Sëñ Tuubaa

Sëñ Tuubaa (Xaaj 1)

Waxi sëriñ Tuuba 1- Sëriñ Tuubaa nee na: Na ngeen am FULLA, FAYDA ak UG FARLU. Daal di ne 1- Fulla mooy loo sori-sori ci mbir, fu ca lu baax yam nga yam fa. 2- Fayda mooy loo tàmbali...

🎧 Ubbi
error: Content is protected !!