Catégories
Sëñ Daam Jaane

Jooyi garab

Kuy tukki Siin Honkoŋ na jaar réewum Dubaay
Fàggul ma foofee ñay bu jot sama tolluwaay

Rewtub ngëneel bi ñu dog ci saa garabug cofeel
Yóbbee na cër yi ne làcc xob yi di daŋŋ-daay

Tóortóor yu taaru ya rot na pas-pas yiy yolox
Tax xandanduur ya fi daa fore tuxu dingi-raay

Kéwalug ngërëm gu fi yendal it dalloom du neex
Sama fiiru ker gi du jàpp tay añu gaynde njaay

Wehi segg gëj naa wokk ër yi ci saaw yaram
Xaaraan ba ndaama du duunle tay bay toog ne saay

Yuqoolu taxtil nu jot la woon, la fi wonnikoo
Njamala ak gëléem mere nañ ku doon seen ngën ji waay

Mbaam-àll nee till ak tene ga mu wax mbëfër
Li ma dal xojog gu ko màtt wuum ngara yépp daay

Golo dootu ñàpp di dàq ag dàngin di ree
Lëg xiif na ngir coy waddalul solomam bu xaay

Woolleen ma ñay ndax leeg mu buux ma ma daanu faf
Ndéem saay njariñ ñëwatul ci tund wi làqu waay

Mbaa boog ñu war fasu-àll wër sama soppe baa
Taarub gëtam ya ak der ba doy na ma cummukaay

Fiir naa ni kund gu góor gu saafaanduy magam
Doy nag léebéer waŋalaŋ na nooy ay njekkikaay

Leeram ga wuññi na lëndamug waxset wu tar
Buy muuñ nga bég sàkkantumaak muy xàqtaay

Te du fecci kóllare masta tas yaakaari nit
Taaram ba tënk na léppi taaru ci delluwaay

Ka ma dolli fayda ak fulla fit roofat ma jom
Waraloon ku toog sama ker gi raw gàddaay na waay

Sama reenu xol bamu yóbb cam su ko indiwaat
Téeméeri at maay xëy di gont sa toolu baay .

Làkk ak mbatiit mooy reen ba réew mu ko ñàkk joy
Délloosileen aada ak cosaan lu ko moy ma naay

Aji-bind ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Maarsiya Seex Abdu Asiis Dabbaax

Hamdan li Rabbin Kariimin xadsanaa ci lu bér,
tànneef bu mag ba ko wax laay marsiyaal ci wolof.

Xerawluleen ma bu baax te jéem a jooy ci xalim
ngir diir bu yàgg a ngi nii, ranqoñ di tuuru ci xef.

Wéet ak jeneer sunu maam, Abdul Asiis Si Dabbaax,
jur nay xalaat sama xel, saab xol di tiit ak a raf.

Huqal bukaa-u halaa haarif billaahi ba woon
maam najli Maalikinaa, wéetal na suuf si walif.

Naa jooyle diine ji ndeem, nax naa ba sonn mu të
garjeem ba wuutee waral, ruur nañ ko fii ba Jolof.

Toolam ba lax na ba liis, pas-pas ya yépp yolox
kenn naafatul tari gëm, ba jeer ngirum tasawuf

Daa yépp xëy nañu ŋiis, xam-xam bu sell ne mes
àlliwóok i téere ne mërr, njub bindatuñ ca araf.

Kenn dootu digle lu baax, kenn dootu aaye safaan,
Kenn dootu wax dëgg buur, muy dégg boole ca jëf.

Maam doomi garmi ba woon, ag dëgg jooy na ko tax,
tay matti kàdd yi giim, log moo nu tee man a ëf.

Maam naaru maam Sofi Ñaŋ, tay mbokk jooy na ko wuy
jikkoy pusoom ja ñu réer, tax réew mi xar fu ne laf.

Waa penku ak soww baak, ñoñ diine aada cosaan,
mooy buum ga lënkale woon, seen say wa moo setu lef.

Tawhiit bu sell ba wuuf, xam-xam ba moo waraloon,
buy wax dënnam ba di riir, kàddoom ni dénnu gu këf.

Pas-pas bu sell te dëer, xam Yàlla sàmmu gu wér,
way fonk sunna woyof, Xuraan di ñam wa ko saf.

Baaxal na ceddo ya ak buur ak dammeel ak i teeñ,
bañ xëy di ay surafaa, juboole till ak i tef.

Tabam ga mooy li saxal toobay teraanga fi nun,
teral na bokk ya cér jàmbur sax ñi ngi sëf.

Moo daa nu yar di nu yiir, yërmaande ak sutura,
dox sun diggak musibaak way-bijji mbon ya walif.

Mooy ndox mu sell te teey, mbindeef du waat njariñam
ndundat yi sax bind nañ, mbaaxam ca xob ya di taf.

Raayaw ngëneel la ne cas, di daagu kenn dabu ko
ndendam ci mbaax judduwul, ña jiitu woon la ne wif!

Taajul karaamaati moo dëppoo garaat yi fi sut,
mooy dànn moo man a diir, jawfalfaraa la ne tëf.

Waayam du fande du xiif, kum yar nga gën ñi fi gën,
moo tedd mat li mu doon, kum gindi réer du ko këf.

Mooy rootukaayu ngërëm, màndal na gaa ya ko xëy,
bañ màndi Yàlla mu duy, mbaax seen bagaan ya ñu sëf.

Gaalug sariiha ci kaw, géejug haqiixa la joow,
ba teer ca boor ba ñu tànnal kàngamiy tasawuf.

Woyof ni toll ca kaw, diis gann ak mayi biir,
lëm ay màqaama yu rëy, saw kañ wareesu koo cof

Yaa donn bóot ya ca Faas, déemug sëriif ba nga raas,
yaay waada mat li nga doon, yaa sell yaa set i jëf.

Sirrub wilaayati yaa koy, ràng góor ña ko am,
yaa déjji pakk ya woon, ca yoon wa tee ñu tëruf.

Ngax yaa ngi tëb ak a bàkkooy folli buur ak a fal
nebbon bi nëbbu ci ñay, compam defuñ ko ci tef.

Doo fecci kóllare Maam, koo yar du fayu du tooñ,
say jëf du weddi sa wax, kuy raas sa kem dafa dof!

Yaa sax fi béjjénu kun, te mbëkkewóo ak a sëlbuy sippi ay darjaat, yaa mat li gaa yi di def.

Loo digle yaa nu ca man, loo aaye dun la ca seen,
lut Yàlla ak Yónnenam, taxul sa bët bi di raf.

Màndal nga xol yi ci maa-us suhdi wal warahi,
la Mawdo ruujoon nga bay, ñaraas ca ay lefi lef,

Dekkal nga daara yi woon, dundal tariixatu Seex,
ndaw ñaa ngi jàng ak a werdiy yewwu njël di wasif.

Noobul ba naaf sunu neewoy xol yi tur wa du fay,
kalxatti fii suhufil ahjaari ardi Jolof.

Kariim la doomi kariim, Mawdook Sofee nu ko jox,
muy sànni tàccu fi nun, far mawti ñëw ne ko këf!

Neexoon nu gis ko ci bët, sun ruu yi nàmp ca moom,
ndax xol yi xippi ci gii ngëmmeen gu tar niki dof!

Na Yàlla dolli ko leer, ful yërmadeem ja ca moom
bijaahi Sang ba gën jaam ñépp wax ak i jëf

Sallal ilaahu halal, Mahmoodi xudwatinaa,
wal aali was sahbi feek watat di ñatti araf.

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp: Seex Jaxate

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Tagg Bàmba

Ci àllub Kànka laa réeroon di wër yoon
wa jëm Tuubaa ba gis caawog sëriñ Mbay

Mu ànd ak Njamme Seex Sàmbaaki Kayre
ña ngay sukkóot ci dokkub sàdd ay way

Ma yër seen mbind muy saf géeji Luqmaan
gu bëmboo Hassaan Kahbu lañ roy

Sëfub seen naaga yaay sopp ak liggéeyal
ka taaral Fuuta cér Jurbel ba Bàmbey

Ci xaymag xam-xam ak pas-pas ga lañ dal
jafal làmpub njub ak gindee bu dul fay

Ña ngay xiimee baradab raw ba fàww
ci gaasub màggi maqaamaat akiy may

Ma dëgmal leen nuyoo laaj leen ku leen fal
ci péeyub teddnga ak sañ-sañ bi ngeen xëy

Ñu naan yegsil sunus ndoom toog ñu wax la
ki semmal ñépp cig farlook rafet mbay

Ki yakkal géej gi yakkal jéeri bañ suur
dogub njàmbaar la sóob wàllay te muñ tay

sàngub Seex Ibra baayu seexi Saalih
kiley Xaadim sëtub yaaram ba des Ŋay

Ci ag dooram la romboon gaaya daa raw
ci kursub bëgg Yàllaak xeñ ka jar roy

Tukkeem baa xàcc dandub diine bam weex
mu taaral sunna yeesal yoonu tarbiy

Ba Yàllaakub Yónnen doyloo ko jox ko
nosug ruu yii xamul bor gor la day fay

Ne dañ koo nattu yan koy tiis yu raw xel
mu daagook moom ba sippiy ndam neewul uy

Ci ab yoor-yoor la génnee Mbàkke-Baari
këram yay wéet murit yay daanu ñeey say

Mu naan dalleen damay liggéeyi ngeen añ
ci ginnaaw coono lañ jóor mbég mi leen doy

Mu wan ginnaaw njaboot gaak jom ju rëy ja
ñu naan day delsi ñee naan taal bi day fay

Mu aw Jeewal Luga
ak Ndar dem Ndakaaru
tëral Ibliis tuxal nëx-nëx jëñëx ay

Mu ànd ak Ahlu-Badrin tax raful bët
ku Yónnen doon ndimbal looy ragal kay

Fanaan cib néeg bu lëndëm tiis te jengul
raful tiitul ci buumug Yàlla lay ŋoy

Mu jël gaal jëm Konaakiri jàll Daawme
Garaambasa ak Libarwil def na fay way

Ci mbóotum daa ja ak xalimaam la fàŋŋee
pexey soldaar sa tër seen njiit la leen jay

Ci sirrub bàgg Yàllaak kañ Yónnen ba
la ñoddee mbóoti kun jañ lépp luy moy

Ci barkeb Muntaqaa may sët ci Xaalib
la dàqee mar wa bënnaat teen yu dul déy

Ci teddug Mustafaa may doomi Mudrig
la làqee ndam yu lottal bépp wàlliy

Ca montaañ sent lañ jommee ci saa waay
keroog lañ xam ne dooley muus saful ñay

Fa Làmbarnaaki Galwaaak Kablabiisaa
la tebbee tuuri way muñ yéeg ñëley wéy

Ci dooley Murtadaa may Najlu Murra
la fàttee tar-tar ak mettit ya eskéy

Ci mbaaxug Mujtabaa may naaru Haasim
la gàddoo ndam lu tax nuy ñee ku koy way

Ci màggug Muhtamaa may sët ci Xusay
la làmboo jagle yuy yéem démb ak tay

Ne Buur Yàlla a ko tegtal sun Yónnen ba
Yónnen jébbal ko Buur moo sell jub xay

Mat ak muñ moom la jàngal waa Mataadi
ka feesal sàq yii Maayomba moo bay

Bu toolub diine booyul fee fa Baafël
Ràqiib ak Hattiit ñoo seede lii kay

Ci jagley baayu Ibraahiim mu baax ma
la jéggee yeer ma cëy Yàlla a ka koo may

Ka jullee gaaya faatoo fee ca Wiir-Wiir
ka delloo Sàmba Lawbee tedd am téy

Ci doylug Muxtafaa may sët ci Mahd
la takkee lu garaatug pal mu diw say

Ci sunnas Muqtafaa may ci Maalig
la moomee penku noot sowwoom lu dul muy

Soxiy wal bocciwul jaasi mbaa xeej
ci wéetal Yàlla lay taalee ca lay fay

Du jambat nattu baa muy xul dogal ba
du mer cib xew-xew baak lum doon du wut lay

Bu doon am maas ci muñ xëy donn Ayuub
kasaa Yahyaa ma jëmmam des ci ag guy

Ba seen xam-xam ya jaaxee seen xalaat réer
ci lañ délloosi Daam fii nii nga toog tay

Ba tay fellul ca lam daa dégle darra
ta lam daa aaye démbam moom la bañ tay

Ilaahii jalla han tasliisi barrun
badiihoo sàkk ñiy wax noo ak ñi wax wéy

Kitaabul Laahi kansii wahwa hissii
ci diiney Mustafaa mañ tànn laa ŋoy

Ka bàddil Mbàkke tibbal Sàmb cér Ñaŋ
defal tëggak géwal géer maabo am xëy

Meloom yaay gëm sawar wakkiirlu laabiir
teral soppeem goreel noonam ya ñuy wéy

Du tobbanteeka fayantooki mbindéef
Jolof moo tin fegal leen mbewte ak rëy

Sagul bàkkul ndamul siggil te jaayu
lu waa soodaanu jar tay Bàmba yaa fay

Billaay Seex Bàmba yaay waamew terànga
xamóo tundak xurak joor fépp ngay duy

Ku taataan feese barke ak yiw wu dul jee
ku seetaan sooy ëllëg ñeetaan du am lay

Na ngeen taataan ca jikkoom roy doxiin wa
buleen tuddoo turam way dox ci ag moy

Na ngeen am ngor lewet yiw farlu dëggal
yar ak xam-xam murit day jàng jub way

Kaweg yitteem ma sut sut wees biddiiw ya
dungeen gis cam su làngak moom jarul xoy

Bu doon am kem ci njàmbaar far di Jahfar
ba raayaw diine sampee moo ko tee joy

Ca njombaxtal la lay gaayam di féexloo
amul am pëpp dongaam yépp a ñor xay

Ci fii laa fëkke bët ngëmmen tëral ma
ñu may yeetal ba bët set mbër ya jóg xëy

Ta may ñaanal mucc ak xéewal terànga
wér ak wërsëg ndamak xaalis bu lew doy

Sutal say nawle cig mbaax romb sag maas
ku fiirook yaw lu dul yiw yal na Buur fay

Ma ànd ak ñoom ñu jullil Yàlla sëlmël
ca sàngub sàng yaak gaayam ya koy roy

Salaatul Laahi maa aalin wa sahbin
li feek way Bàmba gën fuuf napp gën mbay

Salaaamun Laahi maa aalin wa sahbin
li feek way Bàmba gën fuuf sàmm gën mbay

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Ismayla Géy

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Sñ Xaadim Géy

Ahlan wasahlan watarhiiban ci sun ëtti xol
Ndokkeel la day lu nu war, Géy Njooro Géy ñaayaa

Siggil nga daara yi ak, mbooleem lu taq ci ñoom
Saw tagg daj na Kajoor, Saalum ba dem Ngaayaa

Say soppe bég na ñu tay, sa noon ya pérdi nañu
Xuraan a ngay sigaree, muy saar akiy aayaa

Yaa aw fa góor ña awoon, moo tax nga daj la ñu daj
Sabrun jamiilun a lay ràngal fi aw laayaa

Kuy rëbb day làqatuy, bóof ak di diir ak a raam
Jawfal faraa mi nga tër, yombul ci bii ñaayaa

Yaa rëbb Yàlla ci xuus, gottub xuraanu bi def
Pastéefu ak fetaliy sox wal ya ray gaayaa

Diiróoy pitax ak i naat, dóoróoy jinax ak i wel
Segg ak tene ya nga fees, jam gaynde mbër Njaayaa

Sab donga wecci na junniy, fóore yaa bari ay..
Baasiin yu raw sëriñub ñay sàmm i nag mbaayaa

Géttub ngëneel ci nga yar, ay yëkki garmi yu duuf
xëccoowulóok Ardo meew, yaa soow lu suur paayaa

Yërmaande ngay yeewe ndaw, teraanga ngay gawe mag
Kersa ak lewet ba ñu koy kàbbar nga doon taayaa

Buural wéyal doxalal, sam mbay rafet na te set
jekkil ci sag gàngunaay, tey xelli àttaayaa

Laf cat sa tukki bi nay, sun yokkuteg daraja
Njëggum Unnayni ma feeñ, léebam wa naaxsaayaa

Boolook jullit yi ci am, ak bépp xol bu ci tooy
Nay ciggiteg daara tey, suuxug ku taal daayaa

Jaaraama waa daara ñii, ñooy gar di garmi yu set
Seen xol ya Buur a ko fees, duñ dàcc duñ daayaa

Fuñ wokke diine ñu jóg, fu Yàlla woote ñu dem
Tiituñ rafuñ takk-der, buy boqi ngànnaayaa

Jub jëf ndigal moyu tooñ, yar yiw yéwén ñime dal
Ñoo mag toj ak yàq kon, bal baa ngi ci seen kãyaa

Busraa li Njaañ Njaga seenuw, tagg law na fu ne
Naw yiw di seen xalima, wërsëg di seen daayaa

Bijaahi jàkka ya ak, daaray xuraan ya fa ne
Yal nañ nu dolli ngëneel, sun xel mi bum naayaa

Bijaahi xabru ya ak, jumaa ja Bàmba siyaar
Fu bàrke nekk na dal, kiy bind wii aayaa

Xéewal wér ak gudd fan, wëwsëg wu yaatu te lew
Nay wal fi nun li fi ak, jullee ngi am taayaa

Daam Jaane baayi Kariim, Xaadim Gëy ay ki ko yar
kuy noonu daara ci way, lay xotti say caayaa.

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Njukkal Sñ Xaadim Géy

Gëy Njoora Gëy ñaaya yaw, téereb Boroom bi nga def
Am xëy ku lay fakktal, daa repp mbaate mu dof

Yan bañ yanoon mbër ya woon, téeñ baa ngi yaa ne ko cas
Kuy tee nga dëngëñ di wéy, am mbaam la dees na ko sëf

Ku doomi Bàmba di yéem mbindam ba koy terali
Sag suufe faat na asal mosleen ko, xam li mu saf

Kenn manta lim ñi nga def, sëñ daara tay ak i kaaŋ
sun taal ya doon bëgg a giim, ca Njaañ e yaay ki ko ëf

Doo bërgal ub ndonga yaw, doo boddi mag walla ndaw
Gëy ràggalóo, ruuralóo, reggal nga yékkati tef

Xeet yépp am nga ca kaaŋ, lawbeek i géer a ci yam
Ab ŋaydo mantil a tee, ngay xëy di bay wile lef

Tërub xol ak xel mu nëb, gis-gis bu gàtt bi ngeen
Koy xoole tay dafa doy, def ngeen lu yées li mu def

Kuy jéng baay tëj ci kaaf, tey maas kurã ak a dóor
Looy bañ ku jéng ku daw, ngeen mel ni mbóot yu ñu nef

Jéngub noteel bi ñu leen, ràngal ci ngeen war a wax
Te bàyyi daara mu toog, xam ngeen ñi ngeen war a ñaf

Jaay suuf si jaay peterool, jaay nit ñi sànni sa ngor
Jaayal ba jaay li nga wuuf, mee bàyyi nook sunu yëf

Kuy bañ mu jénge joxal, sëñ daara bii la mu moom
Ŋaaŋleen mu wadd te ngeen, jóg jëf li ngeen war a jëf

Du seen moroom te du seenub, nawle yeen a ko tay
Walleen i nàkka te muñ, seen ñay wa nee na ko tëf

Misyoo la yor matagul, daaraam ja dees na ko taax
Seex Murtadaa a ko sos, ñeexum cofeel la ko sif

Daam Jaane baayu Kariim, Xaadim Gëy ay ki ko yar
Ak mbër yu kenn du lim tee ngeen a jëf li mu jëf

Buur Yàlla Yàlla na tër, kuy noonu daara ci suuf
Labal ko ciy fitna ak, kër-kër këram ya di jaf

Féexal sëriñ daara bii, ndax ag jotam bariwul
Ab ŋaydo mantil a tee, muy xëy di bay wile lef.

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Tagg Sëriñ bi

Lëndamug cofeel gi ma tàbbi, tax na ma gont war
Mutafaahilun ji fi ñépp, taamu ci tagg mbër

Tegu yéene way yaru tagg bàkk wu saf xorom
La ma koy cawee di ko rëpptal da ma dib gawar

Li ma yeex a jóg terewul ma jiitu ca tuur ba ndax
Wile naaru-góor du fi dàqe mukk, ci kursu par

Li ma naal a bind ci sibtu Bàlla ba tax na tay
Keru xol bi féex, cari xel mi naat na te daa ji far

Ku fi doon wayantu, na teg xalim ga te ñëw awu
Sama géer gi fawxa na gépp géer fa mu làng a bir

Ku fi doon tëbantu na dal, te ngax yi ni nemm cëy
Mbëru mbër yi gétti na waada, cëy ak a neex a far

Sàmba yaandi ngaan nañu tekki, cuur yi te jox ko ndam
Jaratul limaale du maasu ñii fële lañ ko ber

Galanub sëriif la ko Buur tëggal, nattu yoy Yonnen
La ne cas di wéy, bëtam aŋ ca gaaya fi woon Badar

Aka neex a taas, aka neex a jiin, aka yomb a kañ
Aka jar di bàkk ne géeju may ya du nëx du fer

Sëriñub njariñ ba nu daam, ngëneel ya ñu daa xaroo
jëfi Soxna Jaara ja Yàlla nangu mu law di wër

Aka teel a sóobu ca ngir mu sell ma roy Yonnen
aka teel a dab ña ko jiitu woon te fi daa sikar

Fa nga jaare Yàlla la gaa ña jiitu di wër ba tay
gisaguñ sa kem amutoon du am ba ba dun bi far

Ñime coona way, yanu nattu tiis aw sun balaa
Tinu teete taawu nu taaralaat sunu bépp cér

Gaboŋ ak Konaakiri Bàmba kuñ la fi dendaleel
jëfalul ñoñam ña lu tol ne baat ya nga tont Ndar

Ma ne kon sarax nu te yiir nu yaw, mi fi gën mbalaan
Bu nu àppe njuumte yi démb tay lunu moy nga far

Ba la waa Garàmbasa diggi géej nga nu xettalee
Ba nga daane noon ya ca Jéewali la sa ndam ya wér

Di ñu sànge sag suturaak i may yu ñu dul dara
diñu sargal it suñu biir i nawle di fanq mer

Talatun fayantu ni Daam a faj la nu metti woon
Dexi kawsara ay sunu naanuwaay lu nu namm xer

Asakaa ki ay sarax ak ngumeen la nu daa dundee
Bamu ñibbisee la fi nqonji jeex nu ngi afra xar

Xalimaam du jaawale mag na runge du gag du naax
Àlliway Boroom bi ca kursuyun fa la daa nafar

Mbindam ay gësëm aras ak kenoom ya di xacci xol…
Y di dàq ñàkk di dindi réer ak a sippi lor

Tawat ak balaa musiba ak i ndog lu nu jub mu fél
Dërëm ak ngërëm daraja ak i ndam di nu dëkke wër

Asamaan du tiimati gor su baaxe ni Baayi Bas
Lewet ak nëtëx nga mu boole teewu ko mel ni gar

La nga daj Ndakaaru ca néeg ba jar na ku nekk jooy
terewul nga wéy dellluwóo ginnaaw ku la sédd ngor?

Ba nga nee fa jóox kero ràbb jam na sa ndëggu sar
Terewul nga teg ba ca des, nde jom la la Yàlla xër

Masuloo ne uh te sa xol du nux-nuxi bay tawat
Sunu tedd yaay ki ko jënde coona bu yàgg a tar

Dunu am sa fay lu dul ñuy jubal ak a jaamu Buur
di la roy ci sunna su sell jëf di ko teg fu wér

Jote nan la nday jote nan la baay jote lay nijaay
Jote nan la far sunu lépp gee bëccëg ak fajar

Ku la séddu raw te du fuuy du bew ku la am texe
Ku la teggi réer ku la foñ suur lu mu sóor mu dar

Ku la fat ci biir xolam ak xelam nga di ay céram
lu mu yóotu jot lu mu songu daan lu mu jàggi tër

Ku ñu ber nga uuf ku fi loof nga wudde ko ay ngërëm
Ku ñu xeeb nga aj ko ca kaw mu far kawe ñépp cér

Na nga ful nu yaw mi nga xam ne mbaax a ngi far ci yaw
ku la denc féex ku la jënd bég ku la jaayu jar

Ku la sëmb tooye na may yu ànd ak i jagle kon
Nee ma jàkk teg ma ca gàngunaay gi fi ñii di wër

Taxawal te xatmu sa way wi géej amul ab yamu
Tëralal xalim gi te ñaan ca barke ba mujj wér

Texe njub teraanga ju sax fileek fa ñu jëm ëllëg
Darajay Yonnen ba mu daa xëyal ba mu def ko mbër

Salawaatu Rabbi hallayka yaa sëyyidal basar
Maha aali feek muritiy Sëriñ bi di waaj safar

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Guddi

GUDDI

Mbalaani niir ya bu muuree, jant sàng safax
Bëccëg ga tàggu timis, maay samp dënd di buur

Xaftaan bu ñuul ni këriñ, am tupp-tupp yu weex
Mooy col ga ag ndaama laa, as ndiir su gàtt ma réer

Xaftaan bu ñuul la ma sol, am tupp-tupp yu weex
Ag ndaama laa fukki waxtu ak benn rekk ma réer.

Gaaw lool ci way bég i xol, soof cam su nekk ci tiis
dal yewwu am sutura, xam lépp bàyyi ci biir

Way baax ya sopp ma lool, saay-saay sa jàppe ma waay
ñeey jaamu ñee dëkke jëf, ñaawtéef ya lépp ma muur

Saag door la jinne di jóg, lal ay pexeem tër i fiir
Ku farluwul tëye doomam, njuuma sànni ko xeer

Ngelaw su sedd sa moo lay soññ gaawtu xoyet
Jafal sa and ci mattug goongo gëtt yu piir

Ginaar yi tàbbi ngunu, njugub yi génne ci lëm
Lippaaxon ay gunge jeeg, bay waaj a yakkiji reer

Muus jóg di rëbbi jinax, xérjéjji lang ci looy
Gee jàll yóbb safaa, wittar ñu tàbbi ci biir

Bànneex ci néegi juboo, naqar ci néegi safaan
Am biir yu feese ndawal, am yoy mbaxal la ñu sóor

Suñeel yi raam leru ñag, rungug gaña a ngi sa waañ
xaj yaa ngi yuuxu ca kaw, ay ngooxi mbott di riir

Yoo yewwu yee xorondom, gëmmentu dal di nuyoo
Gént ay sa gan gi la wax, xibaar yu lënt sa yuur

Leeg-leeg mu neex ba nga bég, leeg-leeg nga yuuxu ca ngir
jëmmam ju raglu ja ànd ak bëñ yu gudd te xuur

Fasuw sijaada gu suur, laabuw kurus yaru tur
Njaabal ci kursu wareefi jaam ba nammati Buur

Mbaamum fétal mu ñu sëf, jaasiy bajantu ci bew
war say wareef weri fit, def jom toj ak tëb i miir

Ñii tëdd seen weti way-jur, sàngu seen sëri ngor
Ñii sol lu gàtt fasoo, wànteeri seen céri biir

Jokkoo ba guddi gi xaaj, gàmbaal ba séq yi sab
Kee xaar jëkkër ba nelaw, kee bëtt ñag wuti góor

Sàcc ak wëyyook wagaboo, bàndeek sulaar yi ci baar
Yaaram sëriñ ku ñu rus, tànneef ci cant yu foor

Rombante mbindeef yu wuutey jikko, ak melokaan
Wuutante kawkab ya xuus, seen burju feq di leer

Ñatteelu xaaj ba xaran, yay riir ci dënni xureet
piccum tinook nangu ñaan, toŋ fépp ken du ko diir

Bët gëmmu ruu yi di xool, tëraayu xëbru ëllëg
Néew tëddi morgo xajal dooñkat bi am ganu liir

Jàppaan gi jàpp sa cuuj muy ciib, nga tëb ne bërét
Baay Xaadi nodd fajar, bët set sa yaay a janneer

Kiiraay la wuññiku na, looy bañ mu siiw bu ko jëf
maay guddi ay li ma lëm, lëndëm du muur sama leer

Dan maa xarook sutturaak ug maandu noppi ci dal
Yiw mbaa safaana ci yam, loo jëf ci man duma weer

Kum soob nga jàppe ma sën, ndax celli mag du nalaw
bul foog ne umpale naa, liy gontu xew sama biir

Kër-kër du woon sama mbir, dalloo ma yékkati woon
Ker laa gu dëll te yee, foo fàkk man nga fa goor

Siiwal du woon sama mbir, yeetee ma yékkati woon
Liy xew ci bëccëg a raw, ëllëg la lépp di leer

Ay xaaju guddi, bu jekkoon jekki nekk bëccëg
bis pénc sax du ko dab, cig xumb ak bari riir.

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Jamonoy Asan Paate

Jamonoy Asan Paateek bañuy way Njóoba laay
laa doon fowantoo way man ak ñoom Jàkka Njaay

Yéen doomi soxnay sëñ Basiir Lóo may ma fit
Afrig jógal jox baay Jagal ag gàngunaay

Ñi ma def ngalam ba ma xëy di nes-nesi tay ci way
Baay Saal Ture kaay fii te ràngal leen medaay

Buma fàttalikoo Sëñ Daam ca daara ja saay jataay
way laa ko daan dundee man ak sama yenn gaay

Daan déglu sëñ Moor xam sa diine ci Làmp Faal
muy taalifal Maam Jaara Buuso lu taaru waay

Ami Siise sos ciy muqtadab ay way yu saf
sëñ Fàllu Kan foto irtijaal di ko saamandaay

Ñukkub Lahat Ndoŋ génn gaa ña di jàngi way
Sëñ Ngund laa daa déglu ree bay xàqtaay

Sama kompulegsi ga deñ na ndax seex Abdu Ka
maa xëy jawub wolofal bi jënd la mbër di jaay

Baay góor gi déglul Mustafaa réew mee jaxoon
sëñ Làmp Mbàkke di tagg Daam may ngën ji waay

Suma dee jinaas tay baay Lamiin a ma jox cereem
kiy fëgg saay téeree waral ba ma am ngañaay

Sëñ Seexunaa Gànnaar ci Nday Alima a taxoon
ba ma teey a teey ci jigéen ñi tépp na dégg aay

Sama xel xalam kaanaa ki kàkk bu Maysa Faal
ibnul Amiin Faal fëll indi fi lakk daay

Tax nañ ba way jaxasook dereet sama tay jile
bu dutoon ak ñoom sama xel mu ñor mi du waaj a xaay

Fuma yaali dóor sàbbaal Imaam ja mu soññi nguur
yoon teggi tuumay Fàllu Kunta mu ñibbi waay

Tay-taylu naa bañu teg ma dof terewul téyeel
sëñ Baara Gëy Mahmóodu doom ja mu jàngi laay

Kuy tukki laajal sëñ Abóo waa jam dajeel
yoon week a tar suma doon ragal duma jéggi raay

Li ma gént a gag loo Bàmba Lóo ak Seex Silla muy
Doktooru Lóo ànd ak Imaam Jóob dellu Ngaay

Abdul Ahat Ñaŋ ñag na làkk wi gépp wet
bàkkal na réew mi ne jaasi waay jaa mas la daay

Mbaam yaa ngi jottali cant ben Faadl ci mbay
ag ñàkk dug bon Fàllu Si ak maam Cerno Njaay

Laajteel ma Sàmba alaar ci Seex Awa Bàlla Faal
Buso Abdu Xaadar ëppalam laaj nay detaay

Marxiy marax leb naa ko ngir imisooy ikaab
ak jant beek bennoo efem billaay wallaay

Jaxasey pitaale di dammu bahru ba def lu jub
sama tur ci seen àlliwóoy mbatiit éro laa ci waay

Li ma tarde reer ngir koj ikaab imisoo xalim
Faatoo ngi ñëw ka ma domp daaw ren moo ma raay

Génnee ña nëbbu te feeñalaat peru way ba doon
bëgg a réer ñu formey Mbër yu mag jox leen medaay

Xalimag wurus durrun nasiim ay umsiyaat…
a ma yóbbu Kawlax ak Difoonse ak Géejawaay

Ñoo yokku xemmemtéefi ndaw ñi ci waar wi tay
dekkal donoy suñu mag ña doon suñu delluwaay

Root nan ci teenub Kayre mbóotum Baabakar
bayreek xorom ngay yëg ci way yi ñu tagg yaay

Seex Sàmba Jaara ak sëñ Musaa duy sun bagaan
Bamu fees ñu tiim taawook i caat aay dékk mbaay

Yar gindi xupp ak yedde waar yee kuy nelaw
liy tàkk fay bu ci boole way is naafë daay

Fuñu fëlle rekk mu nooy ba gaa ña di coow ñu far
fëllewaat feneen di ko sante nday di ko bàkke baay

Dañu raam ba tas dox jéggi jéego yi joggi dég
dox nan ba xéewal agsi yay nan sant waay

Sutura ak teraanga ju sax wér ak raw guddu fan
fés feese barkeek bayre buñ doon benn waay.

Aji-bind ji: Imaam Jóob
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Daam Jaane

Sant Yàlla

Al hamdu lillaahi rabbil haalamiina ndaxam
ak cant war na ci man al hamdu lillaahi

Naa jóg te santati Buur bi xëy ma bind ci ndox
muy daw ci biir i sidiit al hamdu lillaahi

Naa jóg te sant ki aare aw lumb suux ak i yax
xàllal ko pinc mu yaa al hamdu lillaahi

Naa jóg te santati Buur bi tënk bëtt ci lëm
may rëpp jàpp ko naa al hamdu lillaahi

Naa sant Buur bi fi tàllal suuf si sotti ci ndox
meññet mu teey di ci ñor al hamdu lillaahi

Naa sant Buur bi fi yan samaawu jant ak i weer
biddiw ya feg sama réer al hamdu lillaahi

Santal Broom bi la jox soldaar yu bët teguwul
ñuy daan sa noon yi yëgoo al hamdu lillaahi

Santal Boroom bi la jox cawwam ju sell te yaa
ngay nokki tus fayuloo al hamdu lillaahi

Santal Boroom bi la may sañ-sañ ci say jur i kër
ngay tër di def ci sa biir al hamdu lillaahi

Santal Boroom bi la jox, ay cér yu topp ndigal
foo leen yabal duñu bañ al hamdu lillaahi.
Santal ki baaxe la lum xañ say moroom yu bari
ngay ree ci biir aji jooy al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant ki fab daamar yu gaaw ni la am
ngay war di dikk ak a dem al hamdu lilllaahi

Moo tee nga sant kilay fajtal ci boo tawatee
moo cér pikiir ak i reen al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant ki yor wërsëg di jox ku ku soob
jinne ak mala ak rabi ndox al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant ki def sëqub melen ci sa kër
ñuy fortu ñam wa nga tuur al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant kilay wax kaay te sant ma ngir
say may di dolliku neel al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant sa géer gii sànge la ak suttura
muur say ayib toroxóo al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant kilay jéggal sa njuumte yu réy
loo moy te tuub ko mu far al hamdu lillaahi

Santal ki ngay dese saa yu ñépp nee la yalax
mooy soppi njàqare mbég al hamdu lillaahi

Santal kilay may a may ak loo ko xëy moy a moy
ëppante na ak topp jaam al hamdu lillaahi

Moo tee nga sant kilay wax kaay te sant ma ngir
say may di dolliku neel al hamdu lillaahi

Sun xippi ak sunu xef sun yëngo ak sunu dal
nuy dundu baate nu faat al hamdu lillaahi

Al hamdu lillaahi rabbil haalamiina ndaxam
ak cant warna fi nun al hamdu lillaahi.

Aji-bind ji: Imaam Jóob

error: Content is protected !!