Catégories
Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk

Yeetey Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk (2)

Bismillaa, Muhamadul Basiir di ki taalif xasida gi atum 1138 j (juddug Isaa) ngir laabiire bokk yu góor yi ak yu jigéen yi ci warug muñ ak farlu ci muñloo ak damm gët yi ak dummóoyu way-réer ñi ngir jëmmi Yàlla Tabaaraka wa Tahaalaa mi nga xam ne mooy def lu ko soob ak la nga xam ne moom la taalibee bi bëgg ci diineem ak ci ñoñu diine ju matale ji, jàmm nag yal na nekk ci képp ku topp njub

Bismil Laahir Rahmaanir Rahiim, Laa hawla walaa xuwwata illaa bil Laahil Haliyyi Hasiim

Alhamdu Lillaahi may yeesal tariixaati
Ngir xamle sew-sewi diine ak biram yaati

Nan jéem a am yitte te fas yéene jot góor ña
Xëy lekk, naan, nelaw, duñ tax waa ja raw gaa ña

Maa’ng leen di yee te def Muusaa Kume muy téere
Bi may misaalee ndax ngéen génn cig réere

Loo dégg may wax ne Muusaa ñépp laa boole
Ca googa kàddu na ngeen yeesal te ba xoole

Muusaa dohal murit baa ngay donga bob daara
Bu jub bu fas yéene ëllëg ngay sëriñ daara

Askan bu doon teree nit am barke mbaa daara
Xam-xam du sax tay fa Kawlax ñuy fa siyaara

Buur Yàlla mas’t a xàmme ay géer ak i ñeeño
Te Mooy Ki fiy maye ku du Moom doo fi faj haajo

Ngir péeyi Yàlla yi boo dem fekk fay ñeeño
Ñoo’k jaam yi ak géer ñi ñuy maareek a jallaaño

Bul jagle Wàlliyu ciy gor mbaate allaaji
Mbaa ñeeño mbaa jaam mbaa ku’ñ xam ku ñuy laaji

Nit koo fi gis màggalal bul xeeb mbiramaati
Bul xeebu askanam bul xeeb saahiram baati

Amna ku saahiram rëy te biir ba xeebooti
Amna ku saahiram sew te biir baa yaatooti

Amna ñu rëy saahir ak baatin ba weesooti
Amna ñu sew biteek biir cëy ñii a xeebooti

Amna ku dul julli fa teewag ndajeemaati
Te waxtu moos du ko raw Màkkaak Madiinaati

Koo bëgg a noppalu; koo gis fonk ngir Buur ba
Ku fonk Buur, lu Buur def, fonk ko ngir Buur ba

Yónnent Yàlla Sulayman doomu Daawuuda
Baayam da doon tëgg terewu leen di Mahmuuda

Baayam Rasuulu la, ba mu deewee Sulaymaanu
Donn ko, moom àdduna ba mu jeex fu ko neex taanu

Jaam, bàmbara bu doon teree seex mbaate ag wóolu
Abdul Laahi Ñaxet Cees du woote Rasuulu

Maa toog ci këram man Bas muy ma kàddooti
Naan; maa di Rasuulul Laahi maa demoon delluseeti

Naan maa di Mahdiyu maay ki’ñ wàcce Xur-aani
Te ku ko wax ku may man laaleek nasaraani

Kaariimun ibnu Kariimin Yuusufa ak taar ba
Teewul mu doon jaam bu ñu jaay Misra kër buur ba

Tëj nañ ko cib kaso diir bu yàgg ngir tuuma
Ku jàng Mbargaan xam ne mas’t a moy ngiir ma

Taaram ba romb na mbooleem taari góor ñaati
Te mas’t a geestu lu moy Yàlla ak ndigalaati

Amoon na benn bis ba mu rombee jigéen ñaati
Ñeen-fukk a dof dof gu wér ngir taar bu yéemooti

Jum-ñent ciy jigéen dee nañ ngir cofeel gaati
Ñeen-fukk dof dof gu wér ngir sopp waa jaati

Foofa Saliixa boroom xaala fii fiihi
“Fasaalikunnal lasii lumtunnanii fiihi”

Yónnent Yàlla Muusaa sàmmal na Suhaybaa
Kem fukki at yu mat door a jot lëf ca palaas baa

Amna ñu daan yatti nekk i lawbe ca Yónnen ya
Amna ñu daa ràbb am ñuy wulli der booba

Yaaram ci xol la ne toppul mécce ya ak xeet ya
Toppul ku ñuul mbaa ku xees toppul araab piir ba

Lislaam duhul tooli baayi kenn ku naa maa moom
“Inna akramakum hindal Laahi atxaakum”

Mbooleem li jaam di faaroo lu moyragal Buur ba
Billaahi neen la nangeen ànd ak ku xam péey ba

Ndax yéen dangeen fàtte Lam Baaba mu siiw maati
Daan nañ ko way ca njëlbeen ay way yu yéemooti

“Lam Bàmba, Lam Bàmba, Lam Bàmba jogay baax nga
Séeréer bu gën Wolof daa yombul nde Muxtaar nga”

Daa liggéeyal Bàmba ba’m taf ko ca Laxyaar ya
Mu waaxu dem Siin tàggat mag ña ak maas ya

Amna kemam Siin yu jàngul di am daara
Billaahi giñ naa ne mbaax amul gumb ak saara

Barke ku koy fasoo am day buur te fas yéene
Man daa ko am fàww mbaa ngeen dégg ne dee naa

Lii rekk mooy yoonu wut barke te mooy ngiir ma
Ku sàkk yoon wu moy wii doo jot ca Muxtaar ma

Bul déglu gaa ña naan diw ñoo bokk sun maam ya
Xanaa du kok démb tay yaayam sama yaay a

Bokkaale nday ak i baay mooy bokk saxaar ba
Taxut a yam bagaas ak teerukkati gaar ba

Salaatu Sil harsi wa tasliimi Hii abadaa
Halaa Muhammadin wal Ashaabi man habadaa

Subhaana rabbika rabbil hisati hammaa yasifuun wa salaamun halal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil haalamiin

Aji-bind ji: Omar Siise Al-Faaruux

Yëy-yàbbi

error: Content is protected !!