Catégories
Wayi cosaan

Wayu ndëpp

WAYU NDËPP

Junnéey géej
Kafteer baa nga Ndar
Xamuma dara
Mënuma dara

Seex fàllu Mbàkke yaa wóor
Yoroo saa pëb bee
Ardo may ma soow

Maam Kumba Ndóoy
Ànd na ak Mbatuli
Mu dem ba wiiri géej Salaam
Maam geesu Mbul
Maam Kumba Ndóoy
Maam Kumba Ndóoy

NJARE

Na leen Njare
Njare Kumba Ndóoy
Noo moom njare
Njare
Na leen Njare
Njare Kumba Ndóoy

Lëg Daawur
Lëg Daawur Mbay Tabara
Mu Maam Penda Mbay
Ragal bu ko dégg daw
Gaaja gaa nga siin
Tama yaa nga jaxaaw
Kodd Juuf sereer bi

Yee, balaa may toog dem Sàngomaar
Jaxeer Penda yaayu May
Bala may toog dem Sàngomaar

Maam Biram Ndóoy fàtte na ginaar ca Ndoyéen
Jiinleen Maam Góora Ndóoy
Ndecuwu Paate yaayi Nor
Ndono gaa ngi

Ku daw dee.

Jiinleen Matuli
Maam Njaay donoy Aama Njaay
Ndóoy
Yee, Aali buur ba, Ndenee
Siga am na doom
Lëg Daawur Mbay Tabara

Mu Maam Penda Mbay
Ragal bu ko dégg daw
Lëg Daawur Mbay cuubal
Mbaa nga yume
ηàbbal fii

Taawul fii
Fii nga yëngal, boxom
Man la Njare Ndaw
Ab Tubaab bu ma dégg daw
Yee, jiinleen side Matuli

Goney Maram Ñaŋ
Nanu jiin side Matuli
Faatu Ñaŋ mi réer
Nanu jin jinne Matuli

Ngóor Juuf
Ngóoroo, Juuf
Ma di la laaj
Ba ñibbi Siin
Duma wàlliyaan

Sañ na maa beru
Sañ na maa beru
Dama am ay jinne
Maa mën jinne
Man Faatu Caw yaayi Jóob
Maa man jinne.

Catégories
Wayi cosaan

Wayu semb

Kureelug ndawi Luga

Naanàngoo maa ne kojomleen ko nàngo mberi
Naanàngoo kojomleen ko nàngo mberi

Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo.
Baay góor gee baay sëriñ daara jàmm nga yendoo

Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.
Baay góor gee indil guro gi mbaa dunu mokkal.

Baay góor gi sa laaxub ngoon bi jox ko say gone
Baay góor gi sa laaxub ngoon bi jox ko say gone

Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.
Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.

Booy dem sa ngoro yóbbu ma ma di la wayal.
Booy dem sa ngoro yóbbu ma maa lay wayal.

Xayraat yaa Rabbi siddnii xayraat
Yaa Rabbee siddnii xayraat

Xayraat yaa Rabbi la ñiy deme karyeer xayraat
yaa Rabbi ngatan di ko jaay xayraat

Baay góor gee kay jamalam ji poftan la.
Baay góor gee kay jamalam ji poftan la.

Maasàmba jamalam ja poftan la
Maasàmba jamalam ja poftan la

Jam naa la
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.

Waa ju ñaaw, dafa dugg sama néeg, fekk may mooñ
Leget ga rot sunguf sa ne wàww ma tiit ba xeelu yaay

Randul, randul waa ju ñaaw

Njool mu ndaw kaay dogaale ma yóbb sa kër aawloo ma
May walal sa yaay di ko toggal di root muy naan.

Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.
Jalgiit óo diir naa la, jam naa la.

Sama yimbay gala, yimbay
Për yimbëmbëm

Bisimlaay ne baa
Rahmaani baa
Baasiin ak mimara
Ca la ndongoy dale
Ba ca liif ak laam
Alsaxeer magum deel

Téxét bul ma gaañ
Ndax doomi aawo laa
Doomi aawo laa
Doomi aawo matla gaañ

Baay Aale Njaay
Rayal na mam kuuy
Jël fàllare ja, ba ci bopp ak baat
Yuur ga maa ko naan

Baay Gallaay óo
Gallaay Aale Njaay
Góor benn ub jabar
Jabar benn ub doom
Bu rootee tooy
Bu walee weex
Bu toggee ñuul

Soo bëggee doom
Awal yoonu ndéem
Soo demee ndéem
Dangay dugg ub néeg
Sa mbaam dugg um mbaar
Ngay lekk cere
Sa mbaam di lekk um ngooñ

Bu ca déwén saa
Sa doom di jooy
Sa doomi mbaam di ŋaax

Dënnub góor ni goroŋ
Dënnub jigéen tema
Dënnub màggat xiin
Boo tëggee mu bëx-bëxi

Awuleen mu riir
Dër du tee awu
Ñaar du tee awu
Kon ma dóoxlu tey awu
Mbëxiit mu tol ni man
Ku ko ñaf cib géew
Mu war a nangoo awu

Yimbëy
Sama yimbëy NgaIa
Yimbëy!
Sama yimbay Ngala
Yimbëy!

Kuy jaay sa mbaam awal yoonu Ngooy
Soo yeggee Ngooy
Kër Moodu Si
Buur Jolof Njaay xar la lay rayal.

Yuur ga yaa kooy naan
Yaw ak Say gaay
Yimb sama yimw Ngda
Yimbëy!
Sama yimbay Ngala.
Yimbëy!

Suma jàppee yimbe
Tëb dal ci kawam
Yaxub ndiggam dëmm!
Yumbe!
Tubaab bi jàpp ma
Dugal ma ci mbale
Yumbe!

Mbale gi abaa kaso
Yumbe!
Booy dem ci ngoro
Yumbe!

Booy dem ci ngoro
Yumbe!
Dangay gudde-guddelu
Yumbe!
Boo déggee yuuxu
Yumbe!
Nga dem walluji
Yumbe!

Ñu ne Kmbaa a tooñ
Yumbe!
Ñu ne Sàmba a tooñ.
Yumbe !
Sàmba rocci geen
Yumbe!
Geen gu tol ne bakku
Yumbe!
Mu ñagas ko ko
Yumbe!

Ba muy ñatti yoon
Yumbe!
Mu ne neex naam ?
Yumbe!
Mu ne waaw-waaw
Yumbe!
Mu ne su neexul woon
Yumbe!
Mu tëb tëb ne”piit”
Yumbe!
Mu tëb tëb ne “paat”
Yumbe!
Sira Aaw xool Sira
Yumbe!
Sira Aaw amul jabar
Yumbe!

Saa yu ko neexee tëdd
Saa yu ko neexe tëdd

Ñi ko way: Kureelug ndawi Luga

Aji-bind ji: Seex Lóo

Catégories
Wayi cosaan

Jànjóoli

Jànjóoli – Faatu Kase

Jànjóoli ée, Biram Paate Jànjóoli ée, Aali war na Laat.

Jànjóoli war na jànjóoli , Maakumba war na ndóogóor Aali war na saryaan.

Baay jàngalóo ma, baay jàngalóo ma.
Damaa màgg daan.
Ba ma àttanee sab gopp oo,
Daal di aw sa yoonu tool, booba damay ndaw.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Bu ndën xatee ndaama jooy.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Xulóol du màtt saamaan.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Ku am nag du yàppu muus.

Sàmba Gilaajéegi nee:
Nag du màtt mbaam du daan bëy du day ni giléem Saar.

Xam naa ku ma ci fayul njoow, dinaa la lawti-lawtee
Xam naa ku ma ci lebum njoow, xam naa fa muy jaar ba siiw.

Catégories
Wayi cosaan

Laay Laay

Laay Laay – Faatu Kase

Laay sama Laay ée cam gore.
Laay sama Laay ée cam gore.
Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Aram Ndeela, Woree Mbaay, Nel Ma-jooja Dégén Faal

Tukkal séenati nay naar leegi jàmmi boroom jeex.
Aram Ndeela Woree Mbaay

Xel ma dellu na gànnaar.
Aram Ndeela Woree Mbaay.

Teeteeti ma teete mbaay, teeteleen ma damay raam.
Aram Ndeela Woree Mbaay

Teete ndaw ca ba muy door.
Aram Ndeela, Woree Mbaay, Nel Ma-jooja Dégén Faal
Aram Ndeela Woree Mbaay

Ay Laay ay sama Laay, ay Laay ay sama Laay óo!
Suma la nee Laay nee ma illalaa.

Wuy taaw damaa dig i ree, ma dig ko saay ree taaw.
Suma jëkkee ree àjjana day riir.

Ay Laay ay sama Laay, ay Laay ay sama Laay óo!
Suma la nee Laay nee ma illalaa.

Ay taaw damaa dig i ree, ma dig ko saay ree taaw.
Suma jëkkee ree àjjana day riir.

Laay! Laay! Laay! Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Laay! Laay! Laay! Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Ne, Laay! Laay! Laay! Laay!, Laay! Sama Laay!
Nit du benn xol du ñaar Yàlla yaatu na.

Laay! Laay! Laay! Ndaysaan!
Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Dàjji boroom maandu ga, dàjji boroom leer.

Yaa ma jaral yéeg ba ca kaw ma xalambaayu.
Ne dett ci paaka 108 mu boros ma cig faar.
Man mu dund ak man mu dee, jébbal ma doktoor.

Laay! Laay! Laay! Ndaysaan!
Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Ne Dogo a nga ca Mbéey, Saaxayaa nga ca Mbéey
Ne Dogo Faali ak Maawa Joor làmbam ya des Mbéey, Bittee nga ca Mbéey YÀLLA na ngay maam.

Laay! Laay! Laay! Suma la nee laay laay nee ma illalaa.

Catégories
Wayi cosaan

Kuy laal Maademba

Kuy laal Maademba – Faatu Kase

Kuy laal Maademba sabar ga ca Ndaayànde kuy laal ndaat-saay.
Kuy laal sama doom jee, salaan jooyul wéet óo.

Sama doom sama soppe dund a mat a jooy óo, moom laay jooy ndax YÀLLA.
Féq saw fan mu gudd ée, nga am foo ma féete.

May ñaan Maademba nga day ni sa baay YÀLLA ay buur doom dundal.
Boo dundee ba man liggéey feral saay ronqooñ ée.

Doom waajur du fo ku leen di teral jàll àdduna ak laaxira.
Kuy teral waajuram, sa pay ca rabbi

Bul bew, bul jàmbu àqi njureel day toppe te day gaañ doom ju bon.
Bul féew Mademba a soo bëggee bijjaaw ée.

Bul jooy sama nenne, aayoo, beeyoo, beeyoo.
Bul jooy sama nenne, aayoo, beeyoo, beeyoo!

error: Content is protected !!