Sëñ Ahmadu Baas

Sëriñ Ahmadu Baas mi ngi gane jamono ci atum 1980 ci dëkk buñuy wax Màkka Baas te mu nekk ci tundu Jurbel bokk ci goxu Bàmbey ci ngoxu Ngoy.

Di doomi Sëriñ Mbay Baas. Foofa ca Màkka Baas fa la jàngee Alxuraan ci way-juram ba wattu, bind ko fa itam, tàmbale fa njàngum xam-xam ba jàng fa téere yu bari door a ñëw Tuubaa yeggalee fa njàngum xam-xamam ci ay woroomi xam-xam.

Ku ci mel ne sëriñ Móodu Géy ,ñu jàng fa xam-xamu fiq. Ba mu fa jugee dem ci sëriñ Muhammadu Béey jàng fa lenn ci xam-xami tasawuuf door a jàll ci sëriñ Muhammadu Amiin Siise jàng fa batay fiq ak nahwu ak luxa. Jaar na itam ci sëriñ Sulaymaan Bajaan jàng miiraas balaaxa añs .

Dem ci sëriñ Daam Jaxate jàng fa luxa,dem ca sëriñ Xaadim Lóo ñu jàng fa nahwu itam.
Ginnaaw ba mu dem fële ca réewum Marog di yaatal ab gëstoom, dellusiwaat ci réew mi samp daara di jàngale Alxuraan ak xam-xam waaye itam di def ay waxtaan. Day bind ay way ci wàllu Arab ba def ci lu bari ci diiwaan waaye itam di bind ay way yu bari it ci làkku wolof.

Limat: 773289380

Afrig

Afrig sa doom yaa ngi war ay gaal di tàbbi ci mbeexDi lab di dee soo jógul kat lee ñu faatu ba jeex Sa néewi doom yaa ngi géej giy gëq booba ba tayWar-ndéexe tax leen a war ay...

🎧 Ubbi

Yewwuleen

Bismillaahi rahmaani rahiimi Yewwuleen bu Yàlla faleeAb laram na ñépp dagu Dag ca péey ba lay xala añWuyusileen ci seeni sago Xaadimu Rasuuli la falGàngunaay ga moo ko jagoo Moom la Yàlla far ca lësalNattu yooya moo ko tegoo...

🎧 Ubbi

Ñalgul dañal

Bismilaahi rahmaani rahiimi Ñalgul dañal xalimag wayCa lef ma ñuy tagge Daamu Sëriñ bu mag ba fa TuubaaRijaal ya moom la ñu taamu Moo jar di way ak a sargalDi riim taggam ya di baamu Yaw soxna Jaara sa...

🎧 Ubbi

Sutura yitteel na ku ne

Lu tax nit ñi buñ déggee lu baaxul ci nit ku yiwTaxaw temm ngir yaatal ko bam law ba daj fu ne Lu tee woon nga jéggal nit te koy nëbbaley ay sikkamNdaxam suturas Buur Yàlla yittéel na cam...

🎧 Ubbi

Dof yi

Damaa génn bis saa kër di dox romb benn dofMu toog cib ruqam jël ay yoxoom faste ciy waggam Te leeg-leeg mu ree leeg-leeg mu jooy rafle wang ko wërMa ngay lox keroog daa sedd boolek tarug lëndam Wérul...

🎧 Ubbi
error: Content is protected !!