Catégories
Sëñ Daam Jaane

Jooyi garab

Kuy tukki Siin Honkoŋ na jaar réewum Dubaay
Fàggul ma foofee ñay bu jot sama tolluwaay

Rewtub ngëneel bi ñu dog ci saa garabug cofeel
Yóbbee na cër yi ne làcc xob yi di daŋŋ-daay

Tóortóor yu taaru ya rot na pas-pas yiy yolox
Tax xandanduur ya fi daa fore tuxu dingi-raay

Kéwalug ngërëm gu fi yendal it dalloom du neex
Sama fiiru ker gi du jàpp tay añu gaynde njaay

Wehi segg gëj naa wokk ër yi ci saaw yaram
Xaaraan ba ndaama du duunle tay bay toog ne saay

Yuqoolu taxtil nu jot la woon, la fi wonnikoo
Njamala ak gëléem mere nañ ku doon seen ngën ji waay

Mbaam-àll nee till ak tene ga mu wax mbëfër
Li ma dal xojog gu ko màtt wuum ngara yépp daay

Golo dootu ñàpp di dàq ag dàngin di ree
Lëg xiif na ngir coy waddalul solomam bu xaay

Woolleen ma ñay ndax leeg mu buux ma ma daanu faf
Ndéem saay njariñ ñëwatul ci tund wi làqu waay

Mbaa boog ñu war fasu-àll wër sama soppe baa
Taarub gëtam ya ak der ba doy na ma cummukaay

Fiir naa ni kund gu góor gu saafaanduy magam
Doy nag léebéer waŋalaŋ na nooy ay njekkikaay

Leeram ga wuññi na lëndamug waxset wu tar
Buy muuñ nga bég sàkkantumaak muy xàqtaay

Te du fecci kóllare masta tas yaakaari nit
Taaram ba tënk na léppi taaru ci delluwaay

Ka ma dolli fayda ak fulla fit roofat ma jom
Waraloon ku toog sama ker gi raw gàddaay na waay

Sama reenu xol bamu yóbb cam su ko indiwaat
Téeméeri at maay xëy di gont sa toolu baay .

Làkk ak mbatiit mooy reen ba réew mu ko ñàkk joy
Délloosileen aada ak cosaan lu ko moy ma naay

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!