Catégories
Sëñ Maalig Baasin Si

Waxi Sëriñ Maalig Baasin Si

 1. Mbirum àdduna loo ci rëyal ba woote ko mu diis ba doo ko àttan
 2. Donga buy tërbiyawu moo ngi mel ni mbuus muñ duy i leer/ndox bu jegee jigeen manga cay jami ràbb muy seeb, bu ko laalee mu bëtt tuuru
 3. Kilifa ba laa war a digle day def ba laa war a tere day ba
 4. Liy yàq kilifa, ñàkk njariñ, ñàkk a jëf.
 5. Lépp looy santaane na fekk nga manal ko sa bopp ba su ñu gàntoo it nga defal ko sa bopp, ngir nit ñi ku léen yaakaar ñu wor la.
 6. Liy yàq kilifa, yatt la: 1. Lu mu xam wax ko; 2.Luñ ko wax, mu waxaat ko; 3. Lu mu mer, xul ko.
 7. Ku la jaay yatt (3), jënde ko yatt (3): 1. Ku la jaay xam-xam, jënde ko maandu, mu ne ndax as gor bu maanduwul du ko teree moy Yàlla; 2. Ku la jaayub juddu jënde ko ngor, ngir juddu bu rafet du teree dem kaso; 3. Ku la jaay alal, jënde ko doylu, ngir bu doyluwul dina sàcc
 8. Lees yarul kenn du man a jaxasoo ak moom, loo bëgg a jaxasool danga koy tàqale ak moroomam ya yaruwul.
 9. Kilifa daa war a yar doomam, moo gën jekki ba fiy bëgg 
  a juge, naan sama gannaaw na ngéen topp ci diw. (nde loolu ku yar sa doom bam man a yor mbooloo doo ko wax), te nit ñi boo nee léen topp léen diw mii, bu diw jubul it duñ ko topp.
 10. Yàlla mooy ndox ma Rasoolu Laahi mooy teen ba sab Sëriñ 
  mooy goj ba pas-pasu taalube ba mooy baag ba yitteem mooy
  di yoor ak a jukki ba barim ndox.
 11. Li tax kuy wut Yàlla ay mbokkam di ko yedd, jaam buy wut 
  boroomam talut moroomam, bu amee boroomam bëggul moroomam.
 12. Ku dul mer mbaam la, Ku dul mar xaj la,
 13. Nit ku yiw, na joxe dooleem, joxe alalam, waaye bumu joxe
  ngoram, ndax ku joxe sa ngor dootóo dara.
 14. Ku gis sa baay, gis sa nijaay, gis sa taawub baay
  war a xam sa bopp.
 15. Danga gis boroom judd buy taxawaalu ak ub juddoom; Boroom xam-xam buy taxawaalu ak ub xam-xamam waaye doo gis mukk boroom liggéey buy taxawaalu akub liggéeyam. 

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!