Catégories
Sëñ Musaa Ka

Xarnu bi

Sëriñ bi noo ngi deeti ñaan
Faxiir dafay nangoo dagaan
Nangul nu lépp lu nu ñaan
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Noo ngi dagaan ci Mustafaa
Ma nekk marwata ak safaa
Ak àqi Amdi Mustafaa
Mi Yàlla jébbal xarnu bi

Ak àqi mboolem ay rakkam
Ak àqi séen baay yi ñu am
Ak àqi seex yi Bàmba am
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mboolem muriit yépp a ngi tuub
Tey réccu bàkkaar yi nu juub
Ba lu nu bay-bay, du nu góob
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Mbàkke, dangay boroom i mbóot
Te sag njaboot tawat giloot
Ñu def ma ab àntalpareet
May làpputoo waa xarnu bi

Aw ma maxaamam di la woo
Waaye murit yi ñoo ma woo
Ne tawatal te bu nu woo
Saw làmmiñay wow xarnu bi

Tay jii ma wax ba ne tareet
Ngir yaa ma def àntalpareet
Yaa fab i xam-xam ne yëreet
Ci sama xol, ci xarnu bi

Te bul ma tanqamlu ci ñaan
Ngir lii ma bon tey ku añaan
Muriid yi yépp a la ko ñaan
Ngir bëg nga dekkal xarnu bi

Jooy i perantal la nu jooy
Boo nu fabul, lee nu ne wóoy
Ku nu yafal, ban def i kóoy
Mu dellu naatal xarnu bi

Jisu nu yaay te noo ngi raam
Ku ñàkk yaay, day nàmp maam
Buural te boot nu, ngalla daam
Roggndi mboolem xarnu bi

Fabal sa doom yi yépp boot
Ñoom it ñu boot séen ug njaboot
Ku manta boot nga jox ko mbóot
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Te fab muriit yi suturaal
Mottali jàkka jii ñu naal
Foo toll dolli séen alaal
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Ndax Yàlla Amdi Mustafaa
Tabax jumaa yi Mustafaa
Bam tol ni marwata ak safaa
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mboolem murit yépp a ngi jooy
Ngir luñu bay mu dal di gooy
Ba séen i àddiya a ngi booy
Sarax nu naatal xarnu bi

Jamono jaa ngi xiif a xiif
Luñ togg bar gi ne ko fuuf
Seex Bàmba neel ngën ji mbindeef
Mu dellu naatal xarnu bi

Xiif tax na ñenn mag ñi yooy
Xiif tax na gor su ndaw di jooy
Xiif tax na yenn tool yi booy
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Tax na ña daa joxee ngi laaj
Ñii jàpp séen i sas di xaaj
Ken dóotu dem fenn ba waaj
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Xam nañ ne yaa nu daa tawal
Daa nu bayal daa nu ñoral
Daa nu roñal daa nu daggal
Feesal nga sàqi xarnu bi

Sa yërmandee nu daa defal
Lu xel dajul daa nu dëfal
Daa nu tibbal daa nu lehal
Reggal nga mboolem xarnu bi

Sa yërmandee nu daa sanal
Jigéen ña yaa nu daa amal
Tay ñépp a yam ken amatul
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Ñii séen i sag sàggiku na
Ñii séen i gaay dàggeeku na
Ñii séen i ngëm rékkiku na
Ngir ñàkk gii ci xarnu bi

At moo ne ndax mu tane daaw
Muy gën a far dellu gannaaw
Ba rab yu aay yi sax di naaw
Ay Mbàkke geesul xarnu bi

Wuy nun a wuy noo ka torox
Yalwaan amoo ku la sarax
Garab bu daanoo xob ya lax
Bàmbaay ndànjaamal xarnu bi

Garab gu mag bu nee jirim
Garab yu ndaw yi diy jirim
Meññat ma say mbir ma ëlëm
Lii rekk a dal waa xarnu bi

Allaahu akbarus samaan
Jamono moo man a safaan
Xéewal yi daf daa walangaan
Ci dabi mboolem xarnu bi

Libeek sikkeek i sahfaraan
Lan daa diwoo muy walangaan
Nuy xelli kopp ya di naan
Wata ya korne xarnu bi

Astaxfirul Laahal Asiim
Tuub nanu lan daa def i koom
Te muy lu neexulon boroom
Jurbel a wuuteek xarnu bi

Xéewal yi daf daa wal-wali
Baawaan fi nun di kel-keli
Moo tax ma jóg di pél-péli
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Xéewal yi daf daa walangaan
Waxset nga wuute nga ak sayaan
Xamoo xur ak tund ak sayaan
Sam ndox a naatal xarnu bi

Wàcc nga yaw loo mas a wax
Def nga ko jox ku mat a jox
Daawoo nu nax daawoo nu ñax
Séddon nga mboolem xarnu bi

Gàncax gu ndaw gi weddatul
Mag ña nga yar ken wuddatul
Moo tax ma naa la suuxatal
Njëmbët li won ci xarnu bi

Njëmbët la mooy gaa ya dikkon
Daa wéy ci xéewal ya fi won
Tay ñi ngi def ya ñu bawoon
Ngir ñàkk gii ci xarnu bi

Ag ñàkk a bon ci waa ju baax
Day tas kërëm xolam di jaax
Daa ceebu tay ngay añe laax
Jaaxal na gaa yi xarnu bi

Leeg-leeg nga gis fi ab murid
Muy taxawaalu nib mariid
Walla mu xàcc def tariid
Ndaw njombe gaa ya xarnu bi

Ànd ak komersaa ya di jaay
Ñii di wajaaseeri ba xaay
Te xam ne yaa doon séen i baay
Moo! tee nga naatal xarnu bi

Ñilee ngi xàcc def i seef
Ñii def i dag ngir bañ a loof
Ñii daw ba raw ba ni nu fiif
Moo! tee nga naatal xarnu bi

Yaw la nu yaakaar abadaa
Ngir yaa nu tàggaleek bidaa
Tuub nanu mboolem la nu daa
Bàkkaar ci njëkk xarnu bi

Yërëm nu tay yaru na nu
Dóotu nu fo xàmmee na nu
Dóotun nelaw yewwu na nu
Yërëm nu naatal xarnu bi

Soo nu joxoon la nu yoron
Dóotu nu def nanu defon
Xanaa yëgoo ne yaru nan
Ku weddi laajal xarnu bi

Yërëmlu nan toroxlu nan
Jooy na nu ren saraxtu nan
Soppeeku nan jébbalu nan
Sarax nu naatal xarnu bi

Nun tuxu nan sun kër i baay
Gàddaay te def la ngën ji baay
Tuubaa di kër bàmba a di waay
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Murit yi saalit nanu ren
Ngir xam ne yaa léen ame woon
Yaa léen joxon la ñu yoran
Yóbb nga mbóoti xarnu bi

Tiijaan yi réccu nañu tay
Xam nañ ne bëy du sóoru boy
Yaa man a may nit lu ko doy
Moo! tee nga naatal xarnu bi

Bawal-bawal jolof-jolof
Mboolem pël ak naar ak wolof
Kenn gisatul ku am i yëf
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Koo xam ni daa na am i jaag
Daa am i àngaar ak i juug
Mii at mu am déwén mu jéeg
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Ku mas a am yaari wata
Soxla na ren yaari mata
Te manta am njëgu mata
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Koo xam ni daa na am i taax
Tay mi ngi ngeeju’b néeg bu baax
Bu gën a féex bam ne ca faax
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Kër yaa ngi wéet ba ni wëyëŋ
Lal yañ yoroon def i koroŋ
Ña doon i wuur def i koyaŋ
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Tubaab yi sax pert nañu
Ña léen gëmoon perdi nañu
Yahood yi sax fayit nañu
Yal na ñu yées ci xarnu bi

Ña tukkiwan faf nañu laŋ
Fuñ wàcc deefi léen falaŋ
Àdduna yaa ka noo welaŋ
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Naar yaa ngi yalwaan ak a xaar
Seex buñ xamoon dellu fa jaar
Ken talatul loo jox i naar
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Wuy Mbàkke ! yuuxu nan ba dee
Wallu nu boo yeexee nu dee
Melal ni kuy rammu ku dee
Yaa nuy tinul waa xarnu bi

Yaw yaay donoy Muhammadu
Te yor nga sirrub Ahmadu
Te yor nga bóoti Haamidu
Man ngaa defar waa xarnu bi

Man ngaa defar bitteek i biir
Defar nga baadoola ak i buur
Yaa dindi àllarba ak dibéer
Sàkk Muriiti xarnu bi

Man sa kanam, man sa gannaaw
Loo sant Yàlla mu ne waaw
Loo wax fa diiwaan ñu ne waaw
Wax léen ñu naatal xarnu bi

Sa mbir ëppante na ak dërëm
Nde xarnu bépp a am gërëm
Te am dërëm te yokk ngëm
Nga may njariñ waa xarnu bi

Ma léebu gaa yi la xamul
Waa ju xamul dees koy xamal
Subhaana, yaa ka mat kumal
Yaa neex a wan waa xarnu bi

Nan far waññeeku tagg daam
Ngir moo nu may lu jomb i maam
Booleek Muriit yuy daw di raam
Ag cant a war waa xarnu bi

Bàmba maneefu laa misaal
Yaay géej gi wër waa senegaal
Deefu la jàlle genn gaal
Say duus a tooyal xarnu bi.

Seex Bàmba yaa dik mbàmbulaan
Ku sóobu dóotu ñaani naan
Ku màndi day dimbaan i teen
Say kaas a màndal xarnu bi

Ku sóobu génnaaley dërëm
Békkoor bi dóotu dem kërëm
Ku ne corom kaasub ngërëm
Du mar li des ci xarnu bi

Géejug hikkam gim daa dëtëm
Ba ne ko secc mook ñoñam
Maseefu caa nàndal ku xam
Toqan ga doy na xarnu bi

Luumloo na fóore ya wéyon
Raamloo na kàngam ya fi won
Daane na bër ya fi ne won
Amul niroo ci xarnu bi

Sirrub andaari xam-xamam
Museefu caa nattal wujjam
Ayam gi suural naw ñoñam
Wujjam amul ci xarnu bi

Fekkoon na dab yi ne xareet
Mu soppi léen watay sareet
Duy léen ngëneel bañ ne sëreet
Wàccoo na mook waa xarnu bi

Taalif na móol yu fees i taax
Te xalimaam du juum du jaax
Te am xelam du gag du naax
Du fàtte lëf ci xarnu bi

Day duusu dongo yay dëtëm
Duus yay jallaañoo ci’b dënnam
Mooy géej gu ridwaan diy jënam
Te mus la fer ci xarnu bi

Bàmbaa di géej gu tàbbi géej
Fekk fa géej gu ne ko ngiij
Mu duy ca leer ya ba ni giij
Dellusi tooyal xarnu bi

Lu baax du baax ba weesu baax
Waaye Sëriñ bee jàll baax
Baax a ngi yam fi xotti baax
Baaxaale gaa ya xarnu bi

Waa ju la sopp dal di baax
Waa ju la weddi dóotu baax
Waa joo gërëm muy gën di baax
Waayoo ko warna xarnu bi

Waayam du ñiit gariiti laax
Dóotu limbooy sagar di daax
Loxoom du daarati ci mbaax
Ku weddi laajal xarnu bi

Ku weddi lii demal lagan
Isaa di mbar moo man u gan
Yaaram la wuute na ak sagan
Bàmbaa ko ñaak ci xarnu bi

Ngëneeli daam yi gën a tuut
Xel manu koo takk di root
Mbaa xalima ak i daa yu xóot
Lottal na mboolem xarnu bi

Xarbaax la raw na kuy xiyaas
Lu xel dajul deefu ko raas
Fugraas la raw na góoru faas
Sakkaa ñi teewe xarnu bi

Moo jar a way bañ a selaw
Guddeek bëccëg bañ a nelaw
Ba raw ñi daa wayal calaw
Ngir li mu def ci xarnu bi

Seex Bàmba yaa bariy njariñ
Fëriñ nga wuute ga ak këriñ
Sëriñ si yaa di séen sëriñ
Yaa man a leeral xarnu bi

Sëriñ si, ñoo doon fatafoor
Sondeel du mel nib limiyeer
Jant la moom fawxa na weer
Leeram ga tiim na xarnu bi

Seex Bàmba yaa dig mànduwaar
Waaju la tàbbi dóotu réer
Yaay jant say gaa ya di weer
Leer ya gëndoo ci xarnu bi

Nun sóobu nan la jàlle nu
Waay Mbàkke! bul dem bàyyi nu
Yawmal Xiyaam yobbaale nu
Te yóbb mboolem xarnu bi

Seex bàmba yaay ngën ji keno
Sa jën yi doy na ñuy dono
Soo doon fetal di ag këno
Say wal a mokkal xarnu bi

Billaahi wéeru nan ci yaw
ŋoy nan ci yaw lu man a xew
Ngir urwatul wusxaa du sew
Déesu ko dog ci xarnu bi

Seex Bàmba yaay ngën ji wurus
Foo génn xànjar daaldi rus
Gor su la waaje dóotu rus
Doy nga takkaayal xarnu bi

Def nan la ngay sunu takkaay
Di sun bitig nu di la jaay
Yaa gën i baay gën i nejaay
Yaa gën xariiti xarnu bi

Seex Bàmba yaa di’b libidoor
Làmburde wuute na aki cuur
Sëriñ si sóobuwuñ sa mboor
Nde kon ñu naatal xarnu bi

Seex bàmba yaa nu mat boroom
Fekkoo ci àddina moroom
Tooñoo boroom, tooñoo moroom
Tinul nu tooñ i xarnu bi

Buur Yàlla jox na lay midaay
Diiwaan ba xam nañu sa waay
Waajoo gërëm, kërëm du daay
Yaay kerkeraanub xarnu bi

Seex Bàmba yaa di’b kerkeraan
Ku jëm ca Yàlla na la ñaan
Soo doonu tur di «Alxuraan»
Yaa boole bóot i xarnu bi

Def nan la geg bu deefi yéeg
Te def la mbër mu deefi déeg
Kelaŋ mi, wub nga bër yi jéeg
Sebul ci mboolem xarnu bi

Yàllaa la jiital ca xadiim
Tudde la Ahmadul Xadiim
Jiitu na aadama ak i doom
Jiitu na gaa yi xarnu bi

Yawma ajaaba bi balee
Yéefar ya juum wuyoo walee
La Bàmba not ñu naa a
lee Notaale góor i xarnu bi

Sirrub dëggoom ba la ne naat
Ca doqi góor ña ñuy sanaat
Ñépp ni nuut tàllal i baat
Ken yënguwul ci xarnu bi

Mu jàll toog ca gàngunaay
Buur Yàlla ràng koy medaay
Diiwaan ba jox ko séen i gaay
Keroog la àtte xarnu bi

Billaahi Bàmbaa dim kelaŋ
Moo jàpp saytaane welaŋ
Ba tër ko rendi fa gaboŋ
Ñibbisi wax ko xarnu bi

«Qaataltu fil bahril lahiin
Kabkabahuu nadbul amiin
Mahal amiini wal amiin»
Moo ko waxon waa xarnu bi

Yonnente ba ak ahlu badar
Ñoo dàkku kaarce ya ko wër
Saytaane nërméelu di ser
Làbbe ya daw ci xarnu bi

Gaboŋ ña xam na ñuy biram
Galwaa ña xam na ñuy biram
Làmbarna seere nay biram
Seere sa wóor na xarnu bi

Keroog la làbbe ya ne waaw
Maaràbbu bii bu leen ci gaaw
Leeram gi sarna asamaaw
Sar na ci suufi xarnu bi

Tubaab ya naa ko nan maroo
Soldaar sa naa ko bun meroo
Làbbe ya naa ko bun woroo
Ñibbil yilif nga xarnu bi

Tëggaale wuñ la asamaaw
Bër yépp booloo nañ ne waaw
Goroŋ yi lay nañ sa gannaaw
Nde wub nga làmbi xarnu bi

Karaama yaa nu ko xamal
Màqaama yaa nu ko amal
Kaaraange yaa nu ko defal
Yaay suturaal waa xarnu bi

Àll ak kër ak jaam ak gor ag
Ceddook sëriñ buur aki dag
Bokk ak i jàmbur ñépp a jag
Jaaraama daam ci xarnu bi

Luy nit ku ñuul ak nit ku weex
Diggante askan yu du jeex
Fu nekk daam def na fa seex
Bu man a yor waa xarnu bi

Bindéef yi yaa léen fal i buur
Ku mas a xëy taali baboor
Di xelli attaaya ju foor
Fajoon nga aajoy xarnu bi

Soodaanu war nañ ne nërëm
Biidaanu war nañ ne naham
Ñépp di sant ak ay gërëm
Ngir yaa defar séen xarnu bi

Koomersi naa la mersi ñoom
Pël yaa nga naa la «mujji doom»
Wolof ya naa amoo moroom
Yaa dàmbe tagg i xarnu bi

Ken dóotu dox kem li nga dox
Ken dóotu wax kem li nga wax
Ken dóotu jox kem ñi nga jox
Darale woon nga xarnu bi

Limaamu Sahraaneey kamaal
Téeréerm ba Bàmba lay misaal
Giñ naa ne mooy aboo rijaal
Xutbu ya won ci xarnu bi

Mboolem i xawsu ya wéyon
Yaa sóobu ngér ya ñu awon
Wommat nga ruu ya ñu yoron
Yeesal nga wirduy xarnu bi

Xaadiru yeesal ngay biram
Tiijaanu yeesal ngay biram
Saasali yeesal ngay biram
Kuntiyu jox la xarnu bi

Lottal nga ñoñ sariihatu
Jommal nga ñoñ haxiixatu
Sa ngér mi mooy tariixatu
Moo gën a jub ci xarnu bi

Woroom kurus ya daa aji
Ak gaa ya daa siyaare ji
Yaa tax ñu daa siyaare ji
Sëriñ sa woon ci xarnu bi

Wommat nga naar yeek i wolof
Xàllaat nga ngérum tasawuuf
Sëriif si yaa tee ñu suruf
Jàlle nga léen ci xarnu bi

Roytéefi xutbu yi nga won
Kiimaani labdaal yi nga won
Kiiraayi lawtaad yi nga won
Ak nujabaa-uy xarnu bi

Xutbu yi, yaw lañ daa fegoo
Nattu ya góor ña daa tegoo
Lasyaax yi yaw lañ daa sagoo
Bay laaj hidaayay xarnu bi

Naar yaa ngi am hidaaya tay
Tiijaan di laaj hidaaya tay
Te masu ñoo weesu bu rëy
Yaw la ñu roy ci xarnu bi

Seex Bàmba, yaa di ab newet
Sébbi nga tooyal gépp wet
Bay nga mu ñor, góob nga ba fat
Man ngaa dundal waa xarnu bi

Dundal nu, noo di sa’g njaboot
Wodd nu nee nu wàkk boot
Te suturaal nu, may nu mbóot
Nee léen «amiin» yéen xarnu bi

Yaay fekk waayi njorondaay
Nga fal ko, boole kook i gaay
Ni doomi Maam Sëynabu Njaay
Làmp bi won ci xarnu bi

Muriid yi yaa yor séen ngërëm
Sëriñ si yaa yor séen xorom
Biñ la gisul ñi’ng ne xerem
Fajal nu aajoy xarnu bi

Seex Bàmba yaa di ag nduyoor
Sëriñ si ñoo doon njawli-béer
Waa ju la nemm falu buur
Sa lem gi neex na xarnu bi

«Wa saabixuuna saabixuun»
Yàllaay boroom «Kun fa yakuun»
Éy waaye gaay ya fi jëkkoon
Ñoo yóbb mbóoti xarnu bi

Ña rafle woon wodd na léen
Ña rifle woon sedd na léen
Ruu ya gëmoon wommat na léen
Bañ wommataale xarnu bi

Ña ko bëggoon Seexal na léen
Ña ko bañoon suuxal na léen
Ña xàddi woon neexal na léen
Bañ delsi ànd ak xarnu bi

Seex Bàmba yaay gayndeg ñëloor
Ag ndaama sóobutil sa mboor
Soo doon u weer di weeru koor
Mbaa weeru gàmmuw xarni bi

Fàddal nu ndaama yii di daan
Notal nu noon yii di nu daan
Jàggil nu bër yii buñ nu daan
Te def nu mbër ci xarnu bi

Seex Bàmba yaa matub Sëriñ
Yaa xóot i mbir te yaa xar
Waane wi yaa raw ab marañ
Say gaal a jàlle xarnu bi

Soppi nu ay wagook i gaal
Ten yab sa marsandiisi haal
Te yóbb góori senegaal
Def nub masin ci xarnu bi

Seex bàmba yaa matub sëriif
Mbàkkeek mbusoobe dootu soof
Séen xol ya war na ne gariif
Maam Jaara tiim na xarnu bi

Siggil nga waa Mbàkke bawal
Mbàkke kajoor yaa léen bewal
Penku bawal yaa léen defal
Lu tax ñu siiw ci xarnu bi

Mbàkke dimb ak mbàkke xewar
Ak mbàkke baari, kër sayar
Saañànka bàmbaa léen defar
Ba ñuy defar waa xarnu bi

Askanu kër Maam Maharam
Yaa tax ba waa ju ñu gërëm
Mu ber kërëm am i dërëm
Daagul rusoo ci xarnu bi

Daaru Salaam, Daarul Minan
Daaru yi fii kulli saman
Yaa léen joxon la ñu yoroon
Ku weddi seetal xarnu bi

Yaa tax ñu doon i kàppitaal
Niroowu ñook i fàkk-taal
Am nañu barke am alaal
Ñoo gàddu mboolem xarnu bi

Sa daaru yee diy lóppitaan
Ku ràgg war na lay dagaan
Ku ñëw nga jox garab mu naan
Doktoor bi yaa faj xarnu bi

Ràggi xol ak ràggi yaram
Yaa koy ragal joxey ngërëm
Jarag yi war nañ laa gërëm
Ngir yaa wéral séen xarnu bi

Fekkoon nga réew mi def i ndóol
Fekkoon nga ñépp def i gool
Yaa tax ba nuy niinal i bool
Yafal nga mboolem xarnu bi

Fekkoon nga ñii def i lafañ
Ñii daanu far ba ne fëlëñ
Ñoo ku ñu ñaan jabar mu bañ
Ñii mel ni man ci xarnu bi

Yaa dikk jag ya fi dammoon
Jénganti mbir ya fi dëngoon
Yékkati néeg ya suufe woon
Bañ man a ànd ak xarnu bi

Amal nga gaa yu amulon
Xamal nga gaa yu xamulon
Feeñal nga mbir yi nëbbu won
Dekkal nga ruuhi xarnu bi

Sa waay du ñee waayi kaneen
Sa waay du xàcc jëm faneen
Deesu la xam di gëm keneen
Sa diine doyna xarnu bi

Taxoon nga ruu yi dajaloo
Te wootewóo, te fitalóo
Te watewóo ni kuy faloo
Lislaam nga moome xarnu bi

Xàlloon nga ngér mi ba mu weex
Ku ci awoon mujj na seex
Te masulaa jàdd ak a jeex
Ba yóbb mboolem xarnu bi

Wommat nga ruu yi jox boroom
Sàmmal nga cër yi séen boroom
Seex Bàmba ken du sa moroom
Yaa man a jàlle xarnu bi

Dekkal nga julli yi juróom
Ba ceddo yaa ngi jàppi wóom
Te fetaloo bañ am i góom
Yaa wone diiney xarnu bi

Aw nga siraatal mustaxiim
Te boolewoo wal ak i doom
Ba àgg yaak sa yépp doom
Tay ñi ngi wommat xarnu bi

Sunna si yaa ko dekkalaat
Tërbiya yaa ko yeesalaat
Te alxuraan yaa ko falaat
Yaa bindloo won xarnu bi

Fekkon nga ñuy waññ ak a toor
Daa takk i ndomboy takk i cuur
Yaa samp i daara, fal i wuur
Tasaare daaray xarnu bi

Soppi jigéen ñiy muslimaat
Ñuy dawu góor ni muhsinaat
Rékki takkaayi séen i baat
Di muuru dëddu xarnu bi

Yaa tax nu daa sellali jëf
Yaa tax nu tekki nun wolof
Yaa tax ba nuy way di walif
Xamal nga gaa yi xarnu bi

Jirim yi yaa don séen i baay
Baayo yi yaa doon séen i yaay
Miskiin yi yaa doon séen nijaay
Yaay wéeruwaayu xarnu bi

Ku jooy fi yaw nga noppiloo
Ku xiif fi yaw nga reggloo
Ku mar fi yaw nga màndiloo
Màndal nga góoru xarnu bi

Billaahi yaa mat li nga doon
Noo seddu teggi cer bu duun
Wàccal, damul, laggul te téen
Nde wub nga làmbi xarnu bi

Mboolem sahaabatu rasuul
Ak bër ya daa tagg rasuul
Mel na ni bay nga séen i tool
Bayaale tool i xarnu bi

Kahab da daa tagg rasuul
Busayri daa tagg rasuul
Hassaanu daa tagg rasuul
Semmal nga léen ci xarnu bi

Yaa raw ña daa janook rasuul
Ngir yaa liggéey ba am wusuul
Ba def xaliifatu rasuul
Kawe nga mboolem xarnu bi

Yoon wa mu aw ba raw mbindéef
Ba def donoy ngën ji mbindéef
Maneesu koo xamal mbindéef
Jomb na mboolem xarnu bi

Diggante mulkook malakóot
Ba sar ca péey i jabaróot
Ken masla boole séen i bóot
Lut Bàmba bàjjob xarnu bi

Aras la daa giseek boroom
Kursiyu lay xamey soloom
Diiwaan la daa faley moroom
Di folli seef i xarnu bi

Moom la ñu may nuurul jalaal
Moom la ñu may nuurul jamaal
Mu boole kook sirrul kamaal
Leeram ya dar na xarnu bi

Gaa leer, ca lay jañey cibeel
Gii leer ca lay ñoddeey ngëneel
Kamaal ga lay faleey meteel
Seexal na mboolem xarnu bi

Yàlla la daa sukkandikoo
Yonnen la daa jottalikoo
Jibriil la daa dimbandikoo
Ba jot ci mbóot i xarnu bi

Téere ya lay wéttalikoo
Durus nga lay moyandikoo
Pexe ya noon ya daa jagoo
Ba të na nooni xarnu bi

Taalif la daa jëfandikoo
Mahfuus la daa gàngandikoo
Hikkam la daa sukkandikoo
Moo nàndaloon waa xarnu bi

Tawhiid la daa xamali jaam
Hikaaya lay xëyee subaam
Riwaaya lay gonte ne kaam
Du jëw du jànni xarnu bi

Fum toll day tagg rasuul
Du war watay dammi rasuul
Du werse boŋ ci tarasool
Moo gën a wuuteek xarnu bi

Dem jàkk a moo ko tax a nooj
Julli na fiy ràkk a ba géej
Aj màkka mas na ko ne ngéej
Faadiilu aj na xarnu bi

Njool màkka daal lay sigiree
Soo ko tudee mu daldi ree
Giñ naa ne daawu ñu soree
Jikkoom ya waar na xarnu bi

Fab na ca xayru lanbiyaa
Jikko yu raw yuy lawliyaa
Moo raw xiyaaru lasfiyaa
Déndam amul ci xarnu bi

Dëddoom gu mat ga mu jagoo
Ak xam gu mat ga mu jagoo
Ak muñ gu rëy ga mu sagoo
Mus la tawat ci xarnu bi

Nattoom yu rëy yam daa tegoo
Te teewu koo ànd ak sagoo
Te amna bóot yu mu fegoo
Te du ko feg ci xarnu bi

Dunyaa da koo wanon gannaaw
Masula faale yamu laaw
Jublu ci Yàlla ne njanaaw
Wakkiirlu dëddu xarnu bi

Bëggul galan bëggul medaay
Bëggul lu ab tubaab di jaay
Jaayante na ak Yàlla sa waay
Gañe na mboolem xarnu bi

Bëggul fas ak nag ak galeem
Bëggul bay ak xar ak i doom
Bëggul a am sàqi njuróom
Du jaay du jandal xarnu bi

Bëggu la am junni yu roŋ
Bëggu la dox di yor i boŋ
Moo mas a dox ba dem gaboŋ
Dellu si fii ci xarnu bi

Dërëm du yàq ab deram
Wurus du tax mu ras bëtëm
Nawul dërëm xeebul përëm
Moo gën a wuuteek xarnu bi

Dërëm xàmmeewu kook xandeer
Diinaar xàmee wu kook ganaar
Kuy waaru bàmba doyna waar
Cey Yàlla ! bàjjob xarnu bi

Mbindéef yi yépp a yam fi moom
Alal yi yépp a yam fi moom
Bëggul bañul xeebul du yéem
Mooy génn góor ci xarnu bi

Bawal-bawal akub ajoor
Sàmm ak i baadoolook i buur
Ku laaj mu jox la lay sa muur
Di nég li des ci xarnu bi

Mbàkke gënul fi moom guyaar
Kon ummi mbàkkeek taar bi kaar
Kon du ko may sëriñ guyaar
Xamul ku bon ci xarnu bi

Tabax, gënul fi moomi baar
Àngaar, gënul fi moom sabaar
Baari, gënul fi moom pataar
Kon du fa jug ci xarnu bi

Wolof, gënul fi moomi naar
Gànnaar, gënul fi moom mbayaar
Kon taaxi jurbel du fa jaar
Ba def jumaa ci xarnu bi

Wata, gënul fi moom saxaar
Mbaanig gënul fi moom daqaar
Rusul a yalwaan ak a xaar
Ba Yàlla jox ko xarnu bi

Màggat, gënul fi moom sixaar
Ndaw it, gënul fi moom kibaar
Njàccaar, gënul gumba gu taar
Gu jox tumam ba xarnu bi

Bàmbaay boroom «kun, fayakuun»!
Moo donn Ahmadul Amiin
Moo tax amul xejj ak i séen
Mooy yërmandey waa xarnu bi

Baatin la daa fab di nu jóor
Du mere nit, ba di ko dóor
Mboolem jigéenam ak u góor
Defar na léen ci xarnu bi

Tarbiya, lay yarey goneem
Tarxiya, mag ña won fa moom
Tasfiya, bër yu deefi yéem
Bañ man a ànd ak xarnu bi

Diraaya, lay xamal goneem
Inaaya, moodi ay jikkoom
Wilaaya, lay defal boroom
Cofeel gu am ci xarnu bi

Cofeel gi, moo ma ko xamal
Xam-xam bi, raw na sama xel
Leeram gi, fees na sama xol
Baawaan ci gaa yi xarnu bi

Moo tax ba dóotu ma selaw
Cofeel gi, tee na maa nelaw
Maa nguy wëréelu, ni gelaw
Dóotu ma toog ci xarnu bi

Leeram gi, daal may tex-texaan
Saa xol di dem, ba poroxaan
May naan ba màndi, coroxaan
Di buusu gaa yi xarnu bi

Seex Bàmba, yaa di sun Imaam
Yaw la nu teg fa sun amaam
Yaw la nu doyloo, ba fa saam
Rammu nu, nook waa xarnu bi

Sëriñ si woon dañoo téxem
Ñoo way ne ñeex, ba xerem
Seex Bàmba, moo safon xorom
Safaale gaa yi xarnu bi

Ku leen faboon, teg ci balaas
Jël Bàmba, teg ca bee balaas
Konte, mu wat séen i palaas
Mbàkke! du maasam xarnu bi

Xawsu ya, mooy séen Yilimaan
Moo sàmmuwaanteek Alxuraan
Adiisi Yonnen, ba rañaan
Moo ko xamal waa xarnu bi

Moo am “fasaahatu lisaan”
Laaya yi, moo xam seen cosaan
Moo xam, la wàcce asamaan
Jëmsi ci suusi xarnu bi

Moo am “mahaarijul huruuf”
Làmmeñu yaaram lañ ko roof
Mooy waykatub gën ji mbindéef
Maay waykatam ci xarnu bi

Mooy “Muhjisaati adnaan”
Yuñ wàcce aaxirus samaan
Di rammu xeet wu jëm jinaan
Tuubaa li ahli xarnu bi

Tuubaa, ñehal na kuy muriid
Waylun, ñehal na kuy mariid
Yal na nu Bàmba def muriid
Neeleen “amiin” yéen xarnu bi

Jox naa ko fàww sama xol
Saabub ngënéel a may setal
Térub mbalaan i sama xol
Fóotal nu gàkki xarnu bi

Bàmba, da ngay boroom i may
Te nun, nu def woroom i moy
Moo tax nu sax ci di la way
Ndaxte, nga jéggal xarnu bi

Wayu nu ngir bëgg iy dërërm
Mbàkke, danuy sàkku ngërëm
Ca bis ba Yàlla di yërëm
Xeet wi ne woon ci xarnu bi

Yaw mi laggeeyal sa boroom
Ba am ngërëm “xayrul Xadiim”
Wàllil nu yaw ci say juróom
“Yawma yaquumu” xarnu bi

Tàbbal nu “jannatul nahiim”
Ten dëkk fa ak sa yépp doom
Wuntu ya, yaa yor seen i doom
Tijjil dugal waa xarnu bi

Ridwaan tijjil na la, nga wéy
Jox na la njénd yu la doy
Waa ju la soob mu daal di wéy
Yaa ame caabiy xarnu bi

Nopplujil ca «hilliyiin»
Yàlla gërëm nala ak Lamiin
Yonen gërëm na la ak ñeneen
Ak xulafaa-uy xarnu bi

Ak Mursaliina ak Lanbiyaa
Ak taabihiina ak lawliyaa
Jinne ya ak Malaayika ya
Gërëm nañook waa xarnu bi

Yural sa poŋ, te dem fanaan
Diggante kawsara ak jinaan
Nottil te lekk nag, te naan
Jaajëf! defar nga xarnu bi

{Alhamdulillaahi na ngéen;
Di sant rabbal haalamiin
Doom a di baay kii du kaneen
Man naa defar waa xarnu bi}

Yaw mi laggéeyal Mustafaa
Bul fàtte, Amdi Mustafaa
Ak doomi baayi Mustafaa
Ñoo ame bóot i xarnu bi

Mat na xaliifatul xadiim
Fees na plaas ba mat na doom
Te amna xam-xam, ame koom
Man naa musal waa xarnu bi

Noppeek, goreek, tàllal ndijoor
La moome saalum ak kajoor
Ku laaj, mu jox la lay sa muur
Te musla gàntul xarnu bi

Taafeeri Njool Aaminata
Yaa donn njool aaminata
Tuubaa di sun madiinata
Yaay weer wi tiim waa xarnu bi

Yaa neex a way, te neex a taas
Ngir xarnu bii, amoo fi maas
Li dale fii, ba weesu faas
Yaw lañu jébbal xarnu bi

Raayaw ngënéel wi yaako yor
Yaa teggi tuur ba, daw ba sar
Ngir naaru góor ak fasu par
Rawantewuñ ci xarnu bi

Mboolem sixaarun wa kibaar
Yaa tax ñu tàbbi ci’g saxaar
Ba wàcc Tuubaa ngën ji gaar
Noppal nga léen ci xarnu bi

Robino yaangiy walangaan
Nuy naani kawsara ak jinaan
Dóotu nu tàppaatuy sayaan
Jaajëf! defar nga xarnu bi

Jumaa ji yaa ko taxawal
Yaa tee mu naaxsaay niw yorol
Naalam wi yal nang ko matal
“Aamiina” war na xarnu bi

Yaw la sulaymaan xamalon
Karyeer ba, doj ya ca deson
Jumaa ja bayti tabaxoon
Moom ngay defal waa xarnu bi

Daawuda Bàmba lay misaal
“Baytil Muxaddasi” la naal
Wuyji boroomam ba kamaal
Taaw ba defal ko xarnu bi

Ndommoy ngënéel ya won ca maam
Yay sëtu kokki aki ndaam
Nga boole kook ngënée li daam
Ràngoo, amoo ci xarnu bi

Murit yi jox nala’y Idaay
Tubaab ya jox la ay midaay
Sultaan nga boole kook wilaay
Yaa man a tàggat xarnu bi

Yàlla na ngay muuram muriit
Te Yàlla booy, muuram mëriit
Bihaqi xaadirin muriit
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

“Allaahu sul fadlil asiim”
Kum jox ngënéel deefi la yéem
Faadilu mooy “fadlu hamiim”
Turam wi, doyna xarnu bi

Mooy doomi “shamsun wa xamar”
Mbàkkeek, mbusóobe duñ ko jar
Moo nàmp yaari meeni ngor
Mooy Bàmba tay ci xarnu bi

Saddiiti baayam lay royaat
Leerug cosaan ga day royaat
Nday jaa di xayru muhsinaat
Moo donn mbóoti xarnu bi

Mooy noobalub lislaam fi nun
Mboolem shariif yi moo ci gën
Donoy usaynu wal hasan
Maay xaadamam ci xarnu bi

Ma wax la lëf, ci ay jikkoom
Lewet, woyof, ànd ak sagoom
Niru na baay ba, mat na doom
Ëmb na kersag xarnu bi

Dem na ba màkkam jullikaay
Haj na, siyaare ngën ji baay
Te ëndiwul alal di jaay
Nawleem amul ci xarnu bi

Taalif i baayam ay wayam
Moo donn duusi xam-xamam
Moo naan ci géejug hikkamam
Sirroom ba, doyna xarnu bi

Yàlla na am lamuy mébét
Ci nun, nu am li nuy mébét
Ci moom, te yal nan am i sët
Yu gën a gëm waa xarnu bi

Nan tagg ahmadul amiin
Moom la ñu may sirrul masuun
Xarbaax la feese, ba ne guun
Baay baa ko lëm ci xarnu bi

Baatin ba, jaaxal naw kajoor
Moo tax ñu lëm ko jame biir
Soo ko gisee ma ngay bangéer
Ni kuuy lu mat ci xarnu bi

Faj aajo, moo ci gën a gaaw
Lum wax boroomam mu ne waaw
Day fal di folli ci lu gaaw
Mat naa ragal ci xarnu bi

Day way te jàngulon haraf
Te màndaxaam du ca suruf
Moo man Araab te man Wolof
Jommal na mboolem xarnu bi

Fab na ca baayam, yan yu diis
Te nduruwul boroomu tiis
Kuy rooti, moodi dex gu fees
Moo man a màndal xarnu bi

Sañ-sañ ba, làndi na ci moom
Jagle ga jiitu nab juddoom
Mbër mu ko sóoru daal di luum
Mbiram xajul ci xarnu bi

Rijaal ya ,xam nañ darajaam
Bu nee jalañ, ñuy saf i jaam
Nërëm-nërëm, di safi baam
Raamal ko war na xarnu bi

Yal nañ ko may mbóoti lamiin
Fegal ko ayu bépp noon
Ku dégg ñaan, na ne amiin
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mbég maa ngi teeru leen basiir
Donoy basiiran wa nasiir
Ku teeru naan, lekk ba suur
Doo ñàkk lëf ci xarnu bi

Moo am jalaal te am jamaal
Te xar kanam ga leer kamaal
Tem bari xam-xam am alaal
“Buurika fiika” xarnu bi

Taar ba ca yuusufal kariim
Ba buur ba fal ko def ko doom
Jigéen ja far tàngook sagoom
Manga ak basiirum xarnu bi

Ca ag rawam, la daal di raw
Fóore ya daa fireek a raw
Masu la jaar ci yëfi ndaw
Masu la faale xarnu bi

Sóobu na ngérum tasawuuf
Ku ko rawoon, nee na la wif
Moo raw ña xàllon moom a lef
Sakkaa ñi teewe xarnu bi

Hilmud Diraaya la jagoo
Mbirum hinaaya la lëkkoo
Nuurul wilaaya la sagoo
Dendam amul ci xarnu bi

Durus ci téerey alxuraan
Mbaa muy julleek a jàngi ñaan
Yooyu la baaxoo, te ku ñaan
Mu may la lëf ci xarnu bi

Yal na fi sax, ba dégg maam
Te tol ni maam Ahmadu daam
Te donn mbóot ya won ca daam
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Allaahu moodi jenn waay
Mooy jàpp doom, def ko ni baay
Ñu bokk benn ub taxawaay
Abdoo, di Bàmbam xarnu bi

Booko gisee muy sammandaay
Seex Bàmba, ñoo niroob jataay
Niroo yaram, niroo sewaay
Niroo deret ci xarnu bi

Niroo doxiin, niroo waxiin
Niroo jëmm ak melook defiin
Buy ree nga waat ne du keneen
Bàmbaa ñëwaat ci xarnu bi

Moodi wallax-njaanu jinaan
Bu léen ko xool bët i kañaan
Kañaan du tee béjjan a daan
Baayam a leeral xarnu bi

Moo donn tab, ga woon ca moom
Moo donnn njàmbaar ga ca moom
Séen baay a séddaley jikkoom
Sédde ko lii ci xarnu bi

Baatin ba, raw na saahiram
Day gaaw a soppi ay mbiram
Mbir ma ca baayamay mbiram
Moo yor jaliili xarnu bi

Yal nañ ko dolli ay muriid
Te yal na raw pexem mëriid
Te yal na mujj di’b fëriid
Ba tol ni gaayi xarnu bi

Nan ñaan ci Yàlla miy Samad
Mu may Sëriñ Abdu Samad
Te may Sëriñ Abdu Lahad
Lu doy a doy waa xarnu bi

Ci bóoti “xul huwal fadhliin”
Sëriñ bu mag bi gën ci yéen
Yàlla bu séeni barke neen
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Te yokk Abdul Qaadiri
Fii baatinin wa saahiri
Bijaahi baayu taahiri
Bam tol ni Jiilim xarnu bi

Te yal na Ibraahima moom
Def ab xariit fa sun boroom
Ba jot ca bóot i turandóom
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mboolem ñi dooni saalihiin
Ci sowwu jant, mbaa feneen
Yàlla na saalihu di séen
Jant bu tiim waa xarnu bi

Dundug Sohaybu ga ak, alaal
Ju bari ja ak, jam darajaal
Yal na ko Seex Bàmba misaal
Ci sun Suhaybum xarnu bi

Te maynu barke ak ridaa
Te sol ngërëm ci murtadaa
Ba ku ko soob mu def xadaa
Haajaatihii, ci xarnubi

Te boole luy taaw ak i caat
Góor ak jigéen, ci benn baat
Ndax Yàlla sun xarnu bi naat
«Aaamiina» war na xarnu bi

Mboolem lu Sayxu Bàmba am
Yal nañu gën te yokku ngëm
Kon, lee nu bokk ame ndam
Te am ngërëm ci xarnu bi

Muusaa ka miy séen werekaan
Moo léen di way, di léen dagaan
Tey sant, tey tagg ak a ñaan
Ndax yàlla naatal xarnu bi

Waykat yi buñ yaboo ni xiim
Maa war di xaadimul xadiim
Damay muriid, di jaam, di doom
Te gën a bon ci xarnu bi

Ngir Abdu Mbàkkem soxna Mbay
Ak Maaharam mi ñépp ŋoy
Mooy baayi-yaayi sama nday
Maa dikke nii ci xarnu bi

Saynabu Mbàkkem Absa njaay
Ak Maaharam miy ngën ji baay
Mooy yaayi-baayi sama yaay
Maa dambe yii ci xarnu bi

Man léebu naa leen, kàll leen
Way naa wolof, ba làkk leen
Way naa araab, ngir bëgg ngéen
Xam Bàmba, yéen waa xarnu bi

Way naa ko Sëhru ramadaan
Mi Yàlla wàcce Alxuraan
Ngir bëgg lépp lu ma ñaan
Yàlla defal ko xarnu bi

Jullil ci ngën ji Addnaan
Muusaa, te ñaan ko ba nu naan
Géwal bu jaaxlee war a ñaan
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Aamiin ! Allaahumma salli halaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihii wa sahbihii wa xayra
xadiimihii wa sallama tasliiman,
Subhaana rabbika rabbil hissati hammaa yasifuun wa salaamun halal mursaliin Wal hamdu lillaahi rabbil aalamiin

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!