Kayam

Ne kayam: (njëfka)

Dee, gancax guy sooga dee, ba tàmbalee wow, da naan kayam. Niral: Sa garab gi de nee na kayam, xanaa daawóo ko suuxat?