Catégories
Sëñ Musaa Ka

Murit ngalla

Murit ngalla deel muurook a waarook a waaraate
Di ñaaxook a ñaaxaateek a bégleek a xuppaate

Te def sab sëriñ muy kerkeraan jëm ci ay ngërëm
Te bul weddi lam santaane bum wax nga naa mbaate

Te jébbal ko sab xol fàww jébbal ko say alal
Te nos ruu gi wommat jox ko tey wax yërëmaati

Defal gumba jébbal tum bi kuy jis te bul gëlëm
Te bul xorxoral kon lee nga dem xayra xadraati

Te bul jànni bul diiŋat sëriñ mukk bul xuloo
Te bul mer di tontanteek a saagaak a xastaate

Bu dee jëf lu wuteek sunna say njort nay rafet
Sariihatu wér nay wax hahiiqatu wuutaate

Te bul xàddi bul gaaral te bul jëf lu dul ndigal
Te foo toll naa yaa xawsu man awma soxlaati

Te foo toll ngay farlook a xër-xërlu ciy ndigal
Di daw-dawlu saytaaneek jigéen ñii di waqaate

Te far fuñ wëllis say bokk ak kuy sewal ndigal
Berul dem ca gën gaa àlle bul dellu kër gaati

Te bul geesu bul yàkkamti bul faale ab daloo
Te bul xàcci bul ñaawal sa jëf njort raw naati

Di daanook a jóg bul naagu fuy daanu àggagoo
Ku yéegul ca kaw doo daanu bay dox di wootaate

Toroxlul te bul rëy-rëylu bum soxla ngay tayal
Nirul mbër maa daa wub làmb juy waaj a dëkkaate

Na ngay boole xiif ak rafle tey noppi tey xalam
Bu gaa ñay xaraŋ ngay jóg liléey ngën ji mboolaate

Te far dëddu dunyaa kiy woraakon bi wor ku bañ
Te ngay fuglu dee miy dox di songeek a bettaate

Te bul weddi bul ngistal bul woddi bul hañaan
Te bul gëdde bul wex wexlu bul dox di siisaate

Na nga yéene aw yiw képp kuy ngëram ne yaw
Yëram ndaw ña màggal mag ña loo am nga séddaate

Te màggal ku bokkak sab sëriñ doomam ak ñoñam
Nga wormaal ko koo gis nag ci ñii jox hadiyaati

Te def sab sëriñ muy sang buy wax nga daal di daw
Te foo toll naa yaa seexu yaa seexu maa ngeeti

Te say kàddu nay saf kelte buy junj lëf nga daa di daw
Di cellantu buy waxtaan itam bul ko ruubaate

Te ngay teel a xëy niy jëwrinam tey saxoo sikar
Bu mbooloo ma toogee ngay liggéeye a ñaaxaate

Te bul faale kay war naari-góoram tay dañal
Di feeruy lalam tey woote dag yaak a moslaate

Di mos lay ja ak yàppam wa tay gaarde xaalisam
Di xaajaanu tay séddee a boddee a wootaate

Di yor caabi yay tijjee a yor làmp yay jafal
Di faj soxla sum soxla a may gaa yi kër gaati

Du buurook a biddanteek a sangook a naja jug
Di fuddook a bin binlook a bëslook a déeyaate

Te bul faale kay xayxaylu tey jàngu tey daloo
Di soccook a set tay seetu tay daagu naa Faati

Di rixóo fuddan tey ŋàmbiy musuwaar di sol kawas
Te naa ndaw si sumyaam yaatu ban dem gëroo Faati

Di niroo a pornooseek a sëlmoo a wut daraa
Wisoo lañkoloñ fun toll raayoo diwak mbaate

Te fuñ jekki def waxtaanu xol muy ku xëy rafet
Di xasteek a reetaaneek a màtteek a boddaate

Di faarook a waxtaaneek a fóotlook a dox di kaf
Di toog ak jigéen cib lal di riisoo a déeyaate

Di sangoo malaanam yaak a tër tërub cib lalam
Di bantuy xetam tey wax dikkal fii nu fóonaate

Te doo dégg kuy ñaaxaate tey yedde fif kuréel
Di wut luy ngëram tey xërlu céy liyeek a jombaate

Damay sànku man Muusaa ci barkeb sunum Sëriñ
Mu wattal nu sun ñaawtéef yi muy xayra xayraati

Sëriñ bee di géejug Yàlla nan fóoti tay setal
Ndoxam bee fi saf suukar safak lem te dàqaate

Dagaan nan ci barkeb Bàmba kiy xutbu xarnuhii
Mu fóotal nu sunu bon bon yi ban xëy di fóotaate

Te may képp kuy sàkkuy ngëneelam la muy damoo
Ba dun xaare dun yalwaan dun dox di soxlaati

Te may nuy murit yuy sànku yuy sóobu ciy ndigal
Te tibbal nu ciy mbóotam ba nuy xëy tibbaate

Te xejjal nu fal noo fal ba nuy buure baatinam
Te leeral nu ciy làmpam ba nuy xëy di taalaate

Te feg dee gi feg moy feg balaa xiif itam mu feg
Te ñaagal nu ciy ndàmbam ba nuy xëy di ñaagaate

Te sellal sunuy jëf boole sunu fan yi faf guddal
Te yaahal sunuy wërsëg te may nuy hadiyaati

Te yokkal nu sunu mbooloo yi fob yi tàppe leen
Ba kenn dootu nooneek kenn sàkkaa di ŋàññaate

Te dox sunu digak saytaane wa nafsi wa hawaa
Wa dunyaa te not noonam yi ded fii di xuppaate

Te wommat nu fid dunyaa illal jannati hulaa
Te leeral sunuy xol fii banuy dox di waaraate

Aji-bind ji: Nogay Cuun

Une réponse sur « Murit ngalla »

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!