Catégories
Sëñ Sàmba Jaara Mbay

Yaaram bi kenn bañu la

Alhamdu lillaahi yaw yaaram bi kenn bañu la
Buur YÀLLA seede na lii yaaram bi kenn bañu la

Lii laay biral gaa ñi ndax laabiire leen te ku xam
War naa xamal ku xamul yaaram bi kenn bañu la

Yéen gaayi diine naa leen wax ki fees sama xol
Bàmbaay ki fees sama xol yaaram bi kenn bañu la

Kuy waare nay waaru man gis naa ki buur sama bët
Bàmbaay ki buur sama bët yaaram bi kenn bañu la

Na ngeen ko dëglu te sellal xol yi kuy wut a xam
Lu ne ci man na ko xam yaaram bi kenn bañu la

Baril i wax ak a mbóoren ak sutante ci neen
Taxul ma jóg di ko wax yaaram bi kenn bañu la

Te lii ma wax YÀLLA laa koy seedeloo ñi ci biir
Ay téere yuy duñu fay yaaram bi kenn bañu la

Ndax lii keroog ba ma koy jàngan te taxaw ma taxaw
Te xëy taxaw ma taxaw yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba yaa moom yëf yi kenn du xëccoog yaw
YÀLLA moo la ko jox yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba soppe bi yaa moom xol yi kenn du la bañ
Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la

Seex Bàmba yaa moom xol yi kenn du xëccoog yaw
Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la

Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la
Digante naar ak wolof wallaahi kenn bañu la

Xam yee la xam ñi xamul ñoo sànku donte xamuñ
Nañu jàngate fi yaw yaaram bi kenn bañu la

Nangul ma njébal gi man ŋoy naa ci yaw abadaa
Lumay dagaan ngani waaw yaaram bi kenn bañu la

Ba dis di way fuma toll kañ yi di dal
Yaw itam foo toll may gi di dal yaaram bi kenn bañu la

Naan naa ci say kañi géej ba duus yi feggante baaw
Ma daal di feesal i xol yaaram bi kenn bañu la

Xolub cofeel bi ci man sidit yi yënguna tay
Ma daal di jóg di la way yaaram bi kenn bañu la

Te tay ma jàngaleeti gaañi dañuy wut a xam
Saw kañ de maa ko fi xam yaaram bi kenn bañu la

Danaa la wax leegi fukki jikko ak ñett waat
Yoo xam ne yaa ko fi doon yaaram bi kenn bañu la

Cosaani lii doon ko mu dib donneef ku jiitu ba tay
Ngëneel yi yeen a ko yor yaaram bi kenn bañu la

Yaaram bi yaay doomi yaaram te ñuy sëti yaaram
Taaru taaru di tab yaaram bi kenn bañu la

mbaar gu mat sëkk ak ub xam-xam ragal ki la moom
Ak jaamu mooy seen i mbir yaaram bi kenn bañu la

Ak ngor gu mat ak fulla ak ub xam-xam mu jub mu rafet
Ku agsi man ca ba raw yaaram bi kenn bañu la

Seen dëggu tiim na biddiw seen tur wa raw na bëccëg
Moo tax ma joobe la tay yaaram bi kenn bañu la

Yaaram bi loo def lu dul baax ak di baaxal u nit
Ba réew mi xëy di la soow yaaram bi kenn bañu la

Te say jaloore yii semmal réew yi laa bëgg a ti laal
Laal gu wér ba mu bir yaaram bi kenn bañu la

Yen bii nga yen ci sa bopp dëngëñ di wéy ku la gis
Nga mel ni yaw yenu woo yaaram bi kenn bañu la

Doo teggi, doo tege doo delloo loxoy aji laaj
Te fuñ la yaakaar du tas yaaram bi kenn bañu la

Jommal nga xutbu te jaaxal xawsu seex yi la xam
Ñoo delsi yeeslu fi yaw yaaram bi kenn bañu la

Feeñal nga xam-xam bu wér boole ak ragal sa Boroom
Te fal ko wóolu bu wér yaaram bi kenn bañu la

Saxoo nga ngëm ci sa xol jébbal sa mbir ki la moom
Yenuy nattoom ya mu def yaaram bi kenn bañu la

Saxoo taxaw guddi dundal yoonu jàkka di woor
Bëccëg te moom sa bakkan yaaram bi kenn bañu la

Xare a ko mar ba mu daw xiif jog nga jiin ko mu daw
Ñeneen du jaaxal i gaay yaaram bi kenn bañu la

Jóg teggi ngistal ak ug rëy fëgg mooyu kañaan
Wéy jaar fa sellal ne guus yaaram bi kenn bañu la

Jëw moom xamu loo ko rambaaj ak di wax lu amul
Doo daw fa yooya di dox yaaram bi kenn bañu la

Sa mer gisee fu ko mbaa boog yal na boo nu ko won
Mer moo di mer mi ci moom yaaram bi kenn bañu la

Lewet di noppi di muñ ku ñaan nga may ko ku laaj
Xam-xam nga won ko mu gis yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba man waaru naa saw yiw dajal na ba des
Mbooloo mi xëy di la way yaaram bi kenn bañu la

Seex Bàmba man waaru naa saw yiw dajal na ba des
Mbooloo mi xëy di la soow yaaram bi kenn bañu la

Yaw jamu YÀLLA a di sab liggéy joxe a di sa baax
Sa way di riir fumu doon yaaram bi kenn bañu la

Tab ak teral gi ci yaw laa yéem te lii ku ko gis
Day daaldi yéem li ma yéem yaaram bi kenn bañu la

Kuy indi àddiya ak kuy wutsi ñoo fi yemoo
Ku ne ci moom da na bég yaaram bi kenn bañu la

Ndax kii dafay am texeg daarayni waaji ci des
Fu ne alal di ko biiw yaaram bi kenn bañu la

Te maa ngi waxlul kurel biy dëglu xëy naa ko waat
Saxal ko ngir ngeen xam ne yaaram bi kenn bañu la

Te maa ngi waxlul ñi dëkke réew yi xëy naa ko waat
Digante naar ak wolof yaaram bi kenn bañu la

Ba mbër ya daagoo nga jiin bay jaayu yaw la ñu jiin
Ngay ub di ubbi yaw yaaram bi kenn bañu la

Ba ngaañaay ya teewee ba jóg di réf-réf xel da na daj
Ngañaay ya te yaw la ñu daj yaaram bi lenn bañu la

Mboot a feesal mayam regg ak desal ba ñi am
Ñeneen du jaaxal i gaay yaaram bi kenn bañu la

Seex Ibra moom raw na ay maasam te deefu ko jot
Bàmba a ko sembi mu raw yaaram bi naam Faal

Inna suyooxa wal asxaaba suyooxi mahan
Ñooy say jaraaf nga di seef yaaram bi naam Faal

Siwal Mbakkiyu hum saadaatunaa abadaa
Koo xam ne du ñoom du yaw yaaram bi naam Faal

Jamiihu jiili gi fi wujóodi wa fii karamin
Lewoo na ñook yaw nga daan leen yaaram bi naam Faal

Kullu sawaadiina wal baydaani maha sarifin
Ñoo seede lii wax lii ci yaw yaaram bi kenn bañu la

Wa baabu baytika maftoohun li xaasidihii
Tabbuñ araf daal di bég yaaram bi kenn bañu la

In xaala dayfun salaamun hinda baabika saa
May yaa saafuhante ak moom Seex bi naam Faal

Inna rijaala siddaadul akramiina mahan
Te làmboon na ñook yaw nga ub leen Seex bi naam Faal

Tatahwaloo kulluhum li naylin bahdika saa
Te kenn jotul la ñeel yaaram bi naam Faal

Had saara hadka siddaadul ahliyaa-u mahan
Nga dindi leen niki der yaafam bi naam Faal

Wa man ataa-ika awlaadu daniilu ataw
Di daw di raam ba fi yaw yaaram bi naam Faal

Awlaadu garmi abiidun hinda baytika saa
Te yit lingeer a di say jeeg Seex bi naam Faal

“Wa kullu man had raada yaa man had aniltu yakun
Du roy te xam ne du yaw yaaram bi naam Faal

Walaa yudaaniika fii haasal ataa ahadun
Buur YÀLLA moo la ko may yaaram bi naam Faal

Wa man yumaari alaa maa had aniltu hunaa
Na muus mu xam ne du yaw yaaram bi naam Faal

Innal wufooda jamiihan waaxifiina ataw
Di dëglu tay sa ndigal yaaram bi naam

Wa laa yuhaalifu amran man amarta fahum
Ñooy jaam yu dul daw di yoqat Seex bi naam Faal

Wa anta ajwadu ahraani samaani mahan
Deeful werante ci nii yaaram bi naam Faal

Ëxlul xawaa-ihi jaahóo laasimiina bukaa
Fi yaw ku delsi di roy Seex bi naam Faal

Làkkal wilaayati baynan naasi saahiratan
Sag wàlliyoo jëkk a feeñ yaaram bi naam Faal

Ëxlul balaahati wal asnaari maa haatibatan
Masuñ fee wax lu mel nii Seex bi naam Faal

Hum yamdahuuna faxat làkkinahum jahiloo
Yées nañu lii ma la wax yaaram bi naam Faal

Had fuxta haaróona fii jóodin wa fii karamin
Sa maas gi tay yaa ci sut yaaram bi naam Faal

Lam yamdahu suxaraa kullal kiraami mahan
Ma way la man yaa ma saf yaaram bi naam Faal

Lam yamdahu suxaraa kullal kiraami mahan
Ma way la man yaa ma saf Seex bi naam Faal

Subhaana rabbika rabbil hisati hammaa yasifoona wa salaamun halal mursaliina wal hamdu lillaahi rabbil haalamiin

Aji-bind ji: Àlliyun Ba
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Sàmba Jaara Mbay

Ku faatu yaa fay…

Bismil laahi rahmaani rahiimi
Xaala Seex Muhamadu Abdul kariimi Sàmba Jaara Mbay

Ku faatu yaa fay jëkk a teew
Buñu koy jullee nga di fa teew
Ñuy rob nga ànd ak ñoom di teew
Ñu dem nga des tontuw layam

Seetleen na ngeen di jébbaloo
Bii tënk nun ñi jébbalu
Gis ñam mu neex te mosuloo
ko xaw ma man luy njariñam

Fekke ju mel ni wuute mooy
Fekke jamonoy ngiir te sooy
Du def lu dul xoole ni looy
Di réccu tey mattum tuñam

Ñi sóobu raw ngeen seen i maas
Ñi bañ ne ñooy ñee een i maas
Gaal gaa ngi, jógleen ñaani paas
Ku yeex ba tarde ding ko xam

xamleen na ngeen di ñaane
nag
Gëmak yarook toroxlu ñag
Bakkan te muñ sax fa ba ñeg
ba laŋ ba Moom ndigal ba jam

Wóolu dëggal ak rafetal
njort te set pas-pasi xol
Loo xàcc loola dal di dal
muy fii ba fee na ngeen ko xam

Moo tax ma wax lii ma fas
moo gën ci man dawal i fas
Moo gën di fecci ak a fas
Moo gën di wekki ak a jam

Da naa béral ci li ma fas
tuuti ci xutbu bi ma fas
Ne moo ma doy te lii ma fas
doy na du fii mang ca kanam

Fii dub barab faful di kër
Fas gi ci moom dara du mbir
Keram gi naaj la kat du ker
Lemam di ngañ mu wex xorom

Méddam mi tan yi di ko biiw
Bawkat yi siiñ ko di ko yéew
Di dox di xiiroo ba mu siiw
Te lay bu dee taa, dal di dem

Àdduna kërug ku dul am kër la fee
Moo tax ma dëddu jublu fee
Li tax nu jublu fii, ma fee
foofa la soxlawoo ñoñam

Te tay ma jàngalleen na ñuy
Faseg njullit xëy bàyyig moy
Te xam ne jàkkam wa du moy
Boroom ci kaaŋam mbaa dënnam

Te seede yaari baati seede yii
Te fas sellal te seedeloo ko
Bùur ba doy ba seede ci lu leerak lu lëndam.

Te dëddu àdduna te wut
Sëriñ bu mat Sëriñ te àttan yenam
Te bul tawat benne lu dul ay tawatam

Te kooka mooy Bàmba bu leen
Dese ba jóg wuti keneen
Ba réer ci màndiŋ mi du ngeen
Taseek ku gindi seen ngëlëm

Defleen ni man
Da ma ne man
làbbayka Bàmba maa ngi man
Fukki barab ma teg ca benn
Fu nu fa toll maa la gëm

bakkan bu dee tàggoo di waaj
Saafara deñak i gàllaaj
Soppe bi yaw la nu fa laaj
Yàllaak sa barke maa la gëm

Bu ruu di xar-xarle ba dal
Malaaka agsi di bégal
Seex Bàmba yaw lanu àndal
Yàllaak sa barke maa la gëm

Bu ruu roccikoo ba naaw
Jëm asamaaw wane gannaaw
Seex Bàmba yaw lanu fa ëew
Yàllaak sa barke maa la gëm

Buñu ñoree yaram di rob
Ruumaan ni jaas du nit du rab
Seex Bàmba yaw lanu fa ŋëb
Yàllaak sa barke maa la gëm

Bu ñaari gaa ya nee jalañ
Di laaj te neex, nga ne jalañ
Bégal nu mbég mom dootu deñ
Yàllaak sa barke maa la gëm

Keroog bun dekkee ba xëy
Jëm bëyti àndandoo di wéy
Keroog a tax nga doy nu tay
Yàllaak sa barke maa la gëm

Keroog bu nuy taxaw te kenn
Du fa riis tànkam te kenn
Du gë, lu dul lu mu ne kun, Yàllaak sa barke maa la gëm

Bu téere yiy rot
ci diggante ñaari wet yi
Mel ni tan yu dal te kenn du réere benn
Yàllaak sa barke maa la gëm

Bu ñuy tëral màndaxe, ñee
Seen yiw wa wat ñu gañe ñee
Ñu gañe léen ñu ñee fa ñee
Yàllaak sa barke maa la gëm

Képpeem ga fay sampe te mooy
Siraat ku jéggi mbir ya nooy
Fa moom te dootu deñ di nooy
Yàllaak sa barke maa la gëm

keroog bu mbooloo mi ne ràcc
di seddaloo def ñaari pàcc
bisub keroog Yal naa la daj
Yàllaak sa barke maa la gëm

Nu daagu jëm Daaru Salaam
Di xëy di joqàntey salaam
Fu ne nu déeyaaley salaam
Yàllaak sa barke maa la gëm

Soppe bii laa fas ba ñëw
Seex Bàmba yii laa fas ba ñëw
Yaakaar ci Yàllaak ci yaw
Texe gu sax du deñ ba fàww
Yàllaak sa barke maa la gëm

Maa ngi taxaw fi sa gannaaw
jublu la wan ñeneen gannaaw
Foo man a jëm yóbbu ma gaaw
Yàllaak sa barke maa la gëm

Ku sedduwul man seddu naa
ku fàdduwul man fàddu naa
Ba matle weesu naa danaa
Yàlla ak sa barke maa la gëm

Subhaana rabbika rabbi isati hamaa yahsifuuna wa salaamun halal mursaliina wal hamdulilaahi rabbil haalamiin

Aji-bind ji: Seexunaa Faal

Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Sàmba Jaara Mbay

Jasbul majsóob

Bismi-l-Laahi-r-Rahmaani-r-Rahiimi

Alhamdu lillaahi ki may

Xamal bu wér, ta di ma may
Xéewal ci barkeb ki mu xëy,
Jébbal lu dooni xéewëlam.

Yéen gaayi diine jegeleen
Ma jege leen te dolli leen,
Xam-xam bu wér te jafe leen,
Ma fecci tay ay fas-fasam.

Koo xam ni xam na Iii,na xam,
Ku ko xamul, ma wax mu xam,
Xamlug xamul, day taxa xam,
Xamlu ku xam ,day dolli xam.

Te Iii ma leen di bëgg a wax,
Day dàggi xol, dëggali wax,
Jagali jëf, te ku ko wax,
Jariñu fii, ak fa nu jëm.

Masuma leen a waxi neen,
Te lii ma wax, du waxi neen,
Lii woyu xudbu la, du neen,
Yu deefi woy ñu dul kemam.

5 – Jazbul Majzòob

Naa sant yàlla mi ma may,
Xutbu bu mat, mu di ma may,
Di fay ay, di dàqi moy,
Ci leeri mbóoti ragalam.

Di ma gisal luma gisul,
Di ma yëgal luma yëgul,
Di ma xamal luma xamul,
Ci duusi géeji xam-xamam.

Di ma amal luma amuI,
Di ma wutal, di ma wattul,
Di ma digal, di ma tamal,
Nangoo yamooki ndigalam.

Di ma yërëm, di ma tifaI,
Di ma jariñ, di ma teral,
Def ma ma mel ni ku nu fal,
Ku tàbbi péeyi ngërëmam,

Di ma dugal fumay musal,
Di ma fegal luma ragal,
Ku jëm ci man ak i fetal,
Mu boole diigali walam.


6 – Jazbul Majzòob

Dima setal ci waxi bañ,
Ba ku ma yéene jëfi bañ,
Mu ni ko tëf, mu ni suluñ,
Daanu, di toppal fetalam.

Di ma xëccal, di ma jañal,
Di ma tàyyil, di ma tayaI,
Di ma ubbil bunti xéewël,
Fat ma ci biir ruqi ñoñam,

Ne ma yëkkét, newuma tuy,
Wan ma boppam, ma di ko woy,
Ta di ko kañ, mu di ma may,
Ne ma yoxoos ci biir xolam.

Di ma fegaI pexe mu naaw,
Di ma teral ren ak i daaw,
Di ma teral sama gannaaw,
Di ma teral sama kanam.

Dib suruseñ bimay fajal,
Di garabal li ma ragal,
Di ma félal lumay sonal ,
Mu teggi, teg, yenu jëem.


Jazbul Majzòob – 7

Dima toggal, dima yakkal,
Di ma ràccal, di ma sefal,
Di ma tibbal, di ma lehal,
Tib yu ñu barkeelug wannam.

Di ma bégaI, di ma seraI,
Di ma xàjjal, di ma dalal,
Di ma moyuI, di ma fayuI,
Kenn duma yab fi kanamam.

Buma yewwee, kenn duma yab,
Fuma fi jëm, du ma ayib,
Sama gannaaw sama ayib,
Xanaa nammeel gu ñu ma namm.

Sama ñoñ it duñu ayib,
Man ak i ñoom duñu layib,
Sëriñ bi moo dajale yëpp,
Beral nu cër bu ñu gërëm,

Li mu ma may ma di ko am,
Moo ma ko may ma di ko am.
Li mu ma wax ma di ko xam,
Moo ma ko wax ma di ko xam.


8 – Jazbul Majzóob

Limu ma wan ma di ko gis,
Moo ma ko wan ma di ko gis.
Ta ku ko gis, ni ku ko gis,
Ni ku ko xam, ni ku ko am.

May na ma lol, danaa ko wax,
May na ma lol, duma ko wax,
May na ma lool, man mi ko wax,
Ak ba ko ñooni kee fa yam.

Man Samba Jaara, maa gërëm
Samab sëriñ, danaa xorom
Way wi ma way ci waa këram,
Ñoo am ngërëm, ñoo am xorom.

Bu sëg sëggee ba ñu wéral,
Li tax ma jóg di ko biral,
Werante deñ, kon nag yëral
Seen i jaloore ca kanam.

Jësbul xuloob bi dafa jib,
Bii jësbu jóg xeeñ famu jub
Lu, ku ko xeeñ na wut a jub,
Wéy na xameeful fumu jëm.


Jazbul Majzòob – 9

Jësbul xuloob bi dafa daw,
Bii jësbu jóg, xeeñ fa mu aw,
Ta ku ko dab na daw a daw,
Raw na xameeful fumu yam.

Lu jiitu Iii dafa dawal,
Ña daa rawanteek a dawal,
Nabka fëxal raw ba àggal,
Ak am wa kenn gisul pëndam.

Ma daal di jóg, tofal ko bii
Jësbu, di woy ki woy Nabi,
Di ko ko fay na woy Nabi,
Ma di ko woy ba fa nu jëm.

Kemub li ñuy dox di ko woy,
Fayante la ak moom ki mu woy,
Da koo gërëm ba di ko may
Lammiñ yi daal di ko gërëm,

Ma far jafal man di ko woy,
Di barkeelook a di ko roy
Ci woy, ba daane ku ko woy,
Ak ku woyul ñu ne wedam.


10 – Jazbul Majzóob

Luma wax ak lu ma waxul ,
Wuute gi fës na, nëbbuwul,
Ta ba fi tay danaa fësal
Lu doy a xam ci ay woyam.

Danaa xamaI, xamul mu xam,
Xamal ku xam, mu gën a xam,
Ku bëgg a gis ta bëgg a xam,
Na déglu, xippi ay bëtam.

Kenn du werante Ii ma wax,
Way xam ya, xam na sama wax,
Seriñ bii moo may sama wax,
Moo tax ma saf ko ci xolam.

Buleen ma yéem, yéemleen ko, ndax
Du man di wax, mooy ka di wax,
Waxande laa wuñ tëjii wax,
Buma tijjee may lammiñam.

Wàlliyu day feeñu, ta kum
Feeñu ci yaw, nga daal di xam,
Bu nee waxal, nga wax ñu xam,
Way xam ya ,seede daal di gëm.


Jazbul Majzòob – 11

Bu fekkee moo feeñu ci man,
Ñu naa ma yaw, booba du man,
Moom, ka di moom, moo fi di man.
Ma di fi moom, muy ki fi xam.

Moo tax ma wax ku déglu lii
Na xam ni yii ñuy wax du lii,
Waaraate jóowuma si lii,
Seriñ bi may na ma boppam.

Kaawteefug Yónnent la gu des,
Te ag wéyam dara du des,
Lu doon kiraama yu fi des,
Dina ko yóbbaale ñu dem.

Sëriñ bi muxjisaat la, moom,
Man nag kiraama laa, ci moom,
Ku weddi lii, na dem fa moom,
Laaj ko, mu teqalem lëjam.

Moo tax li may wax moo ko moom,
Masuma ko jaawale moom,
Tudd turam doy na ma koom,
Ta mooy seral sama yaram.


12 – Jazbul Majzóob

Bind turam may na ma xel,
Tudd turam may na ma xol,
Siirub turam may na ma lol,
Duma ko wax, xol a ko xam.

Danaa biral tuuti, ci ay
Mayam ci man, yu ñu ma may,
Te yi le may, ku ñu ko may,
War nay gërëm diirug dundam.

Buur Yàlla may na ma ci moom,
Gëm, ak xam, ak lafu ci moom,
Ma jòg ne naa taasu ci moom,
Di ko beral woyi ngërëm.

May na ma lol, deefuma nax,
Wan na ma lol, deefuma nax,
Naxtima kenn, kenn duma nax,
Sama ngërëm raw nag xalam.

Xam naa ndigël, xam naa ndugël,
Ti naa ndigël ,të naa ndugël,
Damay digal duma dugël,
Sama mébët, aw ndigëlam.


Jazbul Majzóob – 13

Ki lay digël, ta du la jay,
Ki lay dugal, ta di la jay,
Boo xelluwul, defoo ku way,
Réccooki jooy feeñ sa kanam.

Ku may digël, dafay taxaw,
Ku may dugël, dafay taxaw,
Ta naa awal, fii bufi aw,
Ki ma giseel a mat a xam

Lu ne ci Iii, ma ni ko jàkk,
Lu ne ci lee, ma ni ko jàkk,
Xam la jagul, ñee ak la jag,
Ki ma giseel a mat a am.

Wan na ma lool, yee na ma jar,
Ba ma ràññee dëgg ak i nar,
Jarti ma kenn, kenn duma jar,
Ki ma giseel a mat a xam.

Wan na ma lol, dindi na sikk
Ci sama xol, ba duma sikk,
Duma ragal lu ki ma sàkk
Ki ma giseel a mat a am.


14 – Jazbul Majzóob

Feesal na xol bi, ba du xam,
Lu doy a yéem ci Ii mu xam,
Lu ki nga xam ni moom la xam
Ki ma giseel a mat a am.

Feesal na bët bi ba du gis,
Lu doy a yéem ci Ii mu gis,
Lu ki nga xam ni moom la gis,
Ki ma giseel a mat a am.

Doylul na xol bi, ba du raf,
Jëm ci leneen lu lu ko saf,
Ci biir mbalaanam la ma laf,
Ki ma giseel a mat a xam.

Génne na réer ci sama xol,
Dugal na riir ci sama xel,
Kenn duma yeer di sañaxal,
Ki ma giseel a mat a am.

Kenn duma wootal di ma fiir,
Kenn du ma yab, ba di ma fiir,
Mi ma àndal, ta dafa fiir,
Ki ma giseel a mat a xam


Jazbul Majzòob – 15

May na ma xam-xam, ba ma xam,
Xóot-xóoti xam-xam yu ma xam
Ci moom, ba jaaxal ku ma xam,
Ki ma giseel a mat a am.

Dolli na am-am bu ma am,
Dolli na xam-xam bu ma xam,
Leeral na mbooleem Ii ma xam,
Ki ma giseel a mat a xam.

Jëfi wilaaya la ma wan,
Dindi la woon wëccag ña woon,
Def fi leneen di ma ko wan,
Ki ma giseel a mat a am.

May na ma wóolu ki ma moom,
Xiir ma ci moom gi mu fi moom,
Biral ma moom gi mu ma moom,
Ki ma giseel a mat a xam.

Biral ma sañ-sañ bi mu sañ,
Biteeki biir moo ko fi sañ,
Ta kenn du sañ Ii mu fi sañ,
Ki ma giseel a mat a am.


16 – Jazbul Majzóob

Biral ma saayiir sa, bu wér,
Biral ma baatin ba, bu wér,
Ne ma lu dul lii, du lu wér,
Ki ma giseel a mat a xam.

Ne ma yëkket yor ci loxoom,
Di ma xamal lu diy soloom,
Di baay ci baatin, ma di doom,
Ki ma gïseel a mat a am.

Jiitu ma ànd ak man di wëy,
Lumay ragal mu ni ko tuy,
Ba man ma waaru ba ni cëy,
Ki ma giseel a mat a xam.

Di ma digal, ta du ma jay,
Fu ma taxaw, mu di ma xëy,
Ta di ma gontu, di ma may,
Ki ma giseel a mat a am.

Nee ñooki, nee na, lani cas,
Buttil ma biir ba ba ma gis,
Raññeel ma mboot yi, ba mu fës,
Ki ma giseel a mat a xam.


Jazbul Majzóob – 17

Ni dëgg a ngii dëgg a fi gën
Fen du taxaw, tagti fi fenn,
Ku jëm fi péey ,du yori fen,
Ki ma giseel a mat a am.

Lisaani aal lamiy waxam,
Lay sànni xol bi, ba ma xam ,
Fuma fi toll di ko xam,
Ki ma giseel a mat a xam.

Moom ka di moom, xam na ma xam,
Lu diy mbiram laa jëkk a xam,
Boobee ba tay, ma di ko xam,
Ki ma giseel a mat a xam.

Léewoo na maak moom cig cofeel,
Di ko mébët ba may xaleel,
Mu daal di may fab yóbb teel,
Ki ma giseel a mat a am.

Tegtal ma yoonu njariñam,
Ubbil ma bunti xéewëlam,
Burxal ma mbóoti ngërëmam,
Ki ma giseel a mat a xam.


18 – Jazbul Majzóob

Yee na ma jar, ba ma ni jar,
Fegal ma kor, sàmmal ma ngor,
Fayal ma mer, fajal ma mar,
Ki ma giseel a mat a am.

Di ma defar, ta di ma far,
Ta ku ma far, mu di ko far,
Ta lu ma far, daal di ko far,
Ki ma giseel a mat a xam.

Di ma taxawu, ma taxaw,
Buma taxawul, mu taxaw,
Teeweel ma xew, luy man a xew,
Ki ma giseel a mat a am.

Ku jëm fi man di ma lëjal,
Mu boolekook lu kay lëjal,
Lu gën mu fab jox ma, ma jël,
Ki ma giseel a mat a xam

Luma ragal mu ni ko cas
Sànni, ba dóotu ma ko gis,
Mbaa mu labal ko, mu ni mes,
Ki ma giseel a mat a am.


Jazbul Majzòob – 19

Bittërñi dun bi, ba ma gis
Ni muy naxee, ta ku ko gis
Jox ko gannaaw mel ni ku rus,
Ki ma giseel a mat a xam.

Wan na ma lal wan na ma bës,
Noteel ma leen ci sama bés,
Misaal ma leen ba ma ni mbas,
Ki ma giseel a mat a am.

Yaramu xol bi dafa mees,
Jee na ba mel ni luñu fees,
Cofeel gi wal na ko mu tees,
Ki ma giseel a mat a xam.

Tibbub cofeelam dafa fees
Ci man, di fokki ak a rees
Ci sama xol, ba dóotul yées,
Ki ma giseel a mat a am.

Moo tax mu def buma nee gees
Ci sama xol,mbaa mu ne gees,
Sunu diggante ne depees,
Ki ma giseel a mat a xam.


20 – Jazbul Majzóob

Di ma xamal ta du ma fët,
Dolli ma xam-xam bu rafet,
Dolli ma ngëm, dolli ma fit,
Ki ma giseel a mat a am.

Di ma yaral boppam ma yëg
Yar ba ci man, ba ma di yëg
Luma yëgul ne luma yëg
Ki ma giseel a mat a am.

Wan ma jamono na mu mel,
Jàngal ma xel, di ma bindal
Ci àlluway maxfoosi xol,
Ki ma giseel a mat a xam.

Di teew ma teew ci péeyi xol,
Gisee mu taal ci lampi xel,
Jum buma wan yoon wu ñu xàll,
Ki ma giseel a mat a am

Jeeqel ma xel, ràcceel ma xol,
Xel du ne xol, xol du ne xel,
Xel a di xel, xol a di xol,
Ki ma giseel a mat a xam.


Jazbul Majzóob – 21

Ruujal ma ji, di ma bayal,
Xiinlu, mu xiin ci niiri xel,
Tawlu, mu taw ci tooli xol,
Ki ma giseel a mat a am.

Mu ñor di xam-xam yu rafet,
Xam-xam yu àndul ak i fët,
Xam-xam yu dul yuy rékki fit,
Ki ma giseel a mat a xam.

Sédde na maak xam lu rafet,
Ba duma yër lu lu rafet,
Ta du ma gis lu lu rafet
Ki ma giseel a mat a am.

May na ma déggóok moom i wax
Ci ay waxiinam yu mu wax,
Samay waxiinay na mu wax,
Ki ma giseel a mat a xam.

Wan na ma boppam na mu day,
Yàllaa ko xam, moom la ko may,
Ta wóolu naa ni moo ma doy,
Ki ma giseel a mat a am.


22 – Jazbul Majzóob

Wax na Yónnent bi Ii mu doon,
May it, ma wax ko Ii mu doon,
Moom it, mu def ma Ii ma doon
Ki ma giseel a mat a xam.

Nee na Yónnent bi, yaw-a-yaw,
May it ma wax ko yaw-a-yaw,
Mu ni ko yaw, ma ni ko yaw,
Ki ma giseel a mat a am.

Buur yàlla may na maw kañam,
Ma di asaanam fuma jëm,
Di tarjumaani lámmiñam,
Ki ma giseel a mat a xam.

Lii le du puukare ci man,
Dafay ngërëm lu war ci man,
Ta may gërëm ki gën ci man,
Ki ma giseel a mat a am.

Mayam yi, yaa na, dunu xul,
Cofeel gi, rew na sunu xol,
Ba doggi reenam, sunu xol
Rootul lu dul wanew taggam.


Jazbul Majzòob – 23

Amna ci yoy, dunu ko wax,
Amna ci yoy, nun mu ko wax,
Ak ba ko, noo yamoo ni wax,
Lay dàggi xol, tay dolli ngëm.

Wuutu na saaba ya, ña wéy,
Ca la bokkoon ta mujj a wéy,
Fab nañ ànd ak moom di wéy,
Dunu ni wuy fi kanamam.

Da koo jëkkal, far koo mujjal,
Muy kun mujjal, tay kun jëkkal,
Taal bu fayul la far jafal,
Daay gu maneefulug fayam.

Buur Yàlla sédde na nu lii,
Lu jiitu nun, xam na nu Iii,
Te yërmandéem jiitu na Iii
Ci nun, ba war nanoo gërëm.

Leerug Yónnent bi la fi def,
Mu juuri leeram ku ko saf,
Mu ubbi xol ba, ba mu af,
Dugal ca xam mbiri sangam.


24 – Jazbul Majzóob

Yawma alastu naka laaj,
Nu ni ko waaw, ta defi xaaj,
Booba la door ni nanu waaj,
Ta daal nu fay yenni yenam.

Sunu Yónnent moo jëkke waaw,
Na ka ni waaw, nu daal ni waaw,
Soppeeki bañ, ku ne ni waaw,
Tay déglu baati ndigëlam.

Ruu yi jungaama ndax ragal,
Yee ak cofeel di leen yëgal,
Amna keroog ñunu xamal,
Xam-xam ba tay la ñu ka xam.

Yónnent bi booba la nu wan
Kanam ñi gën booba la woon,
Booba la Seex metteel woon,
Murid yi booba Ia ñu am.

Booba la Bàmba gañe woon,
Booba la waayam falu woon,
Baax gi fi tay, booba la woon,
Lu ne ci nit, nee na ak jëkkam.


Jazbul Majzóob – 25

Lii le nu tektal ba fi tay ,
Ne ab sëriñ du ku ñu jey,
Ku beru mel ni aji say,
Ju dëddu reenug garabam.

Baaxug keroogay law ba tay,
Bonug keroog itam du moy,
Lawoon keroogay wéy di wéy,
Lu ne di teeri fa mu jëm.

Na waay meloon, mooy Ii fi tay,
La waay amoon, mooy Ii fi tay,
La waay xamoon, mooy li fi tay,
Buur Yàlla, yéem naa kàttanam.

Ku yàlla wan boppam, mu gis,
Ku Yàlla yiir boppam, du gis,
Ñii di ko gis, ñuu du ko gis,
Mooy ñi ko réere, ak ñi xam.

Buleen di siis, buleen añaan
Buur yàlla yaa na, nañ ko ñaan,
Kañaan dafay soppiku jaan
Màtt,luggéeftil màtt-màttam.


26 – Jazbul Majzòob

Jileekuleen, añaane leen,
Añaane kuy xëy jublu leen,
Di wut a jub, Far dëddu Ieen,
Dëkki faneen palam-palam.

Jafanduleen tay dëgëral,
Buleen yolom, kiy dëgëral,
Buleen ko wax yolomalal,
Ku yolomal, daal di yolom

Ku la gënal ki la ñu naan ci gënal,
Moo la gënal ka la gënal,
Ki la gënal ki la gënal,
Moo mat a xam, moo mat a am.

Sërin bi gën ki ma gënal,
Moo ma gënal ki ma gënal,
Te moom mi gën ki ma gënal,
Ame ma may, mayu yaram

Jaayante na ak moom ba matal,
Biteeki biir ,ku ma jiital,
Moom a, ba kenn du ma lëjal,
Xol bii la fab, joxub xolam.


Jazbul Majzòob – 27

Waxtaan na maak moom ba matal,
Waxtaanu xol wu kenn yégul,
Bu ne mu tàbbi sama xol,
Mu yombalal ma ak xamam.

Yawma alastu, ba fi tay,
Masu la tàggook di nu may,
Di yari ruu booba ba tay,
Diggante ndigg ak i ruuwam.

Xam turu taalibeem bu doy,
Xam seen i baay ak seen i nday,
Xam seen i kër ak na ñu day,
Ku ne mu raññaley mbiram.

Xam ña màggante, ak ña fay
Jiitu di toflante ba tay,
Xam ku ñu taal ba dootul fay,
Ak kok du tàkke fii, ba dem.

Xam aji wopp, ak aji wér,
Ak ku ñu fajtal ba mu wér,
Xam aji toppeek ku ñu ber,
Xam fa ñu dooreek fa ñu yam.


28 – Jazbul Majzóob

Fekkoon ñu feeñu ko ba fee
Ñal ko ca biir, far ko fa fee
Ñaatal, mu xam ba fii, ba fee,
Kasful ko yépp fi kanamam.

Kiiraay ya deñ, ba set ni wecc,
Lu diy pakkam ñu boole toj
Ko, sànni yépp, koote ga toj,
Ngir ma ni saww, di am ngiram.

Mu xam boppam ak ña ka topp,
Ñu daal di jël yëf ya ni kupp,
Mu ne di sàbbaa ak a tuub,
Te xam gannaawam, xam kanam.

Buur Yàlla xamloo ko la woon,
Ak la xewoon, ta di la woon,
Ak la di woon ,ta di la woon,
Mu far saxal lu new bindam.

Booba mu def ko ni badar,
Bu feeñ ci laylatul xadar,
Rañaan di sabbaa ba fajar,
Ci asamaani barsàqam,


Jazbul Majzòob – 29

Mi fi diggante kursi, ak
Ars, aki bëyti naari ,ak
Turaa bi, ak awaa-i, ak
Maa-iiki, law i, ak xalam.

Moo tax ma xéy di leen yëgal,
Seen mboole tay lungeen yëgul,
Ba far ci woo ñi dikkagul ,
Ña bëgg a ñëw, ñi bëgg a dem.

Ndax Ii ñuy yartingi, ma jog,
Ta far si ñëganti ku ñëg,
Ta ñaguwul, ta bëgg a ñag
Ñeneen, ta xam-xamlu du xam.

Ta sama woote bii, ku xëy
Mu tàbbi ab noppam, ta muy
Tanqamlu, def boppam ku doy,
Xolam ba, mbaa lakkul ba xëm.

Lu diy muqàddam laa di woo,
Ku di allaaji maa ko woo,
Mbooleeki seex, ku ma ci woo,
Na ni labbayka, mbaa naam.


30 – Jazbul Majzóob

Di leen yëgal kii ma fi gis,
Ta kii ma gis, ku ko fi gis
Ta andulook moom, ka nga gis,
Gënu fi, mbaa saful xorom.

Na ngeen ma laaj ki ma fi gis,
Sangub jamono laa fi gis,
Daalleen di ànd ak ki ma gis,
Bu kenn ni déggumaw turam.

Sayxi suyooxi Axmadaa,
Kii moo nu tektal Axmadaa,
Ta di fi kañ Muxammadaa,
Ba mu tàbbal ko biir këram.

Tampeel ko tampeb ngërëmam,
Ni ko yoxóos ci biir xolam,
Digal ko baati ndigëlam,
Fal ko ci kaw lalub palam

Ne ko yëkket wane, ñi xam
Ak ñi xamul daal di ko xam,
Jiital ko muy muxaddamam,
Daal di taxaw fi seen kanam.


Jazbul Majzóob – 31

Junjung ya gor ci asamaan,
Suuf sa di rëkk péeyi diiwan,
Sañse, ta naa xutbusamaan
Moo falu ànd ak i dagam.

Rijaalu xëybu dajaloo,
Ba mel ni weer yu tegaloo,
Boroomi leer di tegaloo,
Fu ñu fa feeñ soreek lëndëm

Mbooloo yi wutsi ko di wal,
Ta daal di tuub, njébbal ma dal,
Ndëndam ya rëkk ci wépp wall,
Wayam wa riir fuñu fa jëm.

Werante deñ koote ga toj,
Ku bañ, nu tëj, mbaate ñu toj
Këram, mu far mel ni ku aj,
Kàngam ya waaf fi kanamam.

Boroomi giir ya jiitu woon,
Ak seen i giir, ta ñoo rawoon,
Jébbal ko giir ya ñu awoon,
Booleeki wérd ya ñu am.


32 – Jazbul Majzòob

Xaadiru agsi, ni ko am,
Tiijaani agsi ,ni ko am,
Salsali agsi, ni ko am,
Dabbaa-i agsi, ni ko am.

Jaayante faak moom, di ko wan
Yéene, ta ngeejoo fekke woon
Tay, ba muritu ko, di sant,
Fi gannaawam ak ñoñam.

Mbooloo ma naa ko yaa fi gën,
Wii waxtu, yaw la ñu fi tànn,
Yaay tinu, yaa fiy ki ñu tin,
Tinu fi kuy fekke ta gëm.

Buur yàlla yaw la wàcce tay,
Yaa àtte mbir yi ba fi tay,
Sàmmal njaboot gi, ku la fay,
Fase du sëy diirug dundam.

Ku déglu Iii, na xam ni Iii
Yàllaa ko def, ku fekke Iii,
Ta dëddu, far dummooyu Iii,
Defu ko kenn, lumuy boppam.


33Jazbul Majzóob

Gumba gu nanŋaaral, taxul
Mu gis badar, ba tay gisul
Jantu bëccëg, bu ñu wuril
Yoor-yoor, mu jàkkaarlook jëem

Ta gumba nag, ba gumba jee,
Gumba ci xol, mooy waxju jee,
Yal na ñu am gis bob du jee,
Ci bëti xol, ay yuy kanam.

Buur yàlla mooy wane, bu kenn
Defe ne boppam a ko wan,
Gis ki le, ab cër la ba woon,
Buur yàlla mooy joxey mayam

Ku fekke kii, ta fekki kii,
Texe na fii, ba fee, te kii,
May la gu Yàlla maye, kii,
Des na ak ñi des, ànd ak ñi dem

Xutbusamaan a ngii bu mat,
Jógleen àddiya yi na mat,
Ku jéem a gàntu na ni mott,
Di wéy ta xamtil fu mu jëm.


34 – Jazbul Majzóob

Addiya tay moo ka jagoo,
Ku def ni moom, di ko jagoo,
Ku ko deful, bu ko dogoo,
Bàyyil mu àtte ay mbiram.

Lu tax àddiya moo ko moom,
Laay bëgg a wax, ta mooy boroom,
Moo ko jagoo, du seen moroom,
Neleen gannaaw, mu ne kanam.

Yëf ya ca biir ,ak Ii ñu gis,
Ta li ñu gis, mooy li ñu gis,
Biral gi mooy, bët yi ko gis,
Noppal na mbokki lammiñam

We waa ngii, tay xeeñ ak a dóor
Boroom we waa ngee, gën a wóor,
Ba jaan, ta gis des wa di dóor
Du tere jaan duggum kanam.

Yëf ya ca biir nag ku ko xam,
Na daal di doyloo la mu xam
Ku ko xamul ma wax mu xam
Jébbal ko ruuwug bakkanam.


Jazbul Majzóob – 35

Kuy faatu moo fay jëkk a teew
Ñuy jullee mu di fa teew,
Buñuy rob, mu ànd ak ñoom di teew,
Ñu dem, mu des tontu layam.

Seetleen na ngeen di jébbalóo,
Bii tàng, tàngub ñi jébbalóo,
Gis ñam wu neex, ta mosuloo
Ko, xawma man luy njariñam.

Fekke ju mel ni wuute, mooy
Fekke jamonay ngiir ta sooy,
Du def lu dul xoole ni looy,
Di réccu, tay màttum tuñam.

Ñi sóobu, raw ngeen seen i maas,
Ñi bañ, na ñuy ñee seen i maas,
Gaal gaa ngii, jògleen ñaani paas,
Ku yéex ba tarde daŋ ko xam.

Xamleen na ngeen di ñaane nag,
Gëm, ak yarook, toroxlu, ñag
Bakkan, ta muñ, sax fa ba ñëg,
Ba lang, yamook ndigël ba xam.


36 – Jazbul Majzóob

Wóolu dëggal, ak rafetal
Njort, ta set fas-fasi xol,
Loo xàcci, loola daal di dal,
Muy fii, ba fee ; na ngeen ko xam.

Danaa biral ci li ma fas,
Tuuti ci xutbu bi ma fas,
Ni moom a doy, ta Ii ma fas,
Doy na du fii, mang ca kanam.

Fii, du barab, faful di kër,
Fas ji ci moom, dara du mbir,
Keram gii, naaj la kat, du ker,
Lemam di ngañ mu wex xorom.

Méddëm mi, tan yi di ko biiw,
Bawkat yi siif ko, di ko yéew,
Di dox di xiiroo, ba mu siiw,
Tab lay bu dee taa, daal di dem.

Kërug ku dul am kër la fee,
Moo tax ma dëddu, jublu fee,
Li tax nu jóg, du fii, ma fee,
Foofee la soxlawoo ñoñam.


Jazbul Majzòob – 37

Ta tay ma jàngal leen, na ñuy
Faseg njullit, xëy bàyyi moy,
Ta xam ni, jàkkam wa, du moy
Boroom, ci kangam, mbaa dënnam.

Ta seede yaari baati see
Deyi, ta fas sellal, ta see
Deloo ko, b
Buur bu doy bi see
De, ci lu leer ak lu lëndam.

Ta dëddu àdduna, ta wut
Seriñ bu mat seriñ, ta at
Tani yenam, ta bul tawat
Benn, lu dul ay tawatam.

Ta kooka, mooy Bamba, buleen
Dese ba jóg wuti keneen,
Ba réer ci manding mi, du ngeen
Taseeg ku dindi seen ngëlam.

Def leen ni man, dama ni man,
Labbayka Bamba, maa ngii man,
Fukki barab, ma teg ca benn,
Fuñu fa tollu, maa la gëm.


38 – Jazbul Majzóob

Keroog ba ñuy dekki ba xëy,
Jëm bëyti àndandoo di wéy,
Keroog a tax nga doy nu tay,
Yàllaak sa barke, maa la gëm.

Keroog ba ñuy taxaw, ta kenn
Dufa ni riis tankam, ta kenn
Dunga lu dul lu mu nekkoon,
Yàllaak sa barke, maa la gëm.

Bu téere yay rot, si digën-
Te yaari wet yi, mel ne tan
Yuy dal, ta kenn du réere benn,
Yàllaak sa barke, maa la gëm.

Bu ñuy tëral mandaxe ñii,
Seen yiw wa wat, ñu gane ñee,
Ñu gañe leen, ñu ñee fa ñee,
Yàllaak sa barke, maa la gëm

Geppéen ba, buy sampu ta mooy
Siraat, ku jéggi mbir ya nooy
Fa moom, ta dóotu deñ di nooy,
Yàllaak sa barke, maa la gëm

Aji-bind ji: Seexunaa Faal

Aji-topp ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!