Catégories
Leeral waxiini wolof

Bëy wéy na mbuus

Leeral:

Bu njëkk ba ay defukaay bareegul, bees masaan a fees ab gàtt dañu daa fexe ba der ba du bënn, su ko defee buñu noppee raxas ko bamu set di ci def ndox.
Loola ñuy def ndox mi nag mooy mbuus.

Leegi nag, booy fees aw bëy far def ba bënn, dootul man a doon mbuus ndax bënn na.

Ñu ne nag: Bëy wéy na mbuus.

Lii mooy mbuus. 👇🏾

Catégories
Leeral waxiini wolof

AATU RÉER NA

Aatu réer na mii ñuy way ci làmb yi, Aatu réer na nga xam ne waykat yi dañu koo yeesalaat ak a tëggaat, waaye way wu yàgg la.

Góor gi Aatumaan Faal mi ngi dëkkoon kër Madaaro, kër Madaaro nag mi ngi bokk ci Kajoor.

Foofu la góor gi Aatumaan FAAL dëkkoon mbërum làmb la woon nag da daan wër di toj mbappat yi ponkal la woon mu am doole.
Kumu daan bëreel ba jàggi la, da daan wax téeñleen ma xool fu ma koy daane.

Bimu ñëwee Làmbaay nag dafaa mas a bëre ak mbër moo xam ne waa tund wépp xam nañu ne jinne la ndax mbër mi dëkk yooyu nekkoon Kajoor ak Bawal xamuñu ci fenn fumu dëkk, moom la sëggaloon bëre góor gi Aatumaan daal di koy daan kerog bimu daane mbër moomu nag kerog la dof bimu dofee nag dafa summiy sagaram sànni topp àllub Kajoor bi jëm si Saalum di wëreelu moom lañu doon wax Aatu réer na te jamono jooju nag moom ci boppam moo nekkoon taawub góor gi Masàmba Jéey Faal Aatu moo nekkoon taawam moo tax ñu ne góor gi Masàmba moom amul sãs kii nga xam ne ndonoom la war koo wuutu ca guy ga ñu ne nag kuy donn Masàmba Jéey guy ga liis na.

Ci xalimag: Ma-Yéeri

Catégories
Leeral waxiini wolof

Leerali Ibraayma Njaay Maam yaxi laalo

Catégories
Leeral waxiini wolof

Toppe nga ma mboor

Catégories
Leeral waxiini wolof

Gisuma la Mbaaw

Ci kàddu gi: Lamin Lóo
Catégories
Leeral waxiini wolof

Jàmbaari fàkk tëdd

Leeral:

Bu xare masaan a am, ba xeex bi tàng, ña ñu daan xeexal jekku leen te bëgguñoo daw dañu daan yeew seen bopp, daal di fàkk ci suuf daal di tëdd yor seen i fetal jàkkaarloo ak noon yi di jam. Nga xam dañuy dee rekk ba ñu not, waaye duñu daw.
Ñooña ñooy jàmbaari fàkk tëdd.

error: Content is protected !!