Catégories
Sëñ Musaa Ka

Waa ji Muusaa

Waa ji Muusaa bul fàtte waa ja fa Tuubaa•
Moo la tee faatu moo la tee yalwaani•
Nglla bul fàtte sayxu Bàmba ci dunyaa•
Bu la fàddoo saxal ca la mu santaane•
Na ko sab xol ne jàkk ndéem raw na say gët
Mi ngi lay gis te daa wu léen seetaani•
Boo ko fàtte mu fàtte-fàttelu say bir•
War nga foo tóll far ko def waxtaani•
Xalamal Yàlla mbër ma naa faskuroonii• askurukum fii sooratil ahwaani•
Xalamaatal la njëkk fàttabihooni• yuhbibkum fii sooratil himraani•
Wa uulil amri minkumoo boo ko reere•
Tee nga dem yër fii sooratil niswaani•
Fàttaxoo wabtaxoo ilayhil wasiilata•
Ba la ngaa dem ci Yàlla am ker-keraani•
Seexunaa Bàmba moo fi wuutusi yonnen•
Te misaal mi lu wér la fil qur-aani•
Xulafaa-u yonnen ngér ma ñu xàlloon•
Yaa ko dekkal yor kaamilub Humaani•
Yaa fi daa way yonnen ba yaa donn kahbun•
Yaa wedamloo Buusayri ak Hassaani•
Yaa fi daa niit ca gaa yu baax ya fi daan ñëw
Yaa fi yor booti Ahmadul Hadnaani•
Yaa di Maalig di Saafihiyyu di Hanbal•
Yaa di baayub Haniifatun nuhmaani•
Ba la yàllay yabalsi fii haami sarhin•
Boo ba luy xëwsu yaa di séen sultaani•
Dolli ngay boot ca gaayu baax ya fi nekkoon•
Yaay donoy Seexu Ahmadu Tiijaani•
Donn nga’y bóot ca kuntiyook xaliifa•
Yaay donoy Abdu Xaadiru Jiilaani•
Donn nga’y bóot ca xutbu hamdil yadaalii•
Donn nga’y bóot ca daaray waa daymaani•
Donn nga’y bóot ci Mbàkke ak ci Mbusoobe•
Yaa di làmp biidaani ak soodaani•
Yaa di waame’w ngëneel yi yàlla yu dul fer•
Ku taataan far duy ca kawsara naani•
Yaa di sun ngér mi jëm ci yàlla siraatan•
Mustaxiima Ku sóobu teeri jinaani•
Yaa di sukkar ku mos ne aaje na ndolllan•
Koo mosal dootu muslu bay nooraani•
Yaa dundal ruu yi yaa suuxat ñu ndoxum gëm•
Bu du toon yaw kuy dee di dem niiraani•
Yaa raggal ràggi xol yi yaa nu teree bew•
Bu du kon yaw kon nu yam ak nasraani•
Yaa fi seexal kàngam yi ñépp a ngi lay roy•
Yaw mi tuubal Abdu Xafoor Mbaxaani•
Yaa nu wommat wommat murid yi nu àndal•
Yaa di mbër yaa nu tàggaleek saytaani •
Yaanu tàllal sa tenq sotti nu sa’y may•
Yaa di geejug ngëneel gi dun rootaani•
Yaa duyal Seexu Ibra faati ci say may•
Yaa ko jiital muy xutbu fid diiwaani•
Yaa defal Sayxi Anta barke bu dul deñ•
Jox ko daaru salaami ak gaawaaani•
Yaa defal Sayxu Ahmadu sahiidin•
Gëm gu ànd ak dëggal ba am ridwaani•
Yaa defal Sayxu Ibra làmp bu dul fay•
Yaa ko won yoon wa jëm ca dex ga mu naani•
Yaa saxal Sayxu Abdu daaru haliimin•
Jox ko mbóotam kuy jàng fil qur-aani•
Yaa jafal làmp diine gaa yafa tuubaa•
Sanc Daaru Salaami ak Mannaani•
Gile daarus Salaami ak gile Tuubaa•
Ku fi faatooti daa di tàbbi jinaani•
Yaa ma seexal te mayma fathu ba may way•
Yaa ma tee dox di bal di saf sambaani•
Yaa ma tee gaddu njàngeta aka yanu’y tar•
Yaa ma tee gàddu mbalka tey sàmbaani
Bàmba yaw yaa di céebu waa ju la bay ren•
Bu la góobee këram ga dun xaaraani•
Jërëjëf Seexu Bàmba yaa mat a àndal•
Ku la am dóotu ñàkk bay ñeetaani•
Bàmba yaa jar xëy di gontu ba far dee•
Yaa defal Yàlla lépp lum santaani•
Yaa jëfal Mustafaa la xawsuya tannoon•
Yaa di xayrul xadiimi fid diiwaani•
Yaw gëramloo nga yàlla teg ci gëramloo•
Ngën gi yonnen wallaahi yaw yaay waani•

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Ma yee fi gaa…

Ma yee fi gaa

Ma yee fi gaa ñiy bañ a digluy wolofal
Bañ xam ni Yàlla buur bi mooy ki man a fal.

Ngir wolafal mooy wolli tooli xol yi
Di yokk gëm yi faf di wubbi xel yi

Buur Yàlla moo bindoon Araab bind wolof
Tàggale làmmiñ ya te Yàlla moo ko def

Moo sàkk ñay làkk di làkki soose
Ak Tukklóor ya ak Fël ya ak Majoosi

Pël yaa nga naa mbii mi Wolof naa dama ne
Te Yàlla xam na seen i wax fuñ man a ne

Pël yaa nga naa mojji wolof naa baax na
Te Ku ci wax buur Yàlla xam ne wax na

Yàlla du buur buy gàntu mbaa muy gënale
Loo fa amul ci yaw la yaw miy yàllale

Ñu njëkk ña ak ñu mujj ñii la yamale
Ku ko jëfal mu fay la moom du tappale
Wasaabixuunas-saabixuuna moo ko wax
Waaye du tee ñi mujj a ñëw daf leen di jox

Wolof ne njëkk a fecc taxt a mujje
Ab géew Ku mujj a fecc Pël naa mójji

Waxi Wolof ak waxi yaaraam ñoo yam
Dégg na làkk ak Wolof ak yaaram

Ci jamonoy noohin la wax ya tàggaloo
Waaye jullit seen yéene dóotul tàggaloo

Loo yéene mbaa nga laaj ko Yàlla Fay la ko
Àddina ak laaxira dellu fay la ko

Soo ko gëmul seetal Ku ndox suuf màtt
Soo ko luggul day faatu faf ne fàtt

Te lugg ay jat la du baati yaaram
Du ay Wolof duy làkk Yàlla moo ko xam

Te terewul loo jàng jàng it alxuraan
Soo ko jatul doo wàcce jaani saamaan

Saalaali waalaali te naa ko tookee
Waa ju ko ñaane Yàlla xam na kookee

Te loolu Rekk a man a wàcceb njàngóor
Moo tax nga xam ne Yàlla rekk mooy buur

Buur Yàlla loo ko ñaan mu may la loola .
Lu dul nga mel ni Mustafaa fa Yàlla.

Aji-bind ji: Seex Lóo

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Njuuj-njaaj


Na ngeen déglu ma dellooti fent ab daaj
ba saahir sa di baatin jullee gën ug maaj
Damay wëlbati mboolem wayiini soodaan
Ba feem yépp di baatin bu jar di seetaan
Damaa romb Ku seetal mu naa ma kaay laaj
Ku jiital li ma jiital lu la neex laaj
Ma seet mbir ma mu jiital jarul aay ngaañ
ma faf jug ne ko tuubal malaaka day gaañ
Te Ànd ak ki ma àndal nu dem ba Tuubaa
Faral jébbalu moo gën torox su boobaa,

Ku Ànd ak ki ma Àndal lu la neex laaj
Sëriñ bee jar a àndal bu leen njuuj njaaj
Ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj
Sëriñ bee jar a àndal ba léen njuuj-njaaj
Defal ànd bi yàlla ak Sëriñ tuubaa
Te yonnen di sa wommat nga jublu tuubaa
Ilaa baari ikum yaa unaasu tuubuu
Wakuunuu maha sayxii lahuu aniibuu
Muhayyaa uka badrin ne leen ko taafeer
Hawaa jëwhara husnin ma may ko téeméer
Ku séetal ngërëmam dëy lu la neex laaj
Dangay saafu di ceebu naloo puuj-paaj,
Ki lee jar joxe say yëf ba def yoxoy neen
Adunya ak li ci biiram du tee ma ngay béen
Kilee jar fase dunyaa te jëm ci uxraa,
Te sàkkuy ngërëmam ndax nga làq busraa
Kilee jar di ko way mooy xadiimu hadnaan
Te maa dib géwalam moo selaŋlu mbaa Jaan
Abul faadilu haqan xadiimu taahaa
Wasaa sibtu habiibii wa naala jaahaa
Sëtub Bàlla ba laa wax ndegam xëmoo daam
yaaram ub sangi mbàkkeeu sang ub sëriñ daam
Caq ab kër maharam mooy diggal ba ñuy raas,
Ñi teew ak ñi fi teewul asal du Seen maas

Ma way ndaama la gàttoon ta gétti waa faas
Ta raw yaarami faas ak rijaali muknaas,
Alaa lan tara haynaa ya misla sayxii
kamaalan wa jamaalan asaala wasxii
Sëriñ Bàmba du seen màppandoo du seen Maas
Na ngeen déglu bindam bii boroom aras maas
Pirim jësbu ma lam wax danaa ko njàmbaas
Ba ngeen xam ne Sëriñ Bàmba laa di rambaas
Sëriñ bee jar a way mbàkke moo yayoo taas
Damaa yab ci saxaaram te laaju may paas
Sëriñ beek a nurook mustafaa ba cib móol
Te déexul waŋuloon séttaqul ba dim njool
Sëggaay ib tiñ ngàttay namiy jateeg maar
Te baatam da nr jollet ba tiimi laxyaar
Rëyul tuutiwuloon gàttuloon ba dib duuñ
Bu daa ree du ko kekkul da daa saxoo muuñ
Dahkuhuu bisanaa yaahu sahru laylaa
Aw siraaju salaamin anaara laylaa
Da daa muuru di yor yatti kaala yoy njoor
Rawaan yaa nga ko daa féete wàllu ndayjoor
Su muuraay ba ne melxet sikkin ba ne laas
Di saf laari wurus moo ka jekk ay faas
Te xeesul ba ni pecc it faful di aw ñuul
Yaram wa aka ratax Mel ne jaan i ngóolool

Ta leer ug yaramam tax na cër ya xeereer
Da daa jolli ci baatin ba sàkki ceeñeer
Te ab xar kanamam day nurook mag um weer
Te nuurug bakkanam day nurook ngoras naar
Gëtam yaa gën a lamsal du dox du geesoo
Boroom kersa la woon daawu dox di riisoo
Sëriñ Bàmba du geesoo bëtam la daa xool
Di jàllarbi di lamsal du xoole niw mool
Doxiinam dafa sempal mu jekk ay peer
bu daa wax di ko ndankal te baat ba day riir
Melow tànk ya renkul nosul faful nooj
Saxoom njàpp a taxoon lex ya lax ba sew ruuj
Te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam
Ca témpam ma la xàllaate yoonu lislaam
Wa lam yansahu masyan bi ardi tuubaa
Walan yabluxa tuulan jibaala leebaa
Ta leebul baruloon moom dërul xanaa teey
Te làmmiñ wa taqul kum waxal da lay déey
Lahuu nuuru jalaalin yurii jalaalaa
Lahuu nuuru jamaalin yurii jamaalaa
Fitam waa gën a rëy Mel ni abdu jàmbaar
Amul Soxla ci kapteen wa réewi soldaar
Ci kun lay telefoŋ xel ma raw na deppees
Xolam baa gën a leer làmp buñ jafal mees

Su cër yay nelaw it xol ba moom ma ngay xool
Su nekkul di bind it boo ma ngay yari móol
Su gët yay nelaw it ruuga dem haras moom
Xanaa war na buraax mbaa mu war ci haysóom
Te laylaa du ko tee dem ci péeyi diiwaan
Ca paasyoŋ ya ñu sàkkal rijaal ya lay naan
Laxad habba miyaahur rijaali xaybaa
Kamaa massa saraaban asaala haybaa
Boroom taarbile semmal na saaru mbargaan
Tabaaràkka ma jàngal ko saaru furxaan
Te semmal na ña daa way harab ca daymaan
Te jaaxal na ña daa way hajab ci soodaan
Te yaaram yafi daa way ngëneel i hadnaan
Ca buusayri wa kahbun géwal ba hassaan
Bu tawreetu ñëwaatoon nga Mel ni muusaa
Bu injiilu ñëwaatoon nga far di hiisaa
Sabuuraa ngi nga làmboo ba Mel ni daawuud
Te furxaani nga yeesal ba far di mahmuud
Sa géej i hikkam it raw na géej i luqmaan
Sa waxtaani hadiis it sewal na nuhmaan
Xasaa-id yi nga taalif maneesu koo móol
Hajaa-ib yi nga feeñal maneesu koo jeel
Sa téerey xasidaay mbóoti lawhi mahfuus
Boroom kun di la gàgganti mbàkke yaa fees
Ca mulkook malakuut ngay fanaane màjjaal
Malaakay jabaruut wër la far di sàbbaal
Xawaarix yafi yonnen ya daa xarey baax
Xaraatal nga ko waa mbàkke Bàmba yaa baax
Muhjisaati rasuulooy sa xeeti xarbaax
Xanaa yaw daam mbàkke gëneefu laa baax
La yonnen notewoon noon i buur i xahtaan
La saawaay note mbaaxaan fa daaru mannaan
Sa mbóotum xalimaa raw dabbuusu muusaa
Te way dee ya nga dekkal tëwoon na hiisaa
Nde koo tifli sa lor Wii tofal ko busraa
Mu tàggook lori dunyaa kasaaka uxraa
La nóohin yabe gaalam ga fulku mashuun
La saa waay defi taalif ca fulku mashuun
La yuunus note géejam ba jën wa sàbbaal
La saa waay note galwaa ñu yab ko ciy gaal
La ibraahima def taali gaayi namruus
La def làbbe ya daa wax komaa ki mem soos
Maxaa maatuka xaabat liman tajallaa
Hanil jiili fawaylun liman tawallaa
Karaa maati rijaalay sa mbuubitum néeg
Palaas yañ war a màggal la say goney toog
Maxaa mam jiilaaney sa tàmblig feeñ,
Karaa may tiijaaney sa ban wi ngay xeeñ
Karaa maati junaydeeki mbóoti tayfóor
Ci sag ndaw nga ko làmboo te taxti laa foor
Gilaadoy ngëramal xëwsu yaa ko ràngoo
Mbalaan am njariñal xutbu yaa ko sàngoo
Karaa may bii daa neeg ngëneel i soodaan
Tuxal nañ ko ci waa mbàkke Bàmba yaa daan
Faral xatmu sa way Wii ta yam fi muusaa
Nde loo lim lim itam doo ko xam ba dem Saa
Nde kayreek njaxateek sàmba jaara sun maam
Wayoon nañ ko ba làccal te yaa ngi way daam
Jullil nag ci rasuulil ilaahi taahaa
Salaatan wasalaaman te ñaan ko jaahaa
Ku neex baat na ma ñëw wayle sangi tuubaa
Ku leen way bunu fàddoo nu tàbbi tuubaa
Ma way doom i Sëriñ Bàmba yii nu yaakaar
Ba ngeen xam ni Sëriñ Bàmba moo di muxtaar
Njëkkeel Ahmadunaa mustafaa madib taaw
Ba ngeen xam ne jihu ren mi ngeen ba yoon daaw
Ca tànnoom ga la def mustafaa mu dib taaw
Mu tànnaat ko lu buur tànn weesu naa ñaaw
Sëriñ bee nu ko tànnal ci biiri tànniit
Jihuw tànn du jur buuse mbaa te mbelliit
Turam wa aka dëppook taar ba ay ne leen kaar
Nde njool Aaminataa gën Ku deefi yaakaar
Xalifaam ya mu tànnon Ca yawma najwaa
Ku leen peese mu wat leen ci xeeti taqwaa

Lahus sabxu mahal xurbi nihma jahaa
Xadiimubnu xadiimir rasuuli taahaa
Muxiisun wa malaasun waraa su boo baa
Wasiirun wahimaadul waraa xutuubaa
Na leen wóor ne tafaay Bàmba doom a xam baay
Nde moo nàmp ci meenam ba fer ba mat waay
Ku koy weddi na seet bis ba Bàmba wuy jee
Ñu tëj kër ga fa njaareem ne dun bi day jee
Boroom kun telefoŋ mustafaa fa ñaaxéen
Mu ñëw yóbb ko tuubaa ci kun fayakuun
Tubaab yaak teretaŋ yaaki sayqi njaareem
Mu waar leen te dëfël leen ba ñépp farluum
Kerog daam a ko fal xutbu muy xëliifaam,
Mu jiital ko ci baatin mu donn lislaam
Huwal waarisu haqan abaahu taajaa
Huwal xawsu xadaa lilmuriidi haajaa
Fajal Aaajo yi faj Aaajo yaa ko làmboo
Te fóotal nu mafaasid yi xol yi làmboo
Karaamay ndesu xarbaax ya yaa ko ràngoo
Mu jébbal la malaanam njureel nga sàngoo
Yërey Bàmba nga ràngoo ma neefu laa ñaaj
Te baatim bi nga làmboo ma neefu koo laaj
Ne leen ndaama yuqooloom du yokk ay peer
Na nuy daw di ko raamal roy du nurook piir

Jumaa jii dogoon ak moom ndigal la naxsaay
Saxaar gii dogan ak moom du ngeen am ub raay
Kariimub nu kariimin falaayu jaaraa
Samiimub nu samiimin falaayu baaraa
Ku gëm Bàmba na yeesaat te sàkku jig leer
Wolof nee Ku la ñaag kat moo la ëpp ub reer
Bu sun xol yi yaboo dal nde doy nga yaakaar
Sa mbóot yàlla na baawaan ba ñépp naa kaar
Muriid yii di la xaaraan si yàlla buñ Sooy
Sa tool Baay bi ne ŋàllit fa yàlla bum booy
Faraa-id yamu daa bay fi tooli lislaam
Fabal góbbi te doomal sasaale saw jaam
Damaa sob di ko wax waaye raw nga say maam
Ku muusaa di sa waykat dangaa nurook daam
Ma far noppi nde say ndam xajul ci xirtaas
Te jébbal fi Sëriñ fàllu mbàkke aw taas
Banuu Bàlla nujuumum bidiw saful weer
Sëriñ faadilu mooy weer wi leen di jox leer
Alil faadilu mislun falaa taxiisuu
Himaaran bijawaadin fasaa ra-iisuu
Na ngeen seere ni feeg jàngu leen siin baa
Sëriñ faadilu laay def Sëriñ tuubaa
Sëriñ faadilu laajal lu la neex laaj
Ku Seex Bàmba di baayam lu ko neex laaj

Sëriñ faadilu yànjal Ku la neex daaj
Ku Seex Bàmba di baayam dafay haay ngaañ
Bu lislaam defon ug pal da ngay dóor xaañ
Nde mbàkkee ki mbusoobee fi daa maas laañ
Falil faadili fadlan falaa yu baahaa
Laxad hajja walabbaa wasaara taahaa
Yaw siyaare nga màkka siyaar a Tuubaa
Su yonnen ba nee ñokket nga beg su boo baa
Ba ngay aj ña fa teewoon waron na ñoo raam
Te jébbal la kurus yañ yoroon di saw jaam
Di làbbayka te naa marhaban wasahlaa
Nde waa màkka daa nañ la nuysi laylaa
Haddiy yaatuka mimman lahaa saaruu
Fa Tuubaa lahumuu bahda maa jaaruu
Fadaa-il ya Sëriñ faadiluy rammoow jaam
Hamul camsu ko làmboo ci yoonu lislaam
Ca xar-baax ya fi Seex Bàmba daa xarey baax
La Seex faadilu mbàkkey xaraate ay baax
Sa xam-xam bi nga làmboo xajul ci ay Saar
Ku déggul li ma wax xam ni yaa di muxtaar
Fuyuudaatu ka faddat laman laanuu
Ayaa bahru huluumil liman daanuu
Xanaa yaa di wurs mbaa dogiitu yaa xuut
Ku déggon li ma wax xam ni mbir yi lee xóot

Woyof toyyu te ànd ak baara sew diis
Sa nday togg sa Baay fat manee fu laa siis
Lewet domm te ànd ak di doom i jàmbaar
Nusal ruu yi te wommat nde yaa di njàccaar
Sa néeg maam ya sariif lañ gënee fu lay maam
Sa Baay jant sa nday weer marahba yaay daam
Ca meenum hasan ak mom hasaynu ngay meet
Selaŋlul manu maa lim li war ci say xeet
Mbusoobee la ko nàmpal manee fu laa kooj
Amoo rax bu la ñaawal amoo ku ñuy tóoj
Hajaa-ib yi nga bokk ak Sëriñ tuubaa
Balaa feeñ danu fee jug ba tàbbi tuubaa
Na buur yokk sunuw fan ba bun jugee raam
Te wommat ña fi daa xeñtu yoonu lislaam
Ma feeñal fi Sëriñ baara mbàkke moo baax
Lamiin doom i lamiin ndaw boroom i xarbaax
Xawaarix yamu làmboo sewal na doktoor
Lu waay wopp bu taflee nga wér ba def buur
Boroom baatin a koy xam lëjal na diiwaan
Dëggoom ga ak taxawaayam ba doy na kiimaan
Birijlayhi rixaabar rijaali jallaa
Kamaa jaasa madaaral huluumi jàllaa
Yanab Baay ba la non cas di jéem a aw daam
Sëriñ baa ne ko toogal muñal ba dem saam

Nde Seex Bàmba misaalam du walliyuw mbaam
Bu ñuy sëf yëfi doomam di xàjji muy raam
Keroog bis ba mu feeñee ci daaru dunyaa
La Daam xettli xeetam bixayri sunyaa
Kajoor ak bawal ak saalum ak jolof njaay
Na ngeen jébblu jébbal ko seen i ngannaay
Bi aw saafi kamaalil laxad tahallaa
Haniw saafi siraajil laxad taxallaa
Bu leeen diiŋati jéegoom njanaaw amul yoon
Te sañ-sañ ba ca baayam lu cay seen yoon
Sëriñ ba ak ña mu nàmpal asal dañuy naaw
Ndogaan mbaa pakk buy fél saful fafal-naaw
Niroo taxta yamooy mbir suññeel du am saaw
Ku déggul li ma wax xam ni baara day naaw
Muhayyaa-u ka baddrin ne leen ko taafeer
Basiirooy sunu mbég leer ga day nurook weer
Ba Baay bay bëgg a dem géej la feeñ ci dunyaa
Atum jaysasi moo jay tubaab yu bon yaa
Ba muy dem la ko def muy mbégum ña doon jooy
Turam wii dogon ak moom xolub muriid Sooy
Basiirun wa nasiirun li kulli raah-ii,
Sariifun wasariifun bi lam tiraa-i
Jamaa lam jamu làmboo bégal na soodaan
Jalaa lam jamu ràngoo begal na nasraan

Jikkoy xutbu ya lay roy jiileeki tiijaan
Yérey xëwsu ya lay Sol di reere diiwaan
Dënnam baa di misaalam sudooru lahraar
Xelam baa di misaalam xubooru lasraar
Tawaalif yamu taalif lëjal na day maan
Mahaarij ba ca làmiñ wa waar na soodaan
Basiiroo bari xam-xam rafet ne leen kaar
Hawaa sarxu sabaa bil huluumi ahbaar
Sirrub tur wa la làmboo bégal na lislaam
Ci saahir ak i baatin ma laaj Sëriñ ndaam
La cay seere ba baayam ñëwee te mat maam
Bawoo koongo te laaj hàlluwaam Sëriñ ndaam
Sëriñ ndaam ne ko sàllaaw bindab tayam moos
Laxad radiya joojee ca fathi lay xoos
Kerog daam da ni teqet ne ñépp bég leen
Gërëm nañ ma ci dem gii ma ñëw gërëm leen
Kerog bopp bindam Baay jawaabi lislaam
Ridal laahi hanil muuminiina céy daam
Lilee tax ba Sëriñ bas di bahru ridwaan
Du nëx mukk te day til ku mar na dem naan
Sirrub dex ba mu làmboo ca kun fayakuun
Misaal maa dale kawlax diwal ba sóokoon
Këram yooya fa saalum da leen di may naan
Sirrub ndox ma fa tuubaa wa daaru mannaan

Ku baayam mas a nàndal ca dex nga ngay fuur
Puriit muy setal ub xol te dàq kaafuur
Ne naa yal na nu nàndal bijaahi maamuun
Te màndal nu ci baatin ne leen ma aamiin


Allhumma salli halaa saydinaa muhammadin wahalaa aalihii wasahbihii waxadiimihii wasallama

Aji-bind ji: Maam Bàlla Njaay

Aji-topp ji: Seex Lóo


Catégories
Sëñ Musaa Ka

Taxmiisu Wolof

Wolofalu Sëriñ Musaa Ka Taxmiis

Sungéen déglu woon tay jii nu laabiire gaa yu baax
Yi naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baax
Ku rëy bay damoo néegub ndayam mbaa baayam bu baax
Nu sew tey damoo seex bàmba ngir moo fi baaax
Te moo fiy wolof boo xam ne yaaram ya amti ko

Danuy feddaleetig cant ngir Bàmba moo nu may
Nu jébbalu ànd ak moom nde kon leegi noo ngi moy
Nde yéefër yi ak naaféq yaa ngii di moy di wéy
Te noo ngii ci lislaam nun di waareek a saddi way
Ba far noo ngi wax loo xam ne yaaram ya waxti ko

Te ag cant war nab jaam nde yàllaa ne « faskuroo »
Te cant ay waral ndollan na ngeen mel ni ñuy gëroo
Te muñ war na bépp ub jaam nde yàllaa ne « fasbiroo
Te daw jëm ci yàllaa gën nde Yàllaa ne « infiroo »
Ku daw sant muñ am lol sunuy nawle amti ko

Te wallaahi fas naa yéene man ŋoy ci Ahmadaa
Donoy « xayru xalxil laahi ahnii Muhammadaa »
Te doyloo ko wëllis ñépp tey xeeñtu lam ma daa
Digal yalfandoo taalif yi tey tagg Ahmadaa
Ku koy yoxomal nee leen ko man maa ngi jàpp ko

Te def werekaanam wow da may way di wer-weri
Di booley tagg ak jooy mbër ma saa xol di war-wari
Su may bëgg a miis ronqooñ ya far yol di car-cari
Samag naw di dog saa fit wi jaaxaan di fér-féri
Ma def waa ju wéet joo xam ne wéttal wa raw na ko

Waxal gaa yi may gotteek a suufeel ci ay taggam
Ne leen « innakum humyun wa summum mahal bakam »
Melow gumba saftil gaa yi njàccaar buleen gëlëm
Te xélleer yi jébballeen Sëriñ Bàmba seen i tum
Du moo gën palamtuy làmbtuy wéy ba teggi ko

Te waykat ba daa way Mustafaa matl a jomb a way
Ku koy jomb a way buntam la ñuy tëj ba dóotu wéy
Te man géej ga muy duusoo ca mahnaa ya laa ko fay
Li ngeen diy wolof moo tee ma def koy araab yu rëy
Te Bàmbay wolof sut bépp yaaram ba gétti ko

Bu yawmal xiyaamee bab araab puukarey waxam
Da naa wax sëriñ tuubaa lu tax bab araab wedam
Tërub wolof ak bob yaaram ak wax yi yépp a yam
Lu jóg ngir rasuulal laahi baatin ba saf xorom
Danaa xelli meew moo xam ne yaaram ya sowti ko

Xanaa yërmandee tax tay « luxay » wax yi tàggaloo
Dugoon ak Rasuulal Laahi làmmiñ yi taqaloo
Nde mbaaxam gi moo tax Alxuraan wàcc toggaloo
Di yaaram, ya maamam yay xuraysin di càllaloo
Lilee tax ba furxaan ngën gi yaaram ya wattu ko

Te làmmiñu Muusaa tax ba tawreetu saf xorom
Te làmmiñu Iisaa tax ba injiilu dib cëram
Sabuuraa taxoon Daawuuda làmmiñ wa mel ni lem
Su daa jàng nit ñeek jinne yeek rab yi bokk gëm
Ku xam lii ma wax doo suxlu waykat ba gotti ko

Dexug Kayre man laa naa ne ak Baabakar Sadeex
Nde ñoo xuus ci géejug Bàmba bay xelli ndox mu neex
Sëriñ bee di géej ug Yàlla nëxtil ba mel ni ñeex
Sëriñ boo lëmbaajey bóoti biiram mu andi téex

Sëriñ Bàmba moom saahir sa baatin ba yàqu ko
Du dóor ndaw du merloo mag manul gan tëley dëkkam
Amul xaarma-yàlla ak nit du xas nit ci waa këram
Defut xejj buy jël saahiram sànge baatinam
Xañul nit mbirum biiram xañul nit mbirum kawam
Mbirum saahiram ak baatinam darra yàqu ko

Rittax naa la paxtab Yàlla yaw waa ji may sewal
Ndegam gis nga kem seex Bàmba miy tax ma dib géwal
Ku sempal ba sellal nàttangook moom ba lëf desul
Ci bokkam yi mbaa jàmbur yi mbaa gaa yi koy dikkal
Ma jébbal ko saa mbir def muriitam te topp ko

Na kay jóg di mbër moo xam ne mbër yépp weg na ko
Dëddug bàmba ga ak diineem ja bijjaaw ba yàqu ko
Te diineem ja ak maandoom ga am-am ba dàqu ko
Te xam-xam ba ak sellal ga sañ-sañ ba yàqu ko
Boroom saahir ak baatin la moo tax nu topp ko

Lilee tax ma wuuteek gaa yu rëy yiiy sewal wolof
Wolof yaa ngi semmal naar yi daa jàng bay waliif
Sëriñ Bàmba moo gën naar ya jàngoon ba wann lef
Ñu weex ñaa ngi koy raamal ñu ñuul ñaa ngi daw di jëf
Sëriñ bee fi feeñal ceex gu gànnaar ga amti ko

Dugoon ak melow Seex Bàmba baaxug wolof du feeñ
Nde moo mel melow yonnen ba waa Màkka daa ko jiiñ
Muhammadu habdul laahi ngir aw banam la xeeñ
Da daa làq ay daahif di fat lawbe yaak i seeñ
Ku ñëw yóbb may goo xam ne seen maam ya amti ko

Adunyaa ngi mel new fel fi moom mbaate dëññu teeñ
woroom ay tëndëñ xàmmeewu leen ak woroom i téeñ
Lilee tax mu daa tuubloo dammeel ak maxaak i teeñ
Ku mel nii ku am leek moom na leen wóor ne yaa ko tooñ
Du tooñ nit te boo tooñee mu jéggal la tin la ko

Amul jàmbur ak mbokk ak mag ak ndaw ci aw meloom
Wurus mbaate xaalis mbaa bëy ak xar nag ak galéem
La daa buub di jox ñay laaj du kuy néggandeek a leem
Fu waamew ngëneelam sébbi buñ sepplee nga luum
Te loo laaj lu rëy rëy rëy mu fab loola jox la ko

Melow Bàmba wa ak xarbaax ya jaaxal na gaa yi biir
Ba ñoñ kaw ña ak ñoñ suuf ña naa Yàlla yaa di buur
Lilee tax wolof ya ak naar ya way-baax yi yépp buur
Di xaadam yu ànd ak moom mu far soppi leen i buur
Na leen wóor ne Bàmbaay waane kum sopp sopp ko

Gisal saahiras gaayam yi daa war ci naaru góor
Mu teg cay wata ak luy naaw Suleymaan la am ci nguur
Ñu naa déet mu jël waa Mbàkke def leen ñu diy lingeer
Mu far xotti Mbàkkeek Daaru ay mbedd ñuy bëngéer
Saxaar gaa ngi dem Tuubaa ku dawtil ba teggi ko

Kajoor ak Bawal Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof
Ña ngay wal-wali jëm Mbàkke jàppoo xëlëf-xëlëf
Te ñoo yay ne Mbàkkee aaye buur Yàlla moo ko def
Ku dof bay gannaawal Bàmba nee leen ko mooka dof
Su tuubul ba dee dem naari jaanam ya màtt ko

Faral noppi yaw Muusaa ngir ag gumba ràññeewul
Guddeek bëccëg ak leer ak lëndëm gët ya gimmiwul
Borom xol bu gumbaa raw borom gët yu fettagul
Yëral « hajji, laa tahmaaŋ » fa wuy xol bu mar-maral
Maneeful a wommat kooka ngir tum ba yotti ko


Jullil nag ci yonnen ngën ci kuy doomi haasimi
Te mooy baayi ibraahiima tey baayi xaasimi
Te moo tax boroomam bind kuy doomi aadami
Halayhi salaatul laahi ba kun bi xaatami
Mahal aali wal ashaabi yaaram ya wax na ko

Aji-bind ji: seex lóo


Catégories
Sëñ Musaa Ka

Maarsiya Seex Ibra Faal

Àddina ndax day bëgg a jeex
am gaa yu baax yeey bëgg a jeex
am mbër yu ndaw yeey bëgg a seex
Moo gaa yi xam naka pexe ?

Ka xamle woon ag tarbiya
ak ka xamoon ag tarbiya
moo buñ demee ba surga ya
ku leen di wax nag luy pexe ?

Ka woote woon ci àddina
ba ñépp wuysi fàddu na
nan jéem a dëddu àddina
te jéem a wuyji mooy pexe

Seex Bàmba dem ca « Wamsashi»
Seex Ibra dem ca « Tamsashi»
Moo ñi fi des ku ñuy dese ?
yeenu muriit naka pexe ?

Ab séet du dem ba doom dikkeem
Seex Ibra Faalay doom dikkeem
moo rawi bokk, rawi doom
topp mi waaj leen mooy pexe

Ab séet moroom yaay topp ma
sëriñ muriit yaay topp ma
jéem leen a wàlli séen po ma
te ba po mii ngeen di fexe

Seex Ibra gëm ga làndi na
moo tax mu dëddu àddina
fekki na Bàmba sotti na
wàcci na aljanay texe

Mas nay xibaar ag jébbuloom
ba wax ne Yàlla mii ko moom
moo ko ne Bàmba moo la moom
raasi ko jox ko say pexe

Tegtal ko yoon wa ab muriid
di aw ba raw pexem Mariid
ba am ngërëm bariy muriid
te dootu ree di tex-texi

Mu dal di dem Tayba-Daqaar
Ngir dégg Bàmba di fa xaar
seet na Sëriñ Tayba-Daqaar
ci jàng lay xamey pexe

Mu tëdd guddi listixaar
bët set mu xëy ba tusubaar
Sëriñ Mataar Turee fa jaar
leeram ga wan ko ay pexe

Muxtaar Turee nga yori njoor
yanu ko jëm Mbàkke-Kajoor
Sëriñ ba yónni ko ca buur
Seex Ibra topp cay fexe

Mu jis fa Seex Aadama Géy
Sànni mbiram dal di ca ŋoy
Mu wan ko Bàmba mbër mu rëy
Sëriñ ba naa ko foo fëxe ?

Mu wax ko tegtal ya fa moom
Seex bàmba wan ko la fa moom
mu xam ne jis na ka ko mom
mu dal di fab mbiram joxe

Mu sóobu far ba jiitu leen
Bàmba ne kii ëpp na leen
leeram gu rëy gi wër na leen
fum toll xol bay nux-nuxi

Wax na ne tuuti kon mu dem
fekk Sëriñ ba lëm mbiram
ba ken du jot ci baatinam
lu dul ca bis ba ñuy texe

Jaaraama Seexi Ibra Faal
Làmp bi Sayxii Bàmba taal
leerale réewmi, yaa kamaal !
yal na nga dolliy beréxi

Ba mu ñëwee Mbàkke-Kajoor
fekk na daara ja di suur
moo jëkk a yalwaani di woor
ñu di ko ree di tex-texi

Yendoo liggéey, fanaan a root
gaa yay xaran ba naa xuréet
ba lay ganaar ne kurkureet
moo ko xewal daawul doxi

Moo fa xewal nuyoo di raam
moo nu teree wuyooti naam
fekkon na ñuy jàng fa maam
moom muy muriitu di fexe

Fekk na daara ja di riir
moo dindi àllarbaak dibéer
lu Bàmba wax mu dal di buur
lum mas a am dal di joxe

Moo fi xewal soli sagar
moo fi xewal saxoo sikar
moo fi xewal sëqal kawar
daawu fa bay di rux-ruxi

Ba mu demee Mbàkke-Bawal
daf ne na waa kër ga ba wal
naay soq tey rooti di wal
booleek liggéey di ko joxe

Lu bàmba wax mu dal di naaw
fóore ju rëy ja sant Saaw
naa ko dangay dellu gannaaw
jàngil muriitu du pexe

Mbooleem muriit ya di ko soow
mu mel ne dof bu mat a yeew
ba mujj far ñépp ne siiw
Meloom ya far di ko doxe

Mu jiitu far amul moroom
far gëni bokk gëni doom
jaaraama jaaraama Xadiim
wàcc nga wàccaaleek texe

Yaw masulaa juuyook ndigal
naka nga jóg të nga ndugal
ku aw sa mboor duñ ko mbugal
garmi yi yaa tax ñuy texe

Yaa jëkk a jébbale sa xol
fekkon nga gaa yay xorxoral
ñaley setal ñaley nëxal
yaa wane ngér mi ñiy doxe

Yaa xam Sëriñ bi yaa xereñ
daawoo weranteek ab sëriñ
bàjjo bi yaa bariy njariñ
waane wi yàgg ngaa naxe

Am ngay gërëm ba am dërëm
fab ngay dërëm jëndey ngërëm
loo mas a am tàbbal këram
ay junni daal nga daa joxe

Joxe nga àddiyay giléem
yu safi ngurdu safi koom
soldaar sa yaa joxe sa doom
Faadilu Faal am nag texe

Sa ndaw da daa dem ba Gaboŋ
di yóbbu ay saaku yu roŋ
di war ca gaal ya yori boŋ
doo denc lëf ba muy maxe

Moo tax nga mel ne ag saxaar
ku nar a dem da na fa jaar
kuy ñaani paas na seeti gaar
bum nég ba naa naka pexe ?

Ndegam da nga xebat sa paas
way-wata yaa nga fa garaas
seetal ma wax jii te xiyaas
ndegam da ngaa am looy joxe

Baayay saxaar doomay wata
kuy xamle Yàlla du fi të
ku ji àndaar góob cay mata
jiyal ci taw buy bex-bexi

Seex Bàmba taawloo Mustafaa
Seex Ibra taaw bay Mustafaa
diggante Marwataak Safaa
kuy aji war na faa doxi

Seex Bàmba am nam Faadilu
Seex Ibra am nam Faadilu
ku xam na faale Faadilu
kon ag mujam du toroxi

Seex Bàmba bégle nam Basiir
Seex Ibra bégle am Basiir
ndab loo ci dem lekk ba suur
jegeel ma kay toggiy joxe

Seex Bàmba am nam Abdulaay
Seex Ibra am am Abdulaay
Abdu mu nekk mat na waay
bul weddi céebo kaay texe

Yal na ñu aw seen tànki baay
ba mujj donnu seeni baay
ba mujj boole seeni gaay
aamiina ndax ñépp texe

Seex Ibra dem na wàcci na
lum mas a aajo faju na
ba xëy ne ñibbi àjjana
nan farlu tey àndi pexe

Ken masl a jis sasam wu booy
du daw ku koy moslook a jooy
moo jar a way te jar a jooy
Céy àddinaa man a naxe

Déglul ma lim fi ay ndamam
ba gaa yi dollee xam mbiram
ba xol yi bég ba dellu gëm
leegi ragal yi yox-yoxi

Jaaraama Ndey Saynabu Njaay
la Soxna Jaara yor di jaay
yaa ko mosal waa Njare-Njaay
saw ŋàññ rot na yaa texe

Diggante Njukkeek Jamatiil
dañ daa dajey naani butéel
yaa tax ñu jébbulu ca teel
Faal Njaga yaa rëyi pexe

Mbulaki Sàqaki Sugeer
dañ daa falook a soli fuur
yaa tax ba diine di fa leer
toxal nga póon mañ daa tuxe

Doomi Dàmmeel ya fi ne won
yaa dàmm mbir ya ñu ne won
tay ñépp ñépp a ngi fi nun
ken amatul lu muy fexe

Yaa yóbbu Mbaaxaan ca Xafóor
yaa tax ba xol ba dootu fuur
yaa tax mu sànni yatu nguur
fab yatu ngëm di laaj pexe

Te xam ne mas naa yor junjung
fum jëm géwal ya naa kundung
muy xas di bàkku cid goroŋ
tay mu yam ak nun ay pexe

Yaa tax ba Abdulaahi Xaar
taxaw fi bunt di fa xaar
woyaflu bay lekk daqaar
ngir sopp Bàmba kiy joxe

Te xam ne moo doon doomi buur
lum mas a wax ñu dal di buur
la dale Mbaakol ba Kajoor
moo ame woon seeni pexe

Yaa tax ba Soxna Mbenda Faal
ak Gañsireeki Làlla Faal
gën doomi soxna yii fi taal
diine ju rëy ji ñuy doxe

Te xam ne seeni baay a moom
Feedar ma taalagut kanoom
koo mas a jis ay jamonoom
xolam ba daawul yox-yoxi

Yaa tax ba Abdulaay ñaxib
làmbi ndigal far na ko wub
la gaa ya giiroo moo ko xëb
tabax na ay kër di joxe

Te xam ne mas naa dox fi moom
tay jii mu mat sëkk boroom
nga denc doomam dib goroom
lii doy na xarbaax doy pexe

Seex Ibra Faal amul moroom
sàkk na bër yu tol ni moom
leeral na penkoom ak sowoom
luy yàq dootul ñuy-ñuxi

La dale Ndar ba ca Dakaar
jàll gannaaw yoonu saxaar
mbër mu fi rëy ba ñu ne kaar
Seex Ibra lay laaj pexe

Ndar la ko doomi Jaara may
leeral na bopp jaara tay
waykat wa Sàmba Jaara Mbay
moo tax dënnam bay béx-béxi

Mu jóg fa agsi Ndànd-Faal
jàpp fa doomi Ngóone Faal
def ko ne làmp bu ñu taal
tay Ngingineew moo fay fexe

Leeram ga sar ba agsi Kees
ku ñëw mu duy la ba nga fees
luy nit ku ñuul ak ku xees
ñéppay bawoo fa Ngaay-Mexe

Sëriñ bi ñëw Njurbél mu ñëw
gàddaay këram ya te du daw
guddeek bëccëg ñam ya di ñëw
Ba Bàmba xëy sàkk pexe

Mbooleem muriid yépp gëlam
ken xamatul kuy Sëriñam
kune na ngéej a dal di dem
àddina séppiy jëx-jëxi

Mu dal di ŋoy ci Mustafaa
ngir xam ne yor na listifaa
mag ñépp dem moom mu ne fa
Masla tuxook a yox-yoxi

Ba xëy na wuyji ab sangam
tuubaa la togge woon añam
Bàmba a ko jiiteloo ñoñam
diggante Béb gaak Guy-Texe

Ma ngay janook tooli dërëm
meññat mu gën junniy dërëm
jis na lu weesu mébetam
am na lu raw lam doon fexe

Ngërëm la Yonnen bay gëram
Abaabakar ma jëkk a gëm
la Sayxu Bàmba di gëram
Seex Ibra mooy njëkk a texe

Midaay ba Yonnen bay takkal
Abaabakar ngir ag dëggal
la Sayxu Bàmba di takkal
Seex Ibra Faal bisub texe

Mànto ba Yonnen bay solal
Abaabakar yor paresol
jël saadixiina ya tofal
yal na ko Bàmba di joxe

Muusaa la way wii wolafal
yal na ko Shayxii Bàmba ful
te boolekook gaa yu dëggal
yoo xam ne ken du yox-yoxi

Aji-bind ji: Sëñ Mbàkke Jeŋ

Aji-topp ji: Ismayla Géy

Catégories
Sëñ Musaa Ka

Jooyi Wolof

Déglul ma jooy jooyi wolof
Mbër ma defar réewi wolof
Ba koo fu seeru am i yëf
Te wootewul fetali sox
 
Moo naka mbir yéen ñi di mbër
Ku mel ni man moo lu ca war
Gumba gu ndaw gu matla fer
Ndayam ne mes lu ngeen ca wax
 
Te amagul ku ko wommat
Te xamagul yoon wu jub it
Te manta daw ba raw lor it
Te xel ma dof nopp ya tëx
 
Xol bay xalam di fér-féri
Ronqoñ ya yol di car-cari
Cër ya ca des di bér-béri
Di jéem a jëf te ruu ga lax
 
Bis bu xëyee dëgmu di jooy
Mbaa muy yërëmtalu ba yooy
Soo ko jisee gët ya di xuuy
Mbaa muy palamtu lu mu sex
 
Jamono jaa ngi wéet a wéet
Ku deeti jiitu te du njiit
Ŋëb ruu yi boole seeni bóot
Te mel ni géej du fer du nëx
 
Mbindéef yi yépp a ngi gëlëm
Dénd bi bépp a ngi lëndëm
Baatin bi lépp a ngii ñu lëm
Saahir si lépp a ngi ne jalax
 
Wàlliw yi yépp a ngi ne selaw
Ndàmb yi yépp a ngi gelaw
Boroom dogal ba day nelaw
Te àtte yaa nga mu walax
 
Àllarba jam fi ne bëret
Di nittu fan ciw tamxarit
La àtte yépp ne xëret
Góor ñeek jigéen ñi daw ba xëx
 
Xel yépp génn ne wëret
Nawug ku nekk ne gëret
Neexoon keroog ma ne xoret
Ndax YÀLLA dootuma torox
 
Demam ga ump na mbindéef
Te wub na boppub kuy mbindéef
Ku dul malaaka ya ko wuuf
Ak YÀLLA ak ña mu ko wax
 
Yonnen ba ak ahlu badar
Yori biram di ko defar
Moo tax xameesu ca lu wér
Demiinu Yonnen la ko jox
 
La dale Njurbel ba këram
Malaaka sàppe ne gorom
Di ko bijjanti di gërëm
Te di ko sàbbaal di ko jox
 
Way-dee ña jokku woon ca moom
Te nekk barsàq ne xiim
Ku ne di teeru naa Boroom
Xéewal yi ñëw mu di nu jox
 
Wàmmeeli Tuubaa di damu
Mu topp léen di léen rammu
Bir ya aka rëy ba faf lëmu
Ba ku ca xam lëf du ko wax
 
Garabi Tuubaa di sikar
Suufam ya ak ndox yi di ser
Saahir si lépp def naqar
Baatin bi lépp ne fayax
 
Jumaahi Njurbel moom di jooy
Taax ya ne yàŋŋ defi mbooy
Cëy àddina aka man a njuuy!
Te man a wor te man a nax
 
Tubaab ya sax tëj seeni taax
Ken xamatul lu doon sa baax
Baykat ya gedd seeni paax
Wata ya fenqoo ne rajax
 
Kenn xamatul kuy sëriñam
Kenn xamatul kuy taalubeem
Góor dootu faale waa kërëm
Loo sex mu mel ni ab xetax
 
Luy doomi Aadama a ngi jooy
Jinne ya jébbalu di jooy
Sunnas Yonnen ba sax di jooy
Lislaam ji rët ba far di lox
 
Malaaka yaa ngi wër di jooy
Suuf yi juroom yaar a ngi jooy
Te asamaaw yépp a ngi jooy
Ngir xamaguñ fu waa ja dox
 
Weer yi fukk ak yaar a ngi jooy
Bis yi juróom yaar a ngi jooy
Cër yi juróom yaar a ngi jooy
Ba ahlu badrin ñile sax
 
Juroomi julli yaa ngi jooy
Way-wuutuhante yaa ngi jooy
Jant bi ak weer wi di jooy
Saa yépp yépp a ngi forox
 
Baahima yépp a ngi ne gorom
Ñax mi saxoon sax ne ŋayam
Gàncax gi ànd ne kayam
Garab yi yenn xob yi lax
 
Gone di goy-goylu di jooy
Mag di xalam mbiram ba yooy
Ñi mel ni man di wax ne wóoy
Seen bir yi dootul mat a wax
 
Jigéen ñi rët bay fëlëmu
Murit ya dof bay kayamu
Ñële di yuuxuy bëlëmu
Kuy jéem a jóg far ne sërëx
 
Ku ne bëret far ne nërëm
Njénde yi yépp ne xerem
Jirim bu nekk tëj kërëm
Ñële di rëb-rëbi di lox
 
Boo xalamee Ngën ji mbindeef
Bisam ba ndax nu man a giif
Ak xulafaa-u ya ko wuuf
Te xam ne àddina du sax
 
Kerog ba Yonnen nee meles
Sahaaba yépp ne taxas
Abaabakar Saddiix a des
Wa maa Muhammadun la wax
 
Te dafa gëm ba xol ba sooy
Te teewu koo muuru di jooy
Ba xel ma délsee la ne suuy
Ku dul ka bindoon du fi sax
 
Ku ne ne ngéej a dee keroog
Ku nekk fàtte say baraag
Ruu yépp faatu nan keroog
Sun jëmm yee fi des di dox
 
Jii waay a wuutu jooja waay
Yii gaa ya wuutu yooya gaay
Mii mbir a wuutu mooma, waay!
Mii mbir a rëy ba weesu wax
 
Déglul ma lim fi ay ndamam
Yoo xam ne ken dootu ko am
Li des ci dunyaa ci kanam
Ndox soo fu teeyal it mu nëx
 
Moojaa ku deeti feeñ a feeñ
Ba Màkka ñëw fi di ko jiiñ
Yonnen ba, gànnaar di ko téeñ
Mu far di leen jox i sarax
 
Ñoo di ko jox ay àddiya
Ñii di tawatsi àddina
Ñii mbiri àllaaxira ya
Ñoo bañ a wuysi def i tëx
 
Sëriif yi ñëw fi di ko yéem
Làbbe yi ñëw fi di ci jéem
Ku ne di barkeelu ci moom
Mu fees a fees ba mel ni dex
 
Muy jàpp ceddoy def i seex
Di fomp xol ya ba ñu weex
Génnee ca àddina ak baneex
Saytaane ak bakkan mi tax
 
Moojaa ku deeti jëf lu jar
Yonnen ba ak ahlu badar
Ngeen jaxasoo ci yépp bir
Ba foo fi jëm ñu di la rax
 
Aras di jaayu cim mbindam
Malaaka sàbbaal ngir mbindam
Ibliis di làqu ci’g lëndëm
Limub araf ya di melax
 
Muy dox ci jàww ni njanaaw
Di xotti déeley asamaaw
Lum wax fa diiwaan ñu ne waaw
Muy fal di folli ci lu sax
 
Di soppi ruu ya di defar
Di jàpp ñaawtéef ya di far
Di yokk dig ya ba mu sar
Di gàddu tiis ya gën a wex
 
Moojaa ku deeti xamle weer
Ci bis bu niis bu bañ a leer
Ci gàmmu mbaa ci weeru koor
Ba sunu xol yi bañ a nëx
 
Moojaa ku deeti feg balaa
Tey xamle waxtu wa balaa
Di ñëw ci nit ñi ba balaa
Agsi mu sàkkluy sarax
 
Di feg i mbas di feg i tiis
Ak mbir mu xew tey yan bu diis
Mbaa xiif bu tax ku ne di siis
Ba boo tibbee doo tal a jax
 
Moojaa ku deeti doy a doy
Bay fàtteloo baay ak i nday
Ku ne mu jox la lu la doy
Te soxlawoohul ku ko jox
 
Boo ko joxee da na la jox
Boo ko joxul mu di la jox
Te du la jànni du la ñax
Te du la wor te du la nax
 
Boo ko moyee mu di la may
Boo koy jëfal mu di la fay
Boo ko bañee mu di la jay
Ba xëy la not nga ne sërëx
 
Boo ko meree du la mere
Boo ko soree du la sori
Boo gorewul moom mu gore
Kii ku ko bañ da nga torox
 
Moojaa ku deeti fab i koom
Di buub di sànni niki dóom
Di fab jirim yay def i doom
Ba ken du faale nday ya sax
 
Di fab i téerey def i koom
Du faale junneek i gëléem
Ku ñëw mu jox la ba nga luum
Kuy dem di ñëw ak ku fu sax
 
Di tagg far Ngën ji Mbindeef
Te faalewul yàpp wu duuf
Ba faf yaram wa dafa loof
Te xeeti ñam ya ne pacax
 
Di dugg i xalwa ciy kërëm
Yonnen ba jox ko fay ngërëm
Te boo ko dee woo ay dërëm
Du tax mu déglu la nga wax
 
Moojaa ku deeti wax i bóot
Di sulli ay xam-xam yu xóot
Ba sunu xol yi dootu root
Ca dab ya ibliis def i ndox
 
Moojaa ku deeti wax muriit
Lu koy fegal pexey mariit
Di soppi dof mbaate baliit
Muy cam su yewwu te forox
 
Kuy saafaraati ràggi xol
Ku deeti far tilimi xol
Ku deeti xoolee gëti xol
Bay jis lu ken dul man a wax
 
Ku deeti dundal guddi yi
Bëccëg yi yépp ak waxtu yi
Bedd yi yépp ak bunt yi
Foo toll jis mu di fa dox
 
Fu ne mu def fab jullikaay
Ku ne mu boole la ak i gaay
Digal la teg la cib jataay
Te du la wor te du la nax
 
Di jiite waxtu yiy juroom
Du wuute mukk te du tiim
Xasaa-idam sëf nay gëléem
Ajaa-ibam sëf nay warax
 
Di bind guddi du nelaw
Bu jëmm yépp nee selaw
Mu dem ci péey bu ne xeraw
Bu bët setee mu di nu wax
 
Kii ku ko jis sax ku ko jis
Ku jis ku jis waa ju ko jis
Su ngéen demee ca boo ba bis
Mu rammu leen ken du torox
 
Doomam ya ëpp nañ sëriñ
Seexam ya doy na ñuy sëriñ
Ay taalubeem raw nañ sëriñ
Kuy roy na roy ci lii ma wax
 
Moojaa ku deeti tarbiya
Ba noppi daa di tarxiya
Ba noppi daa di tasfiya
Ba kum gërëm dootu torox
 
Moojaa ku deeti taxliya
Ba noppi daa di tahliya
Ba noppi daa di taxliya
Ba ku ko jis daal di ne ax
 
Ku deeti xamle tasawuf
Te bis bu ñëw muy gën a saf
Ba gaa ña delluy saf i dof
Garab yu ndaw yiy doog a sax
 
Ndax ngér mi dellu yees a yees
Ndax YÀLLA am ca gaa yu fees
Mbaa gaa yu sóobu ba ne suus
Ca péeyi góor ña di ca wax
 
Wuy ma ne wuy man ki ma ron
Te ndox mi yol fi sa ma ron
Lu nekk maa ngi ko naroon
Fu may duyeeti ngën gi ndox
 
Wuy yoonu tarbiyaa ngi jooy
Ngéram mi def ñall ak i mbooy
Cëy àddina aka man a njuuy!
Te man a wor te man a nax
 
Tarbiya yaw def ngab jirim
Ñàkk nga waa ju saf xorom
Nun ñépp noo ngi ne gorom
Ni jën yu ndaw yu ñàkk dex
 
Soo doon jigéen ma ne la tay
Muurul bu jag dootul a sëy
Far yi fi des duñu la doy
Luñ jaayu jaayu duñ la nax
 
Déglul ma jooyle alxuraan
Waayam ju mat ja ba rañaan
Da koo defoon ab kerkeraan
Di dem di délsi di nu wax
 
Ca lay jiseek Ngën gi Mbindéef
Moo di kënoom bay noti seef
Gaalam ga mooy jàlle mbindeef
Ca bis ba kenn dul tal a sex
 
Moo ku la deeti def ci taax
Di sotti lajkoloñ ju baax
Boole la teg ci lal yu baax
Te dem fanaan ci néegu ñax
 
Mo ku la deeti jëndlu
Mo ku la deeti jànglu
Mo ku la deeti bindlu
Bu ñuy nelaw mu di la wax
 
Ku deeti jàpp ay junneem
Di def ci yaw mbaatey gëléem
Te def ma koomam jamonoom
Ku ko fu xam na ma ko wax
 
Ku deeti fab lim ub kurus
Ci xeeti xaalis ak wurus
Di sànni gaa ya koy durus
Te di ca raaxaley tarax
 
Ku fabatiy laaya di nas
Araf ya takkoo ni kurus
Saahir sa mel ni kuy durus
Baatin ba mel nikib tabax
 
Moojaa ku deeti listixaar
Ci alxuraan di tuddi saar
Di tuddi laaya di xiyaar
Ba ne la lii la YÀLLA wax
 
Mushaf ya lay wéetalikoo
Durus ga lay fàggandikoo
Taalif ya lay jottalikoo
Leer ya gëndoo mel nig melax
 
Mbaakol di bind di ko yót
Gànnaar di bind di ko yót
Saalum di bind di ko yót
Muy jënd ay móol di ca rax
 
Boo féetewoo di ko bindal
Mu féetewoo di la dundal
Boo koy bayal di ko bindal
Mu sàkk ñuy bay di la jox
 
Di la defal can ub jigéen
Labat ko yët la doo ko miin
Te gàddu say bir nga ne tóon
Mbaa nga ne gumm nim petax
 
Su ma yëgoon jënd i mushaf
Su ma yëgoon bind i mushaf
Su ma yëgoon dëju ba xëf
Su ma yëgoon matul a wax
 
Su ma yëgoon di ko bayal
Di ko bindal di ko demal
Di ko sukkal di ko dawal
Te di ko rootal dabi ndox
 
Muusaa Ka seetal say moroom
Te kon nga sant sa BOROOM
Seetal ñi weddi jamonoom
Ak ñi wéy ak ñiy bëgg a wax
 
YÀLLA laram bu mu gërëm
Loo ko jëfal am ca ngërëm
Soo ko joxee benn ub dërëm
Mu ful ko ay junni yu sax
 
Leeram yi tax lay am i yëf
Di way araab di way wolof
Te xam ne jàngóo sax u lef
Mbóotam mi rekk a la ko jox
 
Leeram gi tax laa am i gaay
Te donnewóo ko ci sa baay
Fekkóo ko woon ci say najaay
Ku seetlu rus ba ne tesax
 
Te xamalóo leen i masal
Te firiloo leen i fasal
Te bu ñu sukkee duñ desal
Lii sopp Bàmba rekk a tax
 
Te dunŋñu xàcc duñu mer
Te duñu xàddi du ñu bar
Te duñu yoqi wut i kër
Te du ñu fecci la ñu wax
 
Sëqal i bopp ne suxur
Di fande tey soli sagar
Nga tëdd ñuy defar sa kër
Loo digle ken du ca nasax
 
Waajal te jëm ci sa BOROOM
Te jéem a sàmm sa juróom
Yaar yii ñu boole ñu ne xiim
Te xam ne bis da na ñu wax
 
Ngir ki la daa sàmmal di feg
Di la tinook ki lay alag
Bu sàmmatul tay ak ëllëg
Boo farluwul danga torox
 
Alhamdulil laahi na ngeen
Sant BOROOM Aras mi leen
Tàbbal ci ngéram mi te ngeen
Jis ko mu jis leen ngéen di wax
 
Alhamdulil laahi ndegam
Tuubaa di Màkkay aji-gëm
Ku yéene aj te manla dem
Na fas siyaareji te dox
 
Ku xam te xàmmee jamonoom
Na xam ne YÀLLA ki nu moom
Moo boole penku ak soowoom
Te yori bóotam di warax
 
Alhamdulil laahi na ngéen
Sant ki tax mu jege leen
Dogal ba jiitusi na leen
Dogal ba rekk a nu ko jox
 
Manoon nanoo dëkk ca Ngaay
Walla ca Podoor ak i Gaay
Walla nu faf dëkki fa Xaay
Di xëy di gont di ko dox
 
Manoon na koo defi Gaboŋ
Nuy fay i paas di yor i boŋ
Walla mu dem ba ne nu meŋ
Ba ken du xam réew ma mu sax
 
YÀLLA bu sun réew yi di naaw
Di wuyu YÀLLA niy njanaaw
Yal nanu dal fi sa gannaaw
Nga boole leen far ne tarax
 
Yal nan ñu rob fa sa gannaaw
Kurél ba ngay bokkali géew
Te may nu mbég mu gën a gaaw
Xefiinu bët mbaateg melax
 
Àllaahumma salli alaa
Sëydinaa baabil hulaa
Bi haqi haaidil malaa
Yërëm nu boole nu sarax

Aji-bind ji: Ismayla Géy
Aji-topp ji: Seex Lóo