Sëñ Musaa Ka

Sëriñ Muusa KA (1890 – 1965), werekaanu Bàmba di doomi Sëriñ Usmaan Ka ak Soxna Absatu Sekk.
Mi ngi ganee àdduna Ndiki ci wetu Mbàkke Bawal ci atum 1890.

Sëriñ Musaa Ka itam xerawloo na jamonoom ci ni mu peege woon mboorum nit ñu baax ñi ci Lislaam. Ci yoonu Murit ak it ci mboorum réew mi. Te loolu firnde laa ngi ci lu bari ci lumu binda. Peegoon na bu baax a baax kër yu mag yi ci réew mi. Looloo waral ay gëstukat yu bari te ñu bokkoon jamono daan topp ak liggéeyam bu baax te daan ko seeti lu bari. Ci jamonoy tay jii it ay woroomi xam-xam yu mag te nekk ci daara yu kawe yi buñu tiimee seen i gët day fees fell ci liggéeyi sëriñ Musaa Ka.

Ab yaram ak i jikkoom yu rafet, sñ Usmaan Ka moo ko yar laata muy jébbalu ci Xaadimu Rasóol. Mu ngi génne ci daara ju baax ndax baayam ñu gënoon koo xam ci Móodu Ngañ Awa ci jamono jooja, jàngal na ay kilifa yu mag te nu man cee lil Alhaaji Maalig Si, Alhaaji Abdu Siise bu Jamal, Alhaaji Daraame bu Ndaraame, ak sëri Momar Yaasin Dem. Bunu sukkandikoo ci nettalib sëriñ Musaa Ka ci ay mbindam.

Ku jege woon Sëriñ bi la it cig mbokk. Ndax sëtub Maam Maaram la moom it. Ku xamoon mboor la rawatina, mboorum yoonu murit. Ba bind na ci téere yu baree bari.

waykatu wolof la woon bu mag te xarañ ci, ab jullit la woon bu dëggu te di ab sufiyànke di taalubeb Sëriñ Tuubaa bokk it ci Seexi Sëriñ Tuubaa yi, taalif na lu sakkan ci ay téere ci wolof ndax ki mu daa tagg wolof mooy làkku cosaanam muy Sëriñ Tuubaa Sëriñam te sëriñam boobii it Yonnent bi moo doon sëriñam bu ko daa tagg ci araab la koy tagg, ndax nit koo di tagg di ko tagge weneen làkk wu dul làkku juddoom tagg ga du mat ndax yaa ngi koy tuutalal cosaanam, ay wayam nag li ci ëpp Sëriñam la ciy tagg ak di soññ bokki taalubeem ngir ñu gën a fonk Sëriñam te nangoo jaamu Yàlla, ku xelu la woon te jàng ba ci wayam yooyii mu way ci wolof ku jàng Aruud (xam-xamu woyiin) manu koo jam, sàmmoonte na ak sàrti way ak bahru yi (wayiin yi), ba sos na ay Bahruy boppam; niki Téere bi tudd « Njuuj-njaaj» ak way wi mu jébbaloo ci Seex Mustafaa Mbàkke xalifab Seexul Xadiim bu jëkk.

Moom nag mi ngi wuyuji boroomam ci atum 1965.

Maarsiya Seex Ibra Faal

Àddina ndax day bëgg a jeexam gaa yu baax yeey bëgg a jeexam mbër yu ndaw yeey bëgg a seexMoo gaa yi xam naka pexe ? Ka xamle woon ag tarbiyaak ka xamoon ag tarbiyamoo buñ demee ba surga...

🎧 Déglu

Taxmiisu Wolof

Wolofalu Sëriñ Musaa Ka Taxmiis Sungéen déglu woon tay jii nu laabiire gaa yu baaxYi naa ay wolof baaxul te rëy day sewal ku baaxKu rëy bay damoo néegub ndayam mbaa baayam bu baaxNu sew tey damoo seex bàmba...

🎧 Déglu

Njuuj-njaaj

Na ngeen déglu ma dellooti fent ab daajba saahir sa di baatin jullee gën ug maajDamay wëlbati mboolem wayiini soodaanBa feem yépp di baatin bu jar di seetaanDamaa romb Ku seetal mu naa ma kaay laajKu jiital li ma...

🎧 Déglu

Ma yee fi gaa…

Ma yee fi gaa Ma yee fi gaa ñiy bañ a digluy wolofalBañ xam ni Yàlla buur bi mooy ki man a fal. Ngir wolafal mooy wolli tooli xol yiDi yokk gëm yi faf di wubbi xel yi Buur...

🎧 Déglu

Waa ji Muusaa

Waa ji Muusaa bul fàtte waa ja fa Tuubaa•Moo la tee faatu moo la tee yalwaani•Nglla bul fàtte sayxu Bàmba ci dunyaa•Bu la fàddoo saxal ca la mu santaane•Na ko sab xol ne jàkk ndéem raw na say gët•Mi...

🎧 Déglu

Jooyi xol

Dangaa jooy ba noppeem Dangaa jooy ba noppeem da ngay jooy Ci xolDangaa nopploom am dangaa far wedam Dangaa fàtte Seex Bàmba am ndax dangaaDeseetul i rongoñ nga dëkkee xalam Dangaa miis ba sam xel di fàttey biramDa ngay...

🎧 Déglu

Ful

Sëñ Musaa Ka moo ko def jëme ko ci « ful » di lees di wax : « Table de Multiplication) ci frBismillaahir rahmaanir rahiim wa sallalaahu halaa sayyidinaa Muhammadin wa sallama tasliimaa. Yaquulu xaadimul Xadiimi MusaaWaxi wolof yu gën di...

🎧 Déglu

Xarnu bi

Sëriñ bi noo ngi deeti ñaanFaxiir dafay nangoo dagaanNangul nu lépp lu nu ñaanNdax Yàlla naatal xarnu bi Noo ngi dagaan ci MustafaaMa nekk marwata ak safaaAk àqi Amdi MustafaaMi Yàlla jébbal xarnu bi Ak àqi mboolem ay rakkamAk...

🎧 Déglu

Manatumaa jekki…

Bismi laahi rahmaani raahiim ,wasallalaahu tahaalaa halaa Sëyyidinaa wamawlaanaa Muhammadin wa-halaa aalihii wasahbihii waxayra xaddimihii wasallama tasliimaa.Xaala Muusaa Ka bukaa an halal xadiimi li faxri mudrika. Manatumaa jekki te nekkumay jooySëriñ bi cëy àddina yaaka maa juuy Sëriñ bi...

🎧 Déglu

Su ngeen…

Su ngeen déglu woon tay danaa leen digalTe man kat taxul may saxoo aw ndigal. Damay digle ngir waa ju xam lii ma waxTe am pas-pas ak jiitu dollee jubal . Te kuy digle aw yiw ku dégluy waxamSu...

🎧 Déglu

Yaasin

Yaasin Ayaa Sóodaani jógleen déglu MuusaaMu tagg fi Mustafaa ma ñu tudde Yaasin Gëjóon naa way ngireek ñiy sàcc i taalifTa seen baay sax ferul baa siin fa Yaasin Subuuxun waay ! Xuduusun, réewi SóodaanGumbay xélleer yi sax di...

🎧 Déglu

Boroomam

Wolofalu Boroomam Ma jóg kañ waa ja daa way ngën ji Yónnen Ba Yónnen fal ko muy xutbub Boroomam Li tax way wii wolof te waroon di yaaram Damaa nar gaa yi jàngul xam Boroomam Ma kañ ko te...

🎧 Déglu

Yërmande

Sëriñ bi noo ngi lay dagaanTe di la xaaraan ak a ñaanYaw mi sa xol amul kañaanKoo gis defal ko yërmande Te di la yalwaan ak a jooySun lori xol ba faf ne wóoyNgir aji yaakaar sa du sooyTabe...

🎧 Déglu

Sëriñ Fàllu

Dégluleen tay ma bàkkati mbërYàlla miy fale fal na ko buur Seexu Faadilu moo aye tayYàlla may na ko laasin danuur Rabbanaa ko dogal ca XaadimBi Xadiimi Basiiril nasiir La mu def ku ko bañ yaa di dofLaamu haqiba...

🎧 Déglu

Murit ngalla

Murit ngalla deel muurook a waarook a waaraateDi ñaaxook a ñaaxaateek a bégleek a xuppaate Te def sab sëriñ muy kerkeraan jëm ci ay ngërëmTe bul weddi lam santaane bum wax nga naa mbaate Te jébbal ko sab xol...

🎧 Déglu

Nattu

Bismil Laahir Rahmaanir RahiimWa sallal Laahu halaa Sëyyidinaa Muhammadin wa sallama tasliiman Mbooleem murit yi dégluleen ma yee leenCi biri Seex Anta buleen nelaw yéen Li may nelaw nelaw du tee ma yeeteLi may gëlëmlëm du tee ma...

🎧 Déglu

Muhaddamaatu Wolofal

Ma jóg man te fas yéenee liggéeyal Sëriñ TuubaaKu xam Yàlla gëm Yonnen liggéeyal Sëriñ Tuubaa Moroomam Sëriñ Tuubaa masul am ginnaaw NabiiTe ab xarnu dootul am ku dend ak Sëriñ Tuubaa Maqaamam Sëriñ Tuubaa amul xawsu buñ ko...

🎧 Déglu
error: Content is protected !!