Catégories
Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk

Yeetey Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk (3)

Xëyaat naa di yeesal yeete ngir ndaw yu fàgguwul
Lu moy xëy nelaw, jóg, ndékki, tux, wax lu jaaduwul.

Ginnaaw loolu jëwak weerante waxtaan yi ak yeneen
Yu jekkul jubul lañ fonk ak xiir ci jëf yu bon.

Ku mel nii meloow toroxtaange ngay am fileek feneen
Ni yéeféer yi baax bañ tàrde am nañ xalaat yeneen.

Te réew yaa ngi def ay kurs góor ñaa ngi dal xare
Di xamlook a wut xam-xam jigéen ñaa ngi kër-këri.

Balaay sunu réew ay jot réew yi koo nekk la’m faree
Dafaay am xelam refatal ko ngir Yàlla bañ lore.

Budul Yàlla it góor-góorlul ndax réew mi mel neneen
Nu gën na’m meloon dafa jaadu nan boole wut la gën.

Sagal sunu diine waajal ko moo gën tay ak ëllëg
Lu dul moom te kontur naa di wut mbaax di bañ lu jag.

ndegam sun diine moo gën ju dul moom nga tertu ko
Ci xol boo tilim kër goo setul xat mu romb ko.

Defarleen palaas yeek xol yi ba’ñ yaatu, set, refet
Ñi tertoo ko diiney haqu ndax ndaw yi boole mat.

Guney tay buleen yàndoor nangeen farlu wut ngërëm
Te wut xam-xam ak ay mécce ngir fàggu seen kanam.

Ku am kër te mbooleem yatt yii yépp faat na la
Demal muñ saxoo taxawaalu néew doole jot na la.

Lu tax ku’ñ gërëm, xam diine, am mecce jaadu ca
Ku am yii sa baatin sañ, sa saahir ba ànd ca.

cosaan yii li tax ñoo jiitu nit koo xamul, amul
Du am benn cér bu’ñ naw du aw wenn yoon jubal.

ku ñëw àdduna am na’y kurs yoy daw te boo ci raw
Yeneen teew yu koo cay farlu say fas ya raw nga raw.

Dangay raw ci kursub ndaw yi raw mag ñi raw ñeneen
Ñu def mag te am xam-xam nga raw leen ba raw ña gën.

Sa néeg nday, sa kër baay raw sa xeet ak jiitul ba raw
Sa askan wa xëy gën réew ma say nawle boole naw.
Juróom yatt yii ku ko seetlu neenal nelaw du sax
Ci sa’m xel dangay dabi góor ña ngir àdduna bu’m la nax.

Balaa kenn a raw sab koose mooy ruuhu ak bakkan dañuy des gannaaw xel jiitu ngir Yàlla fàggu “Kun”.

Ndegam ñii nga raw bul buudu, góor ñaa’ng ci seen kanam
Ku gën menn réew bis pénc say donga duñ gërëm.

Fobul mag ña gën seen réew ya ay juni juni la
Ci seen yoon wa ngay dox raw ca mbaa góor ña romb la.

Muriit piir xelam mooy fàggu mbooleem ngëneel yu tax
Mu wuuteek dofak saay-saay di wut baax di bañ torox.

Ku am xel Boroom “Kunwàcco naak yaw wutil njariñ b
Ba am mbaa nga toog xëy ñàkk, xel fàggu lay jariñ.

Nde nit sun Boroom du ko wodd mooy wut malaan di sol
Di wut xam-xamak ay mécce yuy jàppandal alal.

Te saw taatu-neen sab wut du sab am sa ñàkati
Boroom “Kun” yëgul say jaamu say may la xoolati.

Ta sab xam-xam it du ko yokk sab réer du wàññiku
Sa kër Àjjana walla Naari foo jëm mu àtte ko .

Gannaaw lii a xew deel jaamu ngir fitna bum la jot
Ci fii ak feneen Buur Yàlla noo mel mu gën di mat.

Ku am xel ta am xol am sa kàttan di kër-këri
Lu baax ak lu bon di la tertu foo tollu ñiy kari.

Bu loolee amee yaay farwa koo nob ba fekki ko
Di jëf ngir jëmam ba’m jël la waa péey ba màrke ko.

Fexeel xam ko xam Buur Yàlla sab xol du beewati
Ta sam xel du dal ba nga fàtte xëy jaamu Buurati.

Ta xam-xam duhul, xam Yàlla daal lay jariñ
Ku xam lu moy lasiyaab xam-xam yi koo xam teral ku xam.

Tajoor ak tëgg luy mecce xam-xam la buy xamal
Te xam-xam ngëneel la ci diine foo tollu dal na xel.

Gannaaw xam nga xel xam xol da ngay sonn jot jariñ
Ku bañ coona jaaxaan ñàkk booy faatu def këriñ.

Ku jiital bakkan di ko sàntu ak jiitu faat na ko
Du gën fii du gën fa’ñ jublu day gën di wàññiku.

Ta kuy sab sëriñ màggal ko tey wut ca moom ngërëm
Te hormaal këram mbooloom ma ñoom ñépp nañ gërëm.

Teral bokk yaak dëkkandoo ya wut seen ngërëm bu wér
Yërëm leen te yaatal ñépp ngir Yàlla am na cér.

Salaatan wa tasliiman guney tay buleen nelaw
Halal Muntaqaa nañu farlu ndax góor ñi buñ nu raw.

Subhaana rabbika rabbil hissati hammaa yasifuun wasalaamun halal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil haalamiina.

Aji-bind ji: S Lamin SEKK.
Aji-topp ji: S Omar Siise Al-Faaruq

Catégories
Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk

Yeetey Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk (2)

Bismillaa, Muhamadul Basiir di ki taalif xasida gi atum 1138 j (juddug Isaa) ngir laabiire bokk yu góor yi ak yu jigéen yi ci warug muñ ak farlu ci muñloo ak damm gët yi ak dummóoyu way-réer ñi ngir jëmmi Yàlla Tabaaraka wa Tahaalaa mi nga xam ne mooy def lu ko soob ak la nga xam ne moom la taalibee bi bëgg ci diineem ak ci ñoñu diine ju matale ji, jàmm nag yal na nekk ci képp ku topp njub

Bismil Laahir Rahmaanir Rahiim, Laa hawla walaa xuwwata illaa bil Laahil Haliyyi Hasiim

Alhamdu Lillaahi may yeesal tariixaati
Ngir xamle sew-sewi diine ak biram yaati

Nan jéem a am yitte te fas yéene jot góor ña
Xëy lekk, naan, nelaw, duñ tax waa ja raw gaa ña

Maa’ng leen di yee te def Muusaa Kume muy téere
Bi may misaalee ndax ngéen génn cig réere

Loo dégg may wax ne Muusaa ñépp laa boole
Ca googa kàddu na ngeen yeesal te ba xoole

Muusaa dohal murit baa ngay donga bob daara
Bu jub bu fas yéene ëllëg ngay sëriñ daara

Askan bu doon teree nit am barke mbaa daara
Xam-xam du sax tay fa Kawlax ñuy fa siyaara

Buur Yàlla mas’t a xàmme ay géer ak i ñeeño
Te Mooy Ki fiy maye ku du Moom doo fi faj haajo

Ngir péeyi Yàlla yi boo dem fekk fay ñeeño
Ñoo’k jaam yi ak géer ñi ñuy maareek a jallaaño

Bul jagle Wàlliyu ciy gor mbaate allaaji
Mbaa ñeeño mbaa jaam mbaa ku’ñ xam ku ñuy laaji

Nit koo fi gis màggalal bul xeeb mbiramaati
Bul xeebu askanam bul xeeb saahiram baati

Amna ku saahiram rëy te biir ba xeebooti
Amna ku saahiram sew te biir baa yaatooti

Amna ñu rëy saahir ak baatin ba weesooti
Amna ñu sew biteek biir cëy ñii a xeebooti

Amna ku dul julli fa teewag ndajeemaati
Te waxtu moos du ko raw Màkkaak Madiinaati

Koo bëgg a noppalu; koo gis fonk ngir Buur ba
Ku fonk Buur, lu Buur def, fonk ko ngir Buur ba

Yónnent Yàlla Sulayman doomu Daawuuda
Baayam da doon tëgg terewu leen di Mahmuuda

Baayam Rasuulu la, ba mu deewee Sulaymaanu
Donn ko, moom àdduna ba mu jeex fu ko neex taanu

Jaam, bàmbara bu doon teree seex mbaate ag wóolu
Abdul Laahi Ñaxet Cees du woote Rasuulu

Maa toog ci këram man Bas muy ma kàddooti
Naan; maa di Rasuulul Laahi maa demoon delluseeti

Naan maa di Mahdiyu maay ki’ñ wàcce Xur-aani
Te ku ko wax ku may man laaleek nasaraani

Kaariimun ibnu Kariimin Yuusufa ak taar ba
Teewul mu doon jaam bu ñu jaay Misra kër buur ba

Tëj nañ ko cib kaso diir bu yàgg ngir tuuma
Ku jàng Mbargaan xam ne mas’t a moy ngiir ma

Taaram ba romb na mbooleem taari góor ñaati
Te mas’t a geestu lu moy Yàlla ak ndigalaati

Amoon na benn bis ba mu rombee jigéen ñaati
Ñeen-fukk a dof dof gu wér ngir taar bu yéemooti

Jum-ñent ciy jigéen dee nañ ngir cofeel gaati
Ñeen-fukk dof dof gu wér ngir sopp waa jaati

Foofa Saliixa boroom xaala fii fiihi
“Fasaalikunnal lasii lumtunnanii fiihi”

Yónnent Yàlla Muusaa sàmmal na Suhaybaa
Kem fukki at yu mat door a jot lëf ca palaas baa

Amna ñu daan yatti nekk i lawbe ca Yónnen ya
Amna ñu daa ràbb am ñuy wulli der booba

Yaaram ci xol la ne toppul mécce ya ak xeet ya
Toppul ku ñuul mbaa ku xees toppul araab piir ba

Lislaam duhul tooli baayi kenn ku naa maa moom
“Inna akramakum hindal Laahi atxaakum”

Mbooleem li jaam di faaroo lu moyragal Buur ba
Billaahi neen la nangeen ànd ak ku xam péey ba

Ndax yéen dangeen fàtte Lam Baaba mu siiw maati
Daan nañ ko way ca njëlbeen ay way yu yéemooti

“Lam Bàmba, Lam Bàmba, Lam Bàmba jogay baax nga
Séeréer bu gën Wolof daa yombul nde Muxtaar nga”

Daa liggéeyal Bàmba ba’m taf ko ca Laxyaar ya
Mu waaxu dem Siin tàggat mag ña ak maas ya

Amna kemam Siin yu jàngul di am daara
Billaahi giñ naa ne mbaax amul gumb ak saara

Barke ku koy fasoo am day buur te fas yéene
Man daa ko am fàww mbaa ngeen dégg ne dee naa

Lii rekk mooy yoonu wut barke te mooy ngiir ma
Ku sàkk yoon wu moy wii doo jot ca Muxtaar ma

Bul déglu gaa ña naan diw ñoo bokk sun maam ya
Xanaa du kok démb tay yaayam sama yaay a

Bokkaale nday ak i baay mooy bokk saxaar ba
Taxut a yam bagaas ak teerukkati gaar ba

Salaatu Sil harsi wa tasliimi Hii abadaa
Halaa Muhammadin wal Ashaabi man habadaa

Subhaana rabbika rabbil hisati hammaa yasifuun wa salaamun halal mursaliin walhamdu lillaahi rabbil haalamiin

Aji-bind ji: Omar Siise Al-Faaruux

Catégories
Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk

Yeetey Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk (1)

Bismil Laahir Rahmaanir Rahiim
Sallal Laahu halaa Muhammadin wa Aalihii wa Sahbihii wa Xadiimihii wa sallam

Lii xasidab wolofal la bokk ci “Yeetey Al-Haaji Muhammet Basiir Sekk kay taalibeb baayam ju siiw ja yal na ko Yàlla gërëm te gërëm nu ci barkeem” mu jëm ci ndaw ñépp ak képp ku ko aajowoo ci mag ñi ci rakki gàmm atum 1391, ñeel Abuubakar Siise mom Seex Daawuda Siise ak i kemam 1971.

Alhamdu Lillaahi may yee ndaw yi buur bëgg a dem
Fas yéene raw maas ya jot seen maam ya wéy am i ndam

Góor-góorluleen ndaw yi ag ndaw baax gu nekk la am
Am-am yi, xam-xam yi, ak xar-baax yi xaj na ci moom

Loo teg sa bët, naw ko, boo koy sàkk daldi ko am
Booy mos nelaw tuuti, bañ a neenal, di wut, danga am

Ngir kiy Boroom jaam ñi, par-parloo du yegg fa Moom
Noo def, Mu def noona, ku Ko nekkal, Mu nekk ci moom

“Man kaana Lillaahi, kaanal Laahu faddalahum”
Loolee la Seex Bàmba ak mbooleem ñu baax di gërëm

Lu diis la ngay fob dafay diis gann soo bëgg a am
Barkeek yu gën say meloy wuuteek meloy ña ma xam

Booy wut lu baax bul nirook kuy wut leneen lu du moom
Regg ak nelaw teg ca neenal, jiitu maas ga du am

Nit ku du xëy sàkku, te du gontal di wut lu mu am
Buy wéet nelaw fu’m faree daaneel ko ndam du fa am

Am-am wa xam-xam ku jox neenal, nelaw, bakkanam
Doo am ca ñoom kenn, doo dem fenn am ñu la gëm

Ngir àddunaak fa nu jëm, ñoom ñaar a fay joxe ndam
Am-am wa xam-xam bu dul ngir Yàlla am ga du am

Ba’ñ tànn mooy ba di faj aajooy ña teew di fi ndam
Ak bay xamal nit ñi diiney Mustafaak ña ko gëm

Ñoom ñaar ridal Laahi mooy tax ñuy ko wut ba du am
Kon am gi ay fitna lay dolli fileek fa nu jëm

Moo tax ba Seex Bàmba def mbooleem yi baax ca këram
Ku am ridal Laahi, am xam-xam di daw di fa dem

Am-am wa xam-xam ku daa muñ xiif bu wér te gërëm
Ay coono, muñ ñàkk, muñ moy Yàlla, foofa la jëm

Booy wut ba ñoom ñaar ñu xëy àndaati jébbalu ñoom
Jébbal la seen bopp yor say bokk yor fa nga jëm

Dañ lay xëyal fal la di la gontal lu maas ga xemem
Buy fii mu ñëw buy feneen loo jublu daldi ko am

Dootoo xalaat àdduna ak bon-bon yu rëy yi mu am
Noonoo ci aw des wu baay yaak maam ya gedd ko dem

Ngir loo fi gis ñuy xëccoo mbaa ñuy xuloo di ca jëm
Aw des la wow ay junniy nit ñépp mos na ko dem

Kon yaw muñal jaamu, fa nu jëm am na kër yu fa am
Yu ken sancul am na mbooleem may gu jaam di xemem

Lol doy na, jeexal na mbooleem yiw yu góor ña di lim
Àjjana, hay jeex na, lu fa nit taamu daldi ko am

Ma def salaatan wa tasliiman Haliyhi bi Him
Wal Aali was Sahbi ak Seex Bàmba may sunu ndam

Subhaana Rabbika Rabbil hissati hammaa yasifuun wa salaamun halal mursaliin walhamdu lil
Laahi Rabbil haalamiina

error: Content is protected !!