Catégories
Wayi cosaan

Wayu semb

Kureelug ndawi Luga

Naanàngoo maa ne kojomleen ko nàngo mberi
Naanàngoo kojomleen ko nàngo mberi

Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo.
Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo

Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.
Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.

Baay góor gi sa laaxub ngoon bi jox ko say gone
Baay góor gi sa laaxub ngoon bi jox ko say gone

Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.
Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.

Booy dem sa ngoro yóbbu ma ma di la wayal.
Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.

Xayraat yaa Rabbi siddnii xayraat
Yaa Rabbee siddnii xayraat

Xayraat yaa Rabbi la ñiy deme karyeer xayraat
yaa Rabbi ngatan di ko jaay xayraat

Baay góor gee kay jamalam ji poftan la.
Baay góor gee kay jamalam ji poftan la.

Maasàmba jamalam ja poftan la
Maasàmba jamalam ja poftan la

Jam naa la
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.

Waa ju ñaaw, dafa dugg sama néeg, fekk may mooñ
Leget ga rot sunguf sa ne wàww ma tiit ba xeelu yaay

Randul, randul waa ju ñaaw

Njool mu ndaw kaay dogaale ma yóbb sa kër aawloo ma
May walal sa yaay di ko toggal di root muy naan.

Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.

Sama yimbay gala, yimbay
Për yimbëmbëm

Bisimlaay ne baa
Rahmaani baa
Baasiin ak mimara
Ca la ndongoy dale
Ba ca liif ak laam
Alsaxeer magum deel

Téxét bul ma gaañ
Ndax doomi aawo laa
Doomi aawo laa
Doomi aawo matla gaañ

Baay Aale Njaay
Rayal na mam kuuy
Jël fàllare ja, ba ci bopp ak baat
Yuur ga maa ko naan

Baay Gallaay óo
Gallaay Aale Njaay
Góor benn ub jabar
Jabar benn ub doom
Bu rootee tooy
Bu walee weex
Bu toggee ñuul

Soo bëggee doom
Awal yoonu ndéem
Soo demee ndéem
Dangay dugg ub néeg
Sa mbaam dugg um mbaar
Ngay lekk cere
Sa mbaam di lekk um ngooñ

Bu ca déwén saa
Sa doom di jooy
Sa doomi mbaam di ŋaax

Dënnub góor ni goroŋ
Dënnub jigéen tema
Dënnub màggat xiin
Boo tëggee mu bëx-bëxi

Awuleen mu riir
Dër du tee awu
Ñaar du tee awu
Kon ma dóoxlu tey awu
Mbëxiit mu tol ni man
Ku ko ñaf cib géew
Mu war a nangoo awu

Yimbëy
Sama yimbëy NgaIa
Yimbëy!
Sama yimbay Ngala
Yimbëy!

Kuy jaay sa mbaam awal yoonu Ngooy
Soo yeggee Ngooy
Kër Moodu Si
Buur Jolof Njaay xar la lay rayal.

Yuur ga yaa kooy naan
Yaw ak Say gaay
Yimb sama yimw Ngda
Yimbëy!
Sama yimbay Ngala.
Yimbëy!

Suma jàppee yimbe
Tëb dal ci kawam
Yaxub ndiggam dëmm!
Yumbe!
Tubaab bi jàpp ma
Dugal ma ci mbale
Yumbe!

Mbale gi abaa kaso
Yumbe!
Booy dem ci ngoro
Yumbe!

Booy dem ci ngoro
Yumbe!
Dangay gudde-guddelu
Yumbe!
Boo déggee yuuxu
Yumbe!
Nga dem walluji
Yumbe!

Ñu ne Kmbaa a tooñ
Yumbe!
Ñu ne Sàmba a tooñ.
Yumbe !
Sàmba rocci geen
Yumbe!
Geen gu tol ne bakku
Yumbe!
Mu ñagas ko ko
Yumbe!

Ba muy ñatti yoon
Yumbe!
Mu ne neex naam ?
Yumbe!
Mu ne waaw-waaw
Yumbe!
Mu ne su neexul woon
Yumbe!
Mu tëb tëb ne”piit”
Yumbe!
Mu tëb tëb ne “paat”
Yumbe!
Sira Aaw xool Sira
Yumbe!
Sira Aaw amul jabar
Yumbe!

Saa yu ko neexee tëdd
Saa yu ko neexe tëdd

Ñi ko way: Kureelug ndawi Luga

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!