Saabal

Xëyaat naa di yeesal yeete ngir ndaw yu fàgguwulLu moy xëy nelaw, jóg, ndékki, tux, wax lu jaaduwul. Ginnaaw loolu jëwak weerante waxtaan yi ak …

Bismillaa, Muhamadul Basiir di ki taalif xasida gi atum 1138 j (juddug Isaa) ngir laabiire bokk yu góor yi ak yu jigéen yi ci warug …

Bismil Laahir Rahmaanir RahiimSallal Laahu halaa Muhammadin wa Aalihii wa Sahbihii wa Xadiimihii wa sallam Lii xasidab wolofal la bokk ci « Yeetey Al-Haaji Muhammet Basiir …

Jooyi garab

Kuy tukki Siin Honkoŋ na jaar réewum DubaayFàggul ma foofee ñay bu jot sama tolluwaay Rewtub ngëneel bi ñu dog ci saa garabug cofeelYóbbee na …

Murit ngalla

Murit ngalla deel muurook a waarook a waaraateDi ñaaxook a ñaaxaateek a bégleek a xuppaate Te def sab sëriñ muy kerkeraan jëm ci ay ngërëmTe …