Catégories
Sëñ Musaa Ka

Waa ji Muusaa

Waa ji Muusaa bul fàtte waa ja fa Tuubaa•
Moo la tee faatu moo la tee yalwaani•
Nglla bul fàtte sayxu Bàmba ci dunyaa•
Bu la fàddoo saxal ca la mu santaane•
Na ko sab xol ne jàkk ndéem raw na say gët
Mi ngi lay gis te daa wu léen seetaani•
Boo ko fàtte mu fàtte-fàttelu say bir•
War nga foo tóll far ko def waxtaani•
Xalamal Yàlla mbër ma naa faskuroonii• askurukum fii sooratil ahwaani•
Xalamaatal la njëkk fàttabihooni• yuhbibkum fii sooratil himraani•
Wa uulil amri minkumoo boo ko reere•
Tee nga dem yër fii sooratil niswaani•
Fàttaxoo wabtaxoo ilayhil wasiilata•
Ba la ngaa dem ci Yàlla am ker-keraani•
Seexunaa Bàmba moo fi wuutusi yonnen•
Te misaal mi lu wér la fil qur-aani•
Xulafaa-u yonnen ngér ma ñu xàlloon•
Yaa ko dekkal yor kaamilub Humaani•
Yaa fi daa way yonnen ba yaa donn kahbun•
Yaa wedamloo Buusayri ak Hassaani•
Yaa fi daa niit ca gaa yu baax ya fi daan ñëw
Yaa fi yor booti Ahmadul Hadnaani•
Yaa di Maalig di Saafihiyyu di Hanbal•
Yaa di baayub Haniifatun nuhmaani•
Ba la yàllay yabalsi fii haami sarhin•
Boo ba luy xëwsu yaa di séen sultaani•
Dolli ngay boot ca gaayu baax ya fi nekkoon•
Yaay donoy Seexu Ahmadu Tiijaani•
Donn nga’y bóot ca kuntiyook xaliifa•
Yaay donoy Abdu Xaadiru Jiilaani•
Donn nga’y bóot ca xutbu hamdil yadaalii•
Donn nga’y bóot ca daaray waa daymaani•
Donn nga’y bóot ci Mbàkke ak ci Mbusoobe•
Yaa di làmp biidaani ak soodaani•
Yaa di waame’w ngëneel yi yàlla yu dul fer•
Ku taataan far duy ca kawsara naani•
Yaa di sun ngér mi jëm ci yàlla siraatan•
Mustaxiima Ku sóobu teeri jinaani•
Yaa di sukkar ku mos ne aaje na ndolllan•
Koo mosal dootu muslu bay nooraani•
Yaa dundal ruu yi yaa suuxat ñu ndoxum gëm•
Bu du toon yaw kuy dee di dem niiraani•
Yaa raggal ràggi xol yi yaa nu teree bew•
Bu du kon yaw kon nu yam ak nasraani•
Yaa fi seexal kàngam yi ñépp a ngi lay roy•
Yaw mi tuubal Abdu Xafoor Mbaxaani•
Yaa nu wommat wommat murid yi nu àndal•
Yaa di mbër yaa nu tàggaleek saytaani •
Yaanu tàllal sa tenq sotti nu sa’y may•
Yaa di geejug ngëneel gi dun rootaani•
Yaa duyal Seexu Ibra faati ci say may•
Yaa ko jiital muy xutbu fid diiwaani•
Yaa defal Sayxi Anta barke bu dul deñ•
Jox ko daaru salaami ak gaawaaani•
Yaa defal Sayxu Ahmadu sahiidin•
Gëm gu ànd ak dëggal ba am ridwaani•
Yaa defal Sayxu Ibra làmp bu dul fay•
Yaa ko won yoon wa jëm ca dex ga mu naani•
Yaa saxal Sayxu Abdu daaru haliimin•
Jox ko mbóotam kuy jàng fil qur-aani•
Yaa jafal làmp diine gaa yafa tuubaa•
Sanc Daaru Salaami ak Mannaani•
Gile daarus Salaami ak gile Tuubaa•
Ku fi faatooti daa di tàbbi jinaani•
Yaa ma seexal te mayma fathu ba may way•
Yaa ma tee dox di bal di saf sambaani•
Yaa ma tee gaddu njàngeta aka yanu’y tar•
Yaa ma tee gàddu mbalka tey sàmbaani
Bàmba yaw yaa di céebu waa ju la bay ren•
Bu la góobee këram ga dun xaaraani•
Jërëjëf Seexu Bàmba yaa mat a àndal•
Ku la am dóotu ñàkk bay ñeetaani•
Bàmba yaa jar xëy di gontu ba far dee•
Yaa defal Yàlla lépp lum santaani•
Yaa jëfal Mustafaa la xawsuya tannoon•
Yaa di xayrul xadiimi fid diiwaani•
Yaw gëramloo nga yàlla teg ci gëramloo•
Ngën gi yonnen wallaahi yaw yaay waani•

error: Content is protected !!