Catégories
Sëñ Musaa Ka

Ful

Sëñ Musaa Ka moo ko def jëme ko ci “ful” di lees di wax : « Table de Multiplication) ci fr
Bismillaahir rahmaanir rahiim wa sallalaahu halaa sayyidinaa Muhammadin wa sallama tasliimaa.

Yaquulu xaadimul Xadiimi Musaa
Waxi wolof yu gën di roy komersaa
Ndax ku xamul hindu xamul farãnse

Xamul araab suy bëgg a réer fanaansi
Araab ba laa jariñ wolof ñu firi ko
Ku bëgg a peese war a xam luy bërigo
Lekool da fay lekk xolab kuy séefar

Waxi tubaab di yóbbu nit ci kéefar
Moo tax ma daal di way fi dëe fa dëe kaat
Ndax kuy miraas yamale taaw ak um caat.

(( 2 ))
Ñaar ak u ñaar laa boole muy ñenent, ( 2+2= 4)
Ngir YÀLLA kenn la amut am lënt.
Ñaar bu matee ñatt yëgal ne lim ba
Mat na juróom benn yoral pilim ba (2×3=6)

Ñaar bu matee ñenent gaa ñay séefar
Ne ko juróom ñatt ku bind doo far.(2×4=8)
Ñaar bu matee juróom ñu naa ko fukk (2×5=10)

Bu dee juróom-mbenn fukk ak ñaar àgg. (2×6=12)
Bu dee juróom ñaar fukk ak ñenent, (2×7=14)
Wolof bu ñuul du mel ni siidi anta.

Bu dee juróom ñatt xamal ni mat na,
Fukk-ak juuróom-benn sa wax rafet na. (2×8=16)
Bu dee juróom ñenent lim ba mat na
Fukk ak juróom ñatt ku juum am fit na (2×9=18)

Booy waññi ñaar ñaar ba mu àgg fukk,
Yëgal ni am nga nitt dee ko fonk.(2×10=20)
(( 3 ))
Ñatt ba muy ñatt juróom ñenen la. (3×3=9)

Ñatt ba muy ñenent fukk ak ñaar la (3×4=12)
Ñatt ba muy juróom, fukk ak juróom la (3×5=15)

Buleen di fàtte julli ngir juróom la.
Lu mat juróom-benn bawoo ciw ñatt,
Fukk ak juróom ñatt la bum la bett.( 3×6=18)

Lu mat juróom-ñaar te bawoo ciw ñatt
Booba nitt ak benn la bul ko jatt (3×7=21)
Lu mat juróom ñatt bawoo ciw ñatt
Nitt ak ñenent la du xëy du gont.( 3×8=24)

Ñatt ba muy juróom ñenent na mu day
Nitt ak juróom ñaar ca la weer wi daa xëy. (3×9=27)
Kuy waññi ñatt-ñatt soo nee fukk
Yëgal ne boo fanweer ba matt na sëkk. 3×10=30

(( 4 ))
Ñenent soo koy lim ba muy ñenent
Fukk ak juróom-benn la weer dub jant. (4×4=16)
Ñenent nag ba muy juróom mooy nitt (4×5=20)

Fexeel a muus laa hawla dof buy natt.
Ñenent nag ba muy juróom ak benn
Nitt ak ñenent la du tukki fenn.( (4×6= 24)

Ñenent soo koy lim ba muy juróom ñaar
Nitt ak juróom ñatt la foofu laa jaar (4×7=28)
Ñenent soo koy lim taxam fi ab gaar,
Ba muy juróom ñatt di fanweer ak ñaar. (4×8=32)

Ñenent nag ba muy juróom ñenent
Fanwer la ak juróom-benn bul jatt. (4×9=36)
Ñeñent soo koy lim ba àgg fukk
Am nga ñenen fukk bu matt ne sëkk. (4×10=40)

(( 5 ))
Juróom ba muy juróom, nitt ak juróom la (5×5=25)
Bu dee juróom-benn limub fanweer la. (5×6=30)
Juróom ku koy lim ba mu dem juróom ñaar
Fanweer la ak juróom ku rafle day gaar (5×7=35)

Juróom ku koy lim te amóo ca sikk
Ba muy juróom ñatt di ñeenti fukk( 5×8=40)
Juróom bu àggee ci juróom ñenant
Ñenan fukk ak juróom la dee ma sant. (5×9=45)

Juróom ku koy lim ba mu àgg fukk
Am nga juróom fukk bu leen ma fakk. (5×10=50)
(( 6 ))
Kuy lim juróom-benn ba muy juróom-ben
Xamal ne boo fanweer la ak juróom-benn. (6×6=36)

Kuy lim juróom-benn ba muy juróom ñaar,
Xamal ne boo mat na ñenen fukk ak ñaar.( 6×7=42)
Kuy lim juróom-benniy dëram yu sotti,
Ba ca juróom ñatt te daf koy fàtte,
Nee ko juróom fukk bu mànki ñaar la, (6×8=48)

Ku xel ma sottiwul yëgal ni mbaam la.
Soo ko limee ba ca juróom ñenent,
Mu daal di mat juróom fukk ak ñenent.( 6×9=54)

Kuy lim juróom-benn ba àgg fukk,
Am na juróom-benn fukkam na lekk. (6×10=60)
(( 7 ))
Kuy lim juróom ñaar ba mu mat juróom ñaar
Ñenen fukk ak juróom ñenant lay xaar ( 7×7=49)

Ku bëgg a am juróom fukk ak juróom-benn
Na lim juróom ñaar ba juróom ñatt du fen (7×8=56)
Kuy lim juróom ñaar ba juróom ñenant
Am na juróom benn fukkam ak ñatt(7×9=63)

Kuy lim juróom ñaar ba mu àgg fukk
Am na juróom ñaar fukk bum ko sikk (7×10=70)
(( 8 ))
Kuy lim juróom ñatt ba am juróom ñatt
Am na juroom benn fukk ak ñenant(8×8=64)

Kuy lim juróom ñatt ba am juroom ñanan
Ñaar la ak juróom ñaar fukk nan ko dind nun (8×9=72)p
Kuy lim juróom ñatt ba am ca fukk
Na fab juroom ñatt fukkam ne tekk (8×10=80)

(( 9 ))
Juróom ñenant ba juróom ñenant
Benn ak juróom ñatt fukkam bum lënt (9×9=81)
Juróom ñenant soo ko yóbboo fukk
Juróom ñenant fukk mat na sëkk (9×10 =90)

(( 10 ))
Kuy waññi fukku yëf ba àgg fukk
Téemeer la bul merook boroom yaw mukk
(10×10=100)

Lii doy na kuy miraas ci ahlu soodaan
Te làmmiñam xamul waxiinu nasraan
Sammaytuhaa bi tuhfatil bariidi
Wa raahatul haaxili fil mahduudi


Sëriñ mbusoobe lam wayoon ca baddun
Laa def wolof ngir bañ a ñàkk ab dun

Aji-bind ji: Seexunaa Faal

Aji-topp ji: Seex Lóo


error: Content is protected !!