Dagg

Dagg b: tur

Potu ndagg yi dongo yiy yor bu ñuy yalwaan.