Catégories
Sëñ Sàmba Jaara Mbay

Yaaram bi kenn bañu la

Alhamdu lillaahi yaw yaaram bi kenn bañu la
Buur YÀLLA seede na lii yaaram bi kenn bañu la

Lii laay biral gaa ñi ndax laabiire leen te ku xam
War naa xamal ku xamul yaaram bi kenn bañu la

Yéen gaayi diine naa leen wax ki fees sama xol
Bàmbaay ki fees sama xol yaaram bi kenn bañu la

Kuy waare nay waaru man gis naa ki buur sama bët
Bàmbaay ki buur sama bët yaaram bi kenn bañu la

Na ngeen ko dëglu te sellal xol yi kuy wut a xam
Lu ne ci man na ko xam yaaram bi kenn bañu la

Baril i wax ak a mbóoren ak sutante ci neen
Taxul ma jóg di ko wax yaaram bi kenn bañu la

Te lii ma wax YÀLLA laa koy seedeloo ñi ci biir
Ay téere yuy duñu fay yaaram bi kenn bañu la

Ndax lii keroog ba ma koy jàngan te taxaw ma taxaw
Te xëy taxaw ma taxaw yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba yaa moom yëf yi kenn du xëccoog yaw
YÀLLA moo la ko jox yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba soppe bi yaa moom xol yi kenn du la bañ
Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la

Seex Bàmba yaa moom xol yi kenn du xëccoog yaw
Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la

Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la
Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la

Xam yee la xam ñi xamul ñoo sànku donte xamuñ
Nañu jàngate fi yaw yaaram bi kenn bañu la

Nangul ma njébal gi man ŋoy naa ci yaw abadaa
Lumay dagaan ngani waaw yaaram bi kenn bañu la

Ba dis di way fuma toll kañ yi di dal
Yaw itam foo toll may gi di dal yaaram bi kenn bañu la

Naan naa ci say kañi géej ba duus yi feggante baaw
Ma daal di feesal i xol yaaram bi kenn bañu la

Xolub cofeel bi ci man sidit yi yënguna tay
Ma daal di jóg di la way yaaram bi kenn bañu la

Te tay ma jàngaleeti gaañi dañuy wut a xam
Saw kañ de maa ko fi xam yaaram bi kenn bañu la

Danaa la wax leegi fukki jikko ak ñett waat
Yoo xam ne yaa ko fi doon yaaram bi kenn bañu la

Cosaani lii doon ko mu dib donneef ku jiitu ba tay
Ngëneel yi yeen a ko yor yaaram bi kenn bañu la

Yaaram bi yaay doomi yaaram te ñuy sëti yaaram
Taaru taaru di tab yaaram bi kenn bañu la

mbaar gu mat sëkk ak ub xam-xam ragal ki la moom
Ak jaamu mooy seen i mbir yaaram bi kenn bañu la

Ak ngor gu mat ak fulla ak ub xam-xam mu jub mu rafet
Ku agsi man ca ba raw yaaram bi kenn bañu la

Seen dëggu tiim na biddiw seen tur wa raw na bëccëg
Moo tax ma joobe la tay yaaram bi kenn bañu la

Yaaram bi loo def lu dul baax ak di baaxal u nit
Ba réew mi xëy di la soow yaaram bi kenn bañu la

Te say jaloore yii semmal réew yi laa bëgg a ti laal
Laal gu wér ba mu bir yaaram bi kenn bañu la

Yen bii nga yen ci sa bopp dëngëñ di wéy ku la gis
Nga mel ni yaw yenu woo yaaram bi kenn bañu la

Doo teggi, doo tege doo delloo loxoy aji laaj
Te fuñ la yaakaar du tas yaaram bi kenn bañu la

Jommal nga xutbu te jaaxal xawsu seex yi la xam
Ñoo delsi yeeslu fi yaw yaaram bi kenn bañu la

Feeñal nga xam-xam bu wér boole ak ragal sa Boroom
Te fal ko wóolu bu wér yaaram bi kenn bañu la

Saxoo nga ngëm ci sa xol jébbal sa mbir ki la moom
Yenuy nattoom ya mu def yaaram bi kenn bañu la

Saxoo taxaw guddi dundal yoonu jàkka di woor
Bëccëg te moom sa bakkan yaaram bi kenn bañu la

Xare a ko mar ba mu daw xiif jog nga jiin ko mu daw
Ñeneen du jaaxal i gaay yaaram bi kenn bañu la

Jóg teggi ngistal ak ug rëy fëgg mooyu kañaan
Wéy jaar fa sellal ne guus yaaram bi kenn bañu la

Jëw moom xamu loo ko rambaaj ak di wax lu amul
Doo daw fa yooya di dox yaaram bi kenn bañu la

Sa mer gisee fu ko mbaa boog yal na boo nu ko won
Mer moo di mer mi ci moom yaaram bi kenn bañu la

Lewet di noppi di muñ ku ñaan nga may ko ku laaj
Xam-xam nga won ko mu gis yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba man waaru naa saw yiw dajal na ba des
Mbooloo mi xëy di la way yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba man waaru naa saw yiw dajal na ba des
Mbooloo mi xëy di la soow yaaram bi kenn bañu la

Yaw jamu YÀLLA a di sab liggéy joxe a di sa baax
Sa way di riir fumu doon yaaram bi kenn bañu la

Tab ak teral gi ci yaw laa yéem te lii ku ko gis
Day daaldi yéem li ma yéem yaaram bi kenn bañu la

Kuy indi àddiya ak kuy wutsi ñoo fi yemoo
Ku ne ci moom da na bég yaaram bi kenn bañu la

Ndax kii dafay am texeg daarayni waaji ci des
Fu ne alal di ko biiw yaaram bi kenn bañu la

Te maa ngi waxlul kurel biy dëglu xëy naa ko waat
Saxal ko ngir ngeen xam ne yaaram bi kenn bañu la

Te maa ngi waxlul ñi dëkke réew yi xëy naa ko waat
Digante naar ak wolof yaaram bi kenn bañu la

Ba mbër ya daagoo nga jiin bay jaayu yaw la ñu jiin
Ngay ub di ubbi yaw yaaram bi kenn bañu la

Ba ngaañaay ya teewee ba jóg di réf-réf xel da na daj
Ngañaay ya te yaw la ñu daj yaaram bi lenn bañu la

Mboot a feesal mayam regg ak desal ba ñi am
Ñeneen du jaaxal i gaay yaaram bi kenn bañu la

Seex Ibra moom raw na ay maasam te deefu ko jot
Bàmba a ko sembi mu raw yaaram bi naam Faal

Inna suyooxa wal asxaaba suyooxi mahan
Ñooy say jaraaf nga di seef yaaram bi naam Faal

Siwal Mbakkiyu hum saadaatunaa abadaa
Koo xam ne du ñoom du yaw yaaram bi naam Faal

Jamiihu jiili gi fi wujóodi wa fii karamin
Lewoo na ñook yaw nga daan leen yaaram bi naam Faal

Kullu sawaadiina wal baydaani maha sarifin
Ñoo seede lii wax lii ci yaw yaaram bi kenn bañu la

Wa baabu baytika maftoohun li xaasidihii
Tabbuñ araf daal di bég yaaram bi kenn bañu la

In xaala dayfun salaamun hinda baabika saa
May yaa saafuhante ak moom Seex bi naam Faal

Inna rijaala siddaadul akramiina mahan
Te làmboon na ñook yaw nga ub leen Seex bi naam Faal

Tatahwaloo kulluhum li naylin bahdika saa
Te kenn jotul la ñeel yaaram bi naam Faal

Had saara hadka siddaadul ahliyaa-u mahan
Nga dindi leen niki der yaafam bi naam Faal

Wa man ataa-ika awlaadu daniilu ataw
Di daw di raam ba fi yaw yaaram bi naam Faal

Awlaadu garmi abiidun hinda baytika saa
Te yit lingeer a di say jeeg Seex bi naam Faal

“Wa kullu man had raada yaa man had aniltu yakun
Du roy te xam ne du yaw yaaram bi naam Faal

Walaa yudaaniika fii haasal ataa ahadun
Buur YÀLLA moo la ko may yaaram bi naam Faal

Wa man yumaari alaa maa had aniltu hunaa
Na muus mu xam ne du yaw yaaram bi naam Faal

Innal wufooda jamiihan waaxifiina ataw
Di dëglu tay sa ndigal yaaram bi naam

Wa laa yuhaalifu amran man amarta fahum
Ñooy jaam yu dul daw di yoqat Seex bi naam Faal

Wa anta ajwadu ahraani samaani mahan
Deeful werante ci nii yaaram bi naam Faal

Ëxlul xawaa-ihi jaahóo laasimiina bukaa
Fi yaw ku delsi di roy Seex bi naam Faal

Làkkal wilaayati baynan naasi saahiratan
Sag wàlliyoo jëkk a feeñ yaaram bi naam Faal

Ëxlul balaahati wal asnaari maa haatibatan
Masuñ fee wax lu mel nii Seex bi naam Faal

Hum yamdahuuna faxat làkkinahum jahiloo
Yées nañu lii ma la wax yaaram bi naam Faal

Had fuxta haaróona fii jóodin wa fii karamin
Sa maas gi tay yaa ci sut yaaram bi naam Faal

Lam yamdahu suxaraa kullal kiraami mahan
Ma way la man yaa ma saf yaaram bi naam Faal

Lam yamdahu suxaraa kullal kiraami mahan
Ma way la man yaa ma saf Seex bi naam Faal

Subhaana rabbika rabbil hisati hammaa yasifoona wa salaamun halal mursaliina wal hamdu lillaahi rabbil haalamiin

Aji-bind ji: Àlliyun Ba
Aji-topp ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!