Catégories
Sëñ Haadi Ture

Sñ Abdu Asiis

Na leen Yàlla buur Yàlla dolliy ngërëm, ci Abdul Asiis dolliwaat ay mayam.

Donoy mawdo jaa ngii di laa biire nit ñi, ci diine ak ug afle ciy xéewalam.

Na ngeen diglu tay jii ma wax ay meloom, bu kenn weddi ndax maa ko yar maa ko xam.

Sëriñ Aabdu day waare, tay yeete, tay, defar ay ayib loolu mooy ay mbiram.

Su dee waare day bégle tay jàqloo, ku sàggan te doo gis mu xeebum kemam.

Sëriñ Abdu doonul sëriñ buy tegee, te xam ngee yéwén na ci ab xaalisam.

Du kuy bind i leetar ngir ug sàkku ndimbal, ta nag taaratan sax mu faf jox ku am.

Bu dee way yonen bi (shw) bu baatam jibee, dangay wax ne sax moo dàq ay xalam.

taabarakta yaa ahsanal xaalixiina, neleen baarakallaahu baril nasam.

Bu fekkoon sëriñ sii dañoo doon wurus, damay wax ne moom laa fi gis muy ngalam.

Sëriñ Abdu laa gis, du fiiroo, du giiroo, du tongoo, du jengoo, te doo jis meram.

Du fab tànki mbokkam, du gor siisi rakkam, da koy def ni boppam du gottib cëram.

Du léewoo, du féewoo, du mbiicoo, ka mbàlloo, du ŋaayoo, du jélloo, du gaaral ñoñam.

Nitam yee ko tëngam, da dul tax mu bangam, te day jaamu sangam, di màggal waxam.

Iñaanul, fiñaagul, du kuy am di nay, du kuy sóxlu kenn it ngir ag bakkanam.

Du kuy boddi ñennat, du kuy jeqi nemmat, du kuy mer ba fenxat, di lox ngir meram.

Ku maandoo ni moom, mbaa nga sàmmoo ni moom, mbaa nga jaamoo ni moom Kay xanaa mas la am.

Sëriñ Abdu naa yaa di bëwkat bu mag bi, xanaa doo nelaw saasu nit ñay xeyam.

Sëtub demba bunna, na ngay xencu sunna, lu dul sunna bon na, lu bon bul ca jëm.

bu kenn tax nga juutal sa njëmbat yëgal ne, bu juutoo du jebbi du am reen itam.

Sëriñ Abdu rëbbal lëg ak jaar ju rëy, lëg ak jaar ku leen boole yaa am xorom.

Bawal déegi joor saasu gaa ñiy nelaw, nga baw déegi joor yaa yayoo ay ngërëm.

Sa tool Baay la deel bay di wattuy golo, ta bul dog dugub kon nga sàggib sagam.

Fabul tànki màkka ta bul mànki jàkka, ta ngay fonk i ràkka ndegam bëgg nga ndam.

Ku aw yoonuti jaan du wooteg wilaaya, du laaj ay àdiyya di diisal ñoñam.

Bu fekkoon dangaa woote yaw, ag wilaaya kon it yoon wi gàntal nga daal nuy ëlëm.

Te sax yoon wi xam ngeen ni ñépp ay wàlliyu, fasukran limawlaaya muulin niham.

Sëriñ Aabdu yaw as njegee ngii ma yët la, damaa xam ne yaw rekk a mat jëkkaram.

Xadinkahtukal bikkra yaa sayyidii, walaa xarwa ndax am nga ay war-waram.

muril séet bi seet ko ,damaa bañ nga teet ko, te teeyóo ba gis aw meloom ak jëfam.

Gisal ree ju neex jii, gisal saf xorom gii, ka ñuy toŋ di delloo du gii xar kanam.

Su fekkee baayay dogal nag ci doomam, ci yaw laa joyal loolu am ngab cëram.

Sa séet bii du doxkat, du waxkat, du fayi, du garmbaasu wujjam, du yab jëkkëram.

Saxal cig wayafloo ta bul dem di rëylu, ta bul woote maqaama kon doo ko am.

Ku aw yoonuti jaan du wooteg maqaama, du wooteg wilaaya bu doonee ku xam.

du fob boppam it teg ci kaw benn nawleem, du leen teg ci suuf it ni buur ak dagam.

Te nun yaa nu màndi sa mbaax gee nu làndi, sa leer gee nu gindi ba dootunu gëlëm.

Sëriñ sab goroo ngii dafay waaj a dellu, bu delloo bu ñeeñoom ya yàqub deram.

Bu fekkee ni géeram ga daa nàddi may ko, lu géeram amul yaa ko am yaa ko am.

Lu waykat yi way-way dañuy tàyyi bàyyi, ta sag sang day wëy di wëy jëm kanam.

Sii habdu lii hillatun fiifu-aadii, la koy tax mu wér yaa ko xam yaa ko am.

Bu fekkee jarag am na bennub tabiib, nde kon maa ngi nii maa la am maa la xam.

Bu ab taalubey gëm sëriñ benn yoon, kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm.

Bu dollee gëmam ga ba muy ñaari yoon, kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm.

Bu dollee ma dolli bu dellooti dolli, ma dolli ba dolli lu raw am xelam.

Bu fekkee ne yaaboole baax ak yéwén, nde kon man danaa boole sant ak ngërëm.

Bu way wii defee ci yaw mbég Kay xanaa, dinaa way weneen way wu xel dul xalam.

Nde man maa di waane, géwël yee di cuune, bu jàngul haruut ak bayaan ak hikam.

Ne way naa ba tàyyi te gis naa ne way yi, dabul xaaji may yi damaa faf wedam.

Fayaa rabbi sallim halal mustafaak ña gëm ay waxam teg ca Roy ay jëfam.

Sëriñ Aadi Ture.

Aji-bind ji: Sëriñ Bàlla Fëeli Njaay.

Une réponse sur « Sñ Abdu Asiis »

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!