Catégories
Sëñ Musaa Ka

Muhaddamaatu Wolofal

Bismil Laahir Rahmaanir Rahiim. Wa sallal Laahu halaa sëyyidinaa Muhammadin wa sallama tasliiman. Murit ba Seex Muusaa Ka mom Sëydi Usmaan Ka nee na: “Fas na maa yéene tuub gu sell, ci bépp bàkkaar ci pas gu wér, di liggéey ak a tagg liggéeykatu Mustafaa sallal Laahu halayhi wa sallam ci loyi turam wa ak dàkkantalam: «Muhammadu Al-Mbàkkiyyu» / «محمد البكيّ» Ci wayu wolof (wolofal) di ca roy xasidaam ga:
[مقدمات الأمداح في مزايا المفتاح ] ngir barkeeloo ko.

Ma jóg man te fas yéenee liggéeyal Sëriñ Tuubaa
Ku xam Yàlla gëm Yonnen liggéeyal Sëriñ Tuubaa

Moroomam Sëriñ Tuubaa masul am ginnaaw Nabii
Te ab xarnu dootul am ku dend ak Sëriñ Tuubaa

Maqaamam Sëriñ Tuubaa amul xawsu buñ ko may
“Wayaxluqu maa laatahlamuuna”ay Sëriñ Tuubaa

Maqaamatu Aqtaabi dahëeriiri kullihim
Ku leen boole woon peese ak maqaamam Sëriñ Tuubaa

Mu wat leen ci ay bóotam, te wat leen ci ay natoom
Te am naa ci ay tegtal yu wér ngir demug Tuubaa

Misaalam mbiram ab Xawsu day feeñ ci ay biram
“Halaa xadri diinil mar-i” lañ wax Sëriñ Tuubaa

Maseeful a sàkk’ab xarnu tey bër newuñ kilib
Ku baax ak ku bon ñoo mas di léewtoo ba dem Tuubaa

Misaalam mbonug saytaane moo lay xamal Jabel
Xiyaasal Rasuulal Laahi moo may Sëriñ Tuubaa

Misaalam mbonug Ibliisa mooy xamle Aadamin
Lëndëm gaak rëyam ga a tax sujóotul ba dem Tuubaa

Misaalam mbonug Firhawna Muusaa la lay xamal
Keroog bahru Xalsuumin bëggoon na’y Sëriñ Tuubaa

Misaalam mbonug Namróosa ak fonk gay xërëm
Du moo xamle Ibraahiima xamleg Sëriñ Tuubaa

Misaalam tubaab bee tax nu gëm Bàmba gëm gu wér
Nde noo raw ña raw cig bon te feerook Sëriñ Tuubaa

Hamul kuy dajeek nasaraan juróom ñaari at yu mat
Te yàquñu tawhiitam ku dul yaw Sëriñ Tuubaa

Hamoon nan fi bër yoo xam ne dañ daa amiy fetal
Ca baawon tubaab bee tax ñu wuute ak Sëriñ Tuubaa

Hamoon nan fi ñuy waaraate tey ànd tey sikar
Di sol ay kurus seen muj ga wuuteek Sëriñ Tuubaa

Hamul kuñ rayul Maayomba mbaa rékkiwuñ gëmam
Ca ñañ sànki woon foofee ku dul yaw Sëriñ Tuubaa

Hamoon na rayiin yoo xam ne, ray nañ ca ay kurél
Te yaw ba’ng fa teewee xar nga fay baax ba dem Tuubaa

Hamoon ngay xëbal yoo xam ne rëtloo na bër ya wéy
Ba ñuy fàtte Rabal Harsi yéem naa Sëriñ Tuubaa

Hamoon ngay kasook i gaarjê yuy gàddu ay fetal
Te ngay gën di gëm Yonnen amóo kem Sëriñ Tuubaa

Hamoon nañu doj woo xam ne kuñ jàpp teg ca kaw
Jinney doj wa daa’d lay fab ndengam doo Sëriñ Tuubaa

Hamoon nañu nag woo xam ne janlook nit ay mbañam
Boyal nañu nag woowee mu ànd ak Sëriñ Tuubaa

Hamóo kem, ku diiŋat lii na laaj Sàmba Lawbe mbaa
Jasaawu Sakóorin kon mu far xam Sëriñ Tuubaa

Hamóo kem dangaa gëm Yàlla booleek gëm ag ndogal
Lu neex ak lu wex taxtil nga ràññe sa mbir Tuubaa

Hamul yen bu diisal Yàlla, Yàlla a yenuy biram
Dafay mbër mu téeñoo kàttanal Yàlla jëm Tuubaa

Masoon nay wax ak aw nit, ba naa nattu yiñ ma teg
Limab suuratul Ahwaani lañ teg Sëriñ Tuubaa

Musiiba yiy dal nit ñeek balaa yii ñu may tawat
Ni kuy lekk xet gay aal ña kuy wër la mel Tuubaa

Maseeful a jëf bam tax mu faat waxtu mbaa mu tiim
Du juuyook Boroomam mbaa mu xëy fàtte waa Tuubaa

Masoon na a fanaan Jeewal ba muy dem ca “Jaysasin”
Ñu wan ko fa mbooleem luy xaloo xew ba dem Tuubaa

Manoon na a waññeekoo foofa nee waaye kon du am
Mayam yii mu am booleek jaloorey Sëriñ Tuubaa

Mu far wóllaranteek Yàlla jaayante ay biram
Xaloo jàjju yen boobee tëwoon bër ya wéy Tuubaa

Mu jiital Boroomam, Ahlu Badrin di wéttalam
Mu def sopp Yonnen muy la koy nos mu jëm Tuubaa

Mu fab Alxuraan def gën ji ngànnaay ga muy saxoo
Te def tagg Yonnen muy jihaaram ja xew Tuubaa

Mu def gën ji Yonnen muy saxaaram ga ñuy dawal
Ragal Yàlla dib yóbbal bu dul jee ba dem Tuubaa

Mu doyloo Boroomam, fab rafet njort  def këram
Nangoo muñ di ab sàmmam bu àndak Sëriñ Tuubaa

Mu def tudd Yàlla ak jàng muy reeram ak añam
Ba xëy fàtte lekk ak naan ci leerag Sëriñ Tuubaa

Mu fab luy këyit booleek i daa daldi yóbbuloo
Di taalif ba am cay at gërëmleen Sëriñ Tuubaa

Muritu na foofee kem “Samaaniya⁸ Hijajin”
La Yàlla sasoon Muusaa la tobbil Sëriñ Tuubaa

Mu fab baatinam jox Mustafaa may Wasiilatoom
Te fab saahiram jox gaa nooneek Sëriñ Tuubaa

Mu def Sunna muy toolam ba muy xëy di wër di bay
Fal Liimaanu wal Lislaamu goppab Sëriñ Tuubaa

Mu fab Waajib ak Mandóob mbubboo, laa mu kaalawoo
Rafet jikko diy dàllam yu dul xar ba dem Tuubaa

Matal na “ladaa” Maayombe; lañ wóllante woon
Ba naa ndox ma: “Washat annanii maay Sëriñ Tuubaa”

Maqaamam Sëriñ Tuubaa hanil kawni xaa-ibun
Nattuy Yónnenag Muusaa la dàmbeel Sëriñ Tuubaa

Musal nañ ko delloo nañ ko yóbbal ko ay gërëm
Abal nañ ko mbóotumKUN” mu làmboo ba dem Tuubaa

Maroo naak i noonam far gannaaw bam fi déllusee
Afal nañ ko yaatal nañ ko bam xëy ba dem Tuubaa

Muriitam yi ak waa Mbàkke ak waa Mbusóobe ñii
Daloo nañu mbég moo xam ne deñtil ba dem Tuubaa

Mayam ya a ngi baawaan Saalum ak Fuuta ak Bawal
Kajoor ak la wër Njàmbur ci barkeb Sëriñ Tuubaa

Mag ak ndaw pël ak naar ak wolof, lawbe ñépp a yem
Ci sag dex lañuy duyloo te doo nëx Sëriñ Tuubaa

Musal nga nu ciy lor, war nanoo sant fun taxaw
Buddil nga nu géttub naari Jaajëf Sëriñ Tuubaa

Dangaa bay daggal nuy dàgga yaa tax nu am lu ne
Cerey lay, cerey ngëmm ak maraakiis a xew Tuubaa

Dangaa xare not waa réew mi yaw jàpp ruu yi jël
Nu jël nun alal yeek ñam yi yaa dëddu jëm Tuubaa

Dangaa fekk yéefar yeek sëriñ sépp bokk yem
Di jaamuy bidaa yaa tax nu sellal Sëriñ Tuubaa

Dangaa fekk ay dongook sëriñ bokk genn kër
Di moy Yàlla yaa ber daara Jaajëf Sëriñ Tuubaa

Dangaa fekk aw góor ak jigéen bokk lenn ndën
Nga ber dab ya wut say téere Jaajëf Sëriñ Tuubaa

Dangaa fekk nuy roof-roppi tey doglu ay mbabal
Nga jox nuy tubay nuy sol, masin yaa ngi ñaw Tuubaa

Dangaa fekk nuy jéggeek a fàndeek a lekk cox
Nga jox nuy lay ak taalaale Jaajëf Sëriñ Tuubaa

Dangaa fekk nuy rafleek a daa tëdd ciy tagar
Nga wut pabiyoŋ ak matlo ak lal yu jëm Tuubaa

Dangaa fekk nuy nduumaake ay at ci néegi ñax
Nga taaxal nu jox nuy seng nuy sàkketoo Tuubaa

Dangaa fekk nuy mafñook a waaxook a teel a xëy
Nga jox nu wataak ay fas yu dul bar ba dem Tuubaa

Dangaa tax nu bew tay ngir mbëttak mbuum a doon ndawal
Nga wut ay talaabeer ak diw ak gerte jox Tuubaa

Dangaa fekk am sàq ak wajan lan fi daa sanoo
Nga seexal nu jox nuy junni ëskay Sëriñ Tuubaa

Andil nga nu yaw Seex Bàmba kéemtaan yu xel dajul
Tabax ngal fi jàkkay doj yu dul màbb feek Tuubaa

Andil nga nu bir yoo xam ne semmal na bër ya wéy
Nde tuubloo nga ay kàngam te sox tàkkuloon Tuubaa

Andil nga nu Mbaaxaan ak Njoxor Mboore Kumba Jam
Ci lislaam te waajoon nañ ba jëm Daaru ak Tuubaa

Andil nga nu ay wërsëg yu doy yaa nu jaamuloo
Dangaa togg sottal jox nu, muñ yaw ba dem Tuubaa

Ataayaak kafeek taalaale baawon xamuñ ko woon
Daqaar ak xorom lañ daa baxal door a xëy Tuubaa

Alarba ak dibéer lañ daa demal doomi soxna yaw
Nga jox nuy murit yuy daw di sellal ba dem Tuubaa

Adunyaa ji yaa leeral mujjam gii nde kon mu bon
Dugon yaw danuy nasaraanu jaajëf Sëriñ Tuubaa

Adunyaa ji yaa tax muy am iy yërmandeek i taw
Nde kon Yàlla fallas ruu ya daa moy Sëriñ Tuubaa

Abuubakirin Siddiixu dëggal ga yaa ko am
Dangaa gëm ba far semmal ña fentoon ngirum Tuubaa

Abuu Hafsinil Faaruuxu diineem ja yaa ko yor
Jubal ngay kurél tey jaasi bocceekuwul Tuubaa

Andil kuy yamook Usmaanu ciy kersa ak ngoram
Ku dul Bàmba miy fab kersa làmboo ba dem Tuubaa

Abuu Sibtiyil Muxtaari jàmbaar ga lañ la may
Nde yaw rekk a fiy dem géej ba xëy délsi dem Tuubaa

La Yonnen ba ruujoon góor ña booyal ko yaa ko bay
Bu lislaam defoon ab tool nga jëwriñ ko waa Tuubaa

La Yonnen ba daa digleek a aayeek a kër-këree
La Bàmbay digal mbooleem muriitam bu ñëw Tuubaa

La Yonnen ba daa nàndal Sahaabaam ya cim xalam
Ba ñuy daanu ag leeram la jagleel Sëriñ Tuubaa

La Yonnen ba daahul way te xam bind-til haraf
Te sut népp loolee tax mu wayloo Sëriñ Tuubaa

La Yonnen jagoo woon ba’ñ ko daa wahyu ay hikam
La jagleel Sëriñ Tuubaa ba muy taalifal Tuubaa

La Haddisi Yonnen daa xamal Saaba yam ba woon
La téerey Sëriñ Tuubaa xamal ñoñ Sëriñ Tuubaa

La Hassaanu daa wax ngën ji Yonnen ba ak Kahab
La Seex Bàmba def cib Jësbu jébbal ko waa Tuubaa

La giirag Xuraysin daa kawee def ko seen i ndam
La giirag Mbusóobeek Mbàkke làmboo ba dem Tuubaa

Lewet, tabe, am xam-xam, te am diine, fonk ngor
Ragal Yàlla tey jàmbaar ju dul daw  ba dem Tuubaa

Lu waay soxla boo fay dem, mu fab loola yaw nga dem
Wurus mbaa te ab xaalis la daa jox ku jëm Tuubaa

Lefum Yàlla mam xàllal Rijaalam ya fañ tëlee
La Seex Bàmba naalew xél, lii a tax mu raw Tuubaa

Lëmbaaje nga mbooleem péey yi Buur Yàlla door a dem
Toroxloo nga mbooleem bër ya ëskay Sëriñ Tuubaa

Banuu Bàlla Aqmaarun, fal asyaaxu anjumun
Wa Ahmadum hum samsun anaarat lanaa Tuubaa

Banuu Bàlla ay weer lañ, sëriñ see di ay biddiw
Sëriñ Bàmba moo dib jant leeral na waa Tuubaa

Ba muy door a leeral diine tey woote ciy goxam
Ca “Sësin” mbiram dëppook la Yonnen waxoon: “Tuubaa..”

Bidaa dee mu dundal Sunna, far fonk Alxuraan
Saxoo tagg Yonnen muy jihaaram ja xew Tuubaa

Ba réew mépp xëy jiital ko muy feeñal ug muriit
Di seexal ña ànd ak moom ñu naa cëy Sëriñ Tuubaa

Boroom Ndar yabal gaayam ya ñuy génne kuy murit
Ndegam taal bu Yàllay taal la koy fay du am Tuubaa

Ba seexal fi làmpab yoon wi taalal ko Gétt-ndar
Sëriñ Ibra Saar ak Seex Mabaabook i waa Tuubaa

Ba seexal magam jañ naa Sëriñ Aadamaak kemam
Mu seexal rakkam muy war karoosam di dem Tuubaa

Ba Seex Aas Madun Mbër far ko jox sirru bam yoroon
Te nos ruu ga wommat jox ko ngir xam Sëriñ Tuubaa

Palag Yàlla gam daa fal ca Gànnaar mu far ko yor
Di njiital sowak ñoñ penku leeram ga dar Tuubaa

Boroomam da koo jiital, mu jóg aw dëggub Nabii
Sarihatu lay booleek Haqiiqatu jox Tuubaa

Mbusoobee la meññeek Mbàkke yaa sell ay cosaan
Sëriif lañ ca baawon yaw dangay yaaramub Tuubaa

Bu fekkoon dangaa xeetook wurus kon de ngay ngalam
Amóo rax bu lay ñaawal seleŋlul Sëriñ Tuubaa

Karaamaak i xar-baaxak wilaayaak i bóoti xol
Ku leen mas a am salboo ku dul yaw Sëriñ Tuubaa

Ku dul yaw da daa salbook a dàkkook a rékki ngëm
Di alkeek a yàqanteek a fàddeek a ray Tuubaa

Nga yor yii te làmboo “Rahmatul Laahi” yaa lewet
Li ngay muñ te man koo faj amóo kem Sëriñ Tuubaa

Ku lay sóoru daf laa réere boo geesu woon mu dee
Damul wub nga soodaaneek bayaadiina ak Tuubaa

Guwarnëer yi ak suldaar sa xam nañ la “Bëfalin”
Komãdaŋ yi ak kàngam yi xam nañ la bis Tuubaa

Kajoor ak Bawal, Siin, Saalumak Fuuta ak Jolof
Ci say may lañuy baawaane yaay géej gi wër Tuubaa

Ku koy tëkkaleek ub Xawsu moo réere ay biral
Nde moo tëbb Xawsook Xutbu seen leer ya xew Tuubaa

Ku daa woote tey kuy-kuylu taalam ba fay tay
Sa taal ba a ngi dollee jolli faytil ba dem Tuubaa

Ngirum tarbiya a ngii xew sowub jant yaa ko def
Pajug aajo yaa tax nit ku ñuul mos ko fii Tuubaa

Ku ciy bañ a àndak Bàmba xam naa da koo xamul
Gumbooy gisti leerug jant yéem naa Sëriñ Tuubaa.

Kamaalag Rasuulul Laahi mooy mat gu dootu sew
Matug Sëyyidul kawnayni lañ may Sëriñ Tuubaa

Giñoon naa ne yaay wuutaatu Njool-Màkka cig defar
Ku koy sikk-sàkka a réere jagleg Sëriñ Tuubaa

Yërëm ndaw, teral aw mag, meloy Bàmba yaa ngi nii
Di faj soxla tey seexal muriitam ya ñëw Tuubaa

Yarook yare lay wootee ba yar ñépp tey teral
Tabeek topp Yàllaak diine mooy yoonu waa Tuubaa

Ya muy jox ña daa muslook a xaaraanak ay tawat
Giléemak sëfam lay jox ku daa laaji jëm Tuubaa

Yabul Yàlla bay waxtaane dunyaak a dox di kaf
Du jëw nit, du jëwloo nit ngoram ga a rafet Tuubaa

Ya muy wax da daa waareek a bégleek a digle yiw
Woyof, yaatu am yërmaande xol bay xamal Tuubaa

Ya muy def da daa jullee ci jàkkaak i jàng dog
Di wirdook a wéetal Yàlla tey taalifal Tuubaa

Yéwén bay safub yaaram Hariim yaa ko gën ci may
Lewet bay safub Yonnen Jabeel yaa ko roy Tuubaa

Yafal na ña loofoon, fal ña faaleefuloon fi nun
Xamal na Boroomam gaa ya réeroon ba dem Tuubaa

Yu bon yañ xaraamal mas’t a xëy xand fig wetam
Defar nay cëram làmboo ngor ak jëf ba dem Tuubaa

Yërëm naa ku réerook Bàmba bis pénc YAWMA YAN
SURUL MAR-U lam daa jëf, ku koy ramm jox Tuubaa

Yi may wax du ab xam-xam, rafaatal nga may Wolof
Ku doon way ba ngay way tay, na dégloo ma way Tuubaa

Yu sallii bi tasliimin halaa Sëyyidil waraa
Bi Aalin wa Ashaabin Boroomab Sëriñ Tuubaa

Yal na ko Yàlla gërëm te jariñ nu ci moom ak ci ñoom Aamiin
Subhaana Rabbika Rabbil hissati hammaa yasifuun wa salaamun halal mursaliin walhamdu lillaahi Rabbil haalamiina.

Aji-bind ji: Al-Faaruq Omar Siise

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Nattu

Bismil Laahir Rahmaanir Rahiim
Wa sallal Laahu halaa Sëyyidinaa Muhammadin wa sallama tasliiman

Mbooleem murit yi dégluleen ma yee leen
Ci biri Seex Anta buleen nelaw yéen

Li may nelaw nelaw du tee ma yeete
Li may gëlëmlëm du tee ma woote

Amaa na kuy nelaw-nelawlu ngir réer
Waaye bu dee fi yeete dootul yàndoor

Buleen di fàtte Yàlla ak dogal yaa
Ak àtte ya ak sañ-sañ ya ak bugal yaa

Kàttan gu ànd ak coobare ca lay jëf
Loo jis mu xew mbidéef manul sañul lëf

Dogal bu am day lëkkalook i xew-xew
Ngir ku’ñ jisul war naa lëkkook i sew-sew

Te Yàlla doo ko jis ba xam la muy def
Loo xejji xejji Buur ba làq la’y yëf

Ku gën a xejji, gën a jis nattoom baa
Ku jege péey ba’ay gën a jis tiisam yaa

Te Yàlla kat xarit ba lay musiibaal
Ngir darajaal ko mbaate muy ku muy baal

La Yàlla jox xarit ba ciy maqaamaa
Te manukoo jëf nattu lañ koy xaymaa

Te bala laa wóolu ba jox la bir yaa
Nga muñ yenam ba aw ca tànki mbër yaa

“La nabluwanna kum… Lis saabiriinaa”
” A hasiban naasu… Lil kaasibiinaa”

Moom la’ñ waxoon Yónnen ya ak Labdaal yaa
Ak Xutbu yaak Waliyyu yaak Lawtaat yaa

(Wa xaala Xutbul Lawliyaal Bakkiyyu
Radiya hanhul Laahu wal Makkiyyu):

” Wa fil hadiisi: In ahabbal Laahu”
“Hubaydahuu bin nukbat-ib-talaahu”

“Fa haysumaa yastabir-ij-tabaahu”
“Wa haysumaa bihaa-r-tadaa-s-tafaahu”

“Ahlul balaa laysa lahum miisaanu”
“Wa laysa yunsaru lahum diiwaanu”.

Déglul ma wax la la daloon Yónnen yaa
Ak Saaba yaak waliyyu yaak xejjam yaa

Soo xalamee bir ya amoon ca baawon
Mbiram Sëriñ Gaawaan woyof ci baatin

Seetal boroom muñ ga ñu naan Ayuubaa
Sax yaa ko daa xëccoo di wat ni’y koobaa

Te teewu ko sant di wax: Alhamdu
Moo tax ba Yàlla naa ko: Nihmal Habdu

Seetal ma Daaniyal ma daanu cib teen
Ñu boole kook gaynde yeew ko cig ceen

Gaynde ya faf di mar yaram wa muy ree
Ñu far ko jàngal saar ya rab yay waare

Yahyaa nattoom ba dootu am ci Senegaal
Noon yaa ko jàpp xar jëmmam ja  yaari gaal

Muy bëgg a wax, Yàlla yabal Jibriilu
Ne ko: Bu nee; Eh! Dootu doon Marsuulu

Soo xalamee maam sunu Ibraahiimaa
Bam laata am xaliila ak haliimaa

Noonam ya génnee nañ ko muy bay feelaa
Ba Yàlla rendiloo ko Ismaahiilaa

Ñu dellu taalal ko bënnug Namruusaa
Def ko ca biir Yàlla a seral suloom saa

Seetal ma Yónnen bu ñu naan Yahquubaa
Gumba na ay at di palamtu néeg baa

Da daa simbóoy rongoñ gannaaw bu Yuusufaa
Sànkoo ba fum jekki saxoo “Yaa asafaa”

Soo xalamee Yuusufa ak bokkam yaa
Dellu xalam kasoom ba ak tuumaam yaa

Dootóo ragal ku dul Ilaahin naasi
Doo yox-yoxeeti ngir pexem Xànnaasi

Nattub julit day yokku ay maqaamaa
Baa muy sippiy ñaawtéef bisub xiyaamaa

Nattoo di ker-keraanil Lawliyaa-i
Ku weddi laajal Xayral Lanbiyaa-i

Mas nañ ko génne mu dem ba Najaraan
Ñu di ko sànniy doj te naan day jabaraan

Noon yaa ko génne Màkka ngir bañ diine
Bi isni Rabbihii la dem Madiina

Fanaan na ci’m xunti, fanaan ci ay doj
Ànd ak Abaabakar lu nekk ñuy daj

Fab nañ ko tàbbal ko ci biiru Sarwaan
Jox nañ ko tooke teewu koo doy kéemaan

Keroog la Yàlla wàcce saarun naasi
Ak falaqi mocce ko Xayrun naasi

Bisub keroog la Yàlla daane kéefar
Yëkkati lislaam loolu doy na tiitar

Dunyaa xanaa du moo di sijnul muumini
Wa jannatul kaafiri ñii ñaar duñ mane

Dogal bu am Yàlla a ko def te xam na
Di ay, di yiw, soo gërëmul,  gërëm na

Seetal Sahaaba ya gannaaw Yónnen baa
Wareefu koo wax ku xamul baatin baa

Amna ci bir yoo xam ne làmmiñ du ko laal
Amna ci bir yoo xam ne deef na ko misaal

“Fa wajabal imsaaku hammaa sajaraa”
Waaye danaa la fi mosal file daraa

Ndax ku xamul yaaram mu dolli ko’g waar
Ku man araab na seeti “Nuurul Absaar”

Ginnaaw Rasuulul Laahi ak Siddiiqu
Lañ rendi Usmaan dellu jam Faaruuqu

Ray nañ ko tuumaal nañ ko, jàpp Marwaan
Ma sooke bir ya dégluleen yéen Gaawaan

Gaw nañu kër ga arbahiina⁴⁰ yawmaa
Wa tishatan⁹ lii doy na fecci wormaa

Ken mas la jis nañ rayee Abdul Laahi
Dañ koo “salab”†  dog bob ba wóor na Laahi

“Yawmal jamal” toj nañ bëtub càmmoñ baa
Bis ba ca des ñu toj bëtub nday-joor baa

Muhammadum Abaabakar Siddiiqu
Rayiin wa jar na waa ju nekk yuuxu

Ray nañ ko wat ko sànni cib santaare
Taxan, jafal ko, boole kook himaari

Aliyyu Haydara ma doon jàmbaar jaa
Abul Husayni wal Hasan yaakaar jaa

Bañam ya ray nañ ko ca réewam Kuufaa
Ngir weddi Yàlla gaa ña rob ko foofaa

Fa muy jullee fajar la Ibnu Maljam
Fab jaasi, nëw, bett ko daal di koy jam

Seetal Husaynu yawma haasuraa-aa
Lañu ko ray ca réewi Karbalaa-aa

Noon yaa nga yor bob ba gannaaw bu dee naa
Làmmiñ wa naa: “Sa yahlamul lasiinaa”

Seetal Hasan noonam ya dañ koo tooke
Mu daal di faatu soxna saa ko sooke

Ñoo tooke Saadiq dellu tooke Baaqir
Ñoo tooke Sëynul Haabidiinat Taahir

Sëtub Rasuulul Laahi Muusaal Kaasimi
Gëneefu koo am ngor ci doomi Haasimi

Taal nañu néegam ci kawam ca Bahdaat
Tëj nañ ko ay at baat ba mel ni ag raat

Yànquuba doomi waa ju naa Daawuudaa
Kookaa rëyub nattu asal mooy waadaa

Fukki at ak juróom la am cig bënn
Aw buru lay reere te mus la génn

Seetal Anas baayub Imaamu Maaliki
Doomam a xàll ngiir mi tax nuy saaliki

Tëj nañu koy at ci kasoom la faatoo
Mbër ma ko jullee wuutu foofa faatu

Xanaa xamóo Hilaaju Suufiyyooy mbër
Dóor nañ ko waxtuw tàkkusaan junniy yar

Mu tëe weddi gaa ña far ko rendi
Sànni ca Dajlata, amoon nay jéndi

Xanaa xamóo Jahfar doomi Yahyaa
Tëj nañ ko far ko rendi, jéng Yahyaa

La Muntasir def Mutawakkil baayam
Maseefukoo jis, ray ko donn i gaayam

Ken mas la gis nañ raye Abdul Xaahir
Ak Murtadaa ak Mustahiin ak Naasir

Dañ leen a tër daaj pont booleem cër ya
Togg biteex sotti ca booleem gët ya

Abbaas boroom daara ja woon ca Misraa
Tëj nañu koy at far ko ray fa Bisraa

Boroom jumaa ja woon ca Faakahaani
Tëj nañ ko far ko rendi toj bunyaani

Xanaa xamóo Mansuuru Sayfud-diini
Moom lañu génne woon mu dem ba Siini

Seetal ma kañ dàqe woon ca réew yu sori ya
Mu jóge Misray daw ba Laskandariya

Ñu jot ko far ko jàpp tëj ko foofa
Te woowa waxtu moo defoon xaliifa

Ndeem xulafaa-u yiy donoy Rasuulu
Ñoom lañu def nii kenn wart’a wóolu

Soo xalamee Saasaliyyook Sahraanii
Kalaame nañ leen nattu leen sëhraani²

Soo xalamee woroom yenenti ngiir ya
Doo jis ku daj la ñu dajoon ca buur ya

Ahmadu Hanbal ma rawoon ca ngiir yaa
Ñenent jéng lañ defoon ca yeel yaa

Daa nañ ko caw téeméeri yar subaak ngoon
Te mas la weddi Yàlla mas la moy yoon

“Wa yaxtimul xur-aana kulla yawmi”
“Maha xiyaamihii mudiima sawmi”

Ci lii la sax ba Muhtasim xëy faatu
Buur ba ko tëjlu woon, taxul mu yaatu.

Ba Muhtasim faatoo, ñu xëy fal Waasiq
Mu yeesalaat kasoom ba dóor ya far sax

Soo xalamee kasob Abuu Haniifa
At ma Abuu Jahfar defee xaliifa

Kon doo xalaatal Siidiyal Muhtaari
Téeméeri yar la daa añeek a reere

Téeméeri ràkkaa yu’ñ wubbee: “Alhamdu”
La daa def ag naafila door a werd

“Wa yaxtimul xur-aana kulla yawmi”
“Maha xiyaamihii mudiima sawmi”

Ci lii sax ba faatu wóor na Bahdaat
Fii yawmi jumhatin la war ci ag jaat

Soo xalamee fitnay  Imaamu Maaliki
Ngir waxi Haaruunar Rasiidil maaliki

Kon nga ne ndax Maalig amul karaama
Te xam ne day ragal ëllëg malaama

Seetal mbirum Amiina ak Maamuunaa
Te xam ne ñoo dogog geñog Haaruunaa

Da koo yalam ba xam ne gaa ya dee fa
Mu ray ko daa di xëy defub xaliifa

Su ngeen gëmul lii yéen muriiti Gaawaan
Ngeen daal di yër téereb “Hayaatul Hayawaan”

Te xam ne tay bu dul konak farañse
Mbir ma amoon dana amaat ci saa si

La ñu defoon gaa ya gëmoon Yónnen baa
Misaal ma war naa am ci gaa yi Bàmbaa

Waaye farañse not na góori Senegaal
Ñii ñu fetal, ñii ñu duggal ci seen i gaal

Ñii génn gàddaay, ñii di dem ba faatu
Ñii joxe seen ngànnaay ne ndax ñu yaatu

Fab nañu Saamóodi ca réewi soose
Yóbb Gaboŋ booleeg Boraama Siise

Taalal ko puur ba ñuy lakkee bulaañse
Def ko ca biir laa hawla ma’b farañse

Ñoo génne Laamdu Julbeeri yum Ñooro
Ray Makki doom ja jàll Fuuta Tooro

Ñoo dellu ray Almaami Abdul Buukar
Ahmadus Seexu jàpp Abdul Xaadir

Jàpp rakkam Almaami Aali Buukar
Yóbb Gaboŋ doom ja ñu wan ko puutar

Ñoo génne Albureeki Sàmba Ceelaw
Fukraas yi yéen penku ne leen ma waawaw

Wuuri Kajoor ya fi ne woon ca baawon
Ñoo leen tuxal xëy taxawal Tiwaawan

Raatale doomi buur ya woon fa Saalum
Raatale Siin, Gànnaar taxaw ni maalum

Sëriñ sa woon diggante Waalook Njàmbur
Ñu jàpp leen génne fatul ab jàmbur

Ayna Sëriñ Màkka  Biraama xaadi
Ñoo ka ne woon cas te moo rawoon kuy xaadi

Sëtub Mataar Numbe ma sànc Kokki
Ahmadu Aaminata ñoo ko sànki

Nan jéem a dëddu àddunag bonam gaa
Te xam ne waa ju aaye wal ayam gaa

Dunyaa di tiisu gaa yi jëm ci Yàlla
Tey àjjanay yéefar yi weddi Yàlla

Ku weddi seetal Ahmadul Mbàkkiyyu
Bam laata donn Ahmadul Màkkiyyu

Noon yaa ko génne néegi Mbàkke Baari
Sàndarma ya a nga naa ko Ndar ngay jaari

Mu jaari Ndar  muy bëgg a mel ni Daaru
Ñu daal di koy jallax mu wéy Ndakaaru

Soo xalamee yaari guddiy Ndakaaru
Ba dégg wax ja mbër ma wax nga waaru

“Isaa sakartu saalikal mabiitaa”
“Wa saalikal amiira was sabuutaa””

“Taarat ilal jihaadi bil armaahi”
“Nafsii walaakin zabba hanniil Maahii”

Noon yaa ko génne foofa yóbb Galwaa
Mu sax juróom yaari atam ci balwaa

Dem na Konaakri ba dem Maayombaa
Te mas la yox-yoxi ba délsi Tuubaa

Kasook fital baa karawaas mbaa jaasi
Du tee Sëriñ Tuubaa di way jinaasi

Mu ñëw ñu fab kaarce ya booleek Mbaaxaan
Ci kaw i tuuma lépp def  ay caaxaan

Ngal doole Bàmba du moroomam kàccoor
Ngaaxi tukkal deefu ko bergal mboccoor

Yen ba’ñ yenoon Xutbu ya ak Labdaal ya
Te àttanuñ ko moo ko fab raw gaa ya

Diŋŋeeñ di wéy te tawatul balaa ya
Suuratul ahwaani la am ciy laaya

Sëriñ si naaxis lañu Bàmbaay kaamil
Bër yépp suq lañu Bàmbaay kaabal

“Man sakka fii saalika fal yujarribi”
“Wa man yu jarrib baa-a bit taxarubi”

Xandeer akub dërëm akub diinaaru
Ñoo yam fa Daam te du mayey daynaaru

Bàmba a kumal moo di donoy Rasuulu
Moo ñime mooy kenn ku wecci mbooloo

“Wa xiila rubba rajulin ka alfi”
“Wa rubba alifin xiimatan ka uffi”

“Muhammadun Fardun yafuuqu tasniya”
“Wa faaqa jamhan wal hadaayaa muhniya”

Sëriñ bi cem soo ko xiyaas mu yées ko
Te moom palaas boo ko wutal mu fees ko

Sëriñ bi as lëf ciw desam la ñéddal
Seex Anta moo tax noon ya faf ko randal

Ku donn saahir war a jënd baatin
Saahir balaa man a taxaw am baatin

Kuy rëbb day xiif aka mar sax baa mu
Nangoo guddee, baa du fatal lu’ñ taamu

Jaaraama Maam Seex Anta yaa gëm Bàmba
Yaa taaru yaa tabe te gëm Yónnen baa

Yaa jëkk a fab sa mbir ci seenu askan
Jébbal ko Sëriñ Tuubaa niruwóo laak ken

Gëm Yàlla gëm Yónnen ba am Sëriñ baa
Moo tax nga gëm dogal ya àttan yen baa

Gëmug dogal te aw ndigal fokraasi
Nii la Sëriñ bi def ba raw farañse

Sa yen bu rëy bi diis na mbooleem Senegaal
Te tawatóo kalaamewóo “Nihmar rijaal”

“Far rajulur rajulu man yasbiru fii”
“Baliyyatin wa nihamin haysu tafii”

“Sabran jamiilan” Mbàkke yaa wakiilu
Yaa wóolu Rabbal harsi maa la wóolu

Nattu yu rëy booleek bariy jaloore
Ànd ak guddab tànk la mbër yay loore

Yaa fi demoon Konaakireeki Kongoo
Fekki Sëriñ Tuubaa neleen ma gongoo

Yaa bari ay ndam te bariy jaloore
Yaa dem ba romb géej ga romb Tuuri

Yaa Aji, Umra, dem Minan dem Arafa
Yaa dem Safaa, dem Marwattak Musdalifa

Siyaare fil Madiinatil Munawwara
Maneefu laa gàkkal haraam nga sawara

Ahmadu Njaay, Mayoro, Ibraahiimaa
Yaa leen xamal Maqaama Ibraahiimaa

Ramm nga leen tàggoog nañook sunuubaa
Siyaare nañ Tayba siyaare Tuubaa

Ajaale ngaak mbër wommataale say doom
Te mante Bàmba Sàmba yàqóo sam koom

Fab pawiyoŋ ba fa Rasuulul Laahi
Yót ko Sëriñ Tuubaa ndamul Wallahi

Seleŋlu nga’w ŋàññi ci wàlluw Yàlla
Fees nga palaas santal te wóolu Yàlla

Yaw la farañse teg nattuy Maaraabu
Ngir xam ne mat nga Xawsu mat na Xutbu

Yoonu murit sempi nga seenu raaya
Saw des lanuy giiroo ba am hidaaya

Sa mboor la gaa yiy xeeñtu fii ba Gànnaar
Naka nga jóg ñu tuddi Siidil Muxtaar

Yaa jëkk a aj Màkka ci yoonu Bàmbaa
Yaay santiyoŋ ci yoonu Seexu Bàmbaa

Lu nekk yaa ko jëkk a am ci Soodaan
Yaa nuy mosal di nu musal ci ay daan

Yaay ndimbalal réew mi ci at mu bekkoor
Yaa doon lebal waadoola yeek ñi fiy buur

Jirim yi ak miskiin yi ak ñiy baayoo
Ak muslukat yi waa ju ñëw nga waayoo

Amaana kuy ndokk witax baaraam baa
Te xam ne yaa cenal ndayam baayam baa

Maneefu laa suuxlu ba suul sa ndam yi
Maneefu laa gotti ba suul sa jëf yi

Yaa war a sant Yàlla ak Yónnen baa
Ngir foo tax ràngoo ngëneeli Bàmbaa

Bàmba takkal na la midaayi baatin
Amul ku koy tekki ladaa Booroom kun

Mbërum Sëriñ Tuubaa maneefu koo daan
Ma ngay takkee ndomba fa péeyi diiwaan

Maam Anta Njaay Wàcci na am na’b yaaram
Am ilimaan gàllewuleen ci Maaram

Yaaram du gam-gamlook sa gan mbaa xaadam
Wallaahi waa ju nekk xam na maasam

Taxawlu naa lii doy na gaa yu baax yi
Waa ju ko dégg war a muñ balaa yi

Te war a muñ nattu yi ak bekkoor bi
Te war a tuub bon-bon yi ak bàkkaar bi

“Ilayhi tubtu tawbatan nasuuhaa”
“Min kulli maa fahaltuhuu xabiihaa”

Bu dul konak xalaati ñiy parnoose
Danaa fi way way wu dëfal waa suu si

“Ahaasanal Laahu minas saytaani”
“Wa kulli haasidin minal jiiraani”

“Wa min tafassuqi wa min takabburi”
“Wa min tahawwudi wa min tanassuri”

Saytaane day mbër miy liggéey i ruuxale
Tubaab bi dib dagam di gënloo féewale

Xanaa yëgoo ci Al-Quraan la Yàlla wax
“Innas sayaatiina la yuuhuuna…” ilax

Naaféq yaa ngi daw  di raam ngir jamono
Jàngal: “Isaa laquul lasiina aamanuu”

Bu ñu demee Tuubaa nirook waa Tuubaa
Te buñ demee ca réew ma mel niy koobaa

Waaye Sëriñ Tuubaa maneefu koo nax
Maneefu koo njublaŋ ku tawlu day tex

Tabaarakal Laahu na def bóotam yaa
Ci Ahmadal Maamuuna ak rakkam yaa

Cem su nu naa Ahmadu Faati Tuure
Yal nañ ko tuuri may yu doy waa Tuure

Te Bàmba boole nu ca góoru diiwaan
Te fab boroom Gaawaan mu dellu Gaawaan

Te yal na waa Tumbuktooki Ñooro
Jébbalu ak Sigooki Fuuta Tooro

Te taal ba Bàmba taal ci réew mii
Yal na ko Seex dekkale far ci réew mee

Te dem gi yal na dollikuy maqaamaa
Ak i ngërëm keroog bisub xiyaamaa

“Aamiina aamiina wa sallal Laahu”
“Halaa Nabiyyinaa wa man waalaahu”

“Muhammadin wa Aalihii was Sahbi”
“Wa kulli muntamin lahuu fii hisbihii”

“Wa radiyal Laahu hanil Xadiimi”
“Mahat talaamiisati bil Maxduumi”

“Wa wahabal Laahu bihim li Muusaa”
Ànd ak Sëriñ Tuubaa te tàggoog buusaa

Allaahuma salli halaa Sëyyidinaa Muhammadin wa Aalihii wa Sahbihii wa Xadiimihii wa sallim.

Aji-bind ji: Omar Siise Al-Faaruq

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Murit ngalla

Murit ngalla deel muurook a waarook a waaraate
Di ñaaxook a ñaaxaateek a bégleek a xuppaate

Te def sab sëriñ muy kerkeraan jëm ci ay ngërëm
Te bul weddi lam santaane bum wax nga naa mbaate

Te jébbal ko sab xol fàww jébbal ko say alal
Te nos ruu gi wommat jox ko tey wax yërëmaati

Defal gumba jébbal tum bi kuy jis te bul gëlëm
Te bul xorxoral kon lee nga dem xayra xadraati

Te bul jànni bul diiŋat sëriñ mukk bul xuloo
Te bul mer di tontanteek a saagaak a xastaate

Bu dee jëf lu wuteek sunna say njort nay rafet
Sariihatu wér nay wax hahiiqatu wuutaate

Te bul xàddi bul gaaral te bul jëf lu dul ndigal
Te foo toll naa yaa xawsu man awma soxlaati

Te foo toll ngay farlook a xër-xërlu ciy ndigal
Di daw-dawlu saytaaneek jigéen ñii di waqaate

Te far fuñ wëllis say bokk ak kuy sewal ndigal
Berul dem ca gën gaa àlle bul dellu kër gaati

Te bul geesu bul yàkkamti bul faale ab daloo
Te bul xàcci bul ñaawal sa jëf njort raw naati

Di daanook a jóg bul naagu fuy daanu àggagoo
Ku yéegul ca kaw doo daanu bay dox di wootaate

Toroxlul te bul rëy-rëylu bum soxla ngay tayal
Nirul mbër maa daa wub làmb juy waaj a dëkkaate

Na ngay boole xiif ak rafle tey noppi tey xalam
Bu gaa ñay xaraŋ ngay jóg liléey ngën ji mboolaate

Te far dëddu dunyaa kiy woraakon bi wor ku bañ
Te ngay fuglu dee miy dox di songeek a bettaate

Te bul weddi bul ngistal bul woddi bul hañaan
Te bul gëdde bul wex wexlu bul dox di siisaate

Na nga yéene aw yiw képp kuy ngëram ne yaw
Yëram ndaw ña màggal mag ña loo am nga séddaate

Te màggal ku bokkak sab sëriñ doomam ak ñoñam
Nga wormaal ko koo gis nag ci ñii jox hadiyaati

Te def sab sëriñ muy sang buy wax nga daal di daw
Te foo toll naa yaa seexu yaa seexu maa ngeeti

Te say kàddu nay saf kelte buy junj lëf nga daa di daw
Di cellantu buy waxtaan itam bul ko ruubaate

Te ngay teel a xëy niy jëwrinam tey saxoo sikar
Bu mbooloo ma toogee ngay liggéeye a ñaaxaate

Te bul faale kay war naari-góoram tay dañal
Di feeruy lalam tey woote dag yaak a moslaate

Di mos lay ja ak yàppam wa tay gaarde xaalisam
Di xaajaanu tay séddee a boddee a wootaate

Di yor caabi yay tijjee a yor làmp yay jafal
Di faj soxla sum soxla a may gaa yi kër gaati

Du buurook a biddanteek a sangook a naja jug
Di fuddook a bin binlook a bëslook a déeyaate

Te bul faale kay xayxaylu tey jàngu tey daloo
Di soccook a set tay seetu tay daagu naa Faati

Di rixóo fuddan tey ŋàmbiy musuwaar di sol kawas
Te naa ndaw si sumyaam yaatu ban dem gëroo Faati

Di niroo a pornooseek a sëlmoo a wut daraa
Wisoo lañkoloñ fun toll raayoo diwak mbaate

Te fuñ jekki def waxtaanu xol muy ku xëy rafet
Di xasteek a reetaaneek a màtteek a boddaate

Di faarook a waxtaaneek a fóotlook a dox di kaf
Di toog ak jigéen cib lal di riisoo a déeyaate

Di sangoo malaanam yaak a tër tërub cib lalam
Di bantuy xetam tey wax dikkal fii nu fóonaate

Te doo dégg kuy ñaaxaate tey yedde fif kuréel
Di wut luy ngëram tey xërlu céy liyeek a jombaate

Damay sànku man Muusaa ci barkeb sunum Sëriñ
Mu wattal nu sun ñaawtéef yi muy xayra xayraati

Sëriñ bee di géejug Yàlla nan fóoti tay setal
Ndoxam bee fi saf suukar safak lem te dàqaate

Dagaan nan ci barkeb Bàmba kiy xutbu xarnuhii
Mu fóotal nu sunu bon bon yi ban xëy di fóotaate

Te may képp kuy sàkkuy ngëneelam la muy damoo
Ba dun xaare dun yalwaan dun dox di soxlaati

Te may nuy murit yuy sànku yuy sóobu ciy ndigal
Te tibbal nu ciy mbóotam ba nuy xëy tibbaate

Te xejjal nu fal noo fal ba nuy buure baatinam
Te leeral nu ciy làmpam ba nuy xëy di taalaate

Te feg dee gi feg moy feg balaa xiif itam mu feg
Te ñaagal nu ciy ndàmbam ba nuy xëy di ñaagaate

Te sellal sunuy jëf boole sunu fan yi faf guddal
Te yaahal sunuy wërsëg te may nuy hadiyaati

Te yokkal nu sunu mbooloo yi fob yi tàppe leen
Ba kenn dootu nooneek kenn sàkkaa di ŋàññaate

Te dox sunu digak saytaane wa nafsi wa hawaa
Wa dunyaa te not noonam yi ded fii di xuppaate

Te wommat nu fid dunyaa illal jannati hulaa
Te leeral sunuy xol fii banuy dox di waaraate

Aji-bind ji: Nogay Cuun

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Sëriñ Fàllu

Dégluleen tay ma bàkkati mbër
Yàlla miy fale fal na ko buur

Seexu Faadilu moo aye tay
Yàlla may na ko laasin danuur

Rabbanaa ko dogal ca Xaadim
Bi Xadiimi Basiiril nasiir

La mu def ku ko bañ yaa di dof
Laamu haqiba mooy waxi Buur

Jokk naa ca xaalifatu man
Yeslu naa ca daloo bee ca biir

Jokk naa jekki naa jékki naa
Dóotu man di wëreeru ba réer

Yegg nan yokk nan jàll nan
Jomal nan xaalifag Siidi nuur

Jàll nan war ca gaal ga ca Mbuur
Waaxu nanu ba waax ba ca poor

Irkaboo gaa yi nanu ñaani paas
Seexi Faadilu gaal gaa ngi teer

Sóobu nan sàbbi nan jàll nan
Gaajo nan ba ca géej gee fa Mbuur

Sémbu nan sangu nan jàpp nan
Sukkaléef nu ca duus ya fa Mbuur

Sàntu naa sant naa séddu naa
Xalifaa ma yafal maa ka suur

Jaaru naa jéndi naa màndi naa
Daane naa Faati Njaay mee fa Mbuur

Bàmba naa bàkk naa sama mbër
Làng naa maa ngi way sama géer

Laggu naa wàlliyoo wàlle naa
Lànk naa du nu ma wàllil Kajoor

Wallu naa wàlle naa woote naa
Wuyusi naa walla may kakabóor

Wàlliyaan seen i kër tëgguwul
Sànji nan làmbi Yàllaa di buur

Tawakalnaa halaa rabbinaa
Tawasalnaa bi Seexil Kabiir

Ràgg naa wopp naa wasfinii
Na nga ma safaraal saafi suduur

Làmbi diine ji sànj na tay
Mbàkke mbatee mu soo jël kubeer

Songileen jàngileen joggileen
Yal na ngeen daane bër yee fa mbiir

Adduna ki bakkan ñoo ma lor
Ak baneex ak ku rëy kee ma fiir

Kul ma leen daaneloon bal ma wëy
Rendi leen yaa di Seexul Kabiir

Sama ndaama la moo bari ndam
Daa ma dàmmee Bawal ak Kajoor

Ndama laa jar a way jar a kañ
Maa ko kañ ba ni këj yor i juur

Ku ko bañ maa la bej toj sa bëñ
Ku ko mer tee nga wëy Sigicoor

Ku ko bañ boo demee ci bàmmeel
Danga gis munakiir ak nakiir

Ku ko bañ boo demee fa siraat
Doo fa jàll nde doo am sufeer

Ku ko bañ naari jël xaalidan
Bolde dal gis nga fii hasafiir

Maa di xaadimu Ahmadunaa
May géewal fa këram moo di géer

Bàmba naa bàkk naa Mustafaa
Faahilun laa wayoon mat na góor

Xaadimul Mustafaa ma ko way
Maa ngi way Faadilan ak Basiir

Feelu naa faale naa Fàddulu naa
Faddalan laahu Yàllaa di buur

Liy ngëneel ay wookaa du ko lay
May yasaaho ko sob mooy Xadiir

Sibtu Bàlla moo feeru fa Ŋay
Doomi baayi sëriñ Bàlla Joor

Sibtu maam Asta Waalo Busoo
Doomi maam Jaara doo bàcci cuur

Mbër ba xuus na fa géej ya fa Mbuur
Bàmba naan na fa géej ga ca buur

Nel ko uusu ka teghasfi nii
Moo ko wax màndi nanu kaasi buur

Rembat nan falax nan moo nu duy
Kaasi buur wuute naak kaasi beer

Baayi Faatimatin maa ko fat
Sama nar bile dal na te wóor

Baayi Seex Murtadaa laa gëram
Baayi Maymuuna deesu ko joor

Baayi Móominatin maa ko gëm
Ku ko gëm dal di gën te nga buur

Baayi Aaminatin maa ko am
Ku ko am dóotu xaaraan i reer

Baayi Muslimatin maa ko mos
Ku ko mos dolli sukaara seer

Baayi Maymuuna mee moo ma may
Soxna yii denc naa ba ca Mbuur

Baayi Aayiisatin maa ko as
Koo ga géej dóotul fer maa ngi fuur

Mooma may ciy yéereem maa ngi sol
Dondoo nama ab sabadoor

Moom la maam Cerno daa barkeloo
Ngir Irkab sol na mbuubab Basiir

Mooma yar mooma yor bulma roy
Kul ma roy xam ni roy kul fi piir

Mooma def harfu haadaatihii
Fuma jëm ñuy maxal niki buur

Mooma def muhjisaati wa yam
Moo taxit sama way dem na Mbuur

Moo xorom sama way ba mu saf
Moo taxit sama tur dem na biir

Mooma def werekaanu këram
Moo tax it sama way dem ba wóor

Mooma may fuma jëm ñuy ma may
Moo tax it maay jigéen moo di góor

Mooma fal bama siiw ba ca Ndar
Jàll naa wéyi ji Waalook Giloor

Mooma may lii ma am maa gëram
Ku ko bañ nal ma jox maay siboor

Kiilu naa koolu naa kullu naa
Hamdulilaa hamdaan kasiir

Bàmba delsi na Tuubaa lanaa
Kalidoom baa toxal waa Jandeer

Mbër mi dem Màkka dem Tayba
Dem marwaata ki safaa ya ka seer

Mbër mi moom Mbàkke moom Daaru
Moom Njurbelak jàkka jii yaa di buur

Yànde ngaan tasbitan yaa fi man
Bàkkleen bàkkuran bàkkee wóor

Mbër mi moom xarnu beek jàkka jii
Donn Tuubaa su doon làbbey soor

Yaw sa may gii sagan dul ko am
Bàmba daal ko am fii duxuur

Yaa nuyóok Mustafal Mujtabaa
Yaw siyaare nga xayru xubuur

Yaa nuyóok Babakar ak Umar
Naan nga sam-sam ma def xayru biir

Haj nga umra nga dem nga Minan
Sànni jamra ya jam nga ba siir

Wër nga kaabata xayral waraa
Gàlliwóo yaa di ab libidoor

Yaay wurus tay ngalam dun la rax
Waa jalay sãs sa lay saf kulóor

Wuute gaak gaa yi tey doo përam
Yaay dëram wuute ngaak aw xandeer

Yaay seerif tay xalifay xadiim
Yaa demoon xaysaraa ak xusóor

Haalimun warihun haafisun
Yaa nu daa nafilaal weeru koor

Naasihul lil wara baarihun
Ka ma raw yaa ko raw yaa ngi fuur

Baasilun hahilun faadilun
Ka ma gën yaa ko gën yaa di weer

Haabidun haasidun saajidun
Ka ma man yaa ko man yaa ko dóor

Haasixun haadihul raakihun
Yaa rawoon Nguuda Kan moom Geeloor

Seydun maajidun waahidun
Yaa fi dem weesu Faas romb Tuur

Yaa himaadan waraa yaa nu doy
Yaa nu mag yaa nu raw yaay kabiir

Saabihun saadihun haafihun
Fawha ngay awliyaa fii duxuur

Kaafilun kaamilun yaa ka mat
Yaa nu sut ron maasam du góor

Hulwama hibuhoo hindahum
Xayruha fisamii hin baasir

Say xawaarih xajul ciy wolof
Say maqaamaa tay jomal saahiir

Baarakàllaahu fii fàddilinaa
Jàmm a neex yaw yoroo jam-jamoor

Yaw sa ay gii amul ay wu rëy
Ger bi jeex marsadiis dootul seer

Soxna Awaa Busoo làqi ndam
Moo nu ñaax ku ñëwul dóotu reer

Saafu nan soosu nan ceebu nan
Tibb nan tëbb nan noo ko suur

Marxaban marxaban jël nga ndam
Masiixan maxriban yaay seŋoor

Ŋoor nga ruu yi fi gën yaa fi gën
Ruu yu bon yaa la bañ diy siboor

Laataxaf bul ragal yaa fi man
Woy boroom àll bee ñay fëloor

Mase nen du feeroo ku doj
Doomi ndaamaa gi sooru ñëlóor

Makaruu makaralaahu faf
Yàlla nee seen pexee yàgg a tuur

Wuute ngaak hulafaa wu ya wéy
Jën wu tooy wuute naak bëtbëtóor

Yaa fi roy Xaadimul Mustafaa
Xum wu mag wuutenaak ab gunóor

Màndig leer wuute naak màndig naan
Gaynde Njaay wuute naak bukki Njuur

Xarnu bii yaa fi gën yaa fi raw
Baa mu mat wuute naak am sawóor

Xarnu bii bastulam yaa ko ful
Faddunaa yaa kumal yaa seloor

Xarnu bii sunu jigéen ñaa gi sool
Ay bolog dunu xarooti musoor

Xarnu bii yaa ko naatal bu wér
Bex-bexil yaw sa ay gee ka lóor

Xarnu bii wata yii bër-bëree
Tex-texil yaw texil tooli joor

Sàndikaa ka ka goñ yaa ko goñ
Yaa nu delloo daraay sabadoor

Kurs bii ka ca raw yaa ko raw
Yaay përam yar ba yaa teggi tuur

Yaa imaamal waraa wommatal
Huslimamal waraa fii husuur

Nit ku ñuul ak ku weex nangu nañ
Ñii di way ñaa ni wéy yaa di buur

Wommatal jox sa baay lee nu bew
War nanoo sant tay xeeñ sa bóor

Ràbbu yee ràbbileen saajileen
Suur balee tekkileen seen i cuur

Sàmb see tuubileen mokkleen
Sukk see sokkileen seen i coor

Waa ju way te wayoo kii ma way
Ab dëram ngay wayal mbaateb buur

Ku la bañ yal na xëy gisi bej
Mbaa mu gis munakiir ak nakiir

Ku la am yal na am ay dëram
Am ngëram am gëram mel ni buur

Tarbiyaal tarhiyaal noo la gëm
Sañ nga ñoo jëndee ay watafoor

Yaa yayoo jël àddiyaatinaa
Sañ nga ñoo jëndee ay fatafoor

Yaa nu moom ngir sa baaya nu may
Sañ nga noo jëndee ay sabadoor

Diine jii yaa fi mag yaa fi raw
Mbàkke mag dul fi topp sahiir

Mbàkke ba ñu koy xëjjoo awalan
Bàlla Aysaa ko jël mooy kabiir

Doomi Bàmba yi tay yaa fi mag
Wàlliyaan doo fi yóbbiy kubeer

Ken werenteetul ak sama mbër
Làng ngaa ngi ni nuut yaay kabiir

Làmbi diine ji tay ya ko wub
Tool bi yaay jëwriñam tee nga buur

Gaa ñi lay kontar ak ñii la bañ
Maa la bañ nañ la bañ duñ xadiir

Parti beek bandi yi lépp yam
Yàlla noppi na bitteeki biir

Lum defar yàqkat dul ko faj
Daane mag daanu xaj na ca biir

Dee nu sas dee nu woo yaa nu doy
Bul yëram bul nu rus dee nu dóor

Loo nu jox yaay defar baatinam
Gumba lan yaa di njàccaari buur

Tool bi gaa yaa ngi bay seen i sas
Yaw jumaa jaa ngi dal nga aw putóor

Masjidu jaamihun raafihun
Kakbata laahi Tuubaa ka foor

Bàmba nee su ko nit tabaxul
Ay malaayka ñëw diy siboor

Bil amiini amiini amiin
Moo di seenub àntalparenër

Rabbana innanaa nangu nan
Hablana bil munaa fii duxuur

Yaay donoy kay donoy Mustafaa
Màggalal kàbbaral woo sa buur

Yal na jàkka jii mat ba nu tëj
Te nga def ilimaan yaay kabiir

Yal na say doomi baay yépp sax
Far tabax seen i kër muy husuur

Yal na fan wii di wéy may yi wéy
Ku la xaar yal na xàddeeku buur

Lépp lu mu digle woon yal na am
Ci sa ay gii nga ànd ak basiir

Yal na doomi sëriñ Bàmba yii
Yàgg a donnante mbóoti duxuur

Yeggal naa Yàlla naa yàgg a way
Sama mbër maay géewal moo di géer

Yàlla naa yàgg a bàkki mbëram
Ndax mu mayma ridan wa tabuur

Léebu naa say gorom maa ko yar
Maysa Géy Mbaara Géy Njàmbee dóor

Fental naa bahru gii sama mbër
Jomal naa gaa ya cor seen i peer

Noppi naa xadmu naa sama way
Yàndee ngaande gi nii yor guleer

Yegg nan yegg nan yeggal nan
Julli nan ci Rasuulin Kabiir

Salliyan salliman sarmadan
Rabbanaa ci Basiiri nasiir

Wardaxam Seexina xublinaa
Baayu Faadilunaa ak Basiir

Te nga may soxna May ngën gi may
Te defal koy ngëram fal ko buur

Te nga may li xadiimi xadiir
Njàmme ka ngëramal genn góor

Ne ma aamiina aamiina ndax
Yàlla may nuy ngëram fal nu buur

Aji-bind ji: Soxna Nogay Cuun

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Yërmande

Sëriñ bi noo ngi lay dagaan
Te di la xaaraan ak a ñaan
Yaw mi sa xol amul kañaan
Koo gis defal ko yërmande

Te di la yalwaan ak a jooy
Sun lori xol ba faf ne wóoy
Ngir aji yaakaar sa du sooy
Tabe nga booleek yërmande

Te di la tuubal lu haraam
Ngir Yàlla tey nirook i jaam
Di waaf fi yaw di saf i baam
Nga di nu sëf sa yërmande

Te di la sant boo joxee
Te di la sàntu boo doxee
Te di la tontu boo waxee
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te di la sukkal ni jigéen
Te di la raamal di la fóon
Te di la sopp di la miin
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te di la gëm ta di la yéem
Te loo nu wax nu di ko jéem
Di bañ a moy di bañ a juum
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te di la jox ta doo nu laaj
Te loo nu laaj du nu ko waaj
Te lu mu rëy-rëy du nu ko xaaj
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te koo ci woo mu dal di ñëw
Hamaana sax mu sax fu yaw
Te loo ko wax mu dal di daw
Ngir bëgg a am sa yërmande

Di jéem a sàmm say ndigal
Tey jéem a def lu lay bégal
Di dàkk sam xel di fétal
Ngir bëgg a xam sa yërmande

Di rafle tay sóoñu di xiif
Di fande tay tëdd fi suuf
Tay diñe tay wopp ak a loof
Ngir bëgg a am sa yërmande

Te du nu xàddi du nu soof
Te du nu xàcc ndax i seef
Te foo taxaw nu ne fa seef
Ngir bëgg a am sa yërmande

Di laxasaayu di rañaan
Di xëy di gont du nu fanaan
Di daw di waaxu di tëraan
Ngir bëgg a am sa yërmande

Tàggook i ndey tàggook i baay
Du mbokk dub xarit du waay
Dub jegeñaale du najaay
Ngir bëgg a am sa yërmande

Yaw la nu def ngay sunu Baay
Di sunu Maam di sunu Yaay
Di sunu waay di sunu najaay
Di sunu ngën ji yërmande

Ba nanu gaa ya fi newoon
Topp la yaa gën ña dikkoon
Yaw mi nu may Kun Fayakuun
Gaawe nungir sa yërmande

Fab nanu saahir si bu wér
Boole ci baatin bi bu wér
Boole ci ruu yi ak i cér
Jébbal la ngir sa yërmande

Fóotal nu sunu tilimi xol
Ta sellalal nu sunu xol
Ba du nu xalam lu koy nëxal
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu ay leer ak i bóot
Te yar nu nook sunug njaboot
Di nu xamal xam-xam yu xóot
Yu bari ngir sa yërmande

Te na nga nu def ngën ji muriit
Fegal nu it pexem mariit
Te nga wutal nu ay muriit
Yu bari ngir sa yërmande

Te xàll ngir mi ba mu weex
Nu di ca aw te bu nu xeex
Te bu nu jàdd bu nu jeex
Ba gis sa néegi yërmande

Te bunu geesu bu nu seet
Hàddina mii tax nit a suut
Di xéy di gont ba ni suut
Àgg ca ngën ji yërmande

Te yar nu yor nu bu nu reew
Bu nu fo di dox di wër i réew
Bu nu werente bu nu soow
Tàggat nu ngir sa yërmande

Te nga fegal nu dee gu gaaw
Ak rékki gëm ak dee gu ñaaw
Ten sax ci loo wax nu ne waaw
Ndaxte nu am sa yërmande

Te may nu lan mébét ci yaw
Ciy haddiyaak i jëf yu yiw
Ta fàtteloo nu ku du yaw
Ngir Yàlla ak sa yërmande

May nu nu sax ci say ndigal
Pas-pas yi fab ko dëhëral
Sunu bir yi boole ko jubal
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu barke ak ngërëm
Ku nekk jékki ci kërëm
Tay jaamu lum soxla mu am
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu waa kër ak i doom
Ta may nu daaraa i njuróom
Fegal nu ay ràggak i góom
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te may nu ay njéndi yu yaa
Ta may nu ay dàgga yu yaa
Ta may nu ay seng it yu yaa
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te nga fegal nu ayu seef
Ak ayu mbas ak ayu xiif
Ak liy sufal kër ni ko fuuf
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Ak ayu béppub nasaraan
Ak kuy wëreeluy jabaraan
Mbaa kuy xalam di sabaraan
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Ak ayu jinneek ayu jaan
Mbaa tooke mbaa boroomu saan
Mbaa ayu waa ju nuy hañaan
Ngir Yàlla ak yërmande

Te bul nu seete ay ayib
Waa juy saraxtu day ayib
Géwal dafay way di xarab
Te teewu koo am yërmande

Ayib yi tee nu am lu baax
Yaw mi ko xam te am lu baax
Far ko te wuutal fa yu baax
Man nga ko ngir sa yërmande

Ayib yi tee li nu am lu nuy
Mébét ci yaw nga am li ngay
Mébét ci nun ban di la roy
Dindi ko def fu yërmande

Def nu nu gëm sunu Boroom
Def nu nu gën sunuy moroom
Sàmmal nu julliy juróom
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Sàmmal nu ruu yi bu nu réer
Bu nu gëlam te bu nu ruur
Ndawak magak jigéenak góor
Jofal ko ngir sa yërmande

Ta may nu wërsëg wu halaal
Ban di la yót loo man a laal
Te def nu gaa yoy ku nu laal
Réccu ko ngir sa yërmande

Te bu nu leb di ca meroo
Te bu nu wax di ca waroo
Te bu nu jëw bu nu beroo
Nan mane ngir sa yërmande

Te bu nu bew bu nu hañaan
Te bu nu jànni ku nu ñaan
Te bu nu moy te bu nu daan
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Te bu nu noonoo bu nu xeex
Bu nu xuloo te bu nu deex
Fu nu jékki am fa lu nu neex
Ndaxte nu am sa yërmande

Ku ne di jaamu ne ritaax
Di boole ay lal ak i taax
Ne gaa ya dee faa waax i seex
Ñuy wuyu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju am
Yaa ko amal te waa ju xam
Yaa ko xamal te waa ju gëm
Yaa ko mosal sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju man
Yaa ko manal te waa ju gën
Yaa ko gënal bi harfi kun
Gënal nu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju añ
Yaa ko añal te waa ju sañ
Yaa ko sañal ci li nga sañ
Sañal nu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju siiw
Ba ku ko gis dal di nu siiw
Am la mu am ba di ko soow
Yaa ko defal sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju duuf
Bay dox di fàdd ay bindéef
Ya ko yafal ba dóotu loof
Yafal nu ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne waa ju suur
Bay fàkki maasam te du buur
Yaa ko lehal te fal ko buur
Lehal nu fal nu yërmande

Yaa mi nga xam ne ku la soob
Nga may ko lépp lu ko soob
Bam fàtte lam jëkkoon di buub
Alal ya ngir sa yërmande

Yaw mi nga xam ne ku la moy
Du tee nga may ko gën ji may
Jéggal nu sunu moy yi te may
Nu ngën ji may ak yërmande

Bul nu ko jàppee bun moyee
Bun tayul ak bun tayee
Balul nu yaa gis kay maye
Njéggal gu ànd ak yërmande

Yaw la nu def Yonnen ba daan
Yaw la nu doyloo ba fa saam
Fegal nu lépp lu haraam
Ngir Yàlla ak sa yërmande

Yonnen ba ban ko jisatul
Te jis la ngay tegtale lol
Ku bañ a juuyook sa ndigal
Gis ko mu wan la yërmande

Nu fab la def la niki moom
Nga fab ko def ni sa Boroom
Mu fab la wan la sa Boroom
Mu jox la ngën ji yërmande

Te def la ngën ji jamonoom
Nga jiitu ken du sa moroom
Mu jox la mbóotam kun nga moom
Di sédde ngën ji yërmande

Doomam ya bañ leen jisatul
Te jis sa yoy ñuy rafetal
Sunna si tay awlu ndigal
Doy na nu ak sa yërmande

Màkkata bañ ci jotiwul
Te néeg i Tuubaa soriwul
Nu def ko Màkka tay jubal
Pas-pas yi ngir sa yërmande

Bu nu jisul yooya jumaa
Te jis fu yow ngën ji jumaa
Nu def ko muy yooya jumaa
Te bëgg a am sa yërmande

“Baytil Muqaddasi wa Shaam”
Ak i “Medinatul humaam”
Bu nu jisee Daaru Salaam
Doy na nu ak sa yërmande

Yàlla na nu sax ci yaw ba dee
Nga sax ci Yonnen bañ a dee
Mel ni Huddar mi tëha dee
Aamiina ngir sa yërmande

Te bu nu yëg mettitu dee
Malaaka yay mbugal ku dee
Bu nu nu jis képp ku dee
Ràmm ko ngir sa yërmande

Bu nu demee “Yawmal haqaab”
Ràmm nu bun nu fa “hisaab”
Bu nu fa rus ba di fa seeb
Ngir ñàkku ñàkk yërmande

Yóbb nu “jànnatul hulaa”
Kër ga amul tiis ak balaa
Te boole nook “kullal malaa”
Jox nu fa ngën ji yërmande

Danoo amul doole ju jëf
Amunu lëf amunu laf
Te bëgg a am la gaa ya jëf
Di am ci kaw sa yërmande

Moo tax nu jóg di la dagaan
Te di la way te di la ñaan
Te xam ni képp ku la ñaan
Nga may ko ngën ji yërmande

Yërëm nu may nu lii nu ñaan
Te bun ci jis bennub safaan
Te may nu li nu ñaanul te ñaan
Ko war nu ngir sa yërmande

Aamiina aamiina ne leen
Aamiina ndax ñu boole leen
Ci waxi Muusaa ba lu ngeen
Sàkkooti am ca yërmande

Aji-bind ji: Soxna Nogay Cuun

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Boroomam

Wolofalu Boroomam

Ma jóg kañ waa ja daa way ngën ji Yónnen
Ba Yónnen fal ko muy xutbub Boroomam

Li tax way wii wolof te waroon di yaaram
Damaa nar gaa yi jàngul xam Boroomam

Ma kañ ko te way ko ndaxte mu dolli may may
Géwal sañ naa wëreeluy kañ Boroomam

Ma nettali fiy jaloore te sulli fiy ndam
Te wax xar-baax yu tax ngeen xam Boroomam

Te xejj ya Yàlla fal xam nañ maqaamaam
Ca xar-baax yaak ca may yaak xam Boroomam

Ca wàlliyu yaak ca xawsu ya sax fa diiwaan
Ca xutbu ya ak ña daa wéet ak Boroomam

Ña xam Yàllaak ña xam Yónnen ca baawon
Ba tay kenn jaarugul fa mu jaar Boroomam .

Te wax jii moo ko wax ba ko noon ya yóbboo
Ku diiŋat wax jii moo juuyook Boroomam

Ca géej ga la làmbe Yàlla ba fekk muy géej
Mu tanq ca leeru hëybu ya naan, Boroomam

Ca géej ga la dàqe saytaaneek i gaayam
Buñiy maaj muy taxaw faratay Boroomam

Ca géej ga la moome mbóotum kun ci baatin
Bu noon ba fobee kënoom mu ne kun Boroomam

Ca géej ga la Bàmba tijjee ndàmbi xam-xam
Ba faf yor alliway xalimag Boroomam

Ba àgg ci Yàlla àgg ci ngën ji Yónnen
Ñu sopp ko soppi léppam muy Boroomam

Saxal foofee jihaari bakkan ci ay at
Di boole taggag julleek wéetal Boroomam

Ba faf seey mel ni suugar far ci Yónnen
Di moom muy moom ci baatin cëy! Boroomam .

Ñu bokk ko fal tofal ko ngërëm mu fob kun
Ñu wommat ruu yi jox ko mu jox Boroomam

Di kenn ku ñépp xam foofee ci baatin
Tubaab ya di bañ sëriñ si di yéem Boroomam

Mu faf dib jant faf tiim jépp dunyaa
Di taalif téere yuy sellal, Boroomam

Malaaka ya seere pal ga mu am fa diiwaan
Mu fal ay xutbu yuy déeyag Boroomam .

Balaa lëf a am ci péeyi aras ci baatin
Ñu diisook Daam te mooy jaasii Boroomam .

Te mooy wuutaatu Yónnen far ci kaw suuf
Di mbóotam kun ci lépp lu soob Boroomam

Mu làq ngërëm ci saahir ak ci baatin
Maqaamaam fawqa mboolem ñoñ Boroomam

Sëriñ Tuubaa di maanaam dex, ku dem duy
Ku sóobu ne mes, bu génnee xam Boroomam

Ku sóobe te wéy aw yoonam ya feesal
Ci ay leeram ba faf di duyal moroomam

Ku sóobug dex, na xam ndox dof bi yewwul
Te wàttum ndox lewet na te wex ci biiram

Ku sàggan sànku fàww te lab te doo duy
Te doo set, doo setal doo xam Boroomam

Meloy Bàmbaa ngi waa ju xamul na dégloo
Te roy-royluy jikkoom moo xam Boroomam

Di jox aji-laaj di dimbali ay dëkkaaleem
Du tooñ te ku tooñ mu jéggal ngir Boroomam

Di may ku ko bañ di woo ku ko foñ di neexal
Safoo ku ko soof ku dul kuy moy Boroomam

Di faj aajook a xamleey bóot di seexal
Di génneg ruu ci tuskare jox Boroomam

Di fekk ku ñépp xeeboon ay cosaanam
Mu fal ko ba ñépp faale ko mook Boroomam

Di fekk ku mel ni man jàngul liggéeyul
Mu seexal sol ko xam-xam mook Boroomam

Di fekk muriit bu dof bu tilim ferul baa
Mu fóot ba mu set tofal mbooloom Boroomam

Meloy kaw yaak meloy biiram dëppoo nañ
Du digle lu bon duy déglu ku dul Boroomam

Du moy ngir tiit, du bew ngir mbég lu rëy-rëy
Du bëgg, du bañ, du faale lu dul Boroomam

Du jàq, du rët, du jaaxle, du fàtte Yónnen
Te masul a tawat lu xew ci ku dul Boroomam

Du daw ay noon, du yox-yoxi ngir pexem nit
Du sukkandikoo ci mbam ku dul Boroomam

Lu mbir rëy-rëy da koy far dolli ag ngëm
Du yoqi, du daw, di mbër mu far ak Boroomam

Du wopp ba tax mu wàññig jaamu Yàllaam
Du tiis ba mu tax mu ër faratay Boroomam

Du dégg ag nodd mbaab kàppar te teewul
Lu taw-taw ak lu liw-liw cëy Boroomam

Du tabje ba tiim, du wuute masul di maamuum
Du gàpparu bis, du wéeru jullig Boroomam

Du yeexal wenn waxtu te masul a fay faat
La koy wax raw montar mooy Boroomam

Du ñàkk ba tax mu boddi kuréel ya koy laaj
Du denc alal lu dul téereey Boroomam

Du dox di tëjook i dëkkaaleem ci ay kër
Bu wéetaa ma nga ci Yónnen baa Boroomam

Du dox di nelaw ci ay lal guddi cëy kii!
Du lekk ba regg day mos ngir Boroomam

Di far ay moy di gàdduw tiis ci aw nit
Di sotiy may di jël sànjub Boroomam

Bu nattu jógaa ba jëmsi ci ag njabootam
Mu daar-daarloo ko ngir àndag Boroomam

Yërëm naw ndaw xamal leen yoonu baatin
Teral naw mag ba jébbal leen Boroomam .

Yafal nay bër tabax nay kër ci suuf sii
Xamal na ña sànku woon ngéerum Boroomam

Te taal na ci réew mi taal bu dul fay ci dunyaa
Maseefu la gis kemam cëy mook Boroomam !

Dëgër ba ni këŋ nooy ba ni nemm cig wet
Te am njàmbaar gu tar te ragal Boroomam

Woyof ba ni toyy diis ba ni gann cig wet
Lewet ba ni domm saf-sàppag Boroomam

Sawar, te lefog, te yaatu, te xér, te am ngor
Di tab bu dul jeele lumu am jox Boroomam

Rafet jëf saf xorom du waxa te reewul
Bariy teggiin ci ku mu gis ngir Boroomam

Du xejjag seen, du ay bokkam, du jàmbur
Ku ñëw mu teral digal la nga xam Boroomam

Du boddi, du ñax, du jànni, du xotti saatir
Da lay yaatal ëfal la nga mel ni doomam

Du màtte, du jëw, du xool lu warul te siisul
Du rummi, du mer, du xul ci lu dul Boroomam

Du xaste, du dóore, ñàkkul bay fayantoo
Du dog wormaak i bokkam baa Boroomam

Du fàtte, du fécc wóllëre, masul a wor nit
Du xàddi, du naagu yërmande ngir Boroomam

Du bew, du bajantu day waarook a waare
Du jeng, day fakki maasam ngir Boroomam

Du reetaan nit, du far-farloo, du sot nit
Du yàqub der, du tas nit ngir Boroomam

Ndaxam jii waay jikooy Yónnen la làmboo
Maneeful a lim ngëneelam yeek Boroomam

Funuy raaseeti waa juy mel ni mii mbër
Woyof na kaw te diis na ci biir Boroomam

Funuy raaseeti jant bu dem ba njolloor
Ta leeral yépp gox di kenul Boroomam

Funuy raaseeti waa joo xam ne buy wax
Ku nekk di lox di làqu ku dul Boroomam

Funuy raaseeti kok bu jógaa du geesoo
Di romb dërëm ya, jëm ca mbiram Boroomam

Funuy raaseeti kuy fob Alxuraan jii
Di def ciy taax di taalif ngir Boroomam

Funuy raaseeti kuy gis Ahlu Badrin
Di ànd ak ñoom te dëkkaaleek Boroomam

Funuy raaseeti waa joo xam ne buy way
Araf wu mu def aras di ca bég Boroomam

Funuy raaseeti waa joo xam ne fumu teew
Ku wopp mu faj ku dee mu yëgal Boroomam

Ku bañ bii xutbu bay raasiy moroomam
Du gis bu ni mel ci jii jamonoy Boroomam

Giseefu ko woon ca gaa ya wéyoon ca baawon
Te xarnu yii nuy jub it du ci ñëw Boroomam

Ku weddi ba tax mu bëgg ne maay moroomam
Na def li mu def te wax li mu wax Boroomam

Te dox li mu dox ci réewi Gaboŋ wa Kongo
Ci ay noonam te dellusi ciy moroomam

Te sàkk ku mel ne seexi Ibra Faati
Wa Ahmadu Ndombe ak Làmpub Boroomam

Te sàkk ku mel ni seexi Abdu Rahmaan
Ku juddu ci Mbàkke mool a xamal Boroomam

Te sàkk ku làq jagleg Siidi Muxtaar
Ki dem ba siyaare Yónnen mook i doomam

Te seexal kem li Seexi Bàmba seexal
Te sellal seen xol ba ñu xam Boroomam

Te sàkkal leen i booloo fàww yuy jëf
Te tàggat leen ba duñu man a moy Boroomam

Te kat na saxal liggéeyal ngën ji Yónnen
Te bum tere muy taxaw faratay Boroomam

Te dootul nelaw, day daw soxna ya mu am
Di daw saytaane tey wéetag Boroomam

Te bum yoqat te bum jéllal lamuy jëf
Te bum ngistal ci jëf na ragal Boroomam

Te bum diiŋat sëriñ sa te bum fayantoo
Te bum bég ngir ku koy gottil moroomam

Te bum xas nit, bum jëw bum rambaaj it
Te bum fen bum dogag bokkag moroomam

Te kat na saxal jihaar bakkan ci boppam
Te muñ tiis ak naqar te ragal Boroomam

Te day xam bóoti xol xam baatinam nit
Di saafara ràggi xol di xalam Boroomam

Te bum digleek a aaye ci wàllu bakkan
Di woote ci kaw te biir ba gisul Boroomam

Li ngay lim doy na yaw Muusaa taxawlul
Ba tay jotagóo lu mat asakay Boroomam

Gu dégg ñu jàng way wii nang ma ñaanal
Ma am ngërëm te sax fi ba xam Boroomam

Te def géwelam bu koy way fii ak ba may dee
Te wax ju ma wax mu saf ko te saf Boroomam

Ku bëgg di mbër meloy Bàmba a ngi nii seetal
Ku mel nii mooy donay xutbub Boroomam

Aji-bind ji: Njaga Saar

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Yaasin

Yaasin

Ayaa Sóodaani jógleen déglu Muusaa
Mu tagg fi Mustafaa ma ñu tudde Yaasin

Gëjóon naa way ngireek ñiy sàcc i taalif
Ta seen baay sax ferul baa siin fa Yaasin

Subuuxun waay ! Xuduusun, réewi Sóodaan
Gumbay xélleer yi sax di palamtu Yaasin

Ngëlamtee bon nde kon jaahil du taalif
Ni xélleer warta yab njàccaar fa Yaasin

Walaay ndaamaa ngi sóoru njalóor gu dangaŋ
Xanaa dafa repp am dafa réere Yaasin

Ku tëkkale Bàmba ak sëriñam dafay nar
Nde géej ga fa Ndar jisee su ko Mbar fa Yaasin

Pajug aajoog muriid yuy daw araamul
Ku man na ko def sibeesu ko wóor na Yaasin

Ku xam bay way nga far way gën ji Yónnen
Ndegam xam-xam ba leer na ba sar ca Yaasin

Sëriñ Tuubaa ni man sa ma géer gi may way
Du déglu géwal bu xol ba tilim fa Yaasin

Sëriñ Tuubaa ne kuy taalif nga taalif
Ca sahaaba ya mbaa ca waliyyu yaak ca Yaasin

Ku way te wayoo ci Yónnen mbaa ci waayam
Araf ya nga way dangeen ko layoo fa Yaasin

Te Yónnen daf ni waa ju ma tagg aw way
Ne warlul naa la àjjana fàww Yaasin

Li lee tax man ma dib géwalam ci baatin
Di way seex Bàmba mbër mi fi wuutu Yaasin

Boroom taar boobu moo ma jaral di taalif
Di tuuru di tuuru ngir la mu donn Yaasin

Solaat naab robb woo kaalaa ni Laamin
Layal naa Bàmba maa ngi layoo ci Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yónnen
Ka taaru ba Yàlla yónni ko saaru Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Taahaa
Wa Taahiru ak Mutaharu ñoo di Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Maahin
Ka far bàkkaar ya kookale moo di Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Haadii
Ka gindi sa maam ya réeroon wan la Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Nuurun
Siraaju-l-Laahi làmpub gaas ba Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Muxtaar
Ka Yàlla ni Mustafaa ma ñu tann i Yaasin

Ku lay jaay taar na sam xel dem ci Yaasin
Imaamu mursaliin ki lee di Yaasin

Muhammad mooy turam wa ñu sant i baayam
Wa Ahmadu mbaa te Haamidu mbaa te Yaasin

Te Ahmadu moo di rahmatunaa ci baatin
Te Haamidu moo di nihmatunaa fa Yaasin

Turam ya mu am da ñoo làmboo ci mahnaa
Limub xeetam wi ciy xéewal fa Yaasin

Turam yi le mat na ñaari téeméer wa ihdaa
Yëral ma Dalaa ilul Xayraati Yaasin

Bariy tur daa na tektale mbër ci mahnaa
Te mii mbër kenn tëggaaliwu koo ti Yaasin

Te nag jinneek malaakaag ñépp a raamoon
Ci Yawma Alastu jébblu naa ko Yaasin

Juddóom ba rafet na koo kay gën ji Xaashim
Amul ci araab xurayshin xam na Yaasin

Di yaaram doomi yaaram doomi yaaram
Sëtub Màkkaag Madiina du maasu Yaasin

Nde maamam yaag i doom ya sëtu xurayshin
Ca taarab taar ba lañ taaroo ni Yaasin

Su ngeen dégloo ma lim tay maam i Yaasin
Te wax leen taar ba kenn du fi mel ni Yaasin

Muhammadu yaari Abdullaahi haashim
Wa Abdu Manaaf a doon limiyeer fa Yaasin

Da daa labbayka naa labbayka jahran
Ca ndigal maam ja ëskay mooma Yaasin

Xusayun ak Kilaabun yaari maamam
Wa Murrata seen i taar a nga mel ni Yaasin

Wa Kahbun ak Luwayyun teg ca Xaalib
Ña ngay taaroo ca taarub taar i Yaasin

Wa Fihrun teg ca Maalig teg ca Nadrun
Ña ngay saf i jànt ngir ceeñeer i Yaasin

Kinaanata ak Xusaymata yaari maamam
Ñi lee diy weer ya daa werloo fa Yaasin

Wa Mudrikatun wa Ilyaasun wa Madrun
Ci seeni kanam la leer ga newoon di Yaasin

Nisaarun teg ca Mahdin góor gu sempal
Limal Adnaan fii la ñu yam fa Yaasin

Ñi lee yor càllalag limiyeeri baatin
Ya jàpp ca leeri Yónnen moo di Yaasin

Cërub taaram ba moo leen sóor ba duñ moy
Banoo haashim shariif la ñu ngir ga Yaasin

Ma wax leen tay ni Yaasin mel ci saahir
Ba tudd fi gën ji mbindeef tudd Yaasin

Sangub Yónen yi mooy Yaasin ci baatin
Cangam ga ca moom mbindeef du ko xam fa Yaasin

Wa innaka lahalaa xuluqin haiimin
La Yàlla waxoon fa suuratu Nuun ca Yaasin

Walam taraqatu haynii misla Yaasin
Bi xalqin aw bi xulqin kenn du Yaasin

Jikkóom da fa yéemu, bind ba raw na am xel
Kamaalan aw jamaalan kenn du Yaasin

Laxad faaxa-l xalaaiqa nihma xalqan
Wa xulqan Mustafaa ma ñu tudde Yaasin

Mbindam baa sell, cër yaa jot mu sempal
Boroom ba ko móol du cuune te kaare Yaasin

Tëggam ba ko móol kuloor ko sëlam ko moo aay
Tabaaraka fiihi kenn du fi mel ni Yaasin

Guddul ba ni séll waa ju ko séen ne céy kaa
Deful ab duuñ ba tax nga ne cam fa Yaasin

Rëyul ni fëtëx ni gaa ñiy dox di fàngat
Di fàng ba mel ni mbaami tugal fa Yaasin

Wowul ba ni koŋŋ te yaramam du laal weñ
Sewul ba ni lambax ak a jub ne Yaasin

Di saf kumba liiti sew ba ni ruuj ta sooful
Ñanant u xasab du mooy taxawaayu Yaasin

Ku lëngoog moom mu sut la ca kaw nga dib duuñ
Ku topp ci moom mu raw la nga des fa Yaasin

Doxiin wa ñu def ci ramatu lay sukootoo
Ta tempom ba la daa daagoo fa Yaasin

Loxoom yu salab yu sell ya Yàlla fuddan
Te waaraam yay niroog sooroor u Yaasin

Weham ya ni weer mel ni butoñ yu ñuy tëj
Tajoor ba ko poose moo man a ñaw fa Yaasin

Te Yónnen dóoxuloon waŋulwóon te sëggul
Farul xajagun mel ni ku noonu Yaasin

Wetam da fa jànde biiram sew mu xeereer
Lasul noojul lexam ya ni làcc fa Yaasin

Diggam la ni xiit ndiggal tama lañ ko móolal
Te doq ga daf ni yoll ni bar fa Yaasin

Te xar kanamam ga day saf weeru badrin
Jëham ba wëndeelu far di melax fa Yaasin

Bakkan ba ne fonn mel ni nataal ba Ndar wër
Tuñam ya di saf batoŋ yu ñu ferme Yaasin

Du tafli fi suuf du ñandu du génne aw ban
Te lum mas a génne suuf ni tërax fa Yaasin

Ñaqam waa dàq sikki te dàq anbar
Te raw gaa foori bun bun jaa nga Yaasin

Loram yaa dàq suukar dàq ag lem
Te neexe ni dax te weexe ni soow fa Yaasin

Gëñam ya di saf kayit gii ma yor di melxet
Wàllaay gàcceel na perkaal bee Yaasin

Bu masaa ne kang di ree nga ni koŋŋ tey say
Su muuñaa muy melax di melax fa Yaasin

Ba sàkkalu Yàlla way samandaay palanteer
Te mel nig yuur ju taw ci galaas fa Yaasin

Njamal Yàllaam la andak jaamu Yàllaam
La Yaasin

judduhaale du maasi Yaasin
Kawar ga ni laas ni sooy ba ma jis fa Bànjul
Di mel meli njañ la mel ni wurus fa Yaasin

Te faasam yaa nga mel ni wurus wu déewul
Di lér léri tey battarñiku kaari Yaasin

Lexam yu rattax yu mel ni ki feer yu ñuy diw
Te yéen ya ni lipp mel ni ki yoosa Yaasin

Gëtam yaa ngay wëndeelu ilaa jixaatin
Ba mel ni ki móol dolaari wurus fa Yaasin

Bëtam ba di dàq per ya di saf nenab baa
Te moo gën a jis boroom limiyeer fa Yaasin

Di xool kanamam te gët ya di jis ginnaawam
Amul takkndeer nde taar bay leer fa Yaasin

Su gët ya di gam-gameek a nelaw ci saahir
Xolam ba di xoole kenn du fi mel ni Yaasin

Ca tusngali àjjanaam la ko Yàlla tusngal
Sëlam ko ca salsabiilan naa ko Yaasin

Te kersa ga daa na tax suy xool di lamsal
Da daa wax ndànk tay dox ndànk Yaasin

Barul te dërul nosul dotomul te taqul
Ta leebul làmmiñam da fa wér ni Yaasin

Cëram yaa jot te mbaggam yaa ganaawam
Ñu tempe ca xaatimab Yónen fa Yaasin

Malaaka ya xar dënn ba yeti yoonam
Raxas ko mu set ñu duy koy leer fa Yaasin

La nekk ci Jaal jaral na ma dem Madiina
Wa Màkkata Marwata ak i Safaa fa Yaasin

Ku dem ba këram mu soppi la soppi saw tur
Ñu naa la al haaji ngay ku ñu baal fa Yaasin

Ka neexon tay ma am àngaari xaalis
Nde kon mani meŋŋ dem ba siyaare Yaasin

Di gont a ka xëy di gont a ka xëy ba faf dee
Di dox ciy doj di xuus cim ndox ba Yaasin

Di rombiy gar di nootiy ñas ba Jidda
Di tànk di dox ba bufta ba wal fa Yaasin

Wallaay mile Jaal jaral na ma war fafalnaaw
Woroom awiyoŋ ya sànni ma bomb Yaasin

Ma nuur ciy niir tawat ca di tawte ay at
Li nuuril Mustafaa ma ñu tudde Yaasin

Ma tàbbi ci suuf ba taxta saree ni Yuunus
Ngireek li ma xam ca moomale Jaal di Yaasin

Li nekk Jaal jaral na ma tay ma jaaloo
Di jaalook Jaal ba jeelu ci moom fa Yaasin

Kilee jar a way kilee jar a nax di neexal
Di jox libidoor ba deesu la dóor fa Yaasin

Kilee jar a woo di jox piticeen ba duuseen
Ba deesula ceen ba kenn di la seen fa Yaasin

Kilee ma jaral jihaari bakkan ba am kun
Ba wax ju ma wax di kun fayakuunu Yaasin

Kilee ma jaral jihaari fetal yu naa tëf
Ba raw Itileer ngireek wuti leer fa Yaasin

Kilee ma jaral ma faf àngaase ay at
Ba angale xar ma nib angaay fa Yaasin

Kilee ma jaral faseek Salmaa wa Laylaa
Wa Hindun ndax ma denc fa am ca Yaasin

Ayaa Jaal Bombe, way na nu séy ta bomboo
Ma laal sa yaram wi ndax nga yëram ma Yaasin

Ayaa Jaal Bombe way sa bakkan gi muuñal
Te wan ma sa xar kanam te ree ma Yaasin

Da maa sob waaye jomb nga sax samay kem
Te waa ja xamul xamal ni xamul fa Yaasin

Ma jóg nu fasante wóllare féek ba may dee
Na ngeen ma ko seede maa ngi ci Jaal fa Yaasin

Te Njàmme du waa ja naa fase naa la gontal
Ñëwal mbaa ma baxda sawji la léegi Yaasin

Te maa ngi ci yaw ba bañ may jaale yaw Jaal
Te soo ma jëlut kaneen du ma jël fa Yaasin

Ma dellu fi wax xibaar ya ma xam ci Yaasin
Maneefu la lim ngëneel ya ma jis fa Yaasin

Wallaay sama bët jisul sama nopp déggul
Te xel mi dajul ku mel ni ki Jaal fa Yaasin

Amul ca malaaka sakkaa nit wa jinnin
Te baahima ak njanaaw du ñu mel ni Yaasin

Te laaj naa Mulku laaj Malakuutu turran
Ba laaj baxrul muxiiti ku mel ni Yaasin
Ñu naa ma amul ca gaa ya wéyóon ca baawon

Te ñiy bëgg a ñëw amul ci ku mel ni Yaasin
Ma laaj ko fa ardu shimshimatin ña dul dee
Ñu naa ma amul fii kenn ku fi mel ni Yaasin

Fullaam jaak faaydaam ja ma xam ci Yaasin
Jiseefu ko woon ca Aadama maami Yaasin

Fitam waa ma xam du jàq du rët du saalit
Ku weddi nga laaj ko Jibriil xam na Yaasin

Ngoram gaak maandoom gaak bari bayre am jom
Yaroom gaak taar ba ñoo booloo fa Yaasin

Xelam maag xay ga sempale gaak na muy def
Salañ-salañam jaag wajtaay wa Yaasin

Ku jooytu fi moom mu far rangooñ muy ree
Ku rafle mu wodd faj say aajo Yaasin

Te moo man u gan ganam du tawat du jàmbat
Ku teew mu teral, ku woote mu sédd Yaasin

Ku xaar mu xaral la xarbaax jox la say dab
Ku fuuyu ni guus di séddale mel ni Yaasin

Ku wopp mu faj, ku faatu mu yóbb Tuubaa
Musal ko ci naari ramm ñoñam fa Yaasin

Fa Tuubaa summa Tuubaa summa Tuubaa
Ñehal na ku sopp Bàmba te sopp Yaasin

Fa waylun summa waylun summa waylun
Ñehal na ku noonu Bàmba te noonu Yaasin

Su doon ab kursu man teg naa ci Yaasin
Përëmiyeer baa ngi maa nome Jaal Yaasin

Su defoon làmb yaw Jaal Yaasin yaa di saa mbër
Dabal dóor gaa ya bañ Seex Bàmba Yaasin

Su doon wote maa la jox sama karti xol bii
Nde yaw say kàndidaa ne na wiiw fa Yaasin

Te songal mbër ya jàggil daane joggil
Ñi fay kontar Sëriñ Tuubaa fa Yaasin

Su ngeen dégloo ma wax leen tey ci Yaasin
Lu ngeen xamuloon xam-xam yi yées na Yaasin

Térub taaram ba jaamu na taar ba ay at
Sirrub leeram ga jaamu na buur ba Yaasin

Waxoon naa leen ko dem leen seeti mawlid
Jamaalan min jamaalin leeri Yaasin

Nit ak jinneeg malaakaag ñépp a daa daw
Di wër leeram ga ay ati-at fa Yaasin

Nit ak jinneeg malaakaag ñépp a xooloon
Di taasu ca leer ga woon ca asal ca Yaasin

Kerog la ñu jàpp morso ca taar ba xàllar
Tasaare ko tuur ko seddalé gaa yi Yaasin

Térub taaram ba lañ tuur uurulayni
Ba tax du ñu faatu ngir taar bee fa Yaasin

Te joŋoma yoo ya ñoo di woroom i tiitër
Ña ngay taaru ca àjjana daaru Yaasin

Te benn kawar ci ñoom bu rotoon ci dunyaa
Nga janoog leeri péeyi Aras ni Yaasin

Térub taarub jigéen ña di uurul aynin
La joŋoma yii di taaroo wóor na Yaasin

Ci leerag Jaal la Aadama leere nuuran
Ba tax ibliisu noonu ko noonu Yaasin

Ma wax la na taar ba séddalikoo ca baawaan
Ba tér ba royaat ca Aadama maami Yaasin

Sirub taaram la Aadama maam ja làmboo
Ba Yàlla ni usjuduu ngir leeri Yaasin

Térub taaram la àjjana sax di taaroo
Di taaroo làmbi kaasam bir na Yaasin

Térub taaram la Ibrahiima naanoon
Diwoo ko ba gaa yi Namroos naa ko Yaasin

Sirub Jaal Bombee fay sawaraam wa bardaa
Ba dolli ca faf salaaman ker ga Yaasin

Térub taaram mellax na ca gaali Nóohin
Ca Bismil laahi mujreehaa ni Yaasin

Labal noonam ya ak doom jam ni irkab
Ku bañ Seex Bàmba doo war gaali Yaasin

Térub Taaram la Muusaa Njàmmee sàngoo
Ba muy dem Tuuri Siinaa jis na Yaasin

Sirub taaram la xotti ci baxru xalsuum
Labal Firawna tas xaaruuna Yaasin

Térub taaram ca teex ba la Yàlla réexon
Ca kaw Ayyuuba ràgg ga wér fa Yaasin

Sirub taaram ba delloo taar boroomam
Ba nihmal Abdu feeñu ko ngir ga Yaasin

Térub taaram ca teex ba la tibb ratax
Mu dal Daawuuda baay i Sulley fa Yaasin

Mu fab sirroom ba fent ca weñ gu ñuulam
Ba faf di xaliifatan ngir leeri Yaasin

Térub taaram ca teex ba la jox Sulleymaan
Mu def kob jaaro ñaan mulkan fa Yaasin

Ci barkeb Jaal la jinne ya ak njanaaw yii
Di toppe Sulley mu war ci ngelaw ni Yaasin

Térub taaram la maam Yànqooba tuufóo
Ba gët yi ne bàq daa na palamtu Yaasin

Térub taaram la Yuusufa doom ja sëlmoo
Fa Jawharu Xusnihii mooy taaru Yaasin

Sirub taaram ba moo lëjaloon saliixaa
Ba muy poñe Yuusu ngir njaaloo fa Yaasin

Térub taaram la Ismaaiila taaroo
Ba fawxa na doom i Taara ya ngir ga Yaasin

Sirub taaram ba wéll na maau Zam-zam
Keroog ba fa Isma juddóo ngir ga Yaasin

Térub taaram la roof Isxaaqa mbokkam
Ba Israaiila far xeeb maami Yaasin

Térub saahir sa lañ fab ndox ma tuur leen
Mu rëyloo leen ba far na ñu noonu Yaasin

Térub taaram ca teex ba la sànni Yuunus
Ca Batni-Xuuti muy sàbbaale Yaasin

Ci barkeb Jaal la daa waxi Laa Ilaaha
Ci biir jënam wa illaa Anta Yaasin

Térab taaram la jox Idriisa waayam
Ba moo jëkk a bind jëkk a durus fa Yaasin

Ci barkeb Jaal la dëkk ba nax Boroomam
Ba dem Firdawsi faf ne fa kuus fa Yaasin

Térub taaram la jox Luutan mu ràngoo
Ba wëlbati suuf si Kanxaanan fa Yaasin

Ba Aaliyaxaa di saafilaxaa ña ngay sér
Mu taw ay doj ci seen kaw ngir ga Yaasin

Térab taaram ca teex ba la sotti iisaa
Mu wéy asamaaw rafaxnaahu ni Yaasin

Wa maa qataluu wa maa salabuu wa laakin
La Yàlla waxoon ca iisaa ngir ga Yaasin

Sirub taaram la Saalihu dóor ci aw doj
Gëleem ne ca téll génn di ŋaax fa Yaasin

Xuddaar a ko ray fa dam-dama neel aleyhim
Musiiba du yem ci bopp boroom fa Yaasin

Sirub taaram la Huudun jàppe aadan
Alag gaayam ya folli xéram ya Yaasin

Ci barke Jaal la Ilyaasaa maasam
Wa suu Kiflin limal Yasaxun fa Yaasin

Ba Aaruuna ak i Luqmaana ak i dendam
La ñuy taaloo ba tàkkale wóor na Yaasin

Muneesul lim li mii Jaal Bombe taalal
Taxawlul Njàmme ! Xatmul way wi Yaasin

Jamiihu-Rusli wa kurama jamiihan
Ña ngay taaloo ca leerug taali Yaasin

Wa nuuru-shamsi aw xamarin wa najmi
Ña ngay taaloo ca taarab leeri Yaasin

Te Saxaaba ya ak waliyyu ya mbaa te xawsoom
Wa xutbu-samaan ya ñoo di siboori Yaasin

Te Maaliku ak Xaniifatu mbaa te Anbal
Wa Sahaafihu seen i ngiir a di leer fa Yaasin

Te ngir ya ca des xaroon na ko ñetti téemeer
Tegal sittiina dolli ca yett Yaasin

Woroom ngiir yaag ña topp ci baatin
Ku tàqle yaa ngi tebbi ci taali Yaasin

Te Yaasin nee xuusul ngiir ya turran
Waroo diiŋat ku jëm si ci man ni Yaasin
Bu leen diiŋat ku ngeen jis donte xaj ba
Ndegam da na baw ci ruuram tooli Yaasin

Lilee tax man ma faf def Tayba Tuubaa
Te Mbàkke di Màkka Bàmbaay moom a Yaasin

Jumaa jile faf di joojële moo ma noppal
Sëriñ Tuubaay xaliifa ba donn Yaasin

Siyaarejileen siyaarejileen fa Tuubaa
Ku Yaasin raw na jàpp ci waayi Yaasin

Sirub taaram ba sar na ba jàll Taayif
Muhammadu doomi Aaminatan ni Yaasin

Maneefu la wax lu lamb ci moom ci baatin
Xaliifa bu mat xaliifatu wóor na Yaasin

Wa sallallaahu maha aalin wa sahbin
Aleyhi ma faf taxawlu te sopp Yaasin

Àllaahumma salli alaa Sayyidinaa Muhammadin wa sallim tasliiman.

Aji-bind ji: Sñ Ma-gànna Njaay
Aji-topp ji: Seexunaa Sëy


Catégories
Sëñ Musaa Ka

Su ngeen…

Su ngeen déglu woon tay danaa leen digal
Te man kat taxul may saxoo aw ndigal.

Damay digle ngir waa ju xam lii ma wax
Te am pas-pas ak jiitu dollee jubal .

Te kuy digle aw yiw ku dégluy waxam
Su yoolam ba teewee ñu séddoo ko jël.

Te Bàmbaa xëyoon bis di waar ab kureel
Ba wax lii ma jóg way ko man miy Géwal.

Na yëg képp kuy topp Yàlla ak a jëf

Ne Bàmbaa ngi yeesal la Yónnen ba naal.

La Yónnen ba ruujon taxaw xëy ko bay
La Bàmbay bayaat ak nitam nan jubal.

La Yónnen ba santaane woon ciw nitam
La Bàmbay digal kuy fasoo aw ndigal.

La Yónnen araamal la Yónnen siboon
La Bàmbay araamal di jëf lam waral.

Baleen topp dunyaa ba tax ngeen fasoo
Di sàggan di sàggan ba juuyook ndigal.

Buleen faale dunyaa ba wujjam wa ñëw
Te fékkul nu fàgguk cenam dun ko jël.

Nanuy fuglu dee ngir danuy dox di wër
Di betteek a yoot ak di dox fun yëgul.

Bunuy fàtte dee ngir danuy dox di wër
Di dog nit di wor nit xamul kuñ teral.

Di sàggan ba dee ñëw te fekkul nga jëf
Te sellalal ko ay nax la tey nax saxul.

Te loo farlu farlook a def waa ju gën
Du tee bis bu nee këtt doy law lëjal.

Te loo yóbbaloo lut sa jëf boo demee
Malaakay bugal jox la karneb mbugal.

Su boobaa nit ak jinne day def tirim
Malaakay wax ak yaw ñu dog lab kureel.

Ñu naa doomi diw jaa ngi ak diw nga jóg
Torox bay saf ub xaj lu jar lii amul.

Te loo jëf ñu feeñal lu baax ak lu bon
Te boo nee damaa réere mbir bolde dal.

Su boobaa da ngay jóg di réccook a rus
Jariñtil fa tus lut ñu dollee sonal.

Waxoon naa ko moo gën xamoon naa ko tay
Kerog ab layoo soo yayee gëm ndigal.

Deeleen sàmm seen cér yi ngir dees na leen
Taxawloo ci bis kat di seedey saxal.

Te yaw boo gëmut lii ma wax mbaa xamoo
Yërël “Suuratun nuuri” kon ngay jubal.

«Xaalal laahu tahaalaa:
Yawma tashadu halayhimuu alsinatuhum wa aydiihim wa arjuluhum bimaa kaanuu yahmaluun»

Baleen dox di xeebaate nit ñépp a yam
Awa ak Aadama a tax nu fab nuy teral.

Baleen xeebu askan ci am luñ amul
Awa ak Aadama a tax nu fab nuy bégal.

Ba laa kenn a xam kum gën ak kum gënul
Nu xëy bis ba booloo fa “Yawmal-Fasal”.

Baleen rëy cosaanal nit ak ag mujjam
Subeek médd kon soo rëyee it warul.

Baleen jëw baleen fen baleen dox di wax
Lu tax bokk yiy noone mbaa ñuy ragal.

Baleen noonuhanteek di fen fib sëriñ
Di gor gor su góor ak di xiixat jubul.

Baleen xëy di xas nit di yàq ub deram
Di tam nit ba tax dóotu dem fib kureel.

Baleen wuññi hawray jullit fum newul
Di dog worma tey fen di wor cib dëhal.

Baleen jëw baleen fen baleen wax lu bon
Bu “Yawmal-Xiyaamee” sa cér lay waxal.

Di jay nit di fab nit di gottiy kemam
Di suufeel i maasam di wax loo xamul.

Di far tooñkat ak faf di dooleel waxam
Di xay waay ca dëggam ga ngir lam amul.

Di roy-roylu Ceddook a foytuy waxam
Di jublaŋ di sàccaale tey for di jël.

Baleen topp bakkan ba far dox di moy
Bu kenn takk aw fas te ag teg amul.

Baleen takki suuf ak labat waayi nit
Baleen gëf baleen jël ku it dàmmatul.

Baleen tas ngorag nit ba xëy far ko jël
Te fekkoon ñu jengante woon bay lewal.

Baleen weeru koor ñëw nu def kow rajab
Di añ fàwwu bëccëg te dun aw ndigal.

Baleen roy tubaab ak tëjantey kaso
Baleen dunde àq ak di jël lol lewul.

Baleen rëj baleen jeex baleen ñëw fi nit
Di rocciy xibaaram di yut ñam dëkkal.

Baleen béeyu ay ànd moo gën tasoo
Baleen luy waral jot boroom ug mbugal.

Bu kenn leb te doo fay bu kenn sàcc lëf
Ku dee xam ne kër googa yombul alal.

Baleen xëy di jallawle njortal ci jëf
Ndigal ak ndugal teet ko biig la ak bugal.

Rafet njort lañ wax te aw ciy ndigal
Bu kenn xér ba weesu la Yónnen dëyal.

Sëriñ Bàmba nee njort Amna ay “fasal”
Bu kenn topp njortam ba far lëndëmal.

Rafet njort moo gën de laa “taqnatuu”
Ka dul sànk jëf tey faral tey fulal.

Sëriñ moo di geg bob ba laa kenn a dem
Ca meññat ma mbaa car ya moo lay digal.

Sëriñ boo ko dee wut janool ak mbiram
Te bul seet gëlub dóom ba kon doo ko tahal.

Sëriñ boo fu dégg ak sëriñ boo fu gis
Sëriñ Bàmba mooy seen sëriñ moo kummal.

Te moo xam soxlay nit te àttan mbiram
Te xam baatinub nit te xam mbóoti xol.

Te xam luy defar nit ba dootul tilim
Te kum jox ndigal sax du def luy sonal.

Te xam Yàlla xam gën ji Yónnen bu wér
Te far jiitu koo xam ne daf laa jubal.

Te wii waxtu moo yor la defaa mébat
Di xutbul di Xawsul ku am moo la fal.

Amul kem amul kem ca baawan ba tay
Ku raas ab kemam soo dajee it amul.

Sëriñ seey këriñ mooy fëriñ moo tax it
Sëriñ bum yamal nit ci dunyaa amul.

Sëriñ seedi garseetu Bàmbaay masin
Sëriñ bum yamal mbir ci dunyaa amul.

Sëriñ seey gobar mooy fetal tey kënu
Sëriñ bum yamal mbir ci dunyaa amul.

Sëriñ seey përëm mooy ngalam moo tax it
Sëriñ bum yamal mbir ci dunyaa amul.

Sëriñ see di biddiw yuy jeneer seen i ñoñ
Sëriñ Bàmba mooy jant leer gaa matal.

Sëriñ see di ay dab yu def nbokh yu neex
Sëriñ Bàmba mooy géej bu deeful nëxal.

Qiyaasal laa wa Ndar di am ciy tilim
Di sërxal ca géejam g ba nii tay nëxul.

Ku cay day ca lay duy te day def xelaw
Ku Xam lii ma wax xam ne lii dal na xel.

Danoo bon te sàggan te sun moy yi rëy
Te yaw lan def ub gak wutal nuy dëgal.

Sunuy mbir sunuy jëf sunuy nos sunuy
Juróom-yaari cér yépp Bàmbaa fobal.

Te yal naŋ nu fóotal tilim gin tilim
Te sellalal sunuy jëf ba dootun nëxal.

Te def nub muriit bob danuy sax ci yaw
Di daw loo nu dawloo te aw say ndigal.

Aji-bind ji: Mustafaa Géy
Aji-topp ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Manatumaa jekki…

Bismi laahi rahmaani raahiim ,wasallalaahu tahaalaa halaa Sëyyidinaa wamawlaanaa Muhammadin wa-halaa aalihii wasahbihii waxayra xaddimihii wasallama tasliimaa.
Xaala Muusaa Ka bukaa an halal xadiimi li faxri mudrika.

Manatumaa jekki te nekkumay jooy
Sëriñ bi cëy àddina yaaka maa juuy

Sëriñ bi waa ju ko jisoon jisub xol
Koo mantee jis it mu sew ci sam xel

Sëriñ bi waa ju ko jisoon mu jis la
Koo manatee jis it du tax mu doy la

Sëriñ bi waa ju ko mosoon mu mos la
Koo manatee mos it du tax mu saf la

Sëriñ bi gaayi ko amoon te ñàkk-ko
Kuñ manatee ñàkk it du tax ñu faale ko

Sëriñ bi gaayi ko hamoon te xewle ko
Moo tee ñu dëgmu far di jooy ba fekki ko

Sëriñ bi waa kërëm ña nekkoon Njaareem
Seen xol yi dootu jis lu rëy bam jara yéem

Sëriñ bi waa kërëm ñi nan leen wormaal
Te fonk leen def leen i nday bu kenn laal

Sëriñ bi saahir si dafay melow nit
Baatin bi leppi Yàlla éey du leen nit

Sëriñ bi xar-baax la gu Yàlla feeñal
Amul nirook i nawle mbaa kuy feeñal

Sériñ bi doomam yile nana leen jiital
Di leen siyaare bir yi bun ko juutal

Sëriñ bi cam soo ca xiyaas mu yées ko
Te moom palaas boo ko wutal mu fees ko

Sëriñ bi yaw niroowulaak malaaka
Te doo rawaan doo jinne doo Muusaa Ka

Sëriñ bi yaw niroowulaak sahaaba
Yaa raw ñadaan xool di janook kahaaba

Sëriñ bi yaw yaa jiitu gaayi diiwaan
Yaa raw ñadaa feeñal i mbóot di baawaan

Sëriñ bi yaa raw gaayadaan fanaani
Haras di xuus ca dexi leer yay naani

Sëriñ bi jéggi nga palaasi xutbu
Ngir sàkk ngay xawsu yu sàkk i xutbu

Sëriñ bi yaw niroowulaak Jiilaani
Faxóo nirook Saasali baa Tiijaani

Sëriñ bi yaw yaa boole mbóotam ngir ya
Ak àtteyaak sañ-sañ ya ak seen leer ya

Sëriñ bi yaw jàll nga ngiirum werdu
Yaw sab muxaddam du jubook i ardo

Sëriñ bi weesu nga mbirum wilaaya
Xam-xam bi it raw na xamug diraaya

Sëriñ bi yaw niroowulaak wàlliyu
fafoo nirook ñay woote ak mahdiyyu

Sëriñ bi yaw Yàlla a ne laa naabiiyaa
Nde kon ku lay woo far ne yaa nabiiyaa

Sëriñ bi yaw yaa wuutu ngën ji yonnen
Saa gëti xol jis na ko dootu wànnen

Sëriñ bi bir yaak melo yaak jikkoom ya
Day saf meloy yonnen ba siloom ya

Sëriñ bi muñ gaak nattu gaak wàkkiirlu ga
Day saf muñug yonnen ba ak cellerlu ga

Sëriñ bi wéetal gamu wéetal Yàlla
boo koy xalam mu doy la ci Yàlla

Sëriñ bi xér gaak tabe gaak njàbmaar ga
Day saf tabeg yonnen ba ak yaakar ja

Sériñ bi nooy gaak kersa gaak yërmaande ja
Day saf xolub yonnen ba ak yërmaande ja

Sëriñ bi ham gaak dëddu gaak lewet ga
Day saf dëddug yonnen ba ak hamam ga

Sëriñ bi téy gaak raglu ga lewam ga
Day saf ku xool yonnen ba ak muuñam ga

Sëriñ bi wax jaak waare waak haddiis ja
Day saf fu yonnen jekki ak Xadiija

Sëriñ bi nim wootee ci yoonu tarbiya
Day saf na yonnen ba defoon cig tarqiya

Sëriñ bi nim seexale gaayi wuyusi
Day saf na yonnen ba defoon Xuraysi

Sëriñ bi ñam tarbiya woon ca baawon
Raw nanu jéeg ngir seen i xol lañ jaayoon

Sëriñ bi nim leerale taalub lislaam
Day saf jihaar ju mag ja fentoon lislaam

Sëriñ bi moo laxasu yeesal diine
Fekkoon na taal bay bëgg a fay fasànna

Sëriñ bi moo bayaat lu toolub sunna
Ku ne di bay di haj di gën di sonn

Sëriñ bi moo tuxal bidaa ci réew mi
Ak aada yuy jaahil sosoon ci réew mi

Sëriñ bi tax surga du faale ngonnal
Te xam ne dañ daa gonlu booleek mindël

Sëriñ bi bi tax kaamil di jar ay téemeer
Te xamne daawul jar lu weesu fanweer

Sëriñ bi moo dindi ci réewam soodaan
Kuy waññ mbaa kuy wàlli njongiy seetaan

Sëriñ bimoo tax mag ña woon ca baawon
Bàyyi tux ak fóon ak yu mel ni yaa woon

Sëriñ bi moo tax bépp séeréer bàyyi naan
Bawal-bawal ba sàcc pël bàyyi safaan

Sëriñ bi tas daara yi samp i daaru
Ngir daara yee dañ daa doroo ka taaru

Sëriñ bi tax sàmm si dootun wax óow
Ken du ne naam giwal ba xaste ak coow

Sëriñ bi tax ba ndaw ñi màggal mag ñi
Ba mag ñu baax ñi far di jiital ndaw ñi

Sëriñ bi tax ba nun wolof nu tekki
Te xam ne ken daawu fi dox di fokki

Sëriñ bi tax waa Màkka ak Madiina
Difi siyara si di wutsi diine

Sëriñ bi tax deefu nu yët hidaaya
Te xam ne noo daa yóbb ay hidaaya

Aji-bind ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Xarnu bi

Sëriñ bi noo ngi deeti ñaan
Faxiir dafay nangoo dagaan
Nangul nu lépp lu nu ñaan
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Noo ngi dagaan ci Mustafaa
Ma nekk marwata ak safaa
Ak àqi Amdi Mustafaa
Mi Yàlla jébbal xarnu bi

Ak àqi mboolem ay rakkam
Ak àqi séen baay yi ñu am
Ak àqi seex yi Bàmba am
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mboolem muriit yépp a ngi tuub
Tey réccu bàkkaar yi nu juub
Ba lu nu bay-bay, du nu góob
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Mbàkke, dangay boroom i mbóot
Te sag njaboot tawat giloot
Ñu def ma ab àntalpareet
May làpputoo waa xarnu bi

Aw ma maxaamam di la woo
Waaye murit yi ñoo ma woo
Ne tawatal te bu nu woo
Saw làmmiñay wow xarnu bi

Tay jii ma wax ba ne tareet
Ngir yaa ma def àntalpareet
Yaa fab i xam-xam ne yëreet
Ci sama xol, ci xarnu bi

Te bul ma tanqamlu ci ñaan
Ngir lii ma bon tey ku añaan
Muriid yi yépp a la ko ñaan
Ngir bëg nga dekkal xarnu bi

Jooy i perantal la nu jooy
Boo nu fabul, lee nu ne wóoy
Ku nu yafal, ban def i kóoy
Mu dellu naatal xarnu bi

Jisu nu yaay te noo ngi raam
Ku ñàkk yaay, day nàmp maam
Buural te boot nu, ngalla daam
Roggndi mboolem xarnu bi

Fabal sa doom yi yépp boot
Ñoom it ñu boot séen ug njaboot
Ku manta boot nga jox ko mbóot
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Te fab muriit yi suturaal
Mottali jàkka jii ñu naal
Foo toll dolli séen alaal
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Ndax Yàlla Amdi Mustafaa
Tabax jumaa yi Mustafaa
Bam tol ni marwata ak safaa
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mboolem murit yépp a ngi jooy
Ngir luñu bay mu dal di gooy
Ba séen i àddiya a ngi booy
Sarax nu naatal xarnu bi

Jamono jaa ngi xiif a xiif
Luñ togg bar gi ne ko fuuf
Seex Bàmba neel ngën ji mbindeef
Mu dellu naatal xarnu bi

Xiif tax na ñenn mag ñi yooy
Xiif tax na gor su ndaw di jooy
Xiif tax na yenn tool yi booy
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Tax na ña daa joxee ngi laaj
Ñii jàpp séen i sas di xaaj
Ken dóotu dem fenn ba waaj
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Xam nañ ne yaa nu daa tawal
Daa nu bayal daa nu ñoral
Daa nu roñal daa nu daggal
Feesal nga sàqi xarnu bi

Sa yërmandee nu daa defal
Lu xel dajul daa nu dëfal
Daa nu tibbal daa nu lehal
Reggal nga mboolem xarnu bi

Sa yërmandee nu daa sanal
Jigéen ña yaa nu daa amal
Tay ñépp a yam ken amatul
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Ñii séen i sag sàggiku na
Ñii séen i gaay dàggeeku na
Ñii séen i ngëm rékkiku na
Ngir ñàkk gii ci xarnu bi

At moo ne ndax mu tane daaw
Muy gën a far dellu gannaaw
Ba rab yu aay yi sax di naaw
Ay Mbàkke geesul xarnu bi

Wuy nun a wuy noo ka torox
Yalwaan amoo ku la sarax
Garab bu daanoo xob ya lax
Bàmbaay ndànjaamal xarnu bi

Garab gu mag bu nee jirim
Garab yu ndaw yi diy jirim
Meññat ma say mbir ma ëlëm
Lii rekk a dal waa xarnu bi

Allaahu akbarus samaan
Jamono moo man a safaan
Xéewal yi daf daa walangaan
Ci dabi mboolem xarnu bi

Libeek sikkeek i sahfaraan
Lan daa diwoo muy walangaan
Nuy xelli kopp ya di naan
Wata ya korne xarnu bi

Astaxfirul Laahal Asiim
Tuub nanu lan daa def i koom
Te muy lu neexulon boroom
Jurbel a wuuteek xarnu bi

Xéewal yi daf daa wal-wali
Baawaan fi nun di kel-keli
Moo tax ma jóg di pél-péli
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Xéewal yi daf daa walangaan
Waxset nga wuute nga ak sayaan
Xamoo xur ak tund ak sayaan
Sam ndox a naatal xarnu bi

Wàcc nga yaw loo mas a wax
Def nga ko jox ku mat a jox
Daawoo nu nax daawoo nu ñax
Séddon nga mboolem xarnu bi

Gàncax gu ndaw gi weddatul
Mag ña nga yar ken wuddatul
Moo tax ma naa la suuxatal
Njëmbët li won ci xarnu bi

Njëmbët la mooy gaa ya dikkon
Daa wéy ci xéewal ya fi won
Tay ñi ngi def ya ñu bawoon
Ngir ñàkk gii ci xarnu bi

Ag ñàkk a bon ci waa ju baax
Day tas kërëm xolam di jaax
Daa ceebu tay ngay añe laax
Jaaxal na gaa yi xarnu bi

Leeg-leeg nga gis fi ab murid
Muy taxawaalu nib mariid
Walla mu xàcc def tariid
Ndaw njombe gaa ya xarnu bi

Ànd ak komersaa ya di jaay
Ñii di wajaaseeri ba xaay
Te xam ne yaa doon séen i baay
Moo! tee nga naatal xarnu bi

Ñilee ngi xàcc def i seef
Ñii def i dag ngir bañ a loof
Ñii daw ba raw ba ni nu fiif
Moo! tee nga naatal xarnu bi

Yaw la nu yaakaar abadaa
Ngir yaa nu tàggaleek bidaa
Tuub nanu mboolem la nu daa
Bàkkaar ci njëkk xarnu bi

Yërëm nu tay yaru na nu
Dóotu nu fo xàmmee na nu
Dóotun nelaw yewwu na nu
Yërëm nu naatal xarnu bi

Soo nu joxoon la nu yoron
Dóotu nu def nanu defon
Xanaa yëgoo ne yaru nan
Ku weddi laajal xarnu bi

Yërëmlu nan toroxlu nan
Jooy na nu ren saraxtu nan
Soppeeku nan jébbalu nan
Sarax nu naatal xarnu bi

Nun tuxu nan sun kër i baay
Gàddaay te def la ngën ji baay
Tuubaa di kër bàmba a di waay
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Murit yi saalit nanu ren
Ngir xam ne yaa léen ame woon
Yaa léen joxon la ñu yoran
Yóbb nga mbóoti xarnu bi

Tiijaan yi réccu nañu tay
Xam nañ ne bëy du sóoru boy
Yaa man a may nit lu ko doy
Moo! tee nga naatal xarnu bi

Bawal-bawal jolof-jolof
Mboolem pël ak naar ak wolof
Kenn gisatul ku am i yëf
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Koo xam ni daa na am i jaag
Daa am i àngaar ak i juug
Mii at mu am déwén mu jéeg
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Ku mas a am yaari wata
Soxla na ren yaari mata
Te manta am njëgu mata
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Koo xam ni daa na am i taax
Tay mi ngi ngeeju’b néeg bu baax
Bu gën a féex bam ne ca faax
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Kër yaa ngi wéet ba ni wëyëŋ
Lal yañ yoroon def i koroŋ
Ña doon i wuur def i koyaŋ
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Tubaab yi sax pert nañu
Ña léen gëmoon perdi nañu
Yahood yi sax fayit nañu
Yal na ñu yées ci xarnu bi

Ña tukkiwan faf nañu laŋ
Fuñ wàcc deefi léen falaŋ
Àdduna yaa ka noo welaŋ
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Naar yaa ngi yalwaan ak a xaar
Seex buñ xamoon dellu fa jaar
Ken talatul loo jox i naar
Sëriñ bi geesul xarnu bi

Wuy Mbàkke ! yuuxu nan ba dee
Wallu nu boo yeexee nu dee
Melal ni kuy rammu ku dee
Yaa nuy tinul waa xarnu bi

Yaw yaay donoy Muhammadu
Te yor nga sirrub Ahmadu
Te yor nga bóoti Haamidu
Man ngaa defar waa xarnu bi

Man ngaa defar bitteek i biir
Defar nga baadoola ak i buur
Yaa dindi àllarba ak dibéer
Sàkk Muriiti xarnu bi

Man sa kanam, man sa gannaaw
Loo sant Yàlla mu ne waaw
Loo wax fa diiwaan ñu ne waaw
Wax léen ñu naatal xarnu bi

Sa mbir ëppante na ak dërëm
Nde xarnu bépp a am gërëm
Te am dërëm te yokk ngëm
Nga may njariñ waa xarnu bi

Ma léebu gaa yi la xamul
Waa ju xamul dees koy xamal
Subhaana, yaa ka mat kumal
Yaa neex a wan waa xarnu bi

Nan far waññeeku tagg daam
Ngir moo nu may lu jomb i maam
Booleek Muriit yuy daw di raam
Ag cant a war waa xarnu bi

Bàmba maneefu laa misaal
Yaay géej gi wër waa senegaal
Deefu la jàlle genn gaal
Say duus a tooyal xarnu bi.

Seex Bàmba yaa dik mbàmbulaan
Ku sóobu dóotu ñaani naan
Ku màndi day dimbaan i teen
Say kaas a màndal xarnu bi

Ku sóobu génnaaley dërëm
Békkoor bi dóotu dem kërëm
Ku ne corom kaasub ngërëm
Du mar li des ci xarnu bi

Géejug hikkam gim daa dëtëm
Ba ne ko secc mook ñoñam
Maseefu caa nàndal ku xam
Toqan ga doy na xarnu bi

Luumloo na fóore ya wéyon
Raamloo na kàngam ya fi won
Daane na bër ya fi ne won
Amul niroo ci xarnu bi

Sirrub andaari xam-xamam
Museefu caa nattal wujjam
Ayam gi suural naw ñoñam
Wujjam amul ci xarnu bi

Fekkoon na dab yi ne xareet
Mu soppi léen watay sareet
Duy léen ngëneel bañ ne sëreet
Wàccoo na mook waa xarnu bi

Taalif na móol yu fees i taax
Te xalimaam du juum du jaax
Te am xelam du gag du naax
Du fàtte lëf ci xarnu bi

Day duusu dongo yay dëtëm
Duus yay jallaañoo ci’b dënnam
Mooy géej gu ridwaan diy jënam
Te mus la fer ci xarnu bi

Bàmbaa di géej gu tàbbi géej
Fekk fa géej gu ne ko ngiij
Mu duy ca leer ya ba ni giij
Dellusi tooyal xarnu bi

Lu baax du baax ba weesu baax
Waaye Sëriñ bee jàll baax
Baax a ngi yam fi xotti baax
Baaxaale gaa ya xarnu bi

Waa ju la sopp dal di baax
Waa ju la weddi dóotu baax
Waa joo gërëm muy gën di baax
Waayoo ko warna xarnu bi

Waayam du ñiit gariiti laax
Dóotu limbooy sagar di daax
Loxoom du daarati ci mbaax
Ku weddi laajal xarnu bi

Ku weddi lii demal lagan
Isaa di mbar moo man u gan
Yaaram la wuute na ak sagan
Bàmbaa ko ñaak ci xarnu bi

Ngëneeli daam yi gën a tuut
Xel manu koo takk di root
Mbaa xalima ak i daa yu xóot
Lottal na mboolem xarnu bi

Xarbaax la raw na kuy xiyaas
Lu xel dajul deefu ko raas
Fugraas la raw na góoru faas
Sakkaa ñi teewe xarnu bi

Moo jar a way bañ a selaw
Guddeek bëccëg bañ a nelaw
Ba raw ñi daa wayal calaw
Ngir li mu def ci xarnu bi

Seex Bàmba yaa bariy njariñ
Fëriñ nga wuute ga ak këriñ
Sëriñ si yaa di séen sëriñ
Yaa man a leeral xarnu bi

Sëriñ si, ñoo doon fatafoor
Sondeel du mel nib limiyeer
Jant la moom fawxa na weer
Leeram ga tiim na xarnu bi

Seex Bàmba yaa dig mànduwaar
Waaju la tàbbi dóotu réer
Yaay jant say gaa ya di weer
Leer ya gëndoo ci xarnu bi

Nun sóobu nan la jàlle nu
Waay Mbàkke! bul dem bàyyi nu
Yawmal Xiyaam yobbaale nu
Te yóbb mboolem xarnu bi

Seex bàmba yaay ngën ji keno
Sa jën yi doy na ñuy dono
Soo doon fetal di ag këno
Say wal a mokkal xarnu bi

Billaahi wéeru nan ci yaw
ŋoy nan ci yaw lu man a xew
Ngir urwatul wusxaa du sew
Déesu ko dog ci xarnu bi

Seex Bàmba yaay ngën ji wurus
Foo génn xànjar daaldi rus
Gor su la waaje dóotu rus
Doy nga takkaayal xarnu bi

Def nan la ngay sunu takkaay
Di sun bitig nu di la jaay
Yaa gën i baay gën i nejaay
Yaa gën xariiti xarnu bi

Seex Bàmba yaa di’b libidoor
Làmburde wuute na aki cuur
Sëriñ si sóobuwuñ sa mboor
Nde kon ñu naatal xarnu bi

Seex bàmba yaa nu mat boroom
Fekkoo ci àddina moroom
Tooñoo boroom, tooñoo moroom
Tinul nu tooñ i xarnu bi

Buur Yàlla jox na lay midaay
Diiwaan ba xam nañu sa waay
Waajoo gërëm, kërëm du daay
Yaay kerkeraanub xarnu bi

Seex Bàmba yaa di’b kerkeraan
Ku jëm ca Yàlla na la ñaan
Soo doonu tur di «Alxuraan»
Yaa boole bóot i xarnu bi

Def nan la geg bu deefi yéeg
Te def la mbër mu deefi déeg
Kelaŋ mi, wub nga bër yi jéeg
Sebul ci mboolem xarnu bi

Yàllaa la jiital ca xadiim
Tudde la Ahmadul Xadiim
Jiitu na aadama ak i doom
Jiitu na gaa yi xarnu bi

Yawma ajaaba bi balee
Yéefar ya juum wuyoo walee
La Bàmba not ñu naa a
lee Notaale góor i xarnu bi

Sirrub dëggoom ba la ne naat
Ca doqi góor ña ñuy sanaat
Ñépp ni nuut tàllal i baat
Ken yënguwul ci xarnu bi

Mu jàll toog ca gàngunaay
Buur Yàlla ràng koy medaay
Diiwaan ba jox ko séen i gaay
Keroog la àtte xarnu bi

Billaahi Bàmbaa dim kelaŋ
Moo jàpp saytaane welaŋ
Ba tër ko rendi fa gaboŋ
Ñibbisi wax ko xarnu bi

«Qaataltu fil bahril lahiin
Kabkabahuu nadbul amiin
Mahal amiini wal amiin»
Moo ko waxon waa xarnu bi

Yonnente ba ak ahlu badar
Ñoo dàkku kaarce ya ko wër
Saytaane nërméelu di ser
Làbbe ya daw ci xarnu bi

Gaboŋ ña xam na ñuy biram
Galwaa ña xam na ñuy biram
Làmbarna seere nay biram
Seere sa wóor na xarnu bi

Keroog la làbbe ya ne waaw
Maaràbbu bii bu leen ci gaaw
Leeram gi sarna asamaaw
Sar na ci suufi xarnu bi

Tubaab ya naa ko nan maroo
Soldaar sa naa ko bun meroo
Làbbe ya naa ko bun woroo
Ñibbil yilif nga xarnu bi

Tëggaale wuñ la asamaaw
Bër yépp booloo nañ ne waaw
Goroŋ yi lay nañ sa gannaaw
Nde wub nga làmbi xarnu bi

Karaama yaa nu ko xamal
Màqaama yaa nu ko amal
Kaaraange yaa nu ko defal
Yaay suturaal waa xarnu bi

Àll ak kër ak jaam ak gor ag
Ceddook sëriñ buur aki dag
Bokk ak i jàmbur ñépp a jag
Jaaraama daam ci xarnu bi

Luy nit ku ñuul ak nit ku weex
Diggante askan yu du jeex
Fu nekk daam def na fa seex
Bu man a yor waa xarnu bi

Bindéef yi yaa léen fal i buur
Ku mas a xëy taali baboor
Di xelli attaaya ju foor
Fajoon nga aajoy xarnu bi

Soodaanu war nañ ne nërëm
Biidaanu war nañ ne naham
Ñépp di sant ak ay gërëm
Ngir yaa defar séen xarnu bi

Koomersi naa la mersi ñoom
Pël yaa nga naa la «mujji doom»
Wolof ya naa amoo moroom
Yaa dàmbe tagg i xarnu bi

Ken dóotu dox kem li nga dox
Ken dóotu wax kem li nga wax
Ken dóotu jox kem ñi nga jox
Darale woon nga xarnu bi

Limaamu Sahraaneey kamaal
Téeréerm ba Bàmba lay misaal
Giñ naa ne mooy aboo rijaal
Xutbu ya won ci xarnu bi

Mboolem i xawsu ya wéyon
Yaa sóobu ngér ya ñu awon
Wommat nga ruu ya ñu yoron
Yeesal nga wirduy xarnu bi

Xaadiru yeesal ngay biram
Tiijaanu yeesal ngay biram
Saasali yeesal ngay biram
Kuntiyu jox la xarnu bi

Lottal nga ñoñ sariihatu
Jommal nga ñoñ haxiixatu
Sa ngér mi mooy tariixatu
Moo gën a jub ci xarnu bi

Woroom kurus ya daa aji
Ak gaa ya daa siyaare ji
Yaa tax ñu daa siyaare ji
Sëriñ sa woon ci xarnu bi

Wommat nga naar yeek i wolof
Xàllaat nga ngérum tasawuuf
Sëriif si yaa tee ñu suruf
Jàlle nga léen ci xarnu bi

Roytéefi xutbu yi nga won
Kiimaani labdaal yi nga won
Kiiraayi lawtaad yi nga won
Ak nujabaa-uy xarnu bi

Xutbu yi, yaw lañ daa fegoo
Nattu ya góor ña daa tegoo
Lasyaax yi yaw lañ daa sagoo
Bay laaj hidaayay xarnu bi

Naar yaa ngi am hidaaya tay
Tiijaan di laaj hidaaya tay
Te masu ñoo weesu bu rëy
Yaw la ñu roy ci xarnu bi

Seex Bàmba, yaa di ab newet
Sébbi nga tooyal gépp wet
Bay nga mu ñor, góob nga ba fat
Man ngaa dundal waa xarnu bi

Dundal nu, noo di sa’g njaboot
Wodd nu nee nu wàkk boot
Te suturaal nu, may nu mbóot
Nee léen «amiin» yéen xarnu bi

Yaay fekk waayi njorondaay
Nga fal ko, boole kook i gaay
Ni doomi Maam Sëynabu Njaay
Làmp bi won ci xarnu bi

Muriid yi yaa yor séen ngërëm
Sëriñ si yaa yor séen xorom
Biñ la gisul ñi’ng ne xerem
Fajal nu aajoy xarnu bi

Seex Bàmba yaa di ag nduyoor
Sëriñ si ñoo doon njawli-béer
Waa ju la nemm falu buur
Sa lem gi neex na xarnu bi

«Wa saabixuuna saabixuun»
Yàllaay boroom «Kun fa yakuun»
Éy waaye gaay ya fi jëkkoon
Ñoo yóbb mbóoti xarnu bi

Ña rafle woon wodd na léen
Ña rifle woon sedd na léen
Ruu ya gëmoon wommat na léen
Bañ wommataale xarnu bi

Ña ko bëggoon Seexal na léen
Ña ko bañoon suuxal na léen
Ña xàddi woon neexal na léen
Bañ delsi ànd ak xarnu bi

Seex Bàmba yaay gayndeg ñëloor
Ag ndaama sóobutil sa mboor
Soo doon u weer di weeru koor
Mbaa weeru gàmmuw xarni bi

Fàddal nu ndaama yii di daan
Notal nu noon yii di nu daan
Jàggil nu bër yii buñ nu daan
Te def nu mbër ci xarnu bi

Seex Bàmba yaa matub Sëriñ
Yaa xóot i mbir te yaa xar
Waane wi yaa raw ab marañ
Say gaal a jàlle xarnu bi

Soppi nu ay wagook i gaal
Ten yab sa marsandiisi haal
Te yóbb góori senegaal
Def nub masin ci xarnu bi

Seex bàmba yaa matub sëriif
Mbàkkeek mbusoobe dootu soof
Séen xol ya war na ne gariif
Maam Jaara tiim na xarnu bi

Siggil nga waa Mbàkke bawal
Mbàkke kajoor yaa léen bewal
Penku bawal yaa léen defal
Lu tax ñu siiw ci xarnu bi

Mbàkke dimb ak mbàkke xewar
Ak mbàkke baari, kër sayar
Saañànka bàmbaa léen defar
Ba ñuy defar waa xarnu bi

Askanu kër Maam Maharam
Yaa tax ba waa ju ñu gërëm
Mu ber kërëm am i dërëm
Daagul rusoo ci xarnu bi

Daaru Salaam, Daarul Minan
Daaru yi fii kulli saman
Yaa léen joxon la ñu yoroon
Ku weddi seetal xarnu bi

Yaa tax ñu doon i kàppitaal
Niroowu ñook i fàkk-taal
Am nañu barke am alaal
Ñoo gàddu mboolem xarnu bi

Sa daaru yee diy lóppitaan
Ku ràgg war na lay dagaan
Ku ñëw nga jox garab mu naan
Doktoor bi yaa faj xarnu bi

Ràggi xol ak ràggi yaram
Yaa koy ragal joxey ngërëm
Jarag yi war nañ laa gërëm
Ngir yaa wéral séen xarnu bi

Fekkoon nga réew mi def i ndóol
Fekkoon nga ñépp def i gool
Yaa tax ba nuy niinal i bool
Yafal nga mboolem xarnu bi

Fekkoon nga ñii def i lafañ
Ñii daanu far ba ne fëlëñ
Ñoo ku ñu ñaan jabar mu bañ
Ñii mel ni man ci xarnu bi

Yaa dikk jag ya fi dammoon
Jénganti mbir ya fi dëngoon
Yékkati néeg ya suufe woon
Bañ man a ànd ak xarnu bi

Amal nga gaa yu amulon
Xamal nga gaa yu xamulon
Feeñal nga mbir yi nëbbu won
Dekkal nga ruuhi xarnu bi

Sa waay du ñee waayi kaneen
Sa waay du xàcc jëm faneen
Deesu la xam di gëm keneen
Sa diine doyna xarnu bi

Taxoon nga ruu yi dajaloo
Te wootewóo, te fitalóo
Te watewóo ni kuy faloo
Lislaam nga moome xarnu bi

Xàlloon nga ngér mi ba mu weex
Ku ci awoon mujj na seex
Te masulaa jàdd ak a jeex
Ba yóbb mboolem xarnu bi

Wommat nga ruu yi jox boroom
Sàmmal nga cër yi séen boroom
Seex Bàmba ken du sa moroom
Yaa man a jàlle xarnu bi

Dekkal nga julli yi juróom
Ba ceddo yaa ngi jàppi wóom
Te fetaloo bañ am i góom
Yaa wone diiney xarnu bi

Aw nga siraatal mustaxiim
Te boolewoo wal ak i doom
Ba àgg yaak sa yépp doom
Tay ñi ngi wommat xarnu bi

Sunna si yaa ko dekkalaat
Tërbiya yaa ko yeesalaat
Te alxuraan yaa ko falaat
Yaa bindloo won xarnu bi

Fekkon nga ñuy waññ ak a toor
Daa takk i ndomboy takk i cuur
Yaa samp i daara, fal i wuur
Tasaare daaray xarnu bi

Soppi jigéen ñiy muslimaat
Ñuy dawu góor ni muhsinaat
Rékki takkaayi séen i baat
Di muuru dëddu xarnu bi

Yaa tax nu daa sellali jëf
Yaa tax nu tekki nun wolof
Yaa tax ba nuy way di walif
Xamal nga gaa yi xarnu bi

Jirim yi yaa don séen i baay
Baayo yi yaa doon séen i yaay
Miskiin yi yaa doon séen nijaay
Yaay wéeruwaayu xarnu bi

Ku jooy fi yaw nga noppiloo
Ku xiif fi yaw nga reggloo
Ku mar fi yaw nga màndiloo
Màndal nga góoru xarnu bi

Billaahi yaa mat li nga doon
Noo seddu teggi cer bu duun
Wàccal, damul, laggul te téen
Nde wub nga làmbi xarnu bi

Mboolem sahaabatu rasuul
Ak bër ya daa tagg rasuul
Mel na ni bay nga séen i tool
Bayaale tool i xarnu bi

Kahab da daa tagg rasuul
Busayri daa tagg rasuul
Hassaanu daa tagg rasuul
Semmal nga léen ci xarnu bi

Yaa raw ña daa janook rasuul
Ngir yaa liggéey ba am wusuul
Ba def xaliifatu rasuul
Kawe nga mboolem xarnu bi

Yoon wa mu aw ba raw mbindéef
Ba def donoy ngën ji mbindéef
Maneesu koo xamal mbindéef
Jomb na mboolem xarnu bi

Diggante mulkook malakóot
Ba sar ca péey i jabaróot
Ken masla boole séen i bóot
Lut Bàmba bàjjob xarnu bi

Aras la daa giseek boroom
Kursiyu lay xamey soloom
Diiwaan la daa faley moroom
Di folli seef i xarnu bi

Moom la ñu may nuurul jalaal
Moom la ñu may nuurul jamaal
Mu boole kook sirrul kamaal
Leeram ya dar na xarnu bi

Gaa leer, ca lay jañey cibeel
Gii leer ca lay ñoddeey ngëneel
Kamaal ga lay faleey meteel
Seexal na mboolem xarnu bi

Yàlla la daa sukkandikoo
Yonnen la daa jottalikoo
Jibriil la daa dimbandikoo
Ba jot ci mbóot i xarnu bi

Téere ya lay wéttalikoo
Durus nga lay moyandikoo
Pexe ya noon ya daa jagoo
Ba të na nooni xarnu bi

Taalif la daa jëfandikoo
Mahfuus la daa gàngandikoo
Hikkam la daa sukkandikoo
Moo nàndaloon waa xarnu bi

Tawhiid la daa xamali jaam
Hikaaya lay xëyee subaam
Riwaaya lay gonte ne kaam
Du jëw du jànni xarnu bi

Fum toll day tagg rasuul
Du war watay dammi rasuul
Du werse boŋ ci tarasool
Moo gën a wuuteek xarnu bi

Dem jàkk a moo ko tax a nooj
Julli na fiy ràkk a ba géej
Aj màkka mas na ko ne ngéej
Faadiilu aj na xarnu bi

Njool màkka daal lay sigiree
Soo ko tudee mu daldi ree
Giñ naa ne daawu ñu soree
Jikkoom ya waar na xarnu bi

Fab na ca xayru lanbiyaa
Jikko yu raw yuy lawliyaa
Moo raw xiyaaru lasfiyaa
Déndam amul ci xarnu bi

Dëddoom gu mat ga mu jagoo
Ak xam gu mat ga mu jagoo
Ak muñ gu rëy ga mu sagoo
Mus la tawat ci xarnu bi

Nattoom yu rëy yam daa tegoo
Te teewu koo ànd ak sagoo
Te amna bóot yu mu fegoo
Te du ko feg ci xarnu bi

Dunyaa da koo wanon gannaaw
Masula faale yamu laaw
Jublu ci Yàlla ne njanaaw
Wakkiirlu dëddu xarnu bi

Bëggul galan bëggul medaay
Bëggul lu ab tubaab di jaay
Jaayante na ak Yàlla sa waay
Gañe na mboolem xarnu bi

Bëggul fas ak nag ak galeem
Bëggul bay ak xar ak i doom
Bëggul a am sàqi njuróom
Du jaay du jandal xarnu bi

Bëggu la am junni yu roŋ
Bëggu la dox di yor i boŋ
Moo mas a dox ba dem gaboŋ
Dellu si fii ci xarnu bi

Dërëm du yàq ab deram
Wurus du tax mu ras bëtëm
Nawul dërëm xeebul përëm
Moo gën a wuuteek xarnu bi

Dërëm xàmmeewu kook xandeer
Diinaar xàmee wu kook ganaar
Kuy waaru bàmba doyna waar
Cey Yàlla ! bàjjob xarnu bi

Mbindéef yi yépp a yam fi moom
Alal yi yépp a yam fi moom
Bëggul bañul xeebul du yéem
Mooy génn góor ci xarnu bi

Bawal-bawal akub ajoor
Sàmm ak i baadoolook i buur
Ku laaj mu jox la lay sa muur
Di nég li des ci xarnu bi

Mbàkke gënul fi moom guyaar
Kon ummi mbàkkeek taar bi kaar
Kon du ko may sëriñ guyaar
Xamul ku bon ci xarnu bi

Tabax, gënul fi moomi baar
Àngaar, gënul fi moom sabaar
Baari, gënul fi moom pataar
Kon du fa jug ci xarnu bi

Wolof, gënul fi moomi naar
Gànnaar, gënul fi moom mbayaar
Kon taaxi jurbel du fa jaar
Ba def jumaa ci xarnu bi

Wata, gënul fi moom saxaar
Mbaanig gënul fi moom daqaar
Rusul a yalwaan ak a xaar
Ba Yàlla jox ko xarnu bi

Màggat, gënul fi moom sixaar
Ndaw it, gënul fi moom kibaar
Njàccaar, gënul gumba gu taar
Gu jox tumam ba xarnu bi

Bàmbaay boroom «kun, fayakuun»!
Moo donn Ahmadul Amiin
Moo tax amul xejj ak i séen
Mooy yërmandey waa xarnu bi

Baatin la daa fab di nu jóor
Du mere nit, ba di ko dóor
Mboolem jigéenam ak u góor
Defar na léen ci xarnu bi

Tarbiya, lay yarey goneem
Tarxiya, mag ña won fa moom
Tasfiya, bër yu deefi yéem
Bañ man a ànd ak xarnu bi

Diraaya, lay xamal goneem
Inaaya, moodi ay jikkoom
Wilaaya, lay defal boroom
Cofeel gu am ci xarnu bi

Cofeel gi, moo ma ko xamal
Xam-xam bi, raw na sama xel
Leeram gi, fees na sama xol
Baawaan ci gaa yi xarnu bi

Moo tax ba dóotu ma selaw
Cofeel gi, tee na maa nelaw
Maa nguy wëréelu, ni gelaw
Dóotu ma toog ci xarnu bi

Leeram gi, daal may tex-texaan
Saa xol di dem, ba poroxaan
May naan ba màndi, coroxaan
Di buusu gaa yi xarnu bi

Seex Bàmba, yaa di sun Imaam
Yaw la nu teg fa sun amaam
Yaw la nu doyloo, ba fa saam
Rammu nu, nook waa xarnu bi

Sëriñ si woon dañoo téxem
Ñoo way ne ñeex, ba xerem
Seex Bàmba, moo safon xorom
Safaale gaa yi xarnu bi

Ku leen faboon, teg ci balaas
Jël Bàmba, teg ca bee balaas
Konte, mu wat séen i palaas
Mbàkke! du maasam xarnu bi

Xawsu ya, mooy séen Yilimaan
Moo sàmmuwaanteek Alxuraan
Adiisi Yonnen, ba rañaan
Moo ko xamal waa xarnu bi

Moo am “fasaahatu lisaan”
Laaya yi, moo xam seen cosaan
Moo xam, la wàcce asamaan
Jëmsi ci suusi xarnu bi

Moo am “mahaarijul huruuf”
Làmmeñu yaaram lañ ko roof
Mooy waykatub gën ji mbindéef
Maay waykatam ci xarnu bi

Mooy “Muhjisaati adnaan”
Yuñ wàcce aaxirus samaan
Di rammu xeet wu jëm jinaan
Tuubaa li ahli xarnu bi

Tuubaa, ñehal na kuy muriid
Waylun, ñehal na kuy mariid
Yal na nu Bàmba def muriid
Neeleen “amiin” yéen xarnu bi

Jox naa ko fàww sama xol
Saabub ngënéel a may setal
Térub mbalaan i sama xol
Fóotal nu gàkki xarnu bi

Bàmba, da ngay boroom i may
Te nun, nu def woroom i moy
Moo tax nu sax ci di la way
Ndaxte, nga jéggal xarnu bi

Wayu nu ngir bëgg iy dërërm
Mbàkke, danuy sàkku ngërëm
Ca bis ba Yàlla di yërëm
Xeet wi ne woon ci xarnu bi

Yaw mi laggeeyal sa boroom
Ba am ngërëm “xayrul Xadiim”
Wàllil nu yaw ci say juróom
“Yawma yaquumu” xarnu bi

Tàbbal nu “jannatul nahiim”
Ten dëkk fa ak sa yépp doom
Wuntu ya, yaa yor seen i doom
Tijjil dugal waa xarnu bi

Ridwaan tijjil na la, nga wéy
Jox na la njénd yu la doy
Waa ju la soob mu daal di wéy
Yaa ame caabiy xarnu bi

Nopplujil ca «hilliyiin»
Yàlla gërëm nala ak Lamiin
Yonen gërëm na la ak ñeneen
Ak xulafaa-uy xarnu bi

Ak Mursaliina ak Lanbiyaa
Ak taabihiina ak lawliyaa
Jinne ya ak Malaayika ya
Gërëm nañook waa xarnu bi

Yural sa poŋ, te dem fanaan
Diggante kawsara ak jinaan
Nottil te lekk nag, te naan
Jaajëf! defar nga xarnu bi

{Alhamdulillaahi na ngéen;
Di sant rabbal haalamiin
Doom a di baay kii du kaneen
Man naa defar waa xarnu bi}

Yaw mi laggéeyal Mustafaa
Bul fàtte, Amdi Mustafaa
Ak doomi baayi Mustafaa
Ñoo ame bóot i xarnu bi

Mat na xaliifatul xadiim
Fees na plaas ba mat na doom
Te amna xam-xam, ame koom
Man naa musal waa xarnu bi

Noppeek, goreek, tàllal ndijoor
La moome saalum ak kajoor
Ku laaj, mu jox la lay sa muur
Te musla gàntul xarnu bi

Taafeeri Njool Aaminata
Yaa donn njool aaminata
Tuubaa di sun madiinata
Yaay weer wi tiim waa xarnu bi

Yaa neex a way, te neex a taas
Ngir xarnu bii, amoo fi maas
Li dale fii, ba weesu faas
Yaw lañu jébbal xarnu bi

Raayaw ngënéel wi yaako yor
Yaa teggi tuur ba, daw ba sar
Ngir naaru góor ak fasu par
Rawantewuñ ci xarnu bi

Mboolem sixaarun wa kibaar
Yaa tax ñu tàbbi ci’g saxaar
Ba wàcc Tuubaa ngën ji gaar
Noppal nga léen ci xarnu bi

Robino yaangiy walangaan
Nuy naani kawsara ak jinaan
Dóotu nu tàppaatuy sayaan
Jaajëf! defar nga xarnu bi

Jumaa ji yaa ko taxawal
Yaa tee mu naaxsaay niw yorol
Naalam wi yal nang ko matal
“Aamiina” war na xarnu bi

Yaw la sulaymaan xamalon
Karyeer ba, doj ya ca deson
Jumaa ja bayti tabaxoon
Moom ngay defal waa xarnu bi

Daawuda Bàmba lay misaal
“Baytil Muxaddasi” la naal
Wuyji boroomam ba kamaal
Taaw ba defal ko xarnu bi

Ndommoy ngënéel ya won ca maam
Yay sëtu kokki aki ndaam
Nga boole kook ngënée li daam
Ràngoo, amoo ci xarnu bi

Murit yi jox nala’y Idaay
Tubaab ya jox la ay midaay
Sultaan nga boole kook wilaay
Yaa man a tàggat xarnu bi

Yàlla na ngay muuram muriit
Te Yàlla booy, muuram mëriit
Bihaqi xaadirin muriit
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

“Allaahu sul fadlil asiim”
Kum jox ngënéel deefi la yéem
Faadilu mooy “fadlu hamiim”
Turam wi, doyna xarnu bi

Mooy doomi “shamsun wa xamar”
Mbàkkeek, mbusóobe duñ ko jar
Moo nàmp yaari meeni ngor
Mooy Bàmba tay ci xarnu bi

Saddiiti baayam lay royaat
Leerug cosaan ga day royaat
Nday jaa di xayru muhsinaat
Moo donn mbóoti xarnu bi

Mooy noobalub lislaam fi nun
Mboolem shariif yi moo ci gën
Donoy usaynu wal hasan
Maay xaadamam ci xarnu bi

Ma wax la lëf, ci ay jikkoom
Lewet, woyof, ànd ak sagoom
Niru na baay ba, mat na doom
Ëmb na kersag xarnu bi

Dem na ba màkkam jullikaay
Haj na, siyaare ngën ji baay
Te ëndiwul alal di jaay
Nawleem amul ci xarnu bi

Taalif i baayam ay wayam
Moo donn duusi xam-xamam
Moo naan ci géejug hikkamam
Sirroom ba, doyna xarnu bi

Yàlla na am lamuy mébét
Ci nun, nu am li nuy mébét
Ci moom, te yal nan am i sët
Yu gën a gëm waa xarnu bi

Nan tagg ahmadul amiin
Moom la ñu may sirrul masuun
Xarbaax la feese, ba ne guun
Baay baa ko lëm ci xarnu bi

Baatin ba, jaaxal naw kajoor
Moo tax ñu lëm ko jame biir
Soo ko gisee ma ngay bangéer
Ni kuuy lu mat ci xarnu bi

Faj aajo, moo ci gën a gaaw
Lum wax boroomam mu ne waaw
Day fal di folli ci lu gaaw
Mat naa ragal ci xarnu bi

Day way te jàngulon haraf
Te màndaxaam du ca suruf
Moo man Araab te man Wolof
Jommal na mboolem xarnu bi

Fab na ca baayam, yan yu diis
Te nduruwul boroomu tiis
Kuy rooti, moodi dex gu fees
Moo man a màndal xarnu bi

Sañ-sañ ba, làndi na ci moom
Jagle ga jiitu nab juddoom
Mbër mu ko sóoru daal di luum
Mbiram xajul ci xarnu bi

Rijaal ya ,xam nañ darajaam
Bu nee jalañ, ñuy saf i jaam
Nërëm-nërëm, di safi baam
Raamal ko war na xarnu bi

Yal nañ ko may mbóoti lamiin
Fegal ko ayu bépp noon
Ku dégg ñaan, na ne amiin
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mbég maa ngi teeru leen basiir
Donoy basiiran wa nasiir
Ku teeru naan, lekk ba suur
Doo ñàkk lëf ci xarnu bi

Moo am jalaal te am jamaal
Te xar kanam ga leer kamaal
Tem bari xam-xam am alaal
“Buurika fiika” xarnu bi

Taar ba ca yuusufal kariim
Ba buur ba fal ko def ko doom
Jigéen ja far tàngook sagoom
Manga ak basiirum xarnu bi

Ca ag rawam, la daal di raw
Fóore ya daa fireek a raw
Masu la jaar ci yëfi ndaw
Masu la faale xarnu bi

Sóobu na ngérum tasawuuf
Ku ko rawoon, nee na la wif
Moo raw ña xàllon moom a lef
Sakkaa ñi teewe xarnu bi

Hilmud Diraaya la jagoo
Mbirum hinaaya la lëkkoo
Nuurul wilaaya la sagoo
Dendam amul ci xarnu bi

Durus ci téerey alxuraan
Mbaa muy julleek a jàngi ñaan
Yooyu la baaxoo, te ku ñaan
Mu may la lëf ci xarnu bi

Yal na fi sax, ba dégg maam
Te tol ni maam Ahmadu daam
Te donn mbóot ya won ca daam
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Allaahu moodi jenn waay
Mooy jàpp doom, def ko ni baay
Ñu bokk benn ub taxawaay
Abdoo, di Bàmbam xarnu bi

Booko gisee muy sammandaay
Seex Bàmba, ñoo niroob jataay
Niroo yaram, niroo sewaay
Niroo deret ci xarnu bi

Niroo doxiin, niroo waxiin
Niroo jëmm ak melook defiin
Buy ree nga waat ne du keneen
Bàmbaa ñëwaat ci xarnu bi

Moodi wallax-njaanu jinaan
Bu léen ko xool bët i kañaan
Kañaan du tee béjjan a daan
Baayam a leeral xarnu bi

Moo donn tab, ga woon ca moom
Moo donnn njàmbaar ga ca moom
Séen baay a séddaley jikkoom
Sédde ko lii ci xarnu bi

Baatin ba, raw na saahiram
Day gaaw a soppi ay mbiram
Mbir ma ca baayamay mbiram
Moo yor jaliili xarnu bi

Yal nañ ko dolli ay muriid
Te yal na raw pexem mëriid
Te yal na mujj di’b fëriid
Ba tol ni gaayi xarnu bi

Nan ñaan ci Yàlla miy Samad
Mu may Sëriñ Abdu Samad
Te may Sëriñ Abdu Lahad
Lu doy a doy waa xarnu bi

Ci bóoti “xul huwal fadhliin”
Sëriñ bu mag bi gën ci yéen
Yàlla bu séeni barke neen
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Te yokk Abdul Qaadiri
Fii baatinin wa saahiri
Bijaahi baayu taahiri
Bam tol ni Jiilim xarnu bi

Te yal na Ibraahima moom
Def ab xariit fa sun boroom
Ba jot ca bóot i turandóom
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Mboolem ñi dooni saalihiin
Ci sowwu jant, mbaa feneen
Yàlla na saalihu di séen
Jant bu tiim waa xarnu bi

Dundug Sohaybu ga ak, alaal
Ju bari ja ak, jam darajaal
Yal na ko Seex Bàmba misaal
Ci sun Suhaybum xarnu bi

Te maynu barke ak ridaa
Te sol ngërëm ci murtadaa
Ba ku ko soob mu def xadaa
Haajaatihii, ci xarnubi

Te boole luy taaw ak i caat
Góor ak jigéen, ci benn baat
Ndax Yàlla sun xarnu bi naat
«Aaamiina» war na xarnu bi

Mboolem lu Sayxu Bàmba am
Yal nañu gën te yokku ngëm
Kon, lee nu bokk ame ndam
Te am ngërëm ci xarnu bi

Muusaa ka miy séen werekaan
Moo léen di way, di léen dagaan
Tey sant, tey tagg ak a ñaan
Ndax yàlla naatal xarnu bi

Waykat yi buñ yaboo ni xiim
Maa war di xaadimul xadiim
Damay muriid, di jaam, di doom
Te gën a bon ci xarnu bi

Ngir Abdu Mbàkkem soxna Mbay
Ak Maaharam mi ñépp ŋoy
Mooy baayi-yaayi sama nday
Maa dikke nii ci xarnu bi

Saynabu Mbàkkem Absa njaay
Ak Maaharam miy ngën ji baay
Mooy yaayi-baayi sama yaay
Maa dambe yii ci xarnu bi

Man léebu naa leen, kàll leen
Way naa wolof, ba làkk leen
Way naa araab, ngir bëgg ngéen
Xam Bàmba, yéen waa xarnu bi

Way naa ko Sëhru ramadaan
Mi Yàlla wàcce Alxuraan
Ngir bëgg lépp lu ma ñaan
Yàlla defal ko xarnu bi

Jullil ci ngën ji Addnaan
Muusaa, te ñaan ko ba nu naan
Géwal bu jaaxlee war a ñaan
Ndax Yàlla naatal xarnu bi

Aamiin ! Allaahumma salli halaa sayyidinaa Muhammadin wa aalihii wa sahbihii wa xayra
xadiimihii wa sallama tasliiman,
Subhaana rabbika rabbil hissati hammaa yasifuun wa salaamun halal mursaliin Wal hamdu lillaahi rabbil aalamiin

Aji-bind ji: Seex Lóo

error: Content is protected !!