooy weer wi leen di jox leer
Alil faadilu mislun falaa taxiisuu
Himaaran bijawaadin fasaa ra-iisuu
Na ngeen seere ni feeg jàngu leen siin baa
Sëriñ faadilu laay def Sëriñ tuubaa
Sëriñ faadilu laajal lu la neex laaj
Ku Seex Bàmba di baayam lu ko neex laaj

Sëriñ faadilu yànjal Ku la neex daaj
Ku Seex Bàmba di baayam dafay haay ngaañ
Bu lislaam defon ug pal da ngay dóor xaañ
Nde mbàkkee ki mbusoobee fi daa maas laañ
Falil faadili fadlan falaa yu baahaa
Laxad hajja walabbaa wasaara taahaa
Yaw siyaare nga màkka siyaar a Tuubaa
Su yonnen ba nee ñokket nga beg su boo baa
Ba ngay aj ña fa teewoon waron na ñoo raam
Te jébbal la kurus yañ yoroon di saw jaam
Di làbbayka te naa marhaban wasahlaa
Nde waa màkka daa nañ la nuysi laylaa
Haddiy yaatuka mimman lahaa saaruu
Fa Tuubaa lahumuu bahda maa jaaruu
Fadaa-il ya Sëriñ faadiluy rammoow jaam
Hamul camsu ko làmboo ci yoonu lislaam
Ca xar-baax ya fi Seex Bàmba daa xarey baax
La Seex faadilu mbàkkey xaraate ay baax
Sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay Saar
Ku déggul li ma wax xam ni yaa di muxtaar
Fuyuudaatu ka faddat laman laanuu
Ayaa bahru huluumil liman daanuu
Xanaa yaa di wurs mbaa dogiitu yaa xuut
Ku déggon li ma wax xam ni mbir yi lee xóot

Woyof toyyu te ànd ak baara sew diis
Sa nday togg sa Baay fat manee fu laa siis
Lewet domm te ànd ak di doom i jàmbaar
Nusal ruu yi te wommat nde yaa di njàccaar
Sa néeg maam ya sariif lañ gënee fu lay maam
Sa Baay jant sa nday weer marahba yaay daam
Ca meenum hasan ak mom hasaynu ngay meet
Selaŋlul manu maa lim li war ci say xeet
Mbusoobee la ko nàmpal manee fu laa kooj
Amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tóoj
Hajaa-ib yi nga bokk ak Sëriñ tuubaa
Balaa feeñ danu fee jug ba tàbbi tuubaa
Na buur yokk sunuw fan ba bun jugee raam
Te wommat ña fi daa xeñtu yoonu lislaam
Ma feeñal fi Sëriñ baara mbàkke moo baax
Lamiin doom i lamiin ndaw boroom i xarbaax
Xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor
Lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur
Boroom baatin a koy xam lëjal na diiwaan
Dëggoom ga ak taxawaayam ba doy na kiimaan
Birijlayhi rixaabar rijaali jallaa
Kamaa jaasa madaaral huluumi jàllaa
Yanab Baay ba la non cas di jéem a aw daam
Sëriñ baa ne ko toogal muñal ba dem saam

Nde Seex Bàmba misaalam du walliyuw mbaam
Bu ñuy sëf yëfi doomam di xàjji muy raam
Keroog bis ba mu feeñee ci daaru dunyaa
La Daam xettli xeetam bixayri sunyaa
Kajoor ak bawal ak saalum ak jolof njaay
Na ngeen jébblu jébbal ko seen i ngannaay
Bi aw saafi kamaalil laxad tahallaa
Haniw saafi siraajil laxad taxallaa
Bu leeen diiŋati jéegoom njanaaw amul yoon
Te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon
Sëriñ ba ak ña mu nàmpal asal dañuy naaw
Ndogaan mbaa pakk buy fél saful fafal-naaw
Niroo taxta yamooy mbir suññeel du am saaw
Ku déggul li ma wax xam ni baara day naaw
Muhayyaa-u ka baddrin ne leen ko taafeer
Basiirooy sunu mbég leer ga day nurook weer
Ba Baay bay bëgg a dem géej la feeñ ci dunyaa
Atum jaysasi moo jay tubaab yu bon yaa
Ba muy dem la ko def muy mbégum ña doon jooy
Turam wii dogon ak moom xolub muriid Sooy
Basiirun wa nasiirun li kulli raah-ii,
Sariifun wasariifun bi lam tiraa-i
Jamaa lam jamu làmboo bégal na soodaan
Jalaa lam jamu ràngoo begal na nasraan

Jikkoy xutbu ya lay roy jiileeki tiijaan
Yérey xëwsu ya lay Sol di reere diiwaan
Dënnam baa di misaalam sudooru lahraar
Xelam baa di misaalam xubooru lasraar
Tawaalif yamu taalif lëjal na day maan
Mahaarij ba ca làmiñ wa waar na soodaan
Basiiroo bari xam-xam rafet ne leen kaar
Hawaa sarxu sabaa bil huluumi ahbaar
Sirrub tur wa la làmboo bégal na lislaam
Ci saahir ak i baatin ma laaj Sëriñ ndaam
La cay seere ba baayam ñëwee te mat maam
Bawoo koongo te laaj hàlluwaam Sëriñ ndaam
Sëriñ ndaam ne ko sàllaaw bindab tayam moos
Laxad radiya joojee ca fathi lay xoos
Kerog daam da ni teqet ne ñépp bég leen
Gërëm nañ ma ci dem gii ma ñëw gërëm leen
Kerog bopp bindam Baay jawaabi lislaam
Ridal laahi hanil muuminiina céy daam
Lilee tax ba Sëriñ bas di bahru ridwaan
Du nëx mukk te day til ku mar na dem naan
Sirrub dex ba mu làmboo ca kun fayakuun
Misaal maa dale kawlax diwal ba sóokoon
Këram yooya fa saalum da leen di may naan
Sirrub ndox ma fa tuubaa wa daaru mannaan

Ku baayam mas a nàndal ca dex nga ngay fuur
Puriit muy setal ub xol te dàq kaafuur
Ne naa yal na nu nàndal bijaahi maamuun
Te màndal nu ci baatin ne leen ma aamiin


Allhumma salli halaa saydinaa muhammadin wahalaa aalihii wasahbihii waxadiimihii wasallama

Aji-bind ji: Maam Bàlla Njaay

Aji-topp ji: Seex Lóo


error: Content is protected !!