Catégories
Sëñ Daam Jaane

Jamonoy Asan Paate

Jamonoy Asan Paateek bañuy way Njóoba laay
laa doon fowantoo way man ak ñoom Jàkka Njaay

Yéen doomi soxnay sëñ Basiir Lóo may ma fit
Afrig jógal jox baay Jagal ag gàngunaay

Ñi ma def ngalam ba ma xëy di nes-nesi tay ci way
Baay Saal Ture kaay fii te ràngal leen medaay

Buma fàttalikoo Sëñ Daam ca daara ja saay jataay
way laa ko daan dundee man ak sama yenn gaay

Daan déglu sëñ Moor xam sa diine ci Làmp Faal
muy taalifal Maam Jaara Buuso lu taaru waay

Ami Siise sos ciy muqtadab ay way yu saf
sëñ Fàllu Kan foto irtijaal di ko saamandaay

Ñukkub Lahat Ndoŋ génn gaa ña di jàngi way
Sëñ Ngund laa daa déglu ree bay xàqtaay

Sama kompulegsi ga deñ na ndax seex Abdu Ka
maa xëy jawub wolofal bi jënd la mbër di jaay

Baay góor gi déglul Mustafaa réew mee jaxoon
sëñ Làmp Mbàkke di tagg Daam may ngën ji waay

Suma dee jinaas tay baay Lamiin a ma jox cereem
kiy fëgg saay téeree waral ba ma am ngañaay

Sëñ Seexunaa Gànnaar ci Nday Alima a taxoon
ba ma teey a teey ci jigéen ñi tépp na dégg aay

Sama xel xalam kaanaa ki kàkk bu Maysa Faal
ibnul Amiin Faal fëll indi fi lakk daay

Tax nañ ba way jaxasook dereet sama tay jile
bu dutoon ak ñoom sama xel mu ñor mi du waaj a xaay

Fuma yaali dóor sàbbaal Imaam ja mu soññi nguur
yoon teggi tuumay Fàllu Kunta mu ñibbi waay

Tay-taylu naa bañu teg ma dof terewul téyeel
sëñ Baara Gëy Mahmóodu doom ja mu jàngi laay

Kuy tukki laajal sëñ Abóo waa jam dajeel
yoon week a tar suma doon ragal duma jéggi raay

Li ma gént a gag loo Bàmba Lóo ak Seex Silla muy
Doktooru Lóo ànd ak Imaam Jóob dellu Ngaay

Abdul Ahat Ñaŋ ñag na làkk wi gépp wet
bàkkal na réew mi ne jaasi waay jaa mas la daay

Mbaam yaa ngi jottali cant ben Faadl ci mbay
ag ñàkk dug bon Fàllu Si ak maam Cerno Njaay

Laajteel ma Sàmba alaar ci Seex Awa Bàlla Faal
Buso Abdu Xaadar ëppalam laaj nay detaay

Marxiy marax leb naa ko ngir imisooy ikaab
ak jant beek bennoo efem billaay wallaay

Jaxasey pitaale di dammu bahru ba def lu jub
sama tur ci seen àlliwóoy mbatiit éro laa ci waay

Li ma tarde reer ngir koj ikaab imisoo xalim
Faatoo ngi ñëw ka ma domp daaw ren moo ma raay

Génnee ña nëbbu te feeñalaat peru way ba doon
bëgg a réer ñu formey Mbër yu mag jox leen medaay

Xalimag wurus durrun nasiim ay umsiyaat…
a ma yóbbu Kawlax ak Difoonse ak Géejawaay

Ñoo yokku xemmemtéefi ndaw ñi ci waar wi tay
dekkal donoy suñu mag ña doon suñu delluwaay

Root nan ci teenub Kayre mbóotum Baabakar
bayreek xorom ngay yëg ci way yi ñu tagg yaay

Seex Sàmba Jaara ak sëñ Musaa duy sun bagaan
Bamu fees ñu tiim taawook i caat aay dékk mbaay

Yar gindi xupp ak yedde waar yee kuy nelaw
liy tàkk fay bu ci boole way is naafë daay

Fuñu fëlle rekk mu nooy ba gaa ña di coow ñu far
fëllewaat feneen di ko sante nday di ko bàkke baay

Dañu raam ba tas dox jéggi jéego yi joggi dég
dox nan ba xéewal agsi yay nan sant waay

Sutura ak teraanga ju sax wér ak raw guddu fan
fés feese barkeek bayre buñ doon benn waay.

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!