Catégories
Sëñ Haadi Ture

Sñ Abdu Asiis

Na leen Yàlla buur Yàlla dolliy ngërëm, ci Abdul Asiis dolliwaat ay mayam.

Donoy mawdo jaa ngii di laa biire nit ñi, ci diine ak ug afle ciy xéewalam.

Na ngeen diglu tay jii ma wax ay meloom, bu kenn weddi ndax maa ko yar maa ko xam.

Sëriñ Aabdu day waare, tay yeete, tay, defar ay ayib loolu mooy ay mbiram.

Su dee waare day bégle tay jàqloo, ku sàggan te doo gis mu xeebum kemam.

Sëriñ Abdu doonul sëriñ buy tegee, te xam ngee yéwén na ci ab xaalisam.

Du kuy bind i leetar ngir ug sàkku ndimbal, ta nag taaratan sax mu faf jox ku am.

Bu dee way yonen bi (shw) bu baatam jibee, dangay wax ne sax moo dàq ay xalam.

taabarakta yaa ahsanal xaalixiina, neleen baarakallaahu baril nasam.

Bu fekkoon sëriñ sii dañoo doon wurus, damay wax ne moom laa fi gis muy ngalam.

Sëriñ Abdu laa gis, du fiiroo, du giiroo, du tongoo, du jengoo, te doo jis meram.

Du fab tànki mbokkam, du gor siisi rakkam, da koy def ni boppam du gottib cëram.

Du léewoo, du féewoo, du mbiicoo, ka mbàlloo, du ŋaayoo, du jélloo, du gaaral ñoñam.

Nitam yee ko tëngam, da dul tax mu bangam, te day jaamu sangam, di màggal waxam.

Iñaanul, fiñaagul, du kuy am di nay, du kuy sóxlu kenn it ngir ag bakkanam.

Du kuy boddi ñennat, du kuy jeqi nemmat, du kuy mer ba fenxat, di lox ngir meram.

Ku maandoo ni moom, mbaa nga sàmmoo ni moom, mbaa nga jaamoo ni moom Kay xanaa mas la am.

Sëriñ Abdu naa yaa di bëwkat bu mag bi, xanaa doo nelaw saasu nit ñay xeyam.

Sëtub demba bunna, na ngay xencu sunna, lu dul sunna bon na, lu bon bul ca jëm.

bu kenn tax nga juutal sa njëmbat yëgal ne, bu juutoo du jebbi du am reen itam.

Sëriñ Abdu rëbbal lëg ak jaar ju rëy, lëg ak jaar ku leen boole yaa am xorom.

Bawal déegi joor saasu gaa ñiy nelaw, nga baw déegi joor yaa yayoo ay ngërëm.

Sa tool Baay la deel bay di wattuy golo, ta bul dog dugub kon nga sàggib sagam.

Fabul tànki màkka ta bul mànki jàkka, ta ngay fonk i ràkka ndegam bëgg nga ndam.

Ku aw yoonuti jaan du wooteg wilaaya, du laaj ay àdiyya di diisal ñoñam.

Bu fekkoon dangaa woote yaw, ag wilaaya kon it yoon wi gàntal nga daal nuy ëlëm.

Te sax yoon wi xam ngeen ni ñépp ay wàlliyu, fasukran limawlaaya muulin niham.

Sëriñ Aabdu yaw as njegee ngii ma yët la, damaa xam ne yaw rekk a mat jëkkaram.

Xadinkahtukal bikkra yaa sayyidii, walaa xarwa ndax am nga ay war-waram.

muril séet bi seet ko ,damaa bañ nga teet ko, te teeyóo ba gis aw meloom ak jëfam.

Gisal ree ju neex jii, gisal saf xorom gii, ka ñuy toŋ di delloo du gii xar kanam.

Su fekkee baayay dogal nag ci doomam, ci yaw laa joyal loolu am ngab cëram.

Sa séet bii du doxkat, du waxkat, du fayi, du garmbaasu wujjam, du yab jëkkëram.

Saxal cig wayafloo ta bul dem di rëylu, ta bul woote maqaama kon doo ko am.

Ku aw yoonuti jaan du wooteg maqaama, du wooteg wilaaya bu doonee ku xam.

du fob boppam it teg ci kaw benn nawleem, du leen teg ci suuf it ni buur ak dagam.

Te nun yaa nu màndi sa mbaax gee nu làndi, sa leer gee nu gindi ba dootunu gëlëm.

Sëriñ sab goroo ngii dafay waaj a dellu, bu delloo bu ñeeñoom ya yàqub deram.

Bu fekkee ni géeram ga daa nàddi may ko, lu géeram amul yaa ko am yaa ko am.

Lu waykat yi way-way dañuy tàyyi bàyyi, ta sag sang day wëy di wëy jëm kanam.

Sii habdu lii hillatun fiifu-aadii, la koy tax mu wér yaa ko xam yaa ko am.

Bu fekkee jarag am na bennub tabiib, nde kon maa ngi nii maa la am maa la xam.

Bu ab taalubey gëm sëriñ benn yoon, kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm.

Bu dollee gëmam ga ba muy ñaari yoon, kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm.

Bu dollee ma dolli bu dellooti dolli, ma dolli ba dolli lu raw am xelam.

Bu fekkee ne yaaboole baax ak yéwén, nde kon man danaa boole sant ak ngërëm.

Bu way wii defee ci yaw mbég Kay xanaa, dinaa way weneen way wu xel dul xalam.

Nde man maa di waane, géwël yee di cuune, bu jàngul haruut ak bayaan ak hikam.

Ne way naa ba tàyyi te gis naa ne way yi, dabul xaaji may yi damaa faf wedam.

Fayaa rabbi sallim halal mustafaak ña gëm ay waxam teg ca Roy ay jëfam.

Sëriñ Aadi Ture.

Aji-bind ji: Sëriñ Bàlla Fëeli Njaay.

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Sëriñ Fàllu

Dégluleen tay ma bàkkati mbër
Yàlla miy fale fal na ko buur

Seexu Faadilu moo aye tay
Yàlla may na ko laasin danuur

Rabbanaa ko dogal ca Xaadim
Bi Xadiimi Basiiril nasiir

La mu def ku ko bañ yaa di dof
Laamu haqiba mooy waxi Buur

Jokk naa ca xaalifatu man
Yeslu naa ca daloo bee ca biir

Jokk naa jekki naa jékki naa
Dóotu man di wëreeru ba réer

Yegg nan yokk nan jàll nan
Jomal nan xaalifag Siidi nuur

Jàll nan war ca gaal ga ca Mbuur
Waaxu nanu ba waax ba ca poor

Irkaboo gaa yi nanu ñaani paas
Seexi Faadilu gaal gaa ngi teer

Sóobu nan sàbbi nan jàll nan
Gaajo nan ba ca géej gee fa Mbuur

Sémbu nan sangu nan jàpp nan
Sukkaléef nu ca duus ya fa Mbuur

Sàntu naa sant naa séddu naa
Xalifaa ma yafal maa ka suur

Jaaru naa jéndi naa màndi naa
Daane naa Faati Njaay mee fa Mbuur

Bàmba naa bàkk naa sama mbër
Làng naa maa ngi way sama géer

Laggu naa wàlliyoo wàlle naa
Lànk naa du nu ma wàllil Kajoor

Wallu naa wàlle naa woote naa
Wuyusi naa walla may kakabóor

Wàlliyaan seen i kër tëgguwul
Sànji nan làmbi Yàllaa di buur

Tawakalnaa halaa rabbinaa
Tawasalnaa bi Seexil Kabiir

Ràgg naa wopp naa wasfinii
Na nga ma safaraal saafi suduur

Làmbi diine ji sànj na tay
Mbàkke mbatee mu soo jël kubeer

Songileen jàngileen joggileen
Yal na ngeen daane bër yee fa mbiir

Adduna ki bakkan ñoo ma lor
Ak baneex ak ku rëy kee ma fiir

Kul ma leen daaneloon bal ma wëy
Rendi leen yaa di Seexul Kabiir

Sama ndaama la moo bari ndam
Daa ma dàmmee Bawal ak Kajoor

Ndama laa jar a way jar a kañ
Maa ko kañ ba ni këj yor i juur

Ku ko bañ maa la bej toj sa bëñ
Ku ko mer tee nga wëy Sigicoor

Ku ko bañ boo demee ci bàmmeel
Danga gis munakiir ak nakiir

Ku ko bañ boo demee fa siraat
Doo fa jàll nde doo am sufeer

Ku ko bañ naari jël xaalidan
Bolde dal gis nga fii hasafiir

Maa di xaadimu Ahmadunaa
May géewal fa këram moo di géer

Bàmba naa bàkk naa Mustafaa
Faahilun laa wayoon mat na góor

Xaadimul Mustafaa ma ko way
Maa ngi way Faadilan ak Basiir

Feelu naa faale naa Fàddulu naa
Faddalan laahu Yàllaa di buur

Liy ngëneel ay wookaa du ko lay
May yasaaho ko sob mooy Xadiir

Sibtu Bàlla moo feeru fa Ŋay
Doomi baayi sëriñ Bàlla Joor

Sibtu maam Asta Waalo Busoo
Doomi maam Jaara doo bàcci cuur

Mbër ba xuus na fa géej ya fa Mbuur
Bàmba naan na fa géej ga ca buur

Nel ko uusu ka teghasfi nii
Moo ko wax màndi nanu kaasi buur

Rembat nan falax nan moo nu duy
Kaasi buur wuute naak kaasi beer

Baayi Faatimatin maa ko fat
Sama nar bile dal na te wóor

Baayi Seex Murtadaa laa gëram
Baayi Maymuuna deesu ko joor

Baayi Móominatin maa ko gëm
Ku ko gëm dal di gën te nga buur

Baayi Aaminatin maa ko am
Ku ko am dóotu xaaraan i reer

Baayi Muslimatin maa ko mos
Ku ko mos dolli sukaara seer

Baayi Maymuuna mee moo ma may
Soxna yii denc naa ba ca Mbuur

Baayi Aayiisatin maa ko as
Koo ga géej dóotul fer maa ngi fuur

Mooma may ciy yéereem maa ngi sol
Dondoo nama ab sabadoor

Moom la maam Cerno daa barkeloo
Ngir Irkab sol na mbuubab Basiir

Mooma yar mooma yor bulma roy
Kul ma roy xam ni roy kul fi piir

Mooma def harfu haadaatihii
Fuma jëm ñuy maxal niki buur

Mooma def muhjisaati wa yam
Moo taxit sama way dem na Mbuur

Moo xorom sama way ba mu saf
Moo taxit sama tur dem na biir

Mooma def werekaanu këram
Moo tax it sama way dem ba wóor

Mooma may fuma jëm ñuy ma may
Moo tax it maay jigéen moo di góor

Mooma fal bama siiw ba ca Ndar
Jàll naa wéyi ji Waalook Giloor

Mooma may lii ma am maa gëram
Ku ko bañ nal ma jox maay siboor

Kiilu naa koolu naa kullu naa
Hamdulilaa hamdaan kasiir

Bàmba delsi na Tuubaa lanaa
Kalidoom baa toxal waa Jandeer

Mbër mi dem Màkka dem Tayba
Dem marwaata ki safaa ya ka seer

Mbër mi moom Mbàkke moom Daaru
Moom Njurbelak jàkka jii yaa di buur

Yànde ngaan tasbitan yaa fi man
Bàkkleen bàkkuran bàkkee wóor

Mbër mi moom xarnu beek jàkka jii
Donn Tuubaa su doon làbbey soor

Yaw sa may gii sagan dul ko am
Bàmba daal ko am fii duxuur

Yaa nuyóok Mustafal Mujtabaa
Yaw siyaare nga xayru xubuur

Yaa nuyóok Babakar ak Umar
Naan nga sam-sam ma def xayru biir

Haj nga umra nga dem nga Minan
Sànni jamra ya jam nga ba siir

Wër nga kaabata xayral waraa
Gàlliwóo yaa di ab libidoor

Yaay wurus tay ngalam dun la rax
Waa jalay sãs sa lay saf kulóor

Wuute gaak gaa yi tey doo përam
Yaay dëram wuute ngaak aw xandeer

Yaay seerif tay xalifay xadiim
Yaa demoon xaysaraa ak xusóor

Haalimun warihun haafisun
Yaa nu daa nafilaal weeru koor

Naasihul lil wara baarihun
Ka ma raw yaa ko raw yaa ngi fuur

Baasilun hahilun faadilun
Ka ma gën yaa ko gën yaa di weer

Haabidun haasidun saajidun
Ka ma man yaa ko man yaa ko dóor

Haasixun haadihul raakihun
Yaa rawoon Nguuda Kan moom Geeloor

Seydun maajidun waahidun
Yaa fi dem weesu Faas romb Tuur

Yaa himaadan waraa yaa nu doy
Yaa nu mag yaa nu raw yaay kabiir

Saabihun saadihun haafihun
Fawha ngay awliyaa fii duxuur

Kaafilun kaamilun yaa ka mat
Yaa nu sut ron maasam du góor

Hulwama hibuhoo hindahum
Xayruha fisamii hin baasir

Say xawaarih xajul ciy wolof
Say maqaamaa tay jomal saahiir

Baarakàllaahu fii fàddilinaa
Jàmm a neex yaw yoroo jam-jamoor

Yaw sa ay gii amul ay wu rëy
Ger bi jeex marsadiis dootul seer

Soxna Awaa Busoo làqi ndam
Moo nu ñaax ku ñëwul dóotu reer

Saafu nan soosu nan ceebu nan
Tibb nan tëbb nan noo ko suur

Marxaban marxaban jël nga ndam
Masiixan maxriban yaay seŋoor

Ŋoor nga ruu yi fi gën yaa fi gën
Ruu yu bon yaa la bañ diy siboor

Laataxaf bul ragal yaa fi man
Woy boroom àll bee ñay fëloor

Mase nen du feeroo ku doj
Doomi ndaamaa gi sooru ñëlóor

Makaruu makaralaahu faf
Yàlla nee seen pexee yàgg a tuur

Wuute ngaak hulafaa wu ya wéy
Jën wu tooy wuute naak bëtbëtóor

Yaa fi roy Xaadimul Mustafaa
Xum wu mag wuutenaak ab gunóor

Màndig leer wuute naak màndig naan
Gaynde Njaay wuute naak bukki Njuur

Xarnu bii yaa fi gën yaa fi raw
Baa mu mat wuute naak am sawóor

Xarnu bii bastulam yaa ko ful
Faddunaa yaa kumal yaa seloor

Xarnu bii sunu jigéen ñaa gi sool
Ay bolog dunu xarooti musoor

Xarnu bii yaa ko naatal bu wér
Bex-bexil yaw sa ay gee ka lóor

Xarnu bii wata yii bër-bëree
Tex-texil yaw texil tooli joor

Sàndikaa ka ka goñ yaa ko goñ
Yaa nu delloo daraay sabadoor

Kurs bii ka ca raw yaa ko raw
Yaay përam yar ba yaa teggi tuur

Yaa imaamal waraa wommatal
Huslimamal waraa fii husuur

Nit ku ñuul ak ku weex nangu nañ
Ñii di way ñaa ni wéy yaa di buur

Wommatal jox sa baay lee nu bew
War nanoo sant tay xeeñ sa bóor

Ràbbu yee ràbbileen saajileen
Suur balee tekkileen seen i cuur

Sàmb see tuubileen mokkleen
Sukk see sokkileen seen i coor

Waa ju way te wayoo kii ma way
Ab dëram ngay wayal mbaateb buur

Ku la bañ yal na xëy gisi bej
Mbaa mu gis munakiir ak nakiir

Ku la am yal na am ay dëram
Am ngëram am gëram mel ni buur

Tarbiyaal tarhiyaal noo la gëm
Sañ nga ñoo jëndee ay watafoor

Yaa yayoo jël àddiyaatinaa
Sañ nga ñoo jëndee ay fatafoor

Yaa nu moom ngir sa baaya nu may
Sañ nga noo jëndee ay sabadoor

Diine jii yaa fi mag yaa fi raw
Mbàkke mag dul fi topp sahiir

Mbàkke ba ñu koy xëjjoo awalan
Bàlla Aysaa ko jël mooy kabiir

Doomi Bàmba yi tay yaa fi mag
Wàlliyaan doo fi yóbbiy kubeer

Ken werenteetul ak sama mbër
Làng ngaa ngi ni nuut yaay kabiir

Làmbi diine ji tay ya ko wub
Tool bi yaay jëwriñam tee nga buur

Gaa ñi lay kontar ak ñii la bañ
Maa la bañ nañ la bañ duñ xadiir

Parti beek bandi yi lépp yam
Yàlla noppi na bitteeki biir

Lum defar yàqkat dul ko faj
Daane mag daanu xaj na ca biir

Dee nu sas dee nu woo yaa nu doy
Bul yëram bul nu rus dee nu dóor

Loo nu jox yaay defar baatinam
Gumba lan yaa di njàccaari buur

Tool bi gaa yaa ngi bay seen i sas
Yaw jumaa jaa ngi dal nga aw putóor

Masjidu jaamihun raafihun
Kakbata laahi Tuubaa ka foor

Bàmba nee su ko nit tabaxul
Ay malaayka ñëw diy siboor

Bil amiini amiini amiin
Moo di seenub àntalparenër

Rabbana innanaa nangu nan
Hablana bil munaa fii duxuur

Yaay donoy kay donoy Mustafaa
Màggalal kàbbaral woo sa buur

Yal na jàkka jii mat ba nu tëj
Te nga def ilimaan yaay kabiir

Yal na say doomi baay yépp sax
Far tabax seen i kër muy husuur

Yal na fan wii di wéy may yi wéy
Ku la xaar yal na xàddeeku buur

Lépp lu mu digle woon yal na am
Ci sa ay gii nga ànd ak basiir

Yal na doomi sëriñ Bàmba yii
Yàgg a donnante mbóoti duxuur

Yeggal naa Yàlla naa yàgg a way
Sama mbër maay géewal moo di géer

Yàlla naa yàgg a bàkki mbëram
Ndax mu mayma ridan wa tabuur

Léebu naa say gorom maa ko yar
Maysa Géy Mbaara Géy Njàmbee dóor

Fental naa bahru gii sama mbër
Jomal naa gaa ya cor seen i peer

Noppi naa xadmu naa sama way
Yàndee ngaande gi nii yor guleer

Yegg nan yegg nan yeggal nan
Julli nan ci Rasuulin Kabiir

Salliyan salliman sarmadan
Rabbanaa ci Basiiri nasiir

Wardaxam Seexina xublinaa
Baayu Faadilunaa ak Basiir

Te nga may soxna May ngën gi may
Te defal koy ngëram fal ko buur

Te nga may li xadiimi xadiir
Njàmme ka ngëramal genn góor

Ne ma aamiina aamiina ndax
Yàlla may nuy ngëram fal nu buur

Aji-bind ji: Soxna Nogay Cuun

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Yërmande

Sëriñ bi noo ngi lay dagaan
Te di la xaaraan ak a ñaan
Yaw mi sa xol amul kañaan
Koo gis defal ko yërmande

Te di la yalwaan ak a jooy
Sun lori xol ba faf ne wóoy
Ngir aji yaakaar sa du sooy
Tabe nga booleek yërmande

Te di la tuubal lu haraam
Ngir Yàlla tey nirook i jaam
Di waaf fi yaw di saf i baam
Nga di nu sëf sa yërmande

Te di la sant boo joxee
Te di la sàntu boo doxee
Te di la tontu boo waxee
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te di la sukkal ni jigéen
Te di la raamal di la fóon
Te di la sopp di la miin
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te di la gëm ta di la yéem
Te loo nu wax nu di ko jéem
Di bañ a moy di bañ a juum
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te di la jox ta doo nu laaj
Te loo nu laaj du nu ko waaj
Te lu mu rëy-rëy du nu ko xaaj
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te koo ci woo mu dal di ñëw
Hamaana sax mu sax fu yaw
Te loo ko wax mu dal di daw
Ngir bëgg a am sa yërmande

Di jéem a sàmm say ndigal
Tey jéem a def lu lay bégal
Di dàkk sam xel di fétal
Ngir bëgg a xam sa yërmande

Di rafle tay sóoñu di xiif
Di fande tay tëdd fi suuf
Tay diñe tay wopp ak a loof
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te du nu xàddi du nu soof
Te du nu xàcc ndax i seef
Te foo taxaw nu ne fa seef
Ngir bëgg a am sa yërmande

Di laxasaayu di rañaan
Di xëy di gont du nu fanaan
Di daw di waaxu di tëraan
Ngir bëgg a am sa yërmande

Tàggook i ndey tàggook i baay
Du mbokk dub xarit du waay
Dub jegeñaale du najaay
Ngir bëgg a am sa yërmande

Yaw la nu def ngay sunu Baay
Di sunu Maam di sunu Yaay
Di sunu waay di sunu najaay
Di sunu ngën ji yërmande

Ba nanu gaa ya fi newoon
Topp la yaa gën ña dikkoon
Yaw mi nu may Kun Fayakuun
Gaawe nungir sa yërmande

Fab nanu saahir si bu wér
Boole ci baatin bi bu wér
Boole ci ruu yi ak i cér
Jébbal la ngir sa yërmande

Fóotal nu sunu tilimi xol
Ta sellalal nu sunu xol
Ba du nu xalam lu koy nëxal
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu ay leer ak i bóot
Te yar nu nook sunug njaboot
Di nu xamal xam-xam yu xóot
Yu bari ngir sa yërmande

Te na nga nu def ngën ji muriit
Fegal nu it pexem mariit
Te nga wutal nu ay muriit
Yu bari ngir sa yërmande

Te xàll ngir mi ba mu weex
Nu di ca aw te bu nu xeex
Te bu nu jàdd bu nu jeex
Ba gis sa néegi yërmande

Te bunu geesu bu nu seet
Hàddina mii tax nit a suut
Di xéy di gont ba ni suut
Àgg ca ngën ji yërmande

Te yar nu yor nu bu nu reew
Bu nu fo di dox di wër i réew
Bu nu werente bu nu soow
Tàggat nu ngir sa yërmande

Te nga fegal nu dee gu gaaw
Ak rékki gëm ak dee gu ñaaw
Ten sax ci loo wax nu ne waaw
Ndaxte nu am sa yërmande

Te may nu lan mébét ci yaw
Ciy haddiyaak i jëf yu yiw
Ta fàtteloo nu ku du yaw
Ngir Yàlla ak sa yërmande

May nu nu sax ci say ndigal
Pas-pas yi fab ko dëhëral
Sunu bir yi boole ko jubal
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu barke ak ngërëm
Ku nekk jékki ci kërëm
Tay jaamu lum soxla mu am
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu waa kër ak i doom
Ta may nu daaraa i njuróom
Fegal nu ay ràggak i góom
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu ay njéndi yu yaa
Ta may nu ay dàgga yu yaa
Ta may nu ay seng it yu yaa
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te nga fegal nu ayu seef
Ak ayu mbas ak ayu xiif
Ak liy sufal kër ni ko fuuf
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Ak ayu béppub nasaraan
Ak kuy wëreeluy jabaraan
Mbaa kuy xalam di sabaraan
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Ak ayu jinneek ayu jaan
Mbaa tooke mbaa boroomu saan
Mbaa ayu waa ju nuy hañaan
Ngir Yàlla ak yërmande

Te bul nu seete ay ayib
Waa juy saraxtu day ayib
Géwal dafay way di xarab
Te teewu koo am yërmande

Ayib yi tee nu am lu baax
Yaw mi ko xam te am lu baax
Far ko te wuutal fa yu baax
Man nga ko ngir sa yërmande

Ayib yi tee li nu am lu nuy
Mébét ci yaw nga am li ngay
Mébét ci nun ban di la roy
Dindi ko def fu yërmande

Def nu nu gëm sunu Boroom
Def nu nu gën sunuy moroom
Sàmmal nu julliy juróom
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Sàmmal nu ruu yi bu nu réer
Bu nu gëlam te bu nu ruur
Ndawak magak jigéenak góor
Jofal ko ngir sa yërmande

Ta may nu wërsëg wu halaal
Ban di la yót loo man a laal
Te def nu gaa yoy ku nu laal
Réccu ko ngir sa yërmande

Te bu nu leb di ca meroo
Te bu nu wax di ca waroo
Te bu nu jëw bu nu beroo
Nan mane ngir sa yërmande

Te bu nu bew bu nu hañaan
Te bu nu jànni ku nu ñaan
Te bu nu moy te bu nu daan
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te bu nu noonoo bu nu xeex
Bu nu xuloo te bu nu deex
Fu nu jékki am fa lu nu neex
Ndaxte nu am sa yërmande

Ku ne di jaamu ne ritaax
Di boole ay lal ak i taax
Ne gaa ya dee faa waax i seex
Ñuy wuyu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju am
Yaa ko amal te waa ju xam
Yaa ko xamal te waa ju gëm
Yaa ko mosal sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju man
Yaa ko manal te waa ju gën
Yaa ko gënal bi harfi kun
Gënal nu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju añ
Yaa ko añal te waa ju sañ
Yaa ko sañal ci li nga sañ
Sañal nu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju siiw
Ba ku ko gis dal di nu siiw
Am la mu am ba di ko soow
Yaa ko defal sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju duuf
Bay dox di fàdd ay bindéef
Ya ko yafal ba dóotu loof
Yafal nu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju suur
Bay fàkki maasam te du buur
Yaa ko lehal te fal ko buur
Lehal nu fal nu yërmande

Yaa mi nga xam ne ku la soob
Nga may ko lépp lu ko soob
Bam fàtte lam jëkkoon di buub
Alal ya ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne ku la moy
Du tee nga may ko gën ji may
Jéggal nu sunu moy yi te may
Nu ngën ji may ak yërmande

Bul nu ko jàppee bun moyee
Bun tayul ak bun tayee
Balul nu yaa gis kay maye
Njéggal gu ànd ak yërmande

Yaw la nu def Yonnen ba daan
Yaw la nu doyloo ba fa saam
Fegal nu lépp lu haraam
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Yonnen ba ban ko jisatul
Te jis la ngay tegtale lol
Ku bañ a juuyook sa ndigal
Gis ko mu wan la yërmande

Nu fab la def la niki moom
Nga fab ko def ni sa Boroom
Mu fab la wan la sa Boroom
Mu jox la ngën ji yërmande

Te def la ngën ji jamonoom
Nga jiitu ken du sa moroom
Mu jox la mbóotam kun nga moom
Di sédde ngën ji yërmande

Doomam ya bañ leen jisatul
Te jis sa yoy ñuy rafetal
Sunna si tay awlu ndigal
Doy na nu ak sa yërmande

Màkkata bañ ci jotiwul
Te néeg i Tuubaa soriwul
Nu def ko Màkka tay jubal
Pas-pas yi ngir sa yërmande

Bu nu jisul yooya jumaa
Te jis fu yow ngën ji jumaa
Nu def ko muy yooya jumaa
Te bëgg a am sa yërmande

« Baytil Muqaddasi wa Shaam »
Ak i « Medinatul humaam »
Bu nu jisee Daaru Salaam
Doy na nu ak sa yërmande

Yàlla na nu sax ci yaw ba dee
Nga sax ci Yonnen bañ a dee
Mel ni Huddar mi tëha dee
Aamiina ngir sa yërmande

Te bu nu yëg mettitu dee
Malaaka yay mbugal ku dee
Bu nu nu jis képp ku dee
Ràmm ko ngir sa yërmande

Bu nu demee « Yawmal haqaab »
Ràmm nu bun nu fa « hisaab »
Bu nu fa rus ba di fa seeb
Ngir ñàkku ñàkk yërmande

Yóbb nu « jànnatul hulaa »
Kër ga amul tiis ak balaa
Te boole nook « kullal malaa »
Jox nu fa ngën ji yërmande

Danoo amul doole ju jëf
Amunu lëf amunu laf
Te bëgg a am la gaa ya jëf
Di am ci kaw sa yërmande

Moo tax nu jóg di la dagaan
Te di la way te di la ñaan
Te xam ni képp ku la ñaan
Nga may ko ngën ji yërmande

Yërëm nu may nu lii nu ñaan
Te bun ci jis bennub safaan
Te may nu li nu ñaanul te ñaan
Ko war nu ngir sa yërmande

Aamiina aamiina ne leen
Aamiina ndax ñu boole leen
Ci waxi Muusaa ba lu ngeen
Sàkkooti am ca yërmande

Aji-bind ji: Soxna Nogay Cuun

Catégories
Wayi cosaan

Wayu ndëpp

WAYU NDËPP

Junnéey géej
Kafteer baa nga Ndar
Xamuma dara
Mënuma dara

Seex fàllu Mbàkke yaa wóor
Yoroo saa pëb bee
Ardo may ma soow

Maam Kumba Ndóoy
Ànd na ak Mbatuli
Mu dem ba wiiri géej Salaam
Maam geesu Mbul
Maam Kumba Ndóoy
Maam Kumba Ndóoy

NJARE

Na leen Njare
Njare Kumba Ndóoy
Noo moom njare
Njare
Na leen Njare
Njare Kumba Ndóoy

Lëg Daawur
Lëg Daawur Mbay Tabara
Mu Maam Penda Mbay
Ragal bu ko dégg daw
Gaaja gaa nga siin
Tama yaa nga jaxaaw
Kodd Juuf sereer bi

Yee, balaa may toog dem Sàngomaar
Jaxeer Penda yaayu May
Bala may toog dem Sàngomaar

Maam Biram Ndóoy fàtte na ginaar ca Ndoyéen
Jiinleen Maam Góora Ndóoy
Ndecuwu Paate yaayi Nor
Ndono gaa ngi

Ku daw dee.

Jiinleen Matuli
Maam Njaay donoy Aama Njaay
Ndóoy
Yee, Aali buur ba, Ndenee
Siga am na doom
Lëg Daawur Mbay Tabara

Mu Maam Penda Mbay
Ragal bu ko dégg daw
Lëg Daawur Mbay cuubal
Mbaa nga yume
ηàbbal fii

Taawul fii
Fii nga yëngal, boxom
Man la Njare Ndaw
Ab Tubaab bu ma dégg daw
Yee, jiinleen side Matuli

Goney Maram Ñaŋ
Nanu jiin side Matuli
Faatu Ñaŋ mi réer
Nanu jin jinne Matuli

Ngóor Juuf
Ngóoroo, Juuf
Ma di la laaj
Ba ñibbi Siin
Duma wàlliyaan

Sañ na maa beru
Sañ na maa beru
Dama am ay jinne
Maa mën jinne
Man Faatu Caw yaayi Jóob
Maa man jinne.

Catégories
Wayi cosaan

Wayu semb

Kureelug ndawi Luga

Naanàngoo maa ne kojomleen ko nàngo mberi
Naanàngoo kojomleen ko nàngo mberi

Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo.
Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo

Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.
Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.

Baay góor gi sa laaxub ngoon bi jox ko say gone
Baay góor gi sa laaxub ngoon bi jox ko say gone

Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.
Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.

Booy dem sa ngoro yóbbu ma ma di la wayal.
Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.

Xayraat yaa Rabbi siddnii xayraat
Yaa Rabbee siddnii xayraat

Xayraat yaa Rabbi la ñiy deme karyeer xayraat
yaa Rabbi ngatan di ko jaay xayraat

Baay góor gee kay jamalam ji poftan la.
Baay góor gee kay jamalam ji poftan la.

Maasàmba jamalam ja poftan la
Maasàmba jamalam ja poftan la

Jam naa la
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.

Waa ju ñaaw, dafa dugg sama néeg, fekk may mooñ
Leget ga rot sunguf sa ne wàww ma tiit ba xeelu yaay

Randul, randul waa ju ñaaw

Njool mu ndaw kaay dogaale ma yóbb sa kër aawloo ma
May walal sa yaay di ko toggal di root muy naan.

Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.

Sama yimbay gala, yimbay
Për yimbëmbëm

Bisimlaay ne baa
Rahmaani baa
Baasiin ak mimara
Ca la ndongoy dale
Ba ca liif ak laam
Alsaxeer magum deel

Téxét bul ma gaañ
Ndax doomi aawo laa
Doomi aawo laa
Doomi aawo matla gaañ

Baay Aale Njaay
Rayal na mam kuuy
Jël fàllare ja, ba ci bopp ak baat
Yuur ga maa ko naan

Baay Gallaay óo
Gallaay Aale Njaay
Góor benn ub jabar
Jabar benn ub doom
Bu rootee tooy
Bu walee weex
Bu toggee ñuul

Soo bëggee doom
Awal yoonu ndéem
Soo demee ndéem
Dangay dugg ub néeg
Sa mbaam dugg um mbaar
Ngay lekk cere
Sa mbaam di lekk um ngooñ

Bu ca déwén saa
Sa doom di jooy
Sa doomi mbaam di ŋaax

Dënnub góor ni goroŋ
Dënnub jigéen tema
Dënnub màggat xiin
Boo tëggee mu bëx-bëxi

Awuleen mu riir
Dër du tee awu
Ñaar du tee awu
Kon ma dóoxlu tey awu
Mbëxiit mu tol ni man
Ku ko ñaf cib géew
Mu war a nangoo awu

Yimbëy
Sama yimbëy NgaIa
Yimbëy!
Sama yimbay Ngala
Yimbëy!

Kuy jaay sa mbaam awal yoonu Ngooy
Soo yeggee Ngooy
Kër Moodu Si
Buur Jolof Njaay xar la lay rayal.

Yuur ga yaa kooy naan
Yaw ak Say gaay
Yimb sama yimw Ngda
Yimbëy!
Sama yimbay Ngala.
Yimbëy!

Suma jàppee yimbe
Tëb dal ci kawam
Yaxub ndiggam dëmm!
Yumbe!
Tubaab bi jàpp ma
Dugal ma ci mbale
Yumbe!

Mbale gi abaa kaso
Yumbe!
Booy dem ci ngoro
Yumbe!

Booy dem ci ngoro
Yumbe!
Dangay gudde-guddelu
Yumbe!
Boo déggee yuuxu
Yumbe!
Nga dem walluji
Yumbe!

Ñu ne Kmbaa a tooñ
Yumbe!
Ñu ne Sàmba a tooñ.
Yumbe !
Sàmba rocci geen
Yumbe!
Geen gu tol ne bakku
Yumbe!
Mu ñagas ko ko
Yumbe!

Ba muy ñatti yoon
Yumbe!
Mu ne neex naam ?
Yumbe!
Mu ne waaw-waaw
Yumbe!
Mu ne su neexul woon
Yumbe!
Mu tëb tëb ne »piit »
Yumbe!
Mu tëb tëb ne « paat »
Yumbe!
Sira Aaw xool Sira
Yumbe!
Sira Aaw amul jabar
Yumbe!

Saa yu ko neexee tëdd
Saa yu ko neexe tëdd

Ñi ko way: Kureelug ndawi Luga

Aji-bind ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Maam Moor Mbàkke

Loyu F, X,R, S, T, mottali gi

LOYU F

Fegul te fog te foogu tey ku fendi far
Ci lépp luy fëkke te am fulla ju far

Te fuglu fàwwu Yàlla tey fàggu bisam
Ba mujj tey farlu ba feesaluw fanam

Te femm bakkan bi te fàndaañu te fëx
Ba fagg bul fippu ba far tàbbi ci pax

Te bul di féttéerlu ba fiirook sa bakkan
Facanteel ak moom te far ak Yàlla ba fen

Fépp fu saytaane ñëwee nga fénati
Te xam ne lépp lum la wax day fenati

Yàlla ku fiir la kon faral féete fa moom
Àdduna daa foytu te ag sax du jikkoom

Te fiir la guy firngale fàdd lay fexe
Ku ci ne foox sa tànk far ñàkk pexe

Nga rët sa faalànq gi fettax ne fëlëñ
Te fekk fomm wéy nga fënde nib fëriñ

Nga fande fii ak fële feccikul ca teel
Lépp lu lay musal ca fiir googa fexeel

Sa faayda firndeel ko ci foog ak fagaru
Fab jiwu fit te dem ca tooli xol faru

Faxas sa fóoy gi tey fésal sa yéene nag
Te ful sa jëf mu feese yiw nga falu nag

Fodaŋ sa bakkan bi te folli ag palam
Te fecci kóllareem ga fas nag sa kanam

Faramlikug tenq ga bum la fif ba tax
Nga far ko kon nga fuuti fequl te nga fëx

Firincikul ca buum ga filli teel a fog
Fenam ya buñ la fàbbi fippul të ko nag

Fabul te fas yéene mu foñ la foñ ko it
Te bul ko faale it na fàndaañu ba rët

Bu follikoo ngay falu fàww fëll it
Ca maas ga for mànko ci coona fés ci sut

Defal sa fàggulde mu doon ay jëfi yiw
Yu yéene lal, te farlu, kon sa yiw wa lëw

LOYU X AK Q

Xarit xélul te xellu aw ci xàllu xam
Te xér ci xëntewoo lu lay xiir ci xalam

Te xettalil ku nekk xiirtal ko ci xay
Te bul xatal sa xol bi it ba xëy di xay

Te say xalam na dooni xiig nga xuuyi mbéey
Te bul di xottente te xér nag ci liggéey

Melal ni xettar ci ku dëng mel ni xaal
Ci soppe yépp ku xuloo nga xañ ko paal

Te bul xulóok a xeex ak ay xasante yaw
Te bàyyi xiirook a xëccoo lu man di xew

Te bàyyi xeebante xaroo xoddiku yaw
Te ngay xereñ te jéem a xejj jëm ca kaw

Te xeet xumaagi xol bi xembi ay xalam
Xerawlu yiw wa faj sa xëndóoñi xalam

Sa xel mi bum xuuge na jub xocc te wér
Xëllóob ya buñ la gën di aaru kon nga ñor

Bu say xalaat xajam nangay xajoo ku ne
Te bul ko xumtoo te xemmem njariñ lu ne

Te bul di xàddi bul di xàcci xàllalal
Ku nekk u xàll bul di xallal it sa xol

Te xippi gët yi xoole bul di xuuse it
Te bul di xand xur wu xéewal ga newut

Te ngay xareek àdduna xas ko xupp ko
Te xoqatal ko xuuxle it ci xeexi ko

Te xam ne màggat mu Jigéen mu xubbidaas
Te xetembee xetembe xàŋŋ gët ya laas

Moo di misaalam bu ko xoymet sa kanam
Xëb ko te far ci xol bi xuulu ag bëggam

LOYU R

Rayal sa rëy gi rendi reewandeek ragal
Te roy rafet-rafet yi réccu ràggi xol

Raxas sa réeri xol ba roppi ñépp raw
Te roof ca rus Yàlla te rembatal ko yiw

Te rëcc saytaane raxal fiir ga mu yor
Te rat ko rinkil ko du ruur génnati far

Te bum la rambaaje defal rokk ci moom
Ratt daŋar ja rékki mbooleem i naram

Te rënk gëm ca róog te bul raf ba mu rot
Te rikk bum la xoqatal ba tax nga rët

Bakkan bi ruuj ko rijj reen ya riije ko
Te rëq ndiggam la te ray ko robi ko

Àdduna rusloo ko te raaf rëddi faram
Te bul di ruusaanu akay ronn i yëfam

Tey raju bànneex di ko rog, ràññe ko moom
Ragg téram ba ba mu set rësal pexeem

Sa noon yi buñ ree bu ci kenn rëcc tam
Na seeni reefu ne ci yaw bu leen yërëm

Na seen dereet yi riix ci suuf si rungleen
Te ràngleen lu rëy te metti rombleen

Nangay rañaan di jàggi ruur di daw fu rëb
Di tuub i rëcc-rëcc roñ ca yiw ya ŋëb

Te riggalal ngëneel ci xol bi yuñ ca riim
Te bul di reggal it sa kàddu dee ko riim

Te bul di ràppal ak a reesal lu lewul
Donte lu ras nga am te am rooy rafetal

Te bul di rànnamtalu ngir ràbb ca wor
Ngir jëfe kuñ rëbb la daw ko jiitu far

LOYU S

Sotoxlul saŋes Yàlla war sàllu ngëm
Te sóob um lefam daw ba seer ug palam

Sawar am sagos muñ te sàkk ub sagam
Te sëmbërtaloow yiw ba gën sépp sem

Te sartaagal’ak sag safoo Yàlla jëm
Ca kaw sippi ag sew waxam mbaa jëfam

Te naan kaasi ngëm suggalee sell yaw
Te bay saw sas ak gopp sunnas ka xam

Selaŋlul te bul dox di sonjaanu sas
Te ngay sopp Yàlla’ak a santiy mayam

Sa bakkan bi dang koy sébéj bam séxéñ
Ci ag nooy ak ug topp sunna ak sëfam

Te siiwal pexeem bul ko bàyyeek sagoom
Dafay sooke aw ay sexeeral mbiram

Te siiw mbicci kaaraange semmal ko jëm
Fu sooŋooŋ ak ug sooy newul ak tilim

Nangay sémb loo man di sottal di sos
Ne siiw am njariñ ak sutura ak ngërëm

Te bul jëf lu suufeek lu sew bul soxor
Nangay jëf lu set saytu sàqiy payam

Nangay sonne xam-xam soril luy safaan
Te bul sob te bul sikkal it senn cam

Te bul sóoru mbër it ndegam suq nga
Te bul soxlu mbër soxlawool ug manam

Te bul siis itam ab siboor saytu ko
Nangay seexlu ñaawtéef wa sib ag jëfam

Te bul sànj benn ub jullit sopp ko
Te bul koy sabooteek a salteel deram

Te ngay digle ag sell bañ caa selaw
Suturaal ku nekk it te sàmm ub deram

Te bul def safaan it ba tax ngay sëngéem
Sippeekul di surgab ka man tey ku xam

Safoo sab sëriñ fàww dib sang yaw
Te sa baati seedeem ka sapp ug demam

Nangay faj sa jikkoy saŋañ sempi ko
Te bul suux ci sañ-sañ yi Yàlla a ko am

Te bul nég ci am mbir suba’akiy sibir
Dafay faatal uw yiw du sottal mbiram

LOYU T

Toroxlul te tuub tey topp Yàlla te teet tereem
Te teey tabe tey tàggat bakkan beek a daw pexeem

Toŋal ko te tóngook moom te tëkku ko bul ko tëy
Toroxlu ci Yàlla’ak ug tëyam sàkku yërmandeem

Te bul toog te bul jëf it ci maa tey mu tond lool
Na tandu te bul teeŋal ku të togg tuskareem

Tegul yaw ci kaw yoon wii taxañ bul ko teggi tam () te bul tagatémbeek ug tàyyeel ak lu deesi yéem

Te daw tabarondum digg njolloor mi ngay taseel
Mu teggilook’ay tàbbiloo teen i tappaleem

Fegug Yàlla moo gën ngën ji tungaar ak iy tata
Nangay tàbbi kaaraangeem te bul génn bul ko jéem

Te taafenteloo nag aw turam foo fu man di dem
Te ngay tos sa xel bam saf ku dul yaw nga far ko tiim

Nga tutti sa xol bam set ci tér ak tilim-tilim
Te muñ tiis ak iy tar-tar ba gis tërgën ub taneem

Te daw tañaxook tànjaŋ ci mbir moo xalaatagul
Te daw tumurànkeg xam nangay tàpp cig wuteem

Nangay tànn say àndaale tey tànnu taaru jëf
Te tàmmal sa làmmiñ wax ju yiw mbaa nga far ne xiim

Te tooke sa bànneex far ko tiiñal te tanc ko
Te tuumaal ko far tëjjal ko tàbbal ko ciy pexeem

Nangay tembareel say mbir sa jëf takku am njariñ
Nga lal tesaranteg muñ te bul tayle ngor ci keem

Te ngay bàyyi téesanteek a teefonke ak tërëf
Te taataar toroxlul nag ka deesul gis ug tëleem

Te tàpp ca xéewal yee te jug tepp-tepp yii
Te tàggook i tër ak taq tey fab teraanga leem

AG MOTTALI :

Laa yéene woon a indi fii nag la mate
Te mooy wolof ya sànku woon ba të jote

Ma jug dabaatalaat ko ngir mu dekkiwaat
Te suuxataat reen ya ba xob ya seqiwaat

Ba meññatam ma ñor njariñ la daj fu ne
Ku nekk mos ca kotttéef la daj ku ne

Ñu bokk fëx ku des ginnaaw jéem a dabe
Te daw ba roppi népp nag te buñ rabe

Mu doon i mbég ci népp tey ag sigére
Te xel yi dal ba xol yi dootul fér-féri

Yaraax-yaraaxam yi yitam fatt taraj
Ba ab poroxndoll du des bu lenn xaj

Ba sun cosaan xajam-xajam ya set welas
Layaat ko seggaat ko ba tër dootu ca des

Ñu rat ko nag ba dóotu dàngaŋ jawali
Ci ndàndfayfayug keneen bay lëjale

Ne nit amul lu dul cosaanam ak ngëmam
Cosaan la it làkk a ca jiitu nañ ko gëm

Ku wàcc sab àndati ànd boo dem it
Fekk boroom ca kaw ne déjj day ku mat

Ndegam dangaa waññiku delsi ci sa bos
Fekk keneen toog ca dangay ku xel ma des

Kon maa ngi woo népp nu bokk takkuwaat
Te fonk sun làkk wi bun ko sànniwaat

Nit bu nitee du dem ci tool bàyyi sasam
Di bay sasuw keneen ba booyal uw sasam

Dafay fexee lippiku ñépp bay sasam
Bu sottalee bayal keneen di ndimbalam

Dafay jariñ nit ki te bañ koo jariñoo
Balaa jariñ nit ki na nég ba jariñoo

Nu ñaan ci Yàlla miy boroom mu boole ko
Ca jëf yu yiw ya sun xel it mu dolli ko

Te def ci way wi barke xiirtal nu ci way
Ci fonk sun làkk wi népp bokk wéy

Aji-bind ji: Sñ Maam Moor
Aji-topp ji: Abdulaahi Juuf

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Boroomam

Wolofalu Boroomam

Ma jóg kañ waa ja daa way ngën ji Yónnen
Ba Yónnen fal ko muy xutbub Boroomam

Li tax way wii wolof te waroon di yaaram
Damaa nar gaa yi jàngul xam Boroomam

Ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may
Géwal sañ naa wëreeluy kañ Boroomam

Ma nettali fiy jaloore te sulli fiy ndam
Te wax xar-baax yu tax ngeen xam Boroomam

Te xejj ya Yàlla fal xam nañ maqaamaam
Ca xar-baax yaak ca may yaak xam Boroomam

Ca wàlliyu yaak ca xawsu ya sax fa diiwaan
Ca xutbu ya ak ña daa wéet ak Boroomam

Ña xam Yàllaak ña xam Yónnen ca baawon
Ba tay kenn jaarugul fa mu jaar Boroomam .

Te wax jii moo ko wax ba ko noon ya yóbboo
Ku diiŋat wax jii moo juuyook Boroomam

Ca géej ga la làmbe Yàlla ba fekk muy géej
Mu tanq ca leeru hëybu ya naan, Boroomam

Ca géej ga la dàqe saytaaneek i gaayam
Buñiy maaj muy taxaw faratay Boroomam

Ca géej ga la moome mbóotum kun ci baatin
Bu noon ba fobee kënoom mu ne kun Boroomam

Ca géej ga la Bàmba tijjee ndàmbi xam-xam
Ba faf yor alliway xalimag Boroomam

Ba àgg ci Yàlla àgg ci ngën ji Yónnen
Ñu sopp ko soppi léppam muy Boroomam

Saxal foofee jihaari bakkan ci ay at
Di boole taggag julleek wéetal Boroomam

Ba faf seey mel ni suugar far ci Yónnen
Di moom muy moom ci baatin cëy! Boroomam .

Ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fob kun
Ñu wommat ruu yi jox ko mu jox Boroomam

Di kenn ku ñépp xam foofee ci baatin
Tubaab ya di bañ sëriñ si di yéem Boroomam

Mu faf dib jant faf tiim jépp dunyaa
Di taalif téere yuy sellal, Boroomam

Malaaka ya seere pal ga mu am fa diiwaan
Mu fal ay xutbu yuy déeyag Boroomam .

Balaa lëf a am ci péeyi aras ci baatin
Ñu diisook Daam te mooy jaasii Boroomam .

Te mooy wuutaatu Yónnen far ci kaw suuf
Di mbóotam kun ci lépp lu soob Boroomam

Mu làq ngërëm ci saahir ak ci baatin
Maqaamaam fawqa mboolem ñoñ Boroomam

Sëriñ Tuubaa di maanaam dex, ku dem duy
Ku sóobu ne mes, bu génnee xam Boroomam

Ku sóobe te wéy aw yoonam ya feesal
Ci ay leeram ba faf di duyal moroomam

Ku sóobug dex, na xam ndox dof bi yewwul
Te wàttum ndox lewet na te wex ci biiram

Ku sàggan sànku fàww te lab te doo duy
Te doo set, doo setal doo xam Boroomam

Meloy Bàmbaa ngi waa ju xamul na dégloo
Te roy-royluy jikkoom moo xam Boroomam

Di jox aji-laaj di dimbali ay dëkkaaleem
Du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir Boroomam

Di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal
Safoo ku ko soof ku dul kuy moy Boroomam

Di faj aajook a xamleey bóot di seexal
Di génneg ruu ci tuskare jox Boroomam

Di fekk ku ñépp xeeboon ay cosaanam
Mu fal ko ba ñépp faale ko mook Boroomam

Di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul
Mu seexal sol ko xam-xam mook Boroomam

Di fekk muriit bu dof bu tilim ferul baa
Mu fóot ba mu set tofal mbooloom Boroomam

Meloy kaw yaak meloy biiram dëppoo nañ
Du digle lu bon duy déglu ku dul Boroomam

Du moy ngir tiit, du bew ngir mbég lu rëy-rëy
Du bëgg, du bañ, du faale lu dul Boroomam

Du jàq, du rët, du jaaxle, du fàtte Yónnen
Te masul a tawat lu xew ci ku dul Boroomam

Du daw ay noon, du yox-yoxi ngir pexem nit
Du sukkandikoo ci mbam ku dul Boroomam

Lu mbir rëy-rëy da koy far dolli ag ngëm
Du yoqi, du daw, di mbër mu far ak Boroomam

Du wopp ba tax mu wàññig jaamu Yàllaam
Du tiis ba mu tax mu ër faratay Boroomam

Du dégg ag nodd mbaab kàppar te teewul
Lu taw-taw ak lu liw-liw cëy Boroomam

Du tabje ba tiim, du wuute masul di maamuum
Du gàpparu bis, du wéeru jullig Boroomam

Du yeexal wenn waxtu te masul a fay faat
La koy wax raw montar mooy Boroomam

Du ñàkk ba tax mu boddi kuréel ya koy laaj
Du denc alal lu dul téereey Boroomam

Du dox di tëjook i dëkkaaleem ci ay kër
Bu wéetaa ma nga ci Yónnen baa Boroomam

Du dox di nelaw ci ay lal guddi cëy kii!
Du lekk ba regg day mos ngir Boroomam

Di far ay moy di gàdduw tiis ci aw nit
Di sotiy may di jël sànjub Boroomam

Bu nattu jógaa ba jëmsi ci ag njabootam
Mu daar-daarloo ko ngir àndag Boroomam

Yërëm naw ndaw xamal leen yoonu baatin
Teral naw mag ba jébbal leen Boroomam .

Yafal nay bër tabax nay kër ci suuf sii
Xamal na ña sànku woon ngéerum Boroomam

Te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci dunyaa
Maseefu la gis kemam cëy mook Boroomam !

Dëgër ba ni këŋ nooy ba ni nemm cig wet
Te am njàmbaar gu tar te ragal Boroomam

Woyof ba ni toyy diis ba ni gann cig wet
Lewet ba ni domm saf-sàppag Boroomam

Sawar, te lefog, te yaatu, te xér, te am ngor
Di tab bu dul jeele lumu am jox Boroomam

Rafet jëf saf xorom du waxa te reewul
Bariy teggiin ci ku mu gis ngir Boroomam

Du xejjag seen, du ay bokkam, du jàmbur
Ku ñëw mu teral digal la nga xam Boroomam

Du boddi, du ñax, du jànni, du xotti saatir
Da lay yaatal ëfal la nga mel ni doomam

Du màtte, du jëw, du xool lu warul te siisul
Du rummi, du mer, du xul ci lu dul Boroomam

Du xaste, du dóore, ñàkkul bay fayantoo
Du dog wormaak i bokkam baa Boroomam

Du fàtte, du fécc wóllëre, masul a wor nit
Du xàddi, du naagu yërmande ngir Boroomam

Du bew, du bajantu day waarook a waare
Du jeng, day fakki maasam ngir Boroomam

Du reetaan nit, du far-farloo, du sot nit
Du yàqub der, du tas nit ngir Boroomam

Ndaxam jii waay jikooy Yónnen la làmboo
Maneeful a lim ngëneelam yeek Boroomam

Funuy raaseeti waa juy mel ni mii mbër
Woyof na kaw te diis na ci biir Boroomam

Funuy raaseeti jant bu dem ba njolloor
Ta leeral yépp gox di kenul Boroomam

Funuy raaseeti waa joo xam ne buy wax
Ku nekk di lox di làqu ku dul Boroomam

Funuy raaseeti kok bu jógaa du geesoo
Di romb dërëm ya, jëm ca mbiram Boroomam

Funuy raaseeti kuy fob Alxuraan jii
Di def ciy taax di taalif ngir Boroomam

Funuy raaseeti kuy gis Ahlu Badrin
Di ànd ak ñoom te dëkkaaleek Boroomam

Funuy raaseeti waa joo xam ne buy way
Araf wu mu def aras di ca bég Boroomam

Funuy raaseeti waa joo xam ne fumu teew
Ku wopp mu faj ku dee mu yëgal Boroomam

Ku bañ bii xutbu bay raasiy moroomam
Du gis bu ni mel ci jii jamonoy Boroomam

Giseefu ko woon ca gaa ya wéyoon ca baawon
Te xarnu yii nuy jub it du ci ñëw Boroomam

Ku weddi ba tax mu bëgg ne maay moroomam
Na def li mu def te wax li mu wax Boroomam

Te dox li mu dox ci réewi Gaboŋ wa Kongo
Ci ay noonam te dellusi ciy moroomam

Te sàkk ku mel ne seexi Ibra Faati
Wa Ahmadu Ndombe ak Làmpub Boroomam

Te sàkk ku mel ni seexi Abdu Rahmaan
Ku juddu ci Mbàkke mool a xamal Boroomam

Te sàkk ku làq jagleg Siidi Muxtaar
Ki dem ba siyaare Yónnen mook i doomam

Te seexal kem li Seexi Bàmba seexal
Te sellal seen xol ba ñu xam Boroomam

Te sàkkal leen i booloo fàww yuy jëf
Te tàggat leen ba duñu man a moy Boroomam

Te kat na saxal liggéeyal ngën ji Yónnen
Te bum tere muy taxaw faratay Boroomam

Te dootul nelaw, day daw soxna ya mu am
Di daw saytaane tey wéetag Boroomam

Te bum yoqat te bum jéllal lamuy jëf
Te bum ngistal ci jëf na ragal Boroomam

Te bum diiŋat sëriñ sa te bum fayantoo
Te bum bég ngir ku koy gottil moroomam

Te bum xas nit, bum jëw bum rambaaj it
Te bum fen bum dogag bokkag moroomam

Te kat na saxal jihaar bakkan ci boppam
Te muñ tiis ak naqar te ragal Boroomam

Te day xam bóoti xol xam baatinam nit
Di saafara ràggi xol di xalam Boroomam

Te bum digleek a aaye ci wàllu bakkan
Di woote ci kaw te biir ba gisul Boroomam

Li ngay lim doy na yaw Muusaa taxawlul
Ba tay jotagóo lu mat asakay Boroomam

Gu dégg ñu jàng way wii nang ma ñaanal
Ma am ngërëm te sax fi ba xam Boroomam

Te def géwelam bu koy way fii ak ba may dee
Te wax ju ma wax mu saf ko te saf Boroomam

Ku bëgg di mbër meloy Bàmba a ngi nii seetal
Ku mel nii mooy donay xutbub Boroomam

Aji-bind ji: Njaga Saar

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Tagg Bàmba

Ci àllub Kànka laa réeroon di wër yoon
wa jëm Tuubaa ba gis caawog sëriñ Mbay

Mu ànd ak Njamme Seex Sàmbaaki Kayre
ña ngay sukkóot ci dokkub sàdd ay way

Ma yër seen mbind muy saf géeji Luqmaan
gu bëmboo Hassaan Kahbu lañ roy

Sëfub seen naaga yaay sopp ak liggéeyal
ka taaral Fuuta cér Jurbel ba Bàmbey

Ci xaymag xam-xam ak pas-pas ga lañ dal
jafal làmpub njub ak gindee bu dul fay

Ña ngay xiimee baradab raw ba fàww
ci gaasub màggi maqaamaat akiy may

Ma dëgmal leen nuyoo laaj leen ku leen fal
ci péeyub teddnga ak sañ-sañ bi ngeen xëy

Ñu naan yegsil sunus ndoom toog ñu wax la
ki semmal ñépp cig farlook rafet mbay

Ki yakkal géej gi yakkal jéeri bañ suur
dogub njàmbaar la sóob wàllay te muñ tay

sàngub Seex Ibra baayu seexi Saalih
kiley Xaadim sëtub yaaram ba des Ŋay

Ci ag dooram la romboon gaaya daa raw
ci kursub bëgg Yàllaak xeñ ka jar roy

Tukkeem baa xàcc dandub diine bam weex
mu taaral sunna yeesal yoonu tarbiy

Ba Yàllaakub Yónnen doyloo ko jox ko
nosug ruu yii xamul bor gor la day fay

Ne dañ koo nattu yan koy tiis yu raw xel
mu daagook moom ba sippiy ndam neewul uy

Ci ab yoor-yoor la génnee Mbàkke-Baari
këram yay wéet murit yay daanu ñeey say

Mu naan dalleen damay liggéeyi ngeen añ
ci ginnaaw coono lañ jóor mbég mi leen doy

Mu wan ginnaaw njaboot gaak jom ju rëy ja
ñu naan day delsi ñee naan taal bi day fay

Mu aw Jeewal Luga
ak Ndar dem Ndakaaru
tëral Ibliis tuxal nëx-nëx jëñëx ay

Mu ànd ak Ahlu-Badrin tax raful bët
ku Yónnen doon ndimbal looy ragal kay

Fanaan cib néeg bu lëndëm tiis te jengul
raful tiitul ci buumug Yàlla lay ŋoy

Mu jël gaal jëm Konaakiri jàll Daawme
Garaambasa ak Libarwil def na fay way

Ci mbóotum daa ja ak xalimaam la fàŋŋee
pexey soldaar sa tër seen njiit la leen jay

Ci sirrub bàgg Yàllaak kañ Yónnen ba
la ñoddee mbóoti kun jañ lépp luy moy

Ci barkeb Muntaqaa may sët ci Xaalib
la dàqee mar wa bënnaat teen yu dul déy

Ci teddug Mustafaa may doomi Mudrig
la làqee ndam yu lottal bépp wàlliy

Ca montaañ sent lañ jommee ci saa waay
keroog lañ xam ne dooley muus saful ñay

Fa Làmbarnaaki Galwaaak Kablabiisaa
la tebbee tuuri way muñ yéeg ñëley wéy

Ci dooley Murtadaa may Najlu Murra
la fàttee tar-tar ak mettit ya eskéy

Ci mbaaxug Mujtabaa may naaru Haasim
la gàddoo ndam lu tax nuy ñee ku koy way

Ci màggug Muhtamaa may sët ci Xusay
la làmboo jagle yuy yéem démb ak tay

Ne Buur Yàlla a ko tegtal sun Yónnen ba
Yónnen jébbal ko Buur moo sell jub xay

Mat ak muñ moom la jàngal waa Mataadi
ka feesal sàq yii Maayomba moo bay

Bu toolub diine booyul fee fa Baafël
Ràqiib ak Hattiit ñoo seede lii kay

Ci jagley baayu Ibraahiim mu baax ma
la jéggee yeer ma cëy Yàlla a ka koo may

Ka jullee gaaya faatoo fee ca Wiir-Wiir
ka delloo Sàmba Lawbee tedd am téy

Ci doylug Muxtafaa may sët ci Mahd
la takkee lu garaatug pal mu diw say

Ci sunnas Muqtafaa may ci Maalig
la moomee penku noot sowwoom lu dul muy

Soxiy wal bocciwul jaasi mbaa xeej
ci wéetal Yàlla lay taalee ca lay fay

Du jambat nattu baa muy xul dogal ba
du mer cib xew-xew baak lum doon du wut lay

Bu doon am maas ci muñ xëy donn Ayuub
kasaa Yahyaa ma jëmmam des ci ag guy

Ba seen xam-xam ya jaaxee seen xalaat réer
ci lañ délloosi Daam fii nii nga toog tay

Ba tay fellul ca lam daa dégle darra
ta lam daa aaye démbam moom la bañ tay

Ilaahii jalla han tasliisi barrun
badiihoo sàkk ñiy wax noo ak ñi wax wéy

Kitaabul Laahi kansii wahwa hissii
ci diiney Mustafaa mañ tànn laa ŋoy

Ka bàddil Mbàkke tibbal Sàmb cér Ñaŋ
defal tëggak géwal géer maabo am xëy

Meloom yaay gëm sawar wakkiirlu laabiir
teral soppeem goreel noonam ya ñuy wéy

Du tobbanteeka fayantooki mbindéef
Jolof moo tin fegal leen mbewte ak rëy

Sagul bàkkul ndamul siggil te jaayu
lu waa soodaanu jar tay Bàmba yaa fay

Billaay Seex Bàmba yaay waamew terànga
xamóo tundak xurak joor fépp ngay duy

Ku taataan feese barke ak yiw wu dul jee
ku seetaan sooy ëllëg ñeetaan du am lay

Na ngeen taataan ca jikkoom roy doxiin wa
buleen tuddoo turam way dox ci ag moy

Na ngeen am ngor lewet yiw farlu dëggal
yar ak xam-xam murit day jàng jub way

Kaweg yitteem ma sut sut wees biddiiw ya
dungeen gis cam su làngak moom jarul xoy

Bu doon am kem ci njàmbaar far di Jahfar
ba raayaw diine sampee moo ko tee joy

Ca njombaxtal la lay gaayam di féexloo
amul am pëpp dongaam yépp a ñor xay

Ci fii laa fëkke bët ngëmmen tëral ma
ñu may yeetal ba bët set mbër ya jóg xëy

Ta may ñaanal mucc ak xéewal terànga
wér ak wërsëg ndamak xaalis bu lew doy

Sutal say nawle cig mbaax romb sag maas
ku fiirook yaw lu dul yiw yal na Buur fay

Ma ànd ak ñoom ñu jullil Yàlla sëlmël
ca sàngub sàng yaak gaayam ya koy roy

Salaatul Laahi maa aalin wa sahbin
li feek way Bàmba gën fuuf napp gën mbay

Salaaamun Laahi maa aalin wa sahbin
li feek way Bàmba gën fuuf sàmm gën mbay

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Ismayla Géy

Catégories
Njaga Mbay

Saxaar gi

Saxaar gi

Al hamdulillaa sant a war,
Al hamdu lillaa sant a war

Jàmbat li fi war ab jullit
Te kenn du ko teg ab jullit
Nanu muñ ay dogal
Li feeg li fi ne yàgg na

Wóoy dëkk ba ma jëm daa sori
Saxaar ga fa jëm déqi na.
Naa muñ leeg ma seen gaar ba.

Muñal lu la dal Yàlla Buur bi dana nattu jaamam,
Gor su muñ la ko dal Yàlla wan ko yoon ba du jooy.

Sëydi Baraam Caam.

Nday Astu miii, yaayu Fat Caam, Ibraahima Caam,

Moo di baay ba day Maam Faatu sangare, ana Astu Caam? ana Joor Caam?

Nday Astu Juuf Njuufa Njoxa-baay, Mooy yaa yi Sulaymaan di yaa yi Mustafaa waaye nag Baram Caam.

Wàcc nga def nga li la war
Bàyyiwóo njaboot gi wéet te def nga li la wa

Yàlla, lumu def noonu la te jaam bu ko xam noppalu.

Nanu leen muñ ci tiis yi

Booy jàpp fii may jàpp fee nu bokk funu jëm man na noo bañ a ñaaw,

Ablaay Deer, laay Baaba Deer, laay fat laay laay way góoru Binta a ngii, góoru Seeni a ngii yal na la Yàlla yiir.

Xam naa sa maama fi sàlloo woon gàmbi meew

Doomi ndayi Seex Taal góor Astoo ngee
Wayleen Ablaay Deer

Loo xam, xamu ma bul ma yab,
Loo am amu ma bul ma yab Yàlla ay dogal ci jaam ñi.

Tukki dellu dacaa baax ndax njaboot ga lay xaar, nawle yaa nga lay xaar noon ya toog di la xaar.

Njiaboot gu ndaw ga lay xaar

Daw ku wéradi
Daw ku wére di
Bul ko daw ba mu xam ko
Man naa yokk la ko metti
Ne Baraam Caam faj nga jirim

Dëkk ba ma jëm daa sori.
Saxaar ga fa jëm déqi na:
Naa muñ lee ma seen gaar ba

Jamono ji sax daa metti.
Muñ ci dafa war kuy jullit laa ilaaha illal Laahu

Muñ dafa war bannii Aadama Njaay,
Bu dee lu neex danga koy muñ yaakaar ne ëllëg dana metti.

Catégories
Kumba Gawlo

Deppaas bu doy

Deppaas bu doy jëkkër ju la nob.
Xel mu dal ca la.
Deppaas doyul jëkkër nobbu la
Saw fit ne tëfit

Li ma yor sax su doon jaay gone yi,
Kon ma jallax la ko
Man li ma yor fàtte naa ka ñaan gone yi
Foo ma jallax jëme?

Deppaas bu doy jëkkër ju la nob xel mu dal ca la.
Deppaas doyul jëkkër nobbu la
Saw fit ne tëfit

Li ma yor sax su doon jaay gone yi,
Kon ma jallax la ko
Man li ma yor fàtte naa ka ñaan gone yi
Foo ma jallax jëme.

Seetluleen géej li muy rëy rëy saxaar-jéeri du ca daw
Lu dul gaal du ca daw lii boroom gaal a ko xam.

Àdduna a ngoog ku ko seet tay say xalaat jeex nanu muñ
Di sëngéem jooy sunu xol Móodu Maamun sang ba.

Seetluleen géej li muy rëy rëy saxaar-jéeri du ci daw lu dul gaal du ca daw lii boroom gaal la ko xam.

Deppaas bu doy jëkkër ju la nopp xel mu dal ca la.
Deppaas doyul jëkkër nobbu la
Saw fit ne tëfit

Mbës mii mbaa sonnalu leen gone yi,
Cëy wallaay Kumba
Li nu def mbaa neex na leen xale yi?
Waaw wallaay Kumba.

Deppaas bu doy jëkkër ju la nopp
Xel mu dal ca la.
Deppaas doyul jëkkër nobbu la
Saw fit ne tëfit

Mbës mii mbaa sonnalu leen gone yi,
Cëy wallaay Kumba.
Nun li nu def mbaa neex na leen gone yi?
Waaw wallaay Kumba.

Lu doon jar ñaari dërëm démb ba jar na juróom-benn tay.
Njaboot gii fu ñu jëm? moom boroom kër xamu ko.

Seetluleen géej li mu rëy rëy saxaar-jéeri du ca daw.
Lu dul gaal du ca daw lii boroom gaal la ko xam.

Àddunaa ngoog ku k seet tay say xalaat jeex nanu muñ
Di sëngéem jooy sunu xol Móodu Maamun sang ba.

Kuy laax géej sab sanqal dina yàqu te sab laax tooy. Soow ak yolom
Sor jonkoroŋ jonkoroŋ
Saa ginnaar kóli
Mawda siro Mawda siratoo jën wu mag du nelawal gaynde bu bóofee ba ko fa ndax boo ko laalee dee man dee duma ko laal Gumba Gawlo ñëwal.

à yee deppaas bu doy jëkkër ju la nopp boo yeboo kontaan.

Waaye deppaas doyul jëkkër nobbu la saw fiit na tëfit.