Catégories
Sëñ Musaa Ka

Sëriñ Fàllu

Dégluleen tay ma bàkkati mbër
Yàlla miy fale fal na ko buur

Seexu Faadilu moo aye tay
Yàlla may na ko laasin danuur

Rabbanaa ko dogal ca Xaadim
Bi Xadiimi Basiiril nasiir

La mu def ku ko bañ yaa di dof
Laamu haqiba mooy waxi Buur

Jokk naa ca xaalifatu man
Yeslu naa ca daloo bee ca biir

Jokk naa jekki naa jékki naa
Dóotu man di wëreeru ba réer

Yegg nan yokk nan jàll nan
Jomal nan xaalifag Siidi nuur

Jàll nan war ca gaal ga ca Mbuur
Waaxu nanu ba waax ba ca poor

Irkaboo gaa yi nanu ñaani paas
Seexi Faadilu gaal gaa ngi teer

Sóobu nan sàbbi nan jàll nan
Gaajo nan ba ca géej gee fa Mbuur

Sémbu nan sangu nan jàpp nan
Sukkaléef nu ca duus ya fa Mbuur

Sàntu naa sant naa séddu naa
Xalifaa ma yafal maa ka suur

Jaaru naa jéndi naa màndi naa
Daane naa Faati Njaay mee fa Mbuur

Bàmba naa bàkk naa sama mbër
Làng naa maa ngi way sama géer

Laggu naa wàlliyoo wàlle naa
Lànk naa du nu ma wàllil Kajoor

Wallu naa wàlle naa woote naa
Wuyusi naa walla may kakabóor

Wàlliyaan seen i kër tëgguwul
Sànji nan làmbi Yàllaa di buur

Tawakalnaa halaa rabbinaa
Tawasalnaa bi Seexil Kabiir

Ràgg naa wopp naa wasfinii
Na nga ma safaraal saafi suduur

Làmbi diine ji sànj na tay
Mbàkke mbatee mu soo jël kubeer

Songileen jàngileen joggileen
Yal na ngeen daane bër yee fa mbiir

Adduna ki bakkan ñoo ma lor
Ak baneex ak ku rëy kee ma fiir

Kul ma leen daaneloon bal ma wëy
Rendi leen yaa di Seexul Kabiir

Sama ndaama la moo bari ndam
Daa ma dàmmee Bawal ak Kajoor

Ndama laa jar a way jar a kañ
Maa ko kañ ba ni këj yor i juur

Ku ko bañ maa la bej toj sa bëñ
Ku ko mer tee nga wëy Sigicoor

Ku ko bañ boo demee ci bàmmeel
Danga gis munakiir ak nakiir

Ku ko bañ boo demee fa siraat
Doo fa jàll nde doo am sufeer

Ku ko bañ naari jël xaalidan
Bolde dal gis nga fii hasafiir

Maa di xaadimu Ahmadunaa
May géewal fa këram moo di géer

Bàmba naa bàkk naa Mustafaa
Faahilun laa wayoon mat na góor

Xaadimul Mustafaa ma ko way
Maa ngi way Faadilan ak Basiir

Feelu naa faale naa Fàddulu naa
Faddalan laahu Yàllaa di buur

Liy ngëneel ay wookaa du ko lay
May yasaaho ko sob mooy Xadiir

Sibtu Bàlla moo feeru fa Ŋay
Doomi baayi sëriñ Bàlla Joor

Sibtu maam Asta Waalo Busoo
Doomi maam Jaara doo bàcci cuur

Mbër ba xuus na fa géej ya fa Mbuur
Bàmba naan na fa géej ga ca buur

Nel ko uusu ka teghasfi nii
Moo ko wax màndi nanu kaasi buur

Rembat nan falax nan moo nu duy
Kaasi buur wuute naak kaasi beer

Baayi Faatimatin maa ko fat
Sama nar bile dal na te wóor

Baayi Seex Murtadaa laa gëram
Baayi Maymuuna deesu ko joor

Baayi Móominatin maa ko gëm
Ku ko gëm dal di gën te nga buur

Baayi Aaminatin maa ko am
Ku ko am dóotu xaaraan i reer

Baayi Muslimatin maa ko mos
Ku ko mos dolli sukaara seer

Baayi Maymuuna mee moo ma may
Soxna yii denc naa ba ca Mbuur

Baayi Aayiisatin maa ko as
Koo ga géej dóotul fer maa ngi fuur

Mooma may ciy yéereem maa ngi sol
Dondoo nama ab sabadoor

Moom la maam Cerno daa barkeloo
Ngir Irkab sol na mbuubab Basiir

Mooma yar mooma yor bulma roy
Kul ma roy xam ni roy kul fi piir

Mooma def harfu haadaatihii
Fuma jëm ñuy maxal niki buur

Mooma def muhjisaati wa yam
Moo taxit sama way dem na Mbuur

Moo xorom sama way ba mu saf
Moo taxit sama tur dem na biir

Mooma def werekaanu këram
Moo tax it sama way dem ba wóor

Mooma may fuma jëm ñuy ma may
Moo tax it maay jigéen moo di góor

Mooma fal bama siiw ba ca Ndar
Jàll naa wéyi ji Waalook Giloor

Mooma may lii ma am maa gëram
Ku ko bañ nal ma jox maay siboor

Kiilu naa koolu naa kullu naa
Hamdulilaa hamdaan kasiir

Bàmba delsi na Tuubaa lanaa
Kalidoom baa toxal waa Jandeer

Mbër mi dem Màkka dem Tayba
Dem marwaata ki safaa ya ka seer

Mbër mi moom Mbàkke moom Daaru
Moom Njurbelak jàkka jii yaa di buur

Yànde ngaan tasbitan yaa fi man
Bàkkleen bàkkuran bàkkee wóor

Mbër mi moom xarnu beek jàkka jii
Donn Tuubaa su doon làbbey soor

Yaw sa may gii sagan dul ko am
Bàmba daal ko am fii duxuur

Yaa nuyóok Mustafal Mujtabaa
Yaw siyaare nga xayru xubuur

Yaa nuyóok Babakar ak Umar
Naan nga sam-sam ma def xayru biir

Haj nga umra nga dem nga Minan
Sànni jamra ya jam nga ba siir

Wër nga kaabata xayral waraa
Gàlliwóo yaa di ab libidoor

Yaay wurus tay ngalam dun la rax
Waa jalay sãs sa lay saf kulóor

Wuute gaak gaa yi tey doo përam
Yaay dëram wuute ngaak aw xandeer

Yaay seerif tay xalifay xadiim
Yaa demoon xaysaraa ak xusóor

Haalimun warihun haafisun
Yaa nu daa nafilaal weeru koor

Naasihul lil wara baarihun
Ka ma raw yaa ko raw yaa ngi fuur

Baasilun hahilun faadilun
Ka ma gën yaa ko gën yaa di weer

Haabidun haasidun saajidun
Ka ma man yaa ko man yaa ko dóor

Haasixun haadihul raakihun
Yaa rawoon Nguuda Kan moom Geeloor

Seydun maajidun waahidun
Yaa fi dem weesu Faas romb Tuur

Yaa himaadan waraa yaa nu doy
Yaa nu mag yaa nu raw yaay kabiir

Saabihun saadihun haafihun
Fawha ngay awliyaa fii duxuur

Kaafilun kaamilun yaa ka mat
Yaa nu sut ron maasam du góor

Hulwama hibuhoo hindahum
Xayruha fisamii hin baasir

Say xawaarih xajul ciy wolof
Say maqaamaa tay jomal saahiir

Baarakàllaahu fii fàddilinaa
Jàmm a neex yaw yoroo jam-jamoor

Yaw sa ay gii amul ay wu rëy
Ger bi jeex marsadiis dootul seer

Soxna Awaa Busoo làqi ndam
Moo nu ñaax ku ñëwul dóotu reer

Saafu nan soosu nan ceebu nan
Tibb nan tëbb nan noo ko suur

Marxaban marxaban jël nga ndam
Masiixan maxriban yaay seŋoor

Ŋoor nga ruu yi fi gën yaa fi gën
Ruu yu bon yaa la bañ diy siboor

Laataxaf bul ragal yaa fi man
Woy boroom àll bee ñay fëloor

Mase nen du feeroo ku doj
Doomi ndaamaa gi sooru ñëlóor

Makaruu makaralaahu faf
Yàlla nee seen pexee yàgg a tuur

Wuute ngaak hulafaa wu ya wéy
Jën wu tooy wuute naak bëtbëtóor

Yaa fi roy Xaadimul Mustafaa
Xum wu mag wuutenaak ab gunóor

Màndig leer wuute naak màndig naan
Gaynde Njaay wuute naak bukki Njuur

Xarnu bii yaa fi gën yaa fi raw
Baa mu mat wuute naak am sawóor

Xarnu bii bastulam yaa ko ful
Faddunaa yaa kumal yaa seloor

Xarnu bii sunu jigéen ñaa gi sool
Ay bolog dunu xarooti musoor

Xarnu bii yaa ko naatal bu wér
Bex-bexil yaw sa ay gee ka lóor

Xarnu bii wata yii bër-bëree
Tex-texil yaw texil tooli joor

Sàndikaa ka ka goñ yaa ko goñ
Yaa nu delloo daraay sabadoor

Kurs bii ka ca raw yaa ko raw
Yaay përam yar ba yaa teggi tuur

Yaa imaamal waraa wommatal
Huslimamal waraa fii husuur

Nit ku ñuul ak ku weex nangu nañ
Ñii di way ñaa ni wéy yaa di buur

Wommatal jox sa baay lee nu bew
War nanoo sant tay xeeñ sa bóor

Ràbbu yee ràbbileen saajileen
Suur balee tekkileen seen i cuur

Sàmb see tuubileen mokkleen
Sukk see sokkileen seen i coor

Waa ju way te wayoo kii ma way
Ab dëram ngay wayal mbaateb buur

Ku la bañ yal na xëy gisi bej
Mbaa mu gis munakiir ak nakiir

Ku la am yal na am ay dëram
Am ngëram am gëram mel ni buur

Tarbiyaal tarhiyaal noo la gëm
Sañ nga ñoo jëndee ay watafoor

Yaa yayoo jël àddiyaatinaa
Sañ nga ñoo jëndee ay fatafoor

Yaa nu moom ngir sa baaya nu may
Sañ nga noo jëndee ay sabadoor

Diine jii yaa fi mag yaa fi raw
Mbàkke mag dul fi topp sahiir

Mbàkke ba ñu koy xëjjoo awalan
Bàlla Aysaa ko jël mooy kabiir

Doomi Bàmba yi tay yaa fi mag
Wàlliyaan doo fi yóbbiy kubeer

Ken werenteetul ak sama mbër
Làng ngaa ngi ni nuut yaay kabiir

Làmbi diine ji tay ya ko wub
Tool bi yaay jëwriñam tee nga buur

Gaa ñi lay kontar ak ñii la bañ
Maa la bañ nañ la bañ duñ xadiir

Parti beek bandi yi lépp yam
Yàlla noppi na bitteeki biir

Lum defar yàqkat dul ko faj
Daane mag daanu xaj na ca biir

Dee nu sas dee nu woo yaa nu doy
Bul yëram bul nu rus dee nu dóor

Loo nu jox yaay defar baatinam
Gumba lan yaa di njàccaari buur

Tool bi gaa yaa ngi bay seen i sas
Yaw jumaa jaa ngi dal nga aw putóor

Masjidu jaamihun raafihun
Kakbata laahi Tuubaa ka foor

Bàmba nee su ko nit tabaxul
Ay malaayka ñëw diy siboor

Bil amiini amiini amiin
Moo di seenub àntalparenër

Rabbana innanaa nangu nan
Hablana bil munaa fii duxuur

Yaay donoy kay donoy Mustafaa
Màggalal kàbbaral woo sa buur

Yal na jàkka jii mat ba nu tëj
Te nga def ilimaan yaay kabiir

Yal na say doomi baay yépp sax
Far tabax seen i kër muy husuur

Yal na fan wii di wéy may yi wéy
Ku la xaar yal na xàddeeku buur

Lépp lu mu digle woon yal na am
Ci sa ay gii nga ànd ak basiir

Yal na doomi sëriñ Bàmba yii
Yàgg a donnante mbóoti duxuur

Yeggal naa Yàlla naa yàgg a way
Sama mbër maay géewal moo di géer

Yàlla naa yàgg a bàkki mbëram
Ndax mu mayma ridan wa tabuur

Léebu naa say gorom maa ko yar
Maysa Géy Mbaara Géy Njàmbee dóor

Fental naa bahru gii sama mbër
Jomal naa gaa ya cor seen i peer

Noppi naa xadmu naa sama way
Yàndee ngaande gi nii yor guleer

Yegg nan yegg nan yeggal nan
Julli nan ci Rasuulin Kabiir

Salliyan salliman sarmadan
Rabbanaa ci Basiiri nasiir

Wardaxam Seexina xublinaa
Baayu Faadilunaa ak Basiir

Te nga may soxna May ngën gi may
Te defal koy ngëram fal ko buur

Te nga may li xadiimi xadiir
Njàmme ka ngëramal genn góor

Ne ma aamiina aamiina ndax
Yàlla may nuy ngëram fal nu buur

Aji-bind ji: Soxna Nogay Cuun

Une réponse sur « Sëriñ Fàllu »

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!