Catégories
Sëñ Musaa Ka

Yaasin

Yaasin

Ayaa Sóodaani jógleen déglu Muusaa
Mu tagg fi Mustafaa ma ñu tudde Yaasin

Gëjóon naa way ngireek ñiy sàcc i taalif
Ta seen baay sax ferul baa siin fa Yaasin

Subuuxun waay ! Xuduusun, réewi Sóodaan
Gumbay xélleer yi sax di palamtu Yaasin

Ngëlamtee bon nde kon jaahil du taalif
Ni xélleer warta yab njàccaar fa Yaasin

Walaay ndaamaa ngi sóoru njalóor gu dangaŋ
Xanaa dafa repp am dafa réere Yaasin

Ku tëkkale Bàmba ak sëriñam dafay nar
Nde géej ga fa Ndar jisee su ko Mbar fa Yaasin

Pajug aajoog muriid yuy daw araamul
Ku man na ko def sibeesu ko wóor na Yaasin

Ku xam bay way nga far way gën ji Yónnen
Ndegam xam-xam ba leer na ba sar ca Yaasin

Sëriñ Tuubaa ni man sa ma géer gi may way
Du déglu géwal bu xol ba tilim fa Yaasin

Sëriñ Tuubaa ne kuy taalif nga taalif
Ca sahaaba ya mbaa ca waliyyu yaak ca Yaasin

Ku way te wayoo ci Yónnen mbaa ci waayam
Araf ya nga way dangeen ko layoo fa Yaasin

Te Yónnen daf ni waa ju ma tagg aw way
Ne warlul naa la àjjana fàww Yaasin

Li lee tax man ma dib géwalam ci baatin
Di way seex Bàmba mbër mi fi wuutu Yaasin

Boroom taar boobu moo ma jaral di taalif
Di tuuru di tuuru ngir la mu donn Yaasin

Solaat naab robb woo kaalaa ni Laamin
Layal naa Bàmba maa ngi layoo ci Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yónnen
Ka taaru ba Yàlla yónni ko saaru Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Taahaa
Wa Taahiru ak Mutaharu ñoo di Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Maahin
Ka far bàkkaar ya kookale moo di Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Haadii
Ka gindi sa maam ya réeroon wan la Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Nuurun
Siraaju-l-Laahi làmpub gaas ba Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Muxtaar
Ka Yàlla ni Mustafaa ma ñu tann i Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yaasin
Imaamu mursaliin ki lee di Yaasin

Muhammad mooy turam wa ñu sant i baayam
Wa Ahmadu mbaa te Haamidu mbaa te Yaasin

Te Ahmadu moo di rahmatunaa ci baatin
Te Haamidu moo di nihmatunaa fa Yaasin

Turam ya mu am da ñoo làmboo ci mahnaa
Limub xeetam wi ciy xéewal fa Yaasin

Turam yi le mat na ñaari téeméer wa ihdaa
Yëral ma Dalaa ilul Xayraati Yaasin

Bariy tur daa na tektale mbër ci mahnaa
Te mii mbër kenn tëggaaliwu koo ti Yaasin

Te nag jinneek malaakaag ñépp a raamoon
Ci Yawma Alastu jébblu naa ko Yaasin

Juddóom ba rafet na koo kay gën ji Xaashim
Amul ci araab xurayshin xam na Yaasin

Di yaaram doomi yaaram doomi yaaram
Sëtub Màkkaag Madiina du maasu Yaasin

Nde maamam yaag i doom ya sëtu xurayshin
Ca taarab taar ba lañ taaroo ni Yaasin

Su ngeen dégloo ma lim tay maam i Yaasin
Te wax leen taar ba kenn du fi mel ni Yaasin

Muhammadu yaari Abdullaahi haashim
Wa Abdu Manaaf a doon limiyeer fa Yaasin

Da daa labbayka naa labbayka jahran
Ca ndigal maam ja ëskay mooma Yaasin

Xusayun ak Kilaabun yaari maamam
Wa Murrata seen i taar a nga mel ni Yaasin

Wa Kahbun ak Luwayyun teg ca Xaalib
Ña ngay taaroo ca taarub taar i Yaasin

Wa Fihrun teg ca Maalig teg ca Nadrun
Ña ngay saf i jànt ngir ceeñeer i Yaasin

Kinaanata ak Xusaymata yaari maamam
Ñi lee diy weer ya daa werloo fa Yaasin

Wa Mudrikatun wa Ilyaasun wa Madrun
Ci seeni kanam la leer ga newoon di Yaasin

Nisaarun teg ca Mahdin góor gu sempal
Limal Adnaan fii la ñu yam fa Yaasin

Ñi lee yor càllalag limiyeeri baatin
Ya jàpp ca leeri Yónnen moo di Yaasin

Cërub taaram ba moo leen sóor ba duñ moy
Banoo haashim shariif la ñu ngir ga Yaasin

Ma wax leen tay ni Yaasin mel ci saahir
Ba tudd fi gën ji mbindeef tudd Yaasin

Sangub Yónen yi mooy Yaasin ci baatin
Cangam ga ca moom mbindeef du ko xam fa Yaasin

Wa innaka lahalaa xuluqin haiimin
La Yàlla waxoon fa suuratu Nuun ca Yaasin

Walam taraqatu haynii misla Yaasin
Bi xalqin aw bi xulqin kenn du Yaasin

Jikkóom da fa yéemu, bind ba raw na am xel
Kamaalan aw jamaalan kenn du Yaasin

Laxad faaxa-l xalaaiqa nihma xalqan
Wa xulqan Mustafaa ma ñu tudde Yaasin

Mbindam baa sell, cër yaa jot mu sempal
Boroom ba ko móol du cuune te kaare Yaasin

Tëggam ba ko móol kuloor ko sëlam ko moo aay
Tabaaraka fiihi kenn du fi mel ni Yaasin

Guddul ba ni séll waa ju ko séen ne céy kaa
Deful ab duuñ ba tax nga ne cam fa Yaasin

Rëyul ni fëtëx ni gaa ñiy dox di fàngat
Di fàng ba mel ni mbaami tugal fa Yaasin

Wowul ba ni koŋŋ te yaramam du laal weñ
Sewul ba ni lambax ak a jub ne Yaasin

Di saf kumba liiti sew ba ni ruuj ta sooful
Ñanant u xasab du mooy taxawaayu Yaasin

Ku lëngoog moom mu sut la ca kaw nga dib duuñ
Ku topp ci moom mu raw la nga des fa Yaasin

Doxiin wa ñu def ci ramatu lay sukootoo
Ta tempom ba la daa daagoo fa Yaasin

Loxoom yu salab yu sell ya Yàlla fuddan
Te waaraam yay niroog sooroor u Yaasin

Weham ya ni weer mel ni butoñ yu ñuy tëj
Tajoor ba ko poose moo man a ñaw fa Yaasin

Te Yónnen dóoxuloon waŋulwóon te sëggul
Farul xajagun mel ni ku noonu Yaasin

Wetam da fa jànde biiram sew mu xeereer
Lasul noojul lexam ya ni làcc fa Yaasin

Diggam la ni xiit ndiggal tama lañ ko móolal
Te doq ga daf ni yoll ni bar fa Yaasin

Te xar kanamam ga day saf weeru badrin
Jëham ba wëndeelu far di melax fa Yaasin

Bakkan ba ne fonn mel ni nataal ba Ndar wër
Tuñam ya di saf batoŋ yu ñu ferme Yaasin

Du tafli fi suuf du ñandu du génne aw ban
Te lum mas a génne suuf ni tërax fa Yaasin

Ñaqam waa dàq sikki te dàq anbar
Te raw gaa foori bun bun jaa nga Yaasin

Loram yaa dàq suukar dàq ag lem
Te neexe ni dax te weexe ni soow fa Yaasin

Gëñam ya di saf kayit gii ma yor di melxet
Wàllaay gàcceel na perkaal bee Yaasin

Bu masaa ne kang di ree nga ni koŋŋ tey say
Su muuñaa muy melax di melax fa Yaasin

Ba sàkkalu Yàlla way samandaay palanteer
Te mel nig yuur ju taw ci galaas fa Yaasin

Njamal Yàllaam la andak jaamu Yàllaam
La Yaasin

judduhaale du maasi Yaasin
Kawar ga ni laas ni sooy ba ma jis fa Bànjul
Di mel meli njañ la mel ni wurus fa Yaasin

Te faasam yaa nga mel ni wurus wu déewul
Di lér léri tey battarñiku kaari Yaasin

Lexam yu rattax yu mel ni ki feer yu ñuy diw
Te yéen ya ni lipp mel ni ki yoosa Yaasin

Gëtam yaa ngay wëndeelu ilaa jixaatin
Ba mel ni ki móol dolaari wurus fa Yaasin

Bëtam ba di dàq per ya di saf nenab baa
Te moo gën a jis boroom limiyeer fa Yaasin

Di xool kanamam te gët ya di jis ginnaawam
Amul takkndeer nde taar bay leer fa Yaasin

Su gët ya di gam-gameek a nelaw ci saahir
Xolam ba di xoole kenn du fi mel ni Yaasin

Ca tusngali àjjanaam la ko Yàlla tusngal
Sëlam ko ca salsabiilan naa ko Yaasin

Te kersa ga daa na tax suy xool di lamsal
Da daa wax ndànk tay dox ndànk Yaasin

Barul te dërul nosul dotomul te taqul
Ta leebul làmmiñam da fa wér ni Yaasin

Cëram yaa jot te mbaggam yaa ganaawam
Ñu tempe ca xaatimab Yónen fa Yaasin

Malaaka ya xar dënn ba yeti yoonam
Raxas ko mu set ñu duy koy leer fa Yaasin

La nekk ci Jaal jaral na ma dem Madiina
Wa Màkkata Marwata ak i Safaa fa Yaasin

Ku dem ba këram mu soppi la soppi saw tur
Ñu naa la al haaji ngay ku ñu baal fa Yaasin

Ka neexon tay ma am àngaari xaalis
Nde kon mani meŋŋ dem ba siyaare Yaasin

Di gont a ka xëy di gont a ka xëy ba faf dee
Di dox ciy doj di xuus cim ndox ba Yaasin

Di rombiy gar di nootiy ñas ba Jidda
Di tànk di dox ba bufta ba wal fa Yaasin

Wallaay mile Jaal jaral na ma war fafalnaaw
Woroom awiyoŋ ya sànni ma bomb Yaasin

Ma nuur ciy niir tawat ca di tawte ay at
Li nuuril Mustafaa ma ñu tudde Yaasin

Ma tàbbi ci suuf ba taxta saree ni Yuunus
Ngireek li ma xam ca moomale Jaal di Yaasin

Li nekk Jaal jaral na ma tay ma jaaloo
Di jaalook Jaal ba jeelu ci moom fa Yaasin

Kilee jar a way kilee jar a nax di neexal
Di jox libidoor ba deesu la dóor fa Yaasin

Kilee jar a woo di jox piticeen ba duuseen
Ba deesula ceen ba kenn di la seen fa Yaasin

Kilee ma jaral jihaari bakkan ba am kun
Ba wax ju ma wax di kun fayakuunu Yaasin

Kilee ma jaral jihaari fetal yu naa tëf
Ba raw Itileer ngireek wuti leer fa Yaasin

Kilee ma jaral ma faf àngaase ay at
Ba angale xar ma nib angaay fa Yaasin

Kilee ma jaral faseek Salmaa wa Laylaa
Wa Hindun ndax ma denc fa am ca Yaasin

Ayaa Jaal Bombe, way na nu séy ta bomboo
Ma laal sa yaram wi ndax nga yëram ma Yaasin

Ayaa Jaal Bombe way sa bakkan gi muuñal
Te wan ma sa xar kanam te ree ma Yaasin

Da maa sob waaye jomb nga sax samay kem
Te waa ja xamul xamal ni xamul fa Yaasin

Ma jóg nu fasante wóllare féek ba may dee
Na ngeen ma ko seede maa ngi ci Jaal fa Yaasin

Te Njàmme du waa ja naa fase naa la gontal
Ñëwal mbaa ma baxda sawji la léegi Yaasin

Te maa ngi ci yaw ba bañ may jaale yaw Jaal
Te soo ma jëlut kaneen du ma jël fa Yaasin

Ma dellu fi wax xibaar ya ma xam ci Yaasin
Maneefu la lim ngëneel ya ma jis fa Yaasin

Wallaay sama bët jisul sama nopp déggul
Te xel mi dajul ku mel ni ki Jaal fa Yaasin

Amul ca malaaka sakkaa nit wa jinnin
Te baahima ak njanaaw du ñu mel ni Yaasin

Te laaj naa Mulku laaj Malakuutu turran
Ba laaj baxrul muxiiti ku mel ni Yaasin
Ñu naa ma amul ca gaa ya wéyóon ca baawon

Te ñiy bëgg a ñëw amul ci ku mel ni Yaasin
Ma laaj ko fa ardu shimshimatin ña dul dee
Ñu naa ma amul fii kenn ku fi mel ni Yaasin

Fullaam jaak faaydaam ja ma xam ci Yaasin
Jiseefu ko woon ca Aadama maami Yaasin

Fitam waa ma xam du jàq du rët du saalit
Ku weddi nga laaj ko Jibriil xam na Yaasin

Ngoram gaak maandoom gaak bari bayre am jom
Yaroom gaak taar ba ñoo booloo fa Yaasin

Xelam maag xay ga sempale gaak na muy def
Salañ-salañam jaag wajtaay wa Yaasin

Ku jooytu fi moom mu far rangooñ muy ree
Ku rafle mu wodd faj say aajo Yaasin

Te moo man u gan ganam du tawat du jàmbat
Ku teew mu teral, ku woote mu sédd Yaasin

Ku xaar mu xaral la xarbaax jox la say dab
Ku fuuyu ni guus di séddale mel ni Yaasin

Ku wopp mu faj, ku faatu mu yóbb Tuubaa
Musal ko ci naari ramm ñoñam fa Yaasin

Fa Tuubaa summa Tuubaa summa Tuubaa
Ñehal na ku sopp Bàmba te sopp Yaasin

Fa waylun summa waylun summa waylun
Ñehal na ku noonu Bàmba te noonu Yaasin

Su doon ab kursu man teg naa ci Yaasin
Përëmiyeer baa ngi maa nome Jaal Yaasin

Su defoon làmb yaw Jaal Yaasin yaa di saa mbër
Dabal dóor gaa ya bañ Seex Bàmba Yaasin

Su doon wote maa la jox sama karti xol bii
Nde yaw say kàndidaa ne na wiiw fa Yaasin

Te songal mbër ya jàggil daane joggil
Ñi fay kontar Sëriñ Tuubaa fa Yaasin

Su ngeen dégloo ma wax leen tey ci Yaasin
Lu ngeen xamuloon xam-xam yi yées na Yaasin

Térub taaram ba jaamu na taar ba ay at
Sirrub leeram ga jaamu na buur ba Yaasin

Waxoon naa leen ko dem leen seeti mawlid
Jamaalan min jamaalin leeri Yaasin

Nit ak jinneeg malaakaag ñépp a daa daw
Di wër leeram ga ay ati-at fa Yaasin

Nit ak jinneeg malaakaag ñépp a xooloon
Di taasu ca leer ga woon ca asal ca Yaasin

Kerog la ñu jàpp morso ca taar ba xàllar
Tasaare ko tuur ko seddalé gaa yi Yaasin

Térub taaram ba lañ tuur uurulayni
Ba tax du ñu faatu ngir taar bee fa Yaasin

Te joŋoma yoo ya ñoo di woroom i tiitër
Ña ngay taaru ca àjjana daaru Yaasin

Te benn kawar ci ñoom bu rotoon ci dunyaa
Nga janoog leeri péeyi Aras ni Yaasin

Térub taarub jigéen ña di uurul aynin
La joŋoma yii di taaroo wóor na Yaasin

Ci leerag Jaal la Aadama leere nuuran
Ba tax ibliisu noonu ko noonu Yaasin

Ma wax la na taar ba séddalikoo ca baawaan
Ba tér ba royaat ca Aadama maami Yaasin

Sirub taaram la Aadama maam ja làmboo
Ba Yàlla ni usjuduu ngir leeri Yaasin

Térub taaram la àjjana sax di taaroo
Di taaroo làmbi kaasam bir na Yaasin

Térub taaram la Ibrahiima naanoon
Diwoo ko ba gaa yi Namroos naa ko Yaasin

Sirub Jaal Bombee fay sawaraam wa bardaa
Ba dolli ca faf salaaman ker ga Yaasin

Térub taaram mellax na ca gaali Nóohin
Ca Bismil laahi mujreehaa ni Yaasin

Labal noonam ya ak doom jam ni irkab
Ku bañ Seex Bàmba doo war gaali Yaasin

Térub Taaram la Muusaa Njàmmee sàngoo
Ba muy dem Tuuri Siinaa jis na Yaasin

Sirub taaram la xotti ci baxru xalsuum
Labal Firawna tas xaaruuna Yaasin

Térub taaram ca teex ba la Yàlla réexon
Ca kaw Ayyuuba ràgg ga wér fa Yaasin

Sirub taaram ba delloo taar boroomam
Ba nihmal Abdu feeñu ko ngir ga Yaasin

Térub taaram ca teex ba la tibb ratax
Mu dal Daawuuda baay i Sulley fa Yaasin

Mu fab sirroom ba fent ca weñ gu ñuulam
Ba faf di xaliifatan ngir leeri Yaasin

Térub taaram ca teex ba la jox Sulleymaan
Mu def kob jaaro ñaan mulkan fa Yaasin

Ci barkeb Jaal la jinne ya ak njanaaw yii
Di toppe Sulley mu war ci ngelaw ni Yaasin

Térub taaram la maam Yànqooba tuufóo
Ba gët yi ne bàq daa na palamtu Yaasin

Térub taaram la Yuusufa doom ja sëlmoo
Fa Jawharu Xusnihii mooy taaru Yaasin

Sirub taaram ba moo lëjaloon saliixaa
Ba muy poñe Yuusu ngir njaaloo fa Yaasin

Térub taaram la Ismaaiila taaroo
Ba fawxa na doom i Taara ya ngir ga Yaasin

Sirub taaram ba wéll na maau Zam-zam
Keroog ba fa Isma juddóo ngir ga Yaasin

Térub taaram la roof Isxaaqa mbokkam
Ba Israaiila far xeeb maami Yaasin

Térub saahir sa lañ fab ndox ma tuur leen
Mu rëyloo leen ba far na ñu noonu Yaasin

Térub taaram ca teex ba la sànni Yuunus
Ca Batni-Xuuti muy sàbbaale Yaasin

Ci barkeb Jaal la daa waxi Laa Ilaaha
Ci biir jënam wa illaa Anta Yaasin

Térab taaram la jox Idriisa waayam
Ba moo jëkk a bind jëkk a durus fa Yaasin

Ci barkeb Jaal la dëkk ba nax Boroomam
Ba dem Firdawsi faf ne fa kuus fa Yaasin

Térub taaram la jox Luutan mu ràngoo
Ba wëlbati suuf si Kanxaanan fa Yaasin

Ba Aaliyaxaa di saafilaxaa ña ngay sér
Mu taw ay doj ci seen kaw ngir ga Yaasin

Térab taaram ca teex ba la sotti iisaa
Mu wéy asamaaw rafaxnaahu ni Yaasin

Wa maa qataluu wa maa salabuu wa laakin
La Yàlla waxoon ca iisaa ngir ga Yaasin

Sirub taaram la Saalihu dóor ci aw doj
Gëleem ne ca téll génn di ŋaax fa Yaasin

Xuddaar a ko ray fa dam-dama neel aleyhim
Musiiba du yem ci bopp boroom fa Yaasin

Sirub taaram la Huudun jàppe aadan
Alag gaayam ya folli xéram ya Yaasin

Ci barke Jaal la Ilyaasaa maasam
Wa suu Kiflin limal Yasaxun fa Yaasin

Ba Aaruuna ak i Luqmaana ak i dendam
La ñuy taaloo ba tàkkale wóor na Yaasin

Muneesul lim li mii Jaal Bombe taalal
Taxawlul Njàmme ! Xatmul way wi Yaasin

Jamiihu-Rusli wa kurama jamiihan
Ña ngay taaloo ca leerug taali Yaasin

Wa nuuru-shamsi aw xamarin wa najmi
Ña ngay taaloo ca taarab leeri Yaasin

Te Saxaaba ya ak waliyyu ya mbaa te xawsoom
Wa xutbu-samaan ya ñoo di siboori Yaasin

Te Maaliku ak Xaniifatu mbaa te Anbal
Wa Sahaafihu seen i ngiir a di leer fa Yaasin

Te ngir ya ca des xaroon na ko ñetti téemeer
Tegal sittiina dolli ca yett Yaasin

Woroom ngiir yaag ña topp ci baatin
Ku tàqle yaa ngi tebbi ci taali Yaasin

Te Yaasin nee xuusul ngiir ya turran
Waroo diiŋat ku jëm si ci man ni Yaasin
Bu leen diiŋat ku ngeen jis donte xaj ba
Ndegam da na baw ci ruuram tooli Yaasin

Lilee tax man ma faf def Tayba Tuubaa
Te Mbàkke di Màkka Bàmbaay moom a Yaasin

Jumaa jile faf di joojële moo ma noppal
Sëriñ Tuubaay xaliifa ba donn Yaasin

Siyaarejileen siyaarejileen fa Tuubaa
Ku Yaasin raw na jàpp ci waayi Yaasin

Sirub taaram ba sar na ba jàll Taayif
Muhammadu doomi Aaminatan ni Yaasin

Maneefu la wax lu lamb ci moom ci baatin
Xaliifa bu mat xaliifatu wóor na Yaasin

Wa sallallaahu maha aalin wa sahbin
Aleyhi ma faf taxawlu te sopp Yaasin

Àllaahumma salli alaa Sayyidinaa Muhammadin wa sallim tasliiman.

Aji-bind ji: Sñ Ma-gànna Njaay
Aji-topp ji: Seexunaa Sëy


error: Content is protected !!