Saabal

Jooyi garab

Kuy tukki Siin Honkoŋ na jaar réewum DubaayFàggul ma foofee ñay bu jot sama tolluwaay Rewtub ngëneel bi ñu dog ci saa garabug cofeelYóbbee na …

Murit ngalla

Murit ngalla deel muurook a waarook a waaraateDi ñaaxook a ñaaxaateek a bégleek a xuppaate Te def sab sëriñ muy kerkeraan jëm ci ay ngërëmTe …

Na leen Yàlla buur Yàlla dolliy ngërëm, ci Abdul Asiis dolliwaat ay mayam. Donoy mawdo jaa ngii di laa biire nit ñi, ci diine ak …

Bismilaa Rahmaani Rahiim Faa ilan, faa ilanNan ci way ciy wolofSoo wayee ciy wolofKon ci xol lay xaraf Déglu naa biig ci njëlAm pitax cig …

Sëriñ Fàllu

Dégluleen tay ma bàkkati mbërYàlla miy fale fal na ko buur Seexu Faadilu moo aye tayYàlla may na ko laasin danuur Rabbanaa ko dogal ca …