Catégories
Leeral waxiini wolof

AATU RÉER NA

Aatu réer na mii ñuy way ci làmb yi, Aatu réer na nga xam ne waykat yi dañu koo yeesalaat ak a tëggaat, waaye way wu yàgg la.

Góor gi Aatumaan Faal mi ngi dëkkoon kër Madaaro, kër Madaaro nag mi ngi bokk ci Kajoor.

Foofu la góor gi Aatumaan FAAL dëkkoon mbërum làmb la woon nag da daan wër di toj mbappat yi ponkal la woon mu am doole.
Kumu daan bëreel ba jàggi la, da daan wax téeñleen ma xool fu ma koy daane.

Bimu ñëwee Làmbaay nag dafaa mas a bëre ak mbër moo xam ne waa tund wépp xam nañu ne jinne la ndax mbër mi dëkk yooyu nekkoon Kajoor ak Bawal xamuñu ci fenn fumu dëkk, moom la sëggaloon bëre góor gi Aatumaan daal di koy daan kerog bimu daane mbër moomu nag kerog la dof bimu dofee nag dafa summiy sagaram sànni topp àllub Kajoor bi jëm si Saalum di wëreelu moom lañu doon wax Aatu réer na te jamono jooju nag moom ci boppam moo nekkoon taawub góor gi Masàmba Jéey Faal Aatu moo nekkoon taawam moo tax ñu ne góor gi Masàmba moom amul sãs kii nga xam ne ndonoom la war koo wuutu ca guy ga ñu ne nag kuy donn Masàmba Jéey guy ga liis na.

Ci xalimag: Ma-Yéeri

error: Content is protected !!