Catégories
Sëñ Haadi Ture

Sñ Abdu Asiis

Na leen Yàlla buur Yàlla dolliy ngërëm, ci Abdul Asiis dolliwaat ay mayam.

Donoy mawdo jaa ngii di laa biire nit ñi, ci diine ak ug afle ciy xéewalam.

Na ngeen diglu tay jii ma wax ay meloom, bu kenn weddi ndax maa ko yar maa ko xam.

Sëriñ Aabdu day waare, tay yeete, tay, defar ay ayib loolu mooy ay mbiram.

Su dee waare day bégle tay jàqloo, ku sàggan te doo gis mu xeebum kemam.

Sëriñ Abdu doonul sëriñ buy tegee, te xam ngee yéwén na ci ab xaalisam.

Du kuy bind i leetar ngir ug sàkku ndimbal, ta nag taaratan sax mu faf jox ku am.

Bu dee way yonen bi (shw) bu baatam jibee, dangay wax ne sax moo dàq ay xalam.

taabarakta yaa ahsanal xaalixiina, neleen baarakallaahu baril nasam.

Bu fekkoon sëriñ sii dañoo doon wurus, damay wax ne moom laa fi gis muy ngalam.

Sëriñ Abdu laa gis, du fiiroo, du giiroo, du tongoo, du jengoo, te doo jis meram.

Du fab tànki mbokkam, du gor siisi rakkam, da koy def ni boppam du gottib cëram.

Du léewoo, du féewoo, du mbiicoo, ka mbàlloo, du ŋaayoo, du jélloo, du gaaral ñoñam.

Nitam yee ko tëngam, da dul tax mu bangam, te day jaamu sangam, di màggal waxam.

Iñaanul, fiñaagul, du kuy am di nay, du kuy sóxlu kenn it ngir ag bakkanam.

Du kuy boddi ñennat, du kuy jeqi nemmat, du kuy mer ba fenxat, di lox ngir meram.

Ku maandoo ni moom, mbaa nga sàmmoo ni moom, mbaa nga jaamoo ni moom Kay xanaa mas la am.

Sëriñ Abdu naa yaa di bëwkat bu mag bi, xanaa doo nelaw saasu nit ñay xeyam.

Sëtub demba bunna, na ngay xencu sunna, lu dul sunna bon na, lu bon bul ca jëm.

bu kenn tax nga juutal sa njëmbat yëgal ne, bu juutoo du jebbi du am reen itam.

Sëriñ Abdu rëbbal lëg ak jaar ju rëy, lëg ak jaar ku leen boole yaa am xorom.

Bawal déegi joor saasu gaa ñiy nelaw, nga baw déegi joor yaa yayoo ay ngërëm.

Sa tool Baay la deel bay di wattuy golo, ta bul dog dugub kon nga sàggib sagam.

Fabul tànki màkka ta bul mànki jàkka, ta ngay fonk i ràkka ndegam bëgg nga ndam.

Ku aw yoonuti jaan du wooteg wilaaya, du laaj ay àdiyya di diisal ñoñam.

Bu fekkoon dangaa woote yaw, ag wilaaya kon it yoon wi gàntal nga daal nuy ëlëm.

Te sax yoon wi xam ngeen ni ñépp ay wàlliyu, fasukran limawlaaya muulin niham.

Sëriñ Aabdu yaw as njegee ngii ma yët la, damaa xam ne yaw rekk a mat jëkkaram.

Xadinkahtukal bikkra yaa sayyidii, walaa xarwa ndax am nga ay war-waram.

muril séet bi seet ko ,damaa bañ nga teet ko, te teeyóo ba gis aw meloom ak jëfam.

Gisal ree ju neex jii, gisal saf xorom gii, ka ñuy toŋ di delloo du gii xar kanam.

Su fekkee baayay dogal nag ci doomam, ci yaw laa joyal loolu am ngab cëram.

Sa séet bii du doxkat, du waxkat, du fayi, du garmbaasu wujjam, du yab jëkkëram.

Saxal cig wayafloo ta bul dem di rëylu, ta bul woote maqaama kon doo ko am.

Ku aw yoonuti jaan du wooteg maqaama, du wooteg wilaaya bu doonee ku xam.

du fob boppam it teg ci kaw benn nawleem, du leen teg ci suuf it ni buur ak dagam.

Te nun yaa nu màndi sa mbaax gee nu làndi, sa leer gee nu gindi ba dootunu gëlëm.

Sëriñ sab goroo ngii dafay waaj a dellu, bu delloo bu ñeeñoom ya yàqub deram.

Bu fekkee ni géeram ga daa nàddi may ko, lu géeram amul yaa ko am yaa ko am.

Lu waykat yi way-way dañuy tàyyi bàyyi, ta sag sang day wëy di wëy jëm kanam.

Sii habdu lii hillatun fiifu-aadii, la koy tax mu wér yaa ko xam yaa ko am.

Bu fekkee jarag am na bennub tabiib, nde kon maa ngi nii maa la am maa la xam.

Bu ab taalubey gëm sëriñ benn yoon, kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm.

Bu dollee gëmam ga ba muy ñaari yoon, kon it maa ngi nii maa la gëm maa la gëm.

Bu dollee ma dolli bu dellooti dolli, ma dolli ba dolli lu raw am xelam.

Bu fekkee ne yaaboole baax ak yéwén, nde kon man danaa boole sant ak ngërëm.

Bu way wii defee ci yaw mbég Kay xanaa, dinaa way weneen way wu xel dul xalam.

Nde man maa di waane, géwël yee di cuune, bu jàngul haruut ak bayaan ak hikam.

Ne way naa ba tàyyi te gis naa ne way yi, dabul xaaji may yi damaa faf wedam.

Fayaa rabbi sallim halal mustafaak ña gëm ay waxam teg ca Roy ay jëfam.

Sëriñ Aadi Ture.

Aji-bind ji: Sëriñ Bàlla Fëeli Njaay.

Catégories
Sëñ Haadi Ture

Pitax mu ndaw

Bismilaa Rahmaani Rahiim

Faa ilan, faa ilan
Nan ci way ciy wolof
Soo wayee ciy wolof
Kon ci xol lay xaraf

Déglu naa biig ci njël
Am pitax cig garab
Ñuy tawat naan hadiil
Ab liccin moo ko këf

Mii pitax naa ko ndax
Mar wu tar waa ko ray
Mii pitax naa ko man
Xaajumaa wóolu maf

Mii di way, mii di jooy
Kurkutuut, kurkutuut

Soo amul fathu nag
Doo ca am aw araf

Seeni way moo yëngal
Tiisu xol wii ci man
Moo tax it maa ngi nii
Maa ngi saf waa ju dof

Maa ngi leen jooru naa
Yéen dangeen dul nelaw

Yéen pitax yi, ñu naa
Jooju wax nañ ko laf

Nun danoo sib nelaw
Kuy nelaw doo nu saf
Kuy nelaw yaa ko tal
Nun sunuy gët du raf

Foo fi gis kuy nelaw

Ag cofeelam wérul
Su cofeelam wéroon
Kon bëtam sax du xef

Waa ji man waaru naa
Yii pitax ñoo nu gën
Seen cofeel ak hadiil
Soo mënoon roy ko faf

Fuy pitax deeti way

As hadiil, nan fa way
Séexu Tiijaan Sëriif
Moo ko jar mag du kaf

Seexu Tiijaan Sëriif
Nan ko way, nan ko roy
Ay waxam nan ca ŋoy
Moo nu doy, moo nu saf

Seexu Tiijaan Sëriif
Ndeem dangay roy ci moom
Ay jëfam day rafet
Ay waxam day woyof

Seexu Tiijaan Sëriif
Waaru naa ciy mbiram
Ag cofeelam ci xol
Rekk sax doy na jëf

Seexu Tiijaan Sëriif
Ab kemam daa amul
Foo ko seet, doo ko gis
Muy Kajoor, muy Jolof

Seexu Tiijaan Sëriif
Kuy kokam daldi raw
Soo ko soppee ci xol
Kon bégal, am ngërëm

Daaguleen cim lefam
Daldi raw gaa ya war
Naaru-góor yay dawal
Aw yeneen xeeti lef

error: Content is protected !!