Catégories
Sëñ Ahmadu Baas

Sutura yitteel na ku ne

Lu tax nit ñi buñ déggee lu baaxul ci nit ku yiw
Taxaw temm ngir yaatal ko bam law ba daj fu ne

Lu tee woon nga jéggal nit te koy nëbbaley ay sikkam
Ndaxam suturas Buur Yàlla yittéel na cam su ne

Goray xam safaan dencal ko mbokkam ba faatu ñëw
Ragal Yàlla tax ak maandu ak xam na ñëw bone

Bu leen weratib jullit bu leen yàq ab deram
Ku fiy dund feek deewóo safaan man na laa gane

Wolof day misal ag dund ciw koor
Ku jàpp bis lifeeg dog jotul ag jubu weesul fa dog bone

Di siiwal safaanub nit ba far ëpp koy ayib
Ku am xel du def loolii bu leen yor xelam gone

Lu tee woon nga nëbbal kob safaanam te Yàlla tax
Ndagam Yàlla mooy sattaaru maandooy li war ku ne

Na ngeen moytu jëw baaxul te daa mel ne lekk nit
Te rambaaj a raw day tax ba ay bokk duñ mane

Na ngay nëbbe say bon-bon bëggóo kenn xam ca lëf
Na las cam di nëbbey bon-bonam kon bu koy wane

Te Ibliis ma ngeen daa muslu tey moytu ag mbonam
Mu ngoo gii ci seen apaareyiy woote tay sone

Te anternet ay ab jumtukaayam di daamaram
Koneksiyoŋ bi mooy xontam bi ngay aktiwey done

Nataalak wokaal boo jot ci watsab ñu koy toxal
Efaaseel te bul partaase luy yàq ay gone

Éy waay siggileen watsab yi day yàq seen i xol
Lu ngeen am ci mbon ngay xew Farãsak la xew Gine

Éy waay siggileen ceetaan mi réeral na seen i xel
Ba kenn dóotul jàmmanteek i nawleem ya koy gane

Ewaay siggileen for yoon wa yéenak ci xuur wu rëy
Wu lëndam te gar yang fay sibuy yong ay tene

Ewaay siggileen ndax Yàlla seen gët yi xoolu yiw
Ba laa leeri gët yee fàddu xoolleen fa mbir ya ne

Li apaarey yàqal nit ku koy xayma doo fi jug
Batay kuy naxub diriyànke ayfon nga koy cane

Li watsab di jël ciy waxtu ndax jur na ay njariñ?
Te moo tax mukalaf yaa ngi niiy waxtu niy gone

Na muy yàqe dundug nit dafay dem ba mel ne sax
Manul ñàkk cig dundam te am kooy lëjal ku ne

Li ngay def ci Feesbug boo ko jàppoon dogub sikar
Ndaxam lee nga am xam-xam yu Feesbug ya dul wane

Te kat ñàkk Feesbug lortilës cam nde Yàlla mii
La muy sédd ab jaamam ci sax ciw turam la ne

Kurus gaa ngi nii der baa ngi nii jukki baa ngi nii
Ta dog yaa ngi nii céeboy ngënéel yaa ngi dët fu ne

Ku sellal ndabal biiram mu feesak tawab ngëram
Ku not ab xolam cib net ñu nattoo ko mbon ku ne

Ndagam deftilag mbon waxtilag mbon di gis lu bon
Akay déggi bon-bon doy na lag mbon fa mbon bone

Te man maa ngi nii xamteeti mas lëf
Te fàtte naa li saa xol bi takkoon fëtt naa mokkal ak lu ne

Damaa talatul sax wérd mba may talug nafar
Damaa sonn ngir ndéggat yi gaa yi di ngun-ngune

Mo Baas tee nga sàlloo tuub te faf raasi wépp yiw
Labat may yi tàggook moy yi moy yaa ngi lay gane

Te mbon sax jigul sëppéen ba sàkkaa ku tol ne yaw
Faseek moy yi daa jot sëkk ngir doonatóo gone

Ka jéggal ña juumoon démb tey nëbb ay ayib
Dagaan naa ko ag njéggal gu far saa ayib yu ne

Ka xam lépp cib jaamam te muural ko ay moyam
Fa laay tuube laa jàddoon ci ag mag ba cig ngone

Ka jéggal laram Daawuda laay sàkku njéggalam
Te moo jéggaloon Yuunus nde moo tee mu faf jëne

Ka jéggal Badar jàmbaar ya songoo te diine tax
Asal man na maa jéggal ci mbaxam gi moy gu ne

Te kii jéggaloon Wahsii ma xar dënnu Hamsatin
Asal man na maa jéggal te ràngal ma pal ku ne

A yallaahu yaa rahmaanu yaa sañ te yaay dogal
Fa salli halal maahii te far saa ayib yu ne

Aji-bind ji: Soxna Nogay Cuun_

error: Content is protected !!